Belastingen en financiën

Totaal Belastingen en financiën

Overzicht prestaties Belastingen en financiën

Totaal Groen (Op schema van gestelde doel) Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel) Rood (<80 procent op schema van gestelde doel) Grijs (geen prognose te geven op dit moment)
Belastingen en algemene opbrengsten 0 1 1 0
Prestaties met afwijkingen Investeringen gerealiseerd binnen het oorspronkelijk verleende krediet (+ max 10% en/of € 250.000,-) Investeringen gerealiseerd binnen de oorspronkelijke planning (+ max 6 maanden)

Exploitatiekosten Belastingen en algemene opbrengsten

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2022 inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2022 Afwijking
Externe kosten € 0 € 10.000 € -10.000
Externe opbrengsten € -630.000 € -580.000 € -50.000
Dividend € -3.000.000 € -3.837.000 € 837.000
Belastingopbrengst (incl oninbaar en kwijtscheldingen) € -103.564.000 € -104.605.000 € 1.041.000
Rente en afschrijving € 0 € 0 € 0
Netto opbrengsten Belasting en Algemene opbrengsten € -107.194.000 € -109.012.000 € 1.818.000

Toelichting Belastingen en algemene opbrengsten

Externe kosten

-

Externe opbrengsten

Dit betreft een lagere prognose aan retributies.

Risico’s en ontwikkelingen

-

Dividend

Een hogere opbrengst van het dividend van de NWB over het resultaat 2021. Hierover heeft besluitvorming in de aandeelhoudersvergadering plaatsgevonden. 

Belastingopbrengsten (incl. oninbaar / kwijtschelding)

De prognose van de belastingopbrengsten is gebaseerd op opgave van Sabewa Zeeland en op basis van een eigen inschatting voor zuiveringsheffing bedrijven. De hogere opbrengst heeft betrekking op het lopende jaar 2022 (€ 934.000,-). Dit betreft grotendeels zuiveringsheffing. Over de voorgaande jaren wordt er nog een hogere opbrengst verwacht van € 108.000,-  die betrekking heeft op watersysteemheffing.

Rente en afschrijving

-

 

Prestatieboom Belastingen en financiën

Strategisch effect Belastingen en financiën

Tactische doelstellingen Belastingen en financiën

Wat willen we bereiken?

Belastingen en financiën

--

Projecten

R
Investeringen gerealiseerd binnen de oorspronkelijke planning (+ max 6 maanden)

We streven er naar om de geplande investeringen binnen de tijdsplanning (conform het kredietvoorstel) re realiseren. Wanneer door omstandigheden meer dan 6 maanden wordt afgeweken, dan wordt een nieuwe planning ter goedkeuring aan de AV voorgelegd.

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

Er Er zijn deze monitoringsronde 16 projecten, waarvoor een verschuiving in planning wordt gevraagd aan de AV. Hiermee komt het totaal op 19 van de lopende 62 projecten (69 % volgens planning versus doelstelling van 90%).. Er is de afgelopen tijd ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van projectrealisatie. Voor specifieke oorzaken voor , zie investeringen in integrale monitor.

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie vorig jaar
2022 90 69 86

Investeringen gerealiseerd binnen het oorspronkelijk verleende krediet (+ max 10% en/of € 250.000,-)

We streven er naar om de geplande investeringen binnen het budget (conform het kredietvoorstel) re realiseren. Wanneer door omstandigheden meer dan 10% van het krediet wordt afgeweken, dan wordt een nieuwe financiële prognose ter goedkeuring aan de AV voorgelegd.

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

Er is deze monitoringsronde 1  project, waarvoor extra krediet wordt gevraagd aan de AV. Hiermee komt het totaal op 17 van de lopende 62 projecten. (73% binnen toegestane krediet versus doelstelling van 90%). Veel van de overschrijdingen liggen dan ook in eerdere jaren. Er is de afgelopen tijd ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van projectrealisatie. Voor specifieke oorzaken voor overschrijdingen van het krediet, zie investeringen in integrale monitor.

 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie vorig jaar
2022 90 73 74