Programma Afvalwaterketen

Totaal Programma Afvalwaterketen

Overzicht prestaties programma Afvalwaterketen

Binnen het waterschap wordt in de driehoek prestaties, financiën en capaciteit gezocht naar de onderlinge balans. De haalbaarheid van de prestaties van de afvalwaterketen staan onder druk vanwege de ontwikkeling naar professionalisering van het projectmanagement. Dit heeft een behoorlijke impact op de inzetbaarheid van onze medewerkers en de realisatie van projecten. Daarnaast is er onvoldoende capaciteit om de geplande projecten uit te voeren. Vertraging in het realiseren van projecten heeft impact op de beheer en onderhoud werkzaamheden. Extra ambities zoals gebieds- en omgevingsgerichte aanpak, duurzaamheid, basis informatie op orde, circulariteit en energietransitie leiden tot extra druk op de realisatie. 

Om de ambities en prestaties van onze zuiveringstaken zoveel als mogelijk te kunnen bereiken vindt inhuur plaats (vanwege o.a. verlof, ziekte, vergrijzing). Op die manier worden in ieder geval de wettelijke zuiveringstaken uitgevoerd. De proces operators worden hierdoor ontlast. 

Vanwege de reorganisatie afspraken worden vacatures vanaf schaal 10 niet structureel ingevuld. Voor bepaalde functies met afgebakende taken en opdrachten vindt tijdelijk inhuur plaats.
De samenwerking op het gebied van gemalenbeheer met de gemeente Middelburg vraagt extra aandacht vanwege de invulling van de noodzakelijke capaciteit.

Programma Groen (Op schema van gestelde doel) Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel) Rood (<80 procent op schema van gestelde doel) Grijs (geen prognose te geven op dit moment)
Afvalwaterketen 3 0 0 0
Prestaties met afwijkingen

Exploitatiekosten programma Afvalwaterketen

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2022, inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2022 Afwijking
Externe kosten € 11.045.000 € 12.185.000 € -1.140.000
Externe opbrengsten € -1.141.000 € -1.189.000 € 48.000
Personeelskosten € 6.532.000 € 6.630.000 € -98.000
Rente en afschrijving € 10.545.000 € 10.576.000 € -31.000
Netto kosten programma Afvalwaterketen € 26.981.000 € 28.202.000 € -1.221.000

Toelichting programma Afvalwaterketen externe kosten & opbrengsten

De totale kosten laten een stijging van € 1.140.000  zien.  De opbrengsten laten een stijging zien van € 48.000.  Hieronder worden de grootste verschillen toegelicht. 

Door de marktontwikkelingen zijn de kosten voor afzet slib bij SNB en Brabantse Delta voor 2022 fors gestegen ten opzichte van de begroting 2022. De afrekening 2021 is iets gunstiger geworden dan eerder geprognotiseerd waardoor de totale stijging afzet slib uitkomt op € 573.000 (circa 25%). Dit is inclusief transport slib waarvoor voorlopig alleen de indexatie van 7,2% is meegenomen in de prognoses. De mogelijke brandstoftoeslag wordt later in het jaar duidelijk.

De prognose energie laat  een daling van € 167.000 zien ten opzichte van de begroting 2022 door de installatie zonnepanelen en verlaging BTW voor zowel kleinverbruikers als grootverbruikers en netwerkkosten.  De verwachting is dat de gaskosten in 2022 € 25.000 hoger (50%) uit zullen komen. 

Begin mei 2022 is met de huidige inzichten en informatie van leveranciers voor chemicaliën een nieuwe prognose gemaakt, wat resulteert in een stijging van € 515.000 (circa 60 %) ten opzichte van de begroting.  Vanuit de Vereniging van Zuiveringsbeheerders is er initiatief om collectief afspraken te maken m.b.t. de indexering

Daarnaast zijn de belastingen voor lozingen op rijkswater in 2022 € 47.000 hoger dan begroot.  

De opbrengsten zijn € 48.000 hoger geprognotiseerd door een hogere te verwachten vergoeding voor Covid bemonstering dan begroot.

Toelichting exploitatiekosten programma Afvalwaterketen risico's en ontwikkelingen

We verwachten een begrotingstekort door de  actuele prijsstijgingen en de marktontwikkelingen  als gevolg van o.m. de oorlog in Oekraïne en de COVID-maatregelen in met name Azië. De niet-beïnvloedbare kosten voor dit programma (Chemicaliën € 515.000,- en slibverwerking € 573.000,-) zijn hierboven toegelicht, in het voorstel van de 2e begrotingswijziging 2022 zijn deze posten opgenomen. Voor de beïnvloedbare kosten wordt in de 2e begrotingswijziging voorgesteld een bestemmingsreserve te vormen van in totaal € 2,5 miljoen voor alle programma’s. Hiermee kan het reguliere onderhoud zoveel mogelijk worden uitgevoerd.

Toelichting personeelslasten programma Afvalwaterketen

Het financiele nadeel van € 98.000 ontstaat omdat wordt ingehuurd ter compensatie van enkele openstaande vacatures. Een gedeelte van de inhuurkosten kan nog geactiveerd worden vanwege inzet op projecten. Een deel van de totale overheadskosten, zoals bijvoorbeeld van de managementfuncties, is naar evenredigheid herverdeeld over alle programma's.

Toelichting personeelslasten programma Afvalwaterketen risico's en ontwikkelingen

Voor alle afdelingen geldt dat vacatures langer open staan dan gebruikelijk. Ten eerste omdat vacatures vanaf schaal 10 tijdelijk niet worden ingevuld vanwege de reorganisatie. Ten tweede omdat het voor veel vacatures moeilijk is om geschikte kandidaten te vinden vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor dat de salariskosten lager uitvallen dan begroot en dat geldt ook voor de te activeren kosten.  Het niet invullen van vacatures zorgt er in combinatie met het hoge ziekteverzuim voor dat meer inhuur noodzakelijk is dan begroot.

Een deel van de totale overheadskosten, zoals bijvoorbeeld van de managementfuncties, zijn naar evenredigheid herverdeeld over alle programma's.

Toelichting rente en afschrijving programma Afvalwaterketen

Er is nauwelijks verschil in de kapitaallasten bij dit programma t.o.v. de Programmabegroting 2022

Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden

Investeringen Programma Afvalwaterketen

Begroting Prognose Besteed
Bruto € 9.425.000 € 15.230.000
Netto € 8.625.000 € 14.551.440 € 1.122.000

Toelichting investeringen programma Afvalwaterketen

Algemeen:

Het hogere investeringvolume vanuit de lopende projecten dan begroot voor 2022, betreffen hoofdzakelijk de projecten PRJ1245 Retranchement en PRJ1233K Verseput. Voor PRJ1233K Verseput wordt in de AV van 2-6-2022 voorgesteld het oude krediet (gedeeltelijke renovatie) te laten vervangen voor een volledige renovatie. Bij RWZI Retranchement zorgen prijsstijgingen voor extra uitgaven van  €0,8 miljoen terwijl er nog  €0,2 miljoen onvoorzien beschikbaar is. In de tweede helft van 2022 zal hiervoor aan de Algemene Vergadering een aanvullend kredietvoorstel worden voorgelegd.

Ontwikkelingen/risico's en kansen

Ontwikkelingen

-

Risico's

Met de tijdelijke inhuur van een projectleider is een deel van het capaciteitsgebrek van het team ZI ondervangen, maar het blijft noodzakelijk om vóór de zomer van 2022 de huidige begrote capaciteit op orde te houden.

Kansen

-

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

PRJ1223O Ombouw rioolgemaal Borssele: de geplande technische afronding verschuiven van 2022-01 naar 2023-02 

PRJ1223P Ombouw rioolgemaal Wilhelminadorp: de geplande technische afronding verschuiven van 2022-01 naar 2022-11 

PRJ1223R Ombouw rioolgemaal Oost-Souburg: de geplande technische afronding verschuiven van 2022-12 naar 2023-09

PRJ1223S Ombouw rioolgemaal Rilland: de geplande technische afronding verschuiven van 2021-12 naar 2023-08

 

 

 

Prestatieboom Gezuiverd afvalwater

Strategisch effect Gezuiverd afvalwater

Tactische doelstellingen Gezuiverd afvalwater

Wat willen we bereiken?

Voldoende capaciteit

Vuilemissie door overstorten is beperkt doordat we voldoen aan de met gemeenten afgesproken afvoercapaciteit.

G
Rioolgemalen voldoen aan de afnameverplichting (%)

Met de gemeenten hebben we afspraken gemaakt over hoeveel water ons systeem kan transporteren. Deze afspraken hebben we vastgelegd in een afnameverplichting.

Opmerking monitor

Deze PI wordt slechts eenmaal per jaar vastgesteld, per 31 december. Zodoende is er voor de monitor van mei voor gekozen om de waarde over 2021 in te vullen.

 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie vorig jaar
2022 98 98 98

Lozingen per jaar via overstorten door falen van het afvalwatersysteem

Naast het op orde hebben en houden van de capaciteit van ons systeem, is het ook belangrijk dat het systeem goed functioneert. Ons beheer en onderhoud is er op gericht dat zich geen situaties voordoen waarbij we ongezuiverd afvalwater moeten lozen door het falen van ons systeem.

 

 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie vorig jaar
2022 0 0 14

Zo gaan we dat doen

Zuiveren van afvalwater

Het afvalwater wordt zodanig gezuiverd dat het de ecologische doelen van het watersysteem niet in de weg staat. We voldoen aan de wettelijke lozingseisen.

We onderzoeken de mogelijkheden voor het nuttig toepassen van effluent (bijv. als zoetwater voor de landbouw). Daarna maken we een afweging op basis van kosten en baten.

Samen met partners stimuleren we dat vervuiling van het afvalwater (bijv. medicijnresten) wordt beperkt bij de bron.

We volgen de landelijke ontwikkelingen voor kansrijke en betaalbare oplossingen voor het verwijderen van medicijnresten / microverontreinigingen op onze zuiveringen. We brengen de omvang in beeld. Maar we gaan nog niet zelf investeren in maatregelen.

Verdunning van het afvalwater beperken: We stimuleren het afkoppelen van regenwater en het verminderen van rioolvreemd water via de Samenwerking (Afval)waterketen Zeeland (SAZ+). We evalueren de pilot van het gezamenlijke gemalenbeheer met de gemeente Middelburg en besluiten over een mogelijk vervolg.

G
Zuiveringen voldoen aan de lozingseisen (%)

Het afvalwater wordt zodanig gezuiverd dat het de ecologische doelen van het watersysteem niet in de weg staat. We voldoen aan de wettelijke lozingseisen.

Opmerking monitor

De stikstofverwijdering start (vanwege de lage afvalwatertemperatuur) altijd wat minder in het begin van het jaar. Deze zal zich in de loop van het jaar herstellen, waardoor er aan het eind van het jaar normaal gesproken wel voldaan wordt aan de gestelde eisen.

 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie vorig jaar
2022 100 90 97,6

Zo gaan we dat doen

Verwerken van reststromen

Zo gaan we dat doen