Overkoepelende thema's

Totaal Overkoepelende thema's

Overzicht prestaties Overkoepelende thema's

 

 

Programma Groen( op schema van gestelde doel) Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel) Rood( <80 procent op schema van gestelde doel) Grijs (geen prognose te geven op dit moment)
Overkoepelende Thema's 2 0 2 0
Crisisoefeningen uitgevoerd en geëvalueerd
Circulair is een gunningscriterium in aanbestedingen (%)

Exploitatiekosten Overkoepelende thema's

Toelichting exploitatiekosten Overkoepelende thema's

-

Investeringen Overkoepelende thema's

-

Toelichtingen investeringen Overkoepelende thema's

-

Prestatieboom Overkoepelende thema's

Strategisch effect Overkoepelende thema's

Wat willen we bereiken?

Klimaatadaptatie

Aanpassen aan een veranderend klimaat zit op basis van wettelijke normen verweven in onze kerntaken. Daar ligt onze prioriteit. Waar het zowel onze taken als die van andere overheden raakt, werken we samen aan het klimaatbestendig maken van Zeeland.

Het waterschap gaat bij de klimaatopgaven uit van informatie uit de klimaatstudies van het KNMI die vertaald worden naar (wettelijke) normstelling.

We ontwikkelen stimuleringsbeleid om kleine betaalbare initiatieven breder bij bewoners en bedrijven onder de aandacht te brengen. We hechten hierbij sterk aan burgerparticipatie.

Voortgang per mei 2022

Na het vaststellen van de klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KASZ) is door het waterschap Scheldestromen de waterschap klimaatadaptatiestrategie (WKAS) vastgesteld, inclusief het bestuurlijke kader “slim: geen geld erbij, anders werken”. We blijven werken vanuit onze kerntaken aan de opgaven voor klimaatadaptatie en maken de koppeling explicieter. In het tweede kwartaal van 2022 gaan we, bij de door het waterschap georganiseerde Zeeuwse watertafel, met de stakeholders afstemmen hoe we samen kunnen werken aan het Zeeuwse uitvoeringconvenant en daarmee ook de uitvoering van onze kerntaken. Het convenant wordt half mei door de heer Keller ondertekend conform het bestuurlijke besluit.

 

 

Duurzame energie en circulaire economie

n 2025 is Scheldestromen 100% energieneutraal. Daarvoor werken we samen met derden en zoeken we naar oplossingen met een financieel positieve business case.

We geven op een verantwoorde wijze ruimte voor de energietransitie in Zeeland, onder andere door participatie in de Zeeuwse Regionale Energiestrategie (RES)

In 2050 is het waterschap 100% circulair. In de periode tot en met 2030 streven we naar halvering van ons grondstoffenverbruik en het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater.

In samenwerking ontwikkelen we circulaire oplossingen voor onze kerntaken. Onze bijdrage richten we op de opstart- en onderzoeksfase van nieuwe oplossingen.

We werken samen met andere overheden om wettelijke beperkingen voor nuttig hergebruik van onze reststoffen op te heffen.

We volgen nieuwe en duurzame technieken, terugverdienen binnen de levensduur is een voorwaarde voor toepassing.

Voortgang per mei 2022

Stand van zaken realisatie zonnepanelen: onbekend.

Stand van zaken energiebesparing; geplande maatregelen (bv electrificering wagenpark) worden door capaciteit of geldgebrek getemporiseerd, ogenschijnlijk zonder dat het effect op de energiebesparingsdoelstelling wordt meegenomen.  Het effect kan pas bij de volgende monitor geduid worden.

Stand van zaken circulaire economie: door vaststelling van het Waterschapsbeheerplan 2022-2027 is de scope aangescherpt tot een top-5. In het vierde kwartaal wordt gewerkt aan het opstellen van de aanpak en het uitvoeringsprogramma.    

 

Leefomgeving

In ons werk hebben we aandacht voor meekoppelkansen om biodiversiteit in stand te houden en zo mogelijk naar een hoger niveau te tillen. We zoeken verbinding met maatregelen voor klimaatadaptatie, duurzame energie en circulaire economie. Hierbij nemen we onze verantwoordelijkheid, maar bekijken ook de mogelijkheden voor cofinanciering.

We blijven het vastgestelde beleid voor biodiversiteit uitvoeren.

Aandacht voor cultuurhistorische elementen in ons landschap is belangrijk. Hiervoor werken we samen met andere partijen. We stellen beleid voor cultuurhistorie op.

We zijn tegen ontpoldering als landinwaartse oplossing voor natuurherstel.

We staan open voor initiatieven van derden, waarbij het kostenveroorzakingsprincipe ons uitgangspunt is.

In 2021 hebben we de basis op orde om te voldoen aan de Omgevingswet. We zorgen er voor dat de waterbelangen goed geborgd worden in plannen van derden.

Voortgang per mei 2022

Aan het thema biodiversiteit is geen prestatie-indicator gekoppeld, waardoor de activiteiten derhalve kwalitatief  worden beschreven. In de monitor van september 2021 is verteld dat er een inspiratiedocument Biodiversiteit is opgesteld met medewerkers vanuit de eigen organisatie en natuurbeheerders. Inmiddels heeft het inspiratiedocument ook zijn weg gevonden naar de uitvoeringspraktijk van het waterschap. Zo vindt op verschillende, voldoende robuuste, dijkvakken in Schouwen-Duiveland niet langer gazonbeheer plaats (6*/j maaien) maar meer ecologisch beheer en schapenbeheer. Ook wordt er op eilanden in het Veerse Meer ecologisch beheer toegepast. Andere belangrijke ontwikkeling is een verkenning van afstemmingsmogelijkheden tussen de kerntaken van het waterschap en het programma Natuur van de provincie Zeeland. Dat programma bevat financiële middelen waarmee de neveneffecten van ecologische maatregelen financieel gecompenseerd kunnen worden. Dit kan er toe leiden dat maatregelen, of een andere manier van werken, eerder haalbaar en betaalbaar worden. Het zoekgebied voor deze maatregelen ligt grofweg in en rondom de Zeeuwse Natura 2000 gebieden. De resultaten van de verkenning zijn later dit jaar bekend. 

Innovatie en kennis

Het waterschap past innovatieve methoden en technieken toe bij de uitvoering van de kerntaken. We pakken innovatie gestructureerd aan en ontwikkelen daarvoor innovatiebeleid.

We ontwikkelen een kennisstrategie voor het gestructureerd opdoen, behouden en toegankelijk maken van kennis.

We dragen samen met (Zeeuwse) onderwijsinstellingen bij aan het ontwikkelen van relevante kennis en kundige medewerkers.

Voortgang per mei 2022

In de afgelopen maanden is door een waterschapsbreed projectteam gewerkt aan het opstellen van het implementatieplan voor het Innovatiebeleid Scheldestromen 2021-2026. Dit plan is in het tweede kwartaal van 2022 opgeleverd. Hiermee kunnen voor de komende jaren de acties worden geprogrammeerd en gepland voor het realiseren van de beleidsdoelen en de ambitie ‘In control door een gestructureerde aanpak voor innovatie’. Centraal bij de implementatie en de uitvoering van het innovatie beleid staan het ontwikkelen van de juiste instrumenten om effectief te kunnen innoveren, het beschikbaar hebben van een innovatie(werk)proces en de groei naar een innovatieve organisatiecultuur.

Naast het vergroten van de zichtbaarheid van het waterschap door te communiceren over innovaties, zal communicatie in de komende jaren ook een belangrijke interne rol spelen bij het bevorderen van de innovatiecultuur. In dit kader is in de afgelopen maanden tevens een communicatieplan innovatie opgesteld. Daarmee kunnen er betere keuzes worden gemaakt met betrekking tot de jaarlijkse communicatieactiviteiten voor het bereiken van de gewenste doelgroepen voor dit thema.

Naar verwachting zal in kwartaal drie en vier van 2022 worden gestart met de uitvoering van zowel het implementatieplan als het communicatieplan innovatie. 

 

Crisisbeheersing

We hebben een professionele crisisorganisatie die voorbereid is op haar taak en we zijn volwaardig crisispartner in de regio.

Voortgang per mei 2022

Als gevolg van personele onderbezetting zijn er de afgelopen jaren achterstanden opgelopen wat betreft ontwikkeling crisisbeheersing. De focus voor dit jaar ligt op het uitvoeren van de hoogst geprioriteerde werkzaamheden: Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). Hierbij geldt  dat dit jaar het thema “de basis op orde” centraal staat. Het uitvoeren van een grote crisisoefening hoort niet bij deze basis, waardoor de PI in 2022 niet gehaald zal worden. Overigens zijn er voldoende beheermaatregelen die er voor zorgen dat het waterschap bij het optreden van een calamiteit adequaat kan optreden
Het team en thema Crisisbeheersing heeft een aantal pittige jaren achter de rug. Door ziekte, personele verschuivingen, een niet stabiele HRM en onduidelijkheden in de verantwoordelijkheden en aansturing zijn taken blijven liggen en is er sprake van achterstanden.
In 2021 is een beleidsmedewerker voor vier dagen per week in de rol van crisiscoördinator gestart. Omdat deze daarbij ook projectleider van het project Piket-, Wacht- en Storingsdiensten is, blijven er per saldo nog 2 dagen per week over voor Crisisbeheersing.
In 2021 zijn de werkzaamheden op basis van het belangrijkste doel van crisisbeheersing, namelijk dat we als waterschap gesteld staan bij een calamiteit, geprioriteerd en uitgevoerd.
Dit is een goede keuze gebleken, want bij alle calamiteiten konden het waterschap en de crisisorganisatie adequaat optreden.
Uiteraard moet er wel worden doorontwikkeld in actualisatie planvorming, processen op orde en structurele verbeteringen om toekomstbestendig te zijn.
In 2022 zijn er wijzigingen te verwachten:
- het team krijgt een nieuwe plaats in de organisatie met een verantwoordelijk teamleider en afdelingshoofd
- voor de versterking van het team crisisbeheersing, ook vanwege het toevoegen van de activiteit 'uitvoering wachtdienstregeling' aan het team, is in 2022 een extra medewerker aangetrokken.
Door de programmamanager is besloten om de ingezette lijn van prioriteren op basis van focus op het hoofddoel (staan bij een calamiteit) vooralsnog voort te zetten in 2022.

R
Crisisoefeningen uitgevoerd en geëvalueerd

Mocht zich een crisis voor één van onze taken voordoen, dan reageren we snel en adequaat om de gevolgen te beperken. We hebben één crisisorganisatie voor al onze taken. We blijven ons ontwikkelen om goed toegerust te zijn en te blijven voor onze taak als volwaardig crisispartner in de regio.

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

Als gevolg van personele onderbezetting zijn er de afgelopen jaren achterstanden opgelopen wat betreft ontwikkeling crisisbeheersing. De focus voor dit jaar ligt op het uitvoeren van de hoogst geprioriteerde werkzaamheden: Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). Hierbij geldt  dat dit jaar het thema “de basis op orde” centraal staat. Het uitvoeren van een grote crisisoefening hoort niet bij deze basis, waardoor de PI in 2022 niet gehaald zal worden. Overigens zijn er voldoende beheermaatregelen die er voor zorgen dat het waterschap bij het optreden van een calamiteit adequaat kan optreden.

 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie vorig jaar
2022 1 0 0

Tactische doelstellingen Overkoepelende thema's

Wat willen we bereiken?

Duurzame energie

In 2025 is Scheldestromen 100% energieneutraal. Daarvoor werken we samen met derden en zoeken we naar oplossingen met een financieel positieve business case.

We geven op een verantwoorde wijze ruimte voor de energietransitie in Zeeland, onder andere door participatie in de Zeeuwse Regionale Energiestrategie (RES)

G
1% energiebesparing per jaar

We zetten de komende jaren in op een verlaging van ons energieverbruik en daarmee onze CO2-uitstoot in onze kantoren, zuiveringsinstallaties en gemalen en nemen daarbij het wagen- en machinepark mee.

Opmerking monitor

Deze PI wordt jaarlijks bepaald rond 1 april, over het voorgaande jaar. De ontwikkeling van het cijfer door het jaar heen is te wispelturig om een representatief gekwantificeerd cijfer als tussenstand te kunnen geven. De prognose voor 2022 komt  wel boven de 1% uit. 

Tot nu toe valt de neerslag in 2022 erg mee. Als dat zo blijft, en ook de gasmotoren blijven goed functioneren, zal het getal voor 2022  boven de 1% uitkomen. Op de lange termijn zijn er evenwel extra maatregelen nodig om aan de doelstellingen te kunnen blijven voldoen.  

 

Periode Doelstelling 31-12
2022 1

Energieneutraal 2025

We streven ernaar om in 2025 100% energieneutraal te zijn door energiebesparing en de opwekking van duurzame energie (door onszelf en derden). We onderzoeken de kansen voor het opwekken van duurzame energie (door onszelf en door derden).

Opmerking monitor

De doelstelling voor 2022 (60%) zal naar verwachting gehaald gaan worden. Echter, van de einddoelstelling (100% in 2025) is duidelijk geworden dat het bedachte (en ondertussen grotendeels uitgevoerde) maatregelenpakket ons niet verder brengt dan 61%. De benodigde beleidsbijstelling (bijstelling van de norm danwel middelen) zal opgevoerd worden als maatregel in het implementatieplan van het WBP.

 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie vorig jaar
2022 60 60 53

Zo gaan we dat doen

Circulaire economie

In 2050 is het waterschap 100% circulair. In de periode tot en met 2030 streven we naar halvering van ons grondstoffenverbruik en het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater.

In samenwerking ontwikkelen we circulaire oplossingen voor onze kerntaken. Onze bijdrage richten we op de opstart- en onderzoeksfase van nieuwe oplossingen.

We werken samen met andere overheden om wettelijke beperkingen voor nuttig hergebruik van onze reststoffen op te heffen.

We volgen nieuwe en duurzame technieken, terugverdienen binnen de levensduur is een voorwaarde voor toepassing.

R
Circulair is een gunningscriterium in aanbestedingen (%)

Het waterschap wil, waar mogelijk, bijdragen aan de circulaire economie en streeft ernaar om in 2050 volledig circulair te zijn. Vanaf 2023 laten we circulariteit en CO2 reductie meewegen bij alle aanbestedingen waar dat relevant is.

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

In maart/april zijn verschillende analyses uitgevoerd naar de mate waarin circulair een (gunnings-)criterium is in aanbestedingen. Uit de analyse is duidelijk geworden dat traditionele circulaire maatregelen (bijv. een gesloten grondbalans) goed geborgd zijn en blijven. Ook maatregelen die gericht zijn op verkenning van wat circulair werken in projecten inhoudt hebben een duidelijk en blijvend effect. Dit is een positieve ontwikkeling richting het doel om in 2050 een volledig circulaire bedrijfsvoering te hebben. De maatregelen hebben echter nog niet geleid tot een significante vooruitgang in het circulair uitvragen en aanbesteden van onze werken. In 2022 blijft deze PI daarom steken op 15% in plaats van de beoogde 65%. De uitgevoerde analyses bieden een basis om later dit jaar te komen met een nieuw pakket aan maatregelen. Een pakket dat op management en of bestuurlijk niveau besproken en vastgesteld zal moeten worden. 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie vorig jaar
2022 65 15 15

Zo gaan we dat doen