Totalen Waterschap Scheldestromen

Het totaaloverzicht van de monitor prestaties, exploitatie en investeringen

Overzicht prestaties 2022

Er wordt in 2022 nog steeds hard gewerkt aan de professionalisering van de organisatie. Het werken in processen en risicogestuurd werken worden verder ontwikkeld om de dienstverlening voor de Zeeuwse burgers, recreanten en bedrijven te optimaliseren. Het werken tijdens de coronapandemie heeft veel gevraagd van onze medewerkers en ook de reorganisatie vraagt nog steeds de nodige aandacht waarbij het accent de komende periode zal verschuiven van structuur naar cultuur. 

Ontwikkelingen en risico's 

1. Externe ontwikkelingen; Wensen en eisen vanuit onze externe omgeving zorgen voor een toename van werkzaamheden. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan eisen op het gebied van milieuwetgeving, plantoetsing en verwachtingen over de betrokkenheid en inzet van het waterschap bij maatschappelijke thema’s en projecten. Doordat de capaciteit niet in balans is met de ambities, kan niet aan alle prestaties en externe wensen voldaan worden.

2.Arbeidsmarkt; Het tekort aan personeel neemt in veel sectoren toe. Ook bij het waterschap hebben we in toenemende mate te maken met niet of zeer moeilijk vervulbare vacatures. Dit leidt tot een onvolledige bezetting en dus tot knelpunten bij het realiseren van onze prestaties vanwege verminderde beschikbare kennis en capaciteit.

3. Competenties; We bevinden ons in een transitie veroorzaakt door maatschappelijke ontwikkelingen (Omgevingswet, etc.) die andere competenties vereist dan we vanouds gewend zijn. Medewerkers moeten zich ontwikkelen, wat tijd kost. De tijd gaat ten koste van de noodzakelijke tijd voor het behalen van de prestaties.

4. Netto besteedbare uren; Door toename van personele regelingen, neemt de hoeveelheid netto besteedbare uren per medewerker af. Denk hierbij aan regelingen voor ouderschapsverlof, IKB en de inzet van het PBB-budget voor vitaliteitsverlof.

5. Prestaties versus capaciteit; Het al langere tijd doorschuiven van projecten (zowel investering als exploitatie) en activiteiten naar daarop volgende jaren, is een gevolg van de spanning tussen een grotere opgave vanuit assetmanagement en de beschikbare formatie. Dit in combinatie met bovengenoemde 4 ontwikkelingen, zorgt ervoor dat er een risico is dat er onvoldoende kennis en competenties geleverd kunnen worden voor diverse te behalen prestaties, met name op het gebied van:
a. Basis op orde (informatiemanagement)
b. Implementatie Omgevingswet 
c. Calamiteiten- en crisisorganisatie
d. ARBO/veiligheid
e. Realisatie investeringsprojecten

6. Naar aanleiding van de IT audit door de accountant (bevindingen ITbeheersing in de boardletter) zijn voor het financiële systeem de volgende aanpassingen doorgevoerd: Account en gebruikersrechten worden nu periodiek gecontroleerd. Er is een logging op accounts gerealiseerd. De hoge rechten van medewerkers worden ondervangen door diverse controles die het risico op fraude moeten beperken. Daarnaast is periodieke controle ingericht voor authenticatie, autorisatie en beveiligingsmaatregelen op het netwerk.  Ontwikkelingen voor continuïteit en toegangsbeveiliging maken onderdeel uit van het meerjaren-informatiebeleid en informatiebeveiligingsbeleid en daaraan gekoppelde acties. De wegingen met betrekking tot Recovery Point objective (RPO) en Recovery Time Objective (RTO) worden hierin meegenomen. Opgemerkt moet worden dat het inrichten van een eigen uitwijk mogelijkheid voor de IT-omgeving met de huidige middelen voor de korte termijn niet uitvoerbaar is. Hiervoor zijn risicobeperkende maatregelen getroffen en onderzoeken we met kennispartners alternatieve oplossingen.

7. Kostenstijgingen en langere levertijden; De Coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben hogere prijzen en langere levertijden tot gevolg. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht in het basisscenario dat de inflatie voor heel 2022 op 5,2% zal uitkomen. De inflatie zal verder worden opgestuwd doordat hogere energieprijzen worden doorberekend aan de consument. Vooral op grond- en bouwstoffen (o.a. staal, bitumen, enz.), energie, brandstoffen en toeslagstoffen (o.a. chemicaliën) zien we prijsstijgingen van 20-30%. Dit raakt ook direct het werk van het waterschap en de daarbij behorende uitgaven. In een brief aan de algemene vergadering van 7 april 2022 zijn scenario’s voor handelingsperspectief voorgelegd met betrekking tot lopende overeenkomsten en contracten binnen de exploitatie, lopende investeringsprojecten en nieuwe investeringen. Het dagelijks bestuur heeft daarop de volgende uitgangspunten meegegeven:
-        niet inboeten op veiligheid
-        kerntaken uitvoeren
-        areaal in standhouden  
-        onderhoud niet uitstellen (met uitzondering van het deklagenbestek)

Totaal Groen (Op schema van gestelde doel) Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel) Rood (<80 procent op schema van gestelde doel) Grijs (geen prognose te geven op dit moment)
Waterschap Scheldestromen 19 (46%) 12(29%) 8 (20%) 2 (5%)
Prestaties met afwijkingen De organisatie voldoet aan de inrichtingseisen van de Zorgplicht op de primaire waterkeringen (%) (zie programma Waterkeringen) KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor macrophyten (grotere planten) (%) (zie programma Watersystemen) 560 km regionale waterkeringen, inclusief kunstwerken, is beoordeeld o.b.v. de nieuwe provinciale veiligheidsnormering (%) (zie programma Waterkeringen)
De organisatie voldoet aan de uitvoeringseisen van de Zorgplicht op de primaire waterkeringen (%) (zie programma Waterkeringen) KRW-waterlichamen voldoen aan de normen voor de chemische waterkwaliteit (%) (zie programma Watersystemen) Medewerkertevredenheid en -betrokkenheid (zie programma Bestuur en Organisatie)
KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor fytoplankton (%) (zie programma Watersystemen) Baseline informatieveiligheid Overheid geïmplementeerd (%) (zie programma Bestuur en Organisatie)
Natuurvriendelijke oevers aangelegd (in km) (zie programma Watersystemen) Digitalisering voldoet aan de Baseline Basis op Orde (%) (zie programma Bestuur en Organisatie)
Het gebied heeft een actueel vastgesteld peilbesluit (%) (zie programma Watersystemen) Ziekteverzuim (%) (zie programma Bestuur en Organisatie)
De maatregelen om het beheergebied voor peilbeheer (GGOR) op orde te brengen zijn uitgevoerd (%) (zie programma Watersystemen) Crisisoefeningen uitgevoerd en geëvalueerd (zie Overkoepelende thema's)
De maatregelen om het beheergebied voor wateroverlast (WB21) op orde te brengen zijn uitgevoerd (%) (zie programma Watersystemen) Circulair is een gunningscriterium in aanbestedingen (%) (zie Overkoepelende thema's)
Aantal geregistreerde verkeersdoden op waterschapswegen (zie programma Wegen) Investeringen gerealiseerd binnen de oorspronkelijke planning (+ max 6 maanden) (zie Belastingen en Financiën)
Medewerkertevredenheid over digitale werkomgeving (zie programma Bestuur en Organsatie)
Medewerkertevredenheid over fysieke werkomgeving (zie programma Bestuur en Organisatie)
Vergunningaanvragen afgehandeld binnen de wettelijke termijn (%) (zie programma Bestuur en Organisatie)
Investeringen gerealiseerd binnen het oorspronkelijk verleende krediet (+ max 10% en/of € 250.000,-) (zie Belastingen en Financiën)

Begroting 2022 per programma

Programma Waterkeringen Programma Watersystemen Programma Wegen Programma Afvalwaterketen Programma Bestuur en Organisatie Belasting en Algemene opbrengsten Dekking uit reserves Totaal Scheldestromen
€ 11.643.000 € 31.780.000 € 22.864.000 € 28.122.000 € 37.579.000 € 0 € 559.265 € 132.547.265 Kosten
€ -493.000 € -61.000 € -16.755.000 € -1.141.000 € -4.147.000 € -107.194.000 € -2.756.265 € -132.547.265 Opbrengsten
€ 11.150.000 € 31.719.000 € 6.109.000 € 26.981.000 € 33.432.000 € -107.194.000 € -2.197.000 Netto kosten

Toelichting begroting 2022 per programma

Uitgangspunt voor de monitor vormt de vastgestelde Programmabegroting 2022 inclusief de 1e begrotingswijziging.

De begroting is opgesteld op basis van de genoemde programma’s. 

Verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor mei 2022 ten opzichte van begroting 2022

Programma Waterkeringen Programma Watersystemen Programma Wegen Programma Afvalwaterketen Programma Bestuur en Organisatie Belastingen en algemene opbrengsten Reserves Totaal Scheldestromen
Resultaat € -517.000 € -248.000 € -184.000 € -1.221.000 € -297.000 € 1.818.000 € 356.000 € -293.000

Toelichting verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor mei 2022 ten opzichte van begroting 2022

De totale afwijking t.o.v. de primaire begroting 2022 inclusief de 1e begrotingswijziging  is het vertrekpunt voor deze monitor. De afwijking per mei 2022 bedraagt bijna € 0,3 miljoen nadelig.  Deze totale afwijking is opgebouwd uit de verschillende afwijkingen per programma. Per programma is een nadere specificatie opgesteld, inclusief toelichting op voornaamste oorzaken van de afwijkingen. 

We verwachten een begrotingstekort door de  actuele prijsstijgingen en de marktontwikkelingen  als gevolg van o.m. de oorlog in Oekraïne en de COVID-maatregelen in met name Azië.
Bijsturing: De indexering als gevolg van de huidige prijsstijgingen is in deze monitor meegenomen voor een aantal niet-beïnvloedbare kosten. Dit betreft de stijging van brandstof voor tractiemiddelen, chemicaliën en slibverwerking. Bij het betreffende programma zijn deze overschrijdingen in de monitor benoemd. In totaal gaat het hier om een bedrag van € 1,2 miljoen. Een deel van de dekking kan worden gevonden in de hogere dividenduitkering van € 0,8 miljoen. In de 2e begrotingswijziging, die eveneens wordt behandeld in de algemene vergadering van 30 juni 2022, zijn de gevolgen van de niet-beïnvloedbare kosten en de hogere dividendopbrengst verwerkt.

In de algemene vergadering van 30 juni 2022 wordt daarnaast een voorstel behandeld om vanuit de algemene reserves een bestemmingsreserve te vormen voor een bedrag van € 2,5 miljoen (grofweg het positief jaarrekening resultaat 2021 dat aan de reserves toegevoegd wordt) voor de beïnvloedbare prijsstijgingen. Zodra er meer inzicht is op de betreffende posten zal de uitwerking plaatsvinden in een begrotingswijziging die in de algemene vergadering van oktober 2022 wordt behandeld. 
In totaliteit zal in de 2e begrotingswijziging een bedrag van € 3,7 miljoen worden opgenomen om de prijsstijgingen op te vangen. Door deze begrotingswijziging kan het regulier onderhoud in lijn met de opvatting van de AV zoveel mogelijk worden uitgevoerd. 

Investeringen 2022

Begroting Prognose Besteed
Bruto € 54.101.000 € 60.228.013
Netto € 32.803.000 € 41.044.751 € 7.671.000

Toelichting Investeringen 2022

Algemeen:

Het totale netto investeringsvolume 2022 is begroot op € 32,8 miljoen. De prognose gaat op dit moment uit van een netto investeringsvolume dit jaar van € 41,0 miljoen. Dit betekent dat de prognose er van uit gaat dat dit jaar 25,1% meer t.o.v. het totale netto investeringsvolume zal worden omgezet.

Binnen alle  programma's is sprake van een hogere bestedingsprognose van het investeringsvolume dan begroot voor 2022. De grootste afwijking doet zich voor in programma Afvalwaterketen. De specifieke onderbouwing van de verschillen in de bestedingsprognoses van de investeringsvolumes ten opzichte van de begroting voor 2022 wordt per programma nader toegelicht.

Risico's en ontwikkelingen algemeen (specifieke risico's voor investeringen binnen een programma zijn bij het betreffende programma opgenomen):

Risico's

De actuele prijsstijgingen en marktontwikkelingen als gevolg van met name de pandemie en de oorlog in Oekraïne zullen van invloed gaan zijn op de (lopende) investeringsprojecten. Tot nu toe zijn er voor de lopende investeringsprojecten nog geen officiële verzoeken ingediend, maar er zijn wel enkele vooraankondigingen. Binnen het waterschap zijn intern afspraken gemaakt over hoe te handelen als er een (concreet) verzoek wordt ingediend door een opdrachtnemer.

Ontwikkelingen

-

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden (voor verdere toelichting wordt naar de programma's verwezen):

Voor 13 projecten wordt de AV gevraagd om het krediet te verhogen/planning aan te passen:

PRJ1034 PWO WB21 / KRW/ GGOR 14-19:: de geplande technische afronding verschuiven van 2021-12 naar 2022-12 (zie programma Watersystemen);

PRJ1153H Vervanging krooshekreiniger gemaal Willem: de geplande technische afronding verschuiven van 2021-10 naar 2022-12 (zie programma Watersystemen);

PRJ1153I Revisie pompinstallatie gemaal Hellewoud: de geplande technische afronding verschuiven van 2021-12 naar 2022-09 (zie programma Watersystemen);

PRJ1456a Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2021: de geplande technische afronding verschuiven van 2021-12 naar 2022-12 (zie programma Watersystemen);

PRJ1458A Uitw. WB21/KRW/GGOR oude Haven: de geplande technische afronding verschuiven van 2021-12 naar 2022-12 (zie programma Watersystemen);

PRJ1472 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2021: de geplande technische afronding verschuiven van 2022-12 naar 2023-12 (zie programma Watersystemen);

PRJ1492 Uitw. WB-21/KRW/GGOR 2022: de geplande technische afronding verschuiven van 2023-12 naar 2024-12 (zie programma Watersystemen);

PRJ1498A Verv. best. techn. inst. Opmalingen 2021: de geplande technische afronding verschuiven van 2021-12 naar 2023-06 (zie programma Watersystemen); 

PRJ1504 Uitvoering stedelijke waterplannen 2021: de geplande technische afronding verschuiven van 2021-12 naar 2023-12 (zie programma Watersystemen);

PRJ1223O Ombouw rioolgemaal Borssele: de geplande technische afronding verschuiven van 2022-01 naar 2023-02 (zie programma Afvalwaterketen);

PRJ1223P Ombouw rioolgemaal Wilhelminadorp: de geplande technische afronding verschuiven van 2022-01 naar 2022-11 (zie programma Afvalwaterketen);

PRJ1223R Ombouw rioolgemaal Oost-Souburg: de geplande technische afronding verschuiven van 2022-12 naar 2023-09 (zie programma Afvalwaterketen);

PRJ1223S Ombouw rioolgemaal Rilland: de geplande technische afronding verschuiven van 2021-12 naar 2023-08 (zie programma Afvalwaterketen)