Programma Watersystemen

Totaal Programma Watersystemen

Overzicht prestaties programma Watersystemen

De driehoek prestaties, financiën en capaciteit dienen in een gezonde organisatie in balans te zijn en te blijven. De haalbaarheid van een aantal prestaties van Watersystemen staan onder druk vanwege enerzijds de capaciteit en anderzijds de financiën. De muskusrattenbestrijding staat onder druk door een toenemend aantal vangsten in bepaalde gebieden in Zeeland en een tekort aan bestrijders anderzijds (chronisch ziekteverzuim, einde dienstverband en landelijke afspraken). Een voorstel is in voorbereiding om deze trend te keren en een realistisch perspectief te houden op de landelijk ingezette ambitie. Voor project Kruispolder worden alternatieve oplossingen doorgerekend, onderzocht wat het effect is op de projectplanning en wordt medio juli een nieuwe streekbijeenkomst gepland. Een aantal investeringsprojecten komt in aanmerking voor subsidies waarbij we rekening moeten houden met een verhoging van het voorbereidingskrediet, vanwege een verhoging van de overheadkosten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Bij voorbereiding van investeringsprojecten (PWO, SWO, GGOR, KRW) blijft grondverwerving een belangrijke randvoorwaarde en sturend in de planning. Ambtelijk wordt actief ingezet om hier oplossingen te vinden. Bovenstaande heeft een behoorlijke impact op de inzetbaarheid van onze medewerkers en de realisatie van projecten. Daarnaast hebben we te maken met een toenemend aantal werkzaamheden, vragen/initiatieven van derden en chronisch ziekteverzuim, waardoor we achterlopen met het op orde brengen van de basis (bijvoorbeeld m.b.t. Informatisering versus monitoring) en is er onvoldoende capaciteit om de werkzaamheden uit te voeren/voldoen aan vragen van derden. Vertraging in het realiseren van projecten heeft impact op de beheer en onderhoud werkzaamheden. Extra ambities zoals gebieds- en omgevingsgerichte aanpak, duurzaamheid, circulariteit en energietransitie leiden tot extra druk op de realisatie. 

Programma Groen Oranje Rood Grijs (geen prognose te geven op dit moment)
Watersystemen 5 5 2 0
Prestaties met afwijkingen KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor fytoplankton (%) KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor macrophyten (grotere planten) (%)
Natuurvriendelijke oevers aangelegd (in km) KRW-waterlichamen voldoen aan de normen voor de chemische waterkwaliteit (%)
Het gebied heeft een actueel vastgesteld peilbesluit (%)
De maatregelen om het beheergebied voor peilbeheer (GGOR) op orde te brengen zijn uitgevoerd (%)
De maatregelen om het beheergebied voor wateroverlast (WB21) op orde te brengen zijn uitgevoerd (%) (zie programma Watersystemen)

Exploitatiekosten programma Watersystemen

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2022, inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2022 Afwijking
Externe kosten € 14.066.000 € 14.246.000 € -180.000
Externe opbrengsten € -61.000 € -61.000 € 0
Personeelskosten € 9.358.000 € 9.315.000 € 43.000
Rente en afschrijving € 8.356.000 € 8.467.000 € -111.000
Netto kosten programma Watersystemen € 31.719.000 € 31.967.000 € -248.000

Toelichting programma Watersystemen externe kosten & opbrengsten

De externe kosten voor programma watersystemen vallen € 180.000 hoger uit dan begroot.

  •  Voor beheer- en onderhoudskosten ligt de prognose +/- €107.000 hoger, wat vooral veroorzaakt wordt door afvoer van niet verspreidbare bagger  uit de afgelopen jaren (€ 119.000)  en verhoging van de landelijke bijdrage muskusrattenbestrijding (€ 18.000).  De energiekosten laten daarentegen een lagere prognose zien. 
    Vanwege aangepaste wet- en regelgeving mag de niet-verspreidbare bagger niet in onze eigen depots opgenomen worden en dient dit te worden afgevoerd naar de verwerker.  Door opstartproblemen om meer partijen af te voeren dan voorheen, zijn diverse baggerlocaties niet gebaggerd in de laatste jaren. Dit wordt alsnog dit jaar opgepakt waardoor de afvoerkosten het reguliere budget incidenteel overschrijden.  Deze incidentele kosten worden meegenomen in de 3e begrotingswijziging, waarbij de kosten worden gedekt vanuit de algemene reserve.
    De energiekosten vallen lager uit door de installatie van zonnepanelen en verlaging BTW voor zowel kleinverbruikers als grootverbruikers en netwerkkosten.  
  • Monitoring waterkwaliteit ( +105.000):  betreft  een te lage raming voor de benodigde onderzoekskosten 2022 en nakomende onderzoekskosten vanuit 2021. In de oorspronkelijke raming zijn de BTW kosten abusievelijk niet meegenomen.
  • Het budget voor kennisontwikkeling watersystemen zoals opgenomen in het waterbeheerprogramma valt lager uit door andere prioritering. De huidige inschatting is  € 34.000 lagere kosten. Nadere uitwerking volgt later dit jaar.
  • Een deel van de gebudgetteerde onderzoekskosten wordt bekostigd vanuit het budget kennisontwikkeling. De reguliere onderzoekskosten vallen hierdoor € 36.000 lager uit.
  • Voor de implementatie van het waterschapsbeheerprogramma (WBP) wordt een budget van  € 38.000 beschikbaar gesteld. Dit betreft het uitwerken van de monitoring van de voortgang op  de doelen in het WBP,  in samenwerking met de provincie.

Toelichting exploitatiekosten programma Watersystemen risico's en ontwikkelingen

We verwachten een begrotingstekort door de actuele prijsstijgingen en de marktontwikkelingen als gevolg van o.m. de oorlog in Oekraïne en de COVID-maatregelen in met name Azië. Er zijn in de prognoses van de bestuursmonitor vooralsnog geen prijsstijgingen opgenomen voor de niet-beïnvloedbare kosten. Voor de beïnvloedbare kosten wordt in de 2e begrotingswijziging voorgesteld een bestemmingsreserve te vormen van in totaal € 2,5 miljoen voor alle programma’s. Hiermee kan het reguliere onderhoud zoveel mogelijk worden uitgevoerd.

We verwachten hogere kosten voor afvoer en verwerking  van (niet-)verspreidbare bagger door aanscherping van wet- en regelgeving. Bijsturing is niet mogelijk. 

Er is een risico op hogere kosten voor verwerking van bermgrond uit de grond- en baggerdepots. Enkele gemeenten moeten hiertoe de bodemkwaliteitskaart (BKK) nog vaststellen om hogere kosten voor de verwerking van bermgrond te voorkomen.

Toelichting personeelslasten programma Watersystemen

Programma Watersystemen bestaat uit de afdelingen Water en Waterbeheer. Bij de afdeling Waterbeheer is een nadeel van € 54.000 ontstaan door een hogere uitval dan gemiddeld bij de buitendienstmedewerkers Beheer en Onderhoud en Muskusrattenbestrijders (chronisch ziekteverzuim, Long Covid). Ook de marginale urenuitbreiding op peilbeheer en vergunningverlening dragen hieraan bij. Daarnaast is bij de afdeling Water een voordeel ontstaan € 140.000 door medewerkers die de recent de organisatie verlaten hebben en een aantal vacatures die nog niet zijn ingevuld. Deze vacatures zijn (nog) niet ingevuld omdat de (Zeeuwse) arbeidsmarkt gericht op specifieke competenties en kennis, zoals zoetwater en plantoetsing/vergunningverlening, beperkt is. Ook is gebleken dat de werving van tijdelijk personeel voor bepaalde specialistische functies uitdagend is, omdat de tijdelijkheid van de contracten en/of de beperkte periode sollicitanten ervan weerhoud om te solliciteren (zowel intern als extern). Daarnaast zijn de benodigde competenties en kennis voor bepaalde taken en werkzaamheden verandert, doordat externe ontwikkelingen leiden tot vernieuwde/nieuwe taken van het waterschap (zie het WBP). Een deel van de totale overheadskosten van de gehele organisatie, zoals bijvoorbeeld van de inhuur op managementfuncties, is naar evenredigheid herverdeeld over alle programma's. In totaal komt bovenstaande neer op een financieel nadeel van € 43.000 voor programma Watersystemen.

Toelichting personeelslasten programma Watersystemen risico's en ontwikkelingen

Voor alle afdelingen geldt dat vacatures langer open staan dan gebruikelijk. Ten eerste omdat vacatures vanaf schaal 10 tijdelijk niet worden ingevuld vanwege de reorganisatie. Ten tweede omdat het voor veel vacatures moeilijk is om geschikte kandidaten te vinden vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor dat de salariskosten lager uitvallen dan begroot en dat geldt ook voor de te activeren kosten.  Het niet invullen van vacatures zorgt er in combinatie met het hoge ziekteverzuim voor dat meer inhuur noodzakelijk is dan begroot.

Een deel van de totale overheadskosten, zoals bijvoorbeeld van de managementfuncties, zijn naar evenredigheid herverdeeld over alle programma's.

Toelichting rente en afschrijving programma Watersystemen

De hogere kapitaallasten worden voornamelijk veroorzaakt doordat het investeringsproject Baggeren Stierkreek voor 75%  is afgerond en nu dus wordt afgeschreven. Verder zijn er  hogere uitgaven voor het investeringsproject Baggeren uitwateringskanaal Cadzand 

Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden

-

Investeringen Programma Watersystemen

Begroting Prognose Besteed
Bruto € 18.117.000 € 13.579.568
Netto € 11.927.000 € 12.547.568 € 4.377.000

Toelichting investeringen programma Watersystemen

Algemeen:

De geplande bestedingen voor de investeringen 2022 in het programma watersystemen komen € 620.000 hoger uit
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de actualisatie van de prognose van project gemaal de Poel (PRJ1129) op basis van de ontwerpnota. Het separaat voorstel voor het opvragen van het benodigd uitvoeringskrediet wordt behandeld in de Algemene vergadering van 30 juni 2022. Daartegenover wordt een lagere besteding verwacht op diverse projecten door verschuivingen in de liquiditeitsplanning. Veelal wordt dit veroorzaakt door het opschuiven van de technische opleverdatum. Welke projecten dit betreft staat opgenomen onder het kopje afwijking in krediet en/of planning. 
De grootste afwijking doet zich voor bij project baggeren uitwateringskanaal Cadzand (PRJ1459), waarbij eveneens de besteding in 2022 lager is dan oorspronkelijk gepland. Voor het totale krediet van dit project zijn er echter geen opmerkelijke afwijkingen.    

Ontwikkelingen, risico's en kansen

Ontwikkelingen

Van project Kruispolder worden op dit moment de scope en mogelijke oplossingsrichtingen opnieuw onderzocht, waarbij meegenomen wordt welke resultaten, wensen en afspraken uit de eerdere fase meegenomen moeten en kunnen worden. 

Project Baggeren (PRJ1491B) grote wateren Bonte Kof: Een voorstel inzake extra benodigd krediet wordt apart ingebracht in de algemene vergadering van 2 juni 2022.

Risico's

Aandachtpunt blijft om voldoende voorbereidingstijd te nemen voor grondverwerving. Dit speelt met name bij de SWO-projecten (Stedelijke WaterOpgave) en de PWO-projecten (opgaven voor GGOR, WB21 en KRW om het watersysteem op orde te brengen tegen wateroverlast en voor juiste peilen en een goede waterkwaliteit). Dit kan al snel 1 tot 2 jaar vergen en is tot het moment van daadwerkelijke eigendomsoverdracht niet te plannen.

Kansen

-

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

PRJ1034 PWO WB21 / KRW/ GGOR 14-19: de geplande technische afronding te verschuiven van 2021-12 naar 2022-12; 

PRJ1153H Vervanging krooshekreiniger gemaal Willem: de geplande technische afronding te verschuiven van 2021-10 naar 2022-12;

PRJ1153I Revisie pompinstallatie gemaal Hellewoud: de geplande technische afronding te verschuiven van 2021-12 naar 2022-09;

PRJ1456a Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2021: de geplande technische afronding te verschuiven van 2021-12 naar 2022-12;

PRJ1458A Uitw. WB21/KRW/GGOR oude Haven: de geplande technische afronding te verschuiven van 2021-12 naar 2022-12;

PRJ1472 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2021: de geplande technische afronding te verschuiven van 2022-12 naar 2023-12;

PRJ1492 Uitw. WB-21/KRW/GGOR 2022: de geplande technische afronding te verschuiven van 2023-12 naar 2024-12;

PRJ1498A Verv. best. techn. inst. Opmalingen 2021: de geplande technische afronding te verschuiven van 2021-12 naar 2023-06;

PRJ1504 Uitvoering stedelijke waterplannen 2021: de geplande technische afronding te verschuiven van 2021-12 naar 2023-12 

 

Prestatieboom Gezond water

Strategisch effect Gezond water

Wat willen we bereiken?

Gezond water (goede ecologische waterkwaliteit)

R
KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor fytoplankton (%)

We streven naar een goede ecologische waterkwaliteit in al onze oppervlaktewateren in 2027, in lijn met de doelen van de kaderrichtlijn Water (KRW). Dit betekent dat de watersystemen de juiste hoeveelheid en soortensamenstelling vis, waterplanten, macrofauna (zoals amfibieën) en algen moeten hebben. Om de doelen te bereiken creëren we een geschikte leefruimte voor de biologie in combinatie met een goede chemische waterkwaliteit.

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

De resultaten van deze bemonsteringen worden steeds in het jaar ná het meetjaar gerapporteerd in de Integrale voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland. Deze verschijnt medio 2023 met de cijfers over 2022. Naar verwachting wordt deze doelstelling niet gehaald. Onderzocht wordt of de doelen voor brakke wateren bijgesteld moeten/kunnen worden op basis van nieuwe kennis over brakke watersystemen. Dit omdat brakke systemen anders functioneren dan zoete watersystemen.  Vanuit het WBP is in 2022 en 2023  extra geld beschikbaar gesteld voor kennisontwikkeling.

De resultaten over het jaar 2021 zijn ondertussen bekend geworden en opgenomen in deze bestuursmonitor (zie score vorig jaar in grafiek en tabel).

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2022 75 10

KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor macrofauna (%)

We streven naar een goede ecologische waterkwaliteit in al onze oppervlaktewateren in 2027, in lijn met de doelen van de kaderrichtlijn Water (KRW). Dit betekent dat de watersystemen de juiste hoeveelheid en soortensamenstelling vis, waterplanten, macrofauna (zoals amfibieën) en algen moeten hebben. Om de doelen te bereiken creëren we een geschikte leefruimte voor de biologie in combinatie met een goede chemische waterkwaliteit.

Opmerking monitor

De resultaten van deze bemonsteringen worden steeds in het jaar na het meetjaar gerapporteerd in de Integrale voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland. Deze verschijnt medio 2022 met de cijfers over 2021. Naar verwachting wordt deze doelstelling gehaald. Onderzocht wordt of de doelen voor brakke wateren bijgesteld moeten/kunnen worden op basis van nieuwe kennis over brakke watersystemen. Dit omdat brakke systemen anders functioneren dan zoete watersystemen. 

De resultaten over het jaar 2021 zijn ondertussen bekend geworden en opgenomen in deze bestuursmonitor (zie score vorig jaar in grafiek en tabel).

 

 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2022 75 41

KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor macrophyten (grotere planten) (%)

We streven naar een goede ecologische waterkwaliteit in al onze oppervlaktewateren in 2027, in lijn met de doelen van de kaderrichtlijn Water (KRW). Dit betekent dat de watersystemen de juiste hoeveelheid en soortensamenstelling vis, waterplanten, macrofauna (zoals amfibieën) en algen moeten hebben. Om de doelen te bereiken creëren we een geschikte leefruimte voor de biologie in combinatie met een goede chemische waterkwaliteit.

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

De resultaten van deze bemonsteringen worden steeds in het jaar ná het meetjaar gerapporteerd in de Integrale voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland. Deze verschijnt medio 2023 met de cijfers over 2022. Naar verwachting wordt deze doelstelling niet gehaald. Onderzocht wordt of de doelen voor brakke wateren bijgesteld moeten/kunnen worden op basis van nieuwe kennis over brakke watersystemen. Dit omdat brakke systemen anders functioneren dan zoete watersystemen.  Vanuit het WBP is in 2022 en 2023  extra geld beschikbaar gesteld voor kennisontwikkeling.

De resultaten over het jaar 2021 zijn ondertussen bekend geworden en opgenomen in deze bestuursmonitor (zie score vorig jaar in grafiek en tabel).

 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2022 75 3

KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor vis (%)

We streven naar een goede ecologische waterkwaliteit in al onze oppervlaktewateren in 2027, in lijn met de doelen van de kaderrichtlijn Water (KRW). Dit betekent dat de watersystemen de juiste hoeveelheid en soortensamenstelling vis, waterplanten, macrofauna (zoals amfibieën) en algen moeten hebben. Om de doelen te bereiken creëren we een geschikte leefruimte voor de biologie in combinatie met een goede chemische waterkwaliteit.

Opmerking monitor

De resultaten van deze bemonsteringen worden steeds in het jaar na het meetjaar gerapporteerd in de Integrale voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland. Deze verschijnt medio 2023 met de cijfers over 2022. Naar verwachting wordt deze doelstelling gehaald.

De resultaten over het jaar 2021 zijn ondertussen bekend geworden en opgenomen in deze bestuursmonitor (zie score vorig jaar in grafiek en tabel).

 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2022 75 74

Tactische doelstellingen Gezond water

Wat willen we bereiken?

Chemische waterkwaliteit

R
KRW-waterlichamen voldoen aan de normen voor de chemische waterkwaliteit (%)

De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt normen voor een reeks aan milieuvreemde stoffen. Als waterbeheerder zijn we verantwoordelijk voor het terugdringen van deze stoffen (prioritaire en specifiek verontreinigende stoffen).

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

Monstername en analyse vindt plaats gedurende het hele jaar. In het voorjaar van 2023 wordt de data getoetst en is de realisatie van 2022 dus pas bekend. Naar verwachting wordt deze doelstelling niet behaald.

De resultaten over het jaar 2021 zijn ondertussen bekend geworden en opgenomen in deze bestuursmonitor (zie score vorig jaar in grafiek en tabel).

 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2022 80 0

Zo gaan we dat doen

Leefruimte voor biologie

We streven naar ecologisch gezond water, onder meer door te werken aan de KRW-opgaven voor 2027 en het uitvoeren van maatregelen. Daarvoor gaan we een goede inrichting en chemische waterkwaliteit in stand houden en waar mogelijk verbeteren. Met focus op effectieve maatregelen.

O
Watersystemen zijn bereikbaar voor vis (% t.o.v. de oppervlakte van het totale beheergebied)

Het beheersgebied moet in 2027 voldoen aan de KRW-doelstellingen. Voor de inrichting van het watersysteem zijn bindende maatregelen opgenomen in het Stroomgebiedsbeheerplan Schelde 2016-2021. Dit betreft onder meer vispassages en natuurvriendelijke oevers.

 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie vorig jaar
2022 47 53 53

Natuurvriendelijke oevers aangelegd (in km)

Het beheersgebied moet in 2027 voldoen aan de KRW-doelstellingen. Voor de inrichting van het watersysteem zijn bindende maatregelen opgenomen in het Stroomgebiedsbeheerplan Schelde 2016-2021. Dit betreft onder meer vispassages en natuurvriendelijke oevers.

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

Op dit moment is circa 2,5 kilometer in voorbereiding. De uitvoering hiervan vindt veelal in het najaar plaats. Wellicht dat er nog enkele trajecten bijkomen maar dit is afhankelijk van grondverwerving. Vooralsnog lijkt het erop dat we de  doelstelling van 3 kilometer niet volledig gaan halen dit jaar.

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie vorig jaar
2022 3 0 1,25

Zo gaan we dat doen

Prestatieboom Beperken wateroverlast

Strategisch effect Beperken wateroverlast

Tactische doelstellingen Beperken wateroverlast

Wat willen we bereiken?

Inrichten van het watersysteem

In 2020 hebben we de Planvorming Wateropgave voor alle gebieden afgerond.

In 2027 is het gebied op orde volgens de WB21-normen voor wateroverlast. Normaanpassing stellen we voor als de maatschappelijke baten niet in verhouding staan tot de kosten.

O
Planvorming Wateropgave afgerond: het gebied is doorgerekend op basis van de inundatienormen (%)

We ronden eind 2020 de Planvorming Wateropgave (PWO) af. Daarin brengen we het huidige beschermingsniveau voor situaties met extreme neerslag voor ons gele gebied in beeld, zodat de benodigde maatregelen kunnen worden bepaald.

Opmerking monitor

Het technisch doorrekenen is voor alle gebieden afgerond (100%).

Voor West Zeeuws-Vlaanderen wordt medio juni een (digitale) streekbijeenkomst georganiseerd. Vervolgens worden de bestuurlijke  en juridische procedures eind dit jaar doorlopen. In 2023 vindt definitieve vaststelling van het peilbesluit door de AV plaats.

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie september Realisatie vorig jaar
2022 100 100 100 100

De maatregelen om het beheersgebied voor wateroverlast (WB21) op orde te brengen zijn uitgevoerd (%)

Ons watersysteem moet in 2027 volledig voldoen aan de inundatienormen (WB21), die zijn vastgesteld in het Omgevingsplan Zeeland.

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

De uitvoering van de maatregelen loopt vertraging op. De doelstelling voor dit jaar zal waarschijnlijk niet worden gehaald. Een belangrijke oorzaak is de moeizame grondverwerving. Andere projecten zijn complex in de voorbereiding en lopen daarom mogelijk vertraging op (project Kruispolder) of komen pas komende jaren in uitvoering (o.m. bouw van de gemalen de Poel, Spanjaardweg, Zoetendijk en de capaciteitsvergroting van Othene). Dat betekent dat de maatregelen in 2022 nog niet veel effect sorteren en de doelstelling waarschijnlijk niet gehaald wordt. Het resultaat van de verschillende maatregelen die dit jaar worden uitgevoerd is nu echter nog niet concreet aan te geven. De uitvoering van de werkzaamheden vindt voornamelijk in het najaar plaats.

 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie vorig jaar
2022 87 59 59

Zo gaan we dat doen

In stand houden van het watersysteem

We streven (op termijn) naar verwijdering van de muskusrat in Nederland tot aan de landsgrenzen.

Zo gaan we dat doen

Prestatieboom Optimaal gebruik

Strategisch effect Optimaal gebruik

Tactische doelstellingen Optimaal gebruik

Wat willen we bereiken?

Gewenste waterpeilen

We stemmen de waterpeilen optimaal af op het grondgebruik en de bodemopbouw, in relatie met wateroverlast en droogte. In 2020 heeft het hele gebied een actueel peilbesluit. In 2027 is het gebied op orde volgens de peilbesluiten.

O
Het gebied heeft een actueel vastgesteld peilbesluit (%)

We stemmen de waterpeilen optimaal af op het grondgebruik en de bodemopbouw, in relatie met wateroverlast en droogte. In 2020 heeft het hele gebied een actueel peilbesluit (bandbreedte prestatie 2020: 61-100%).

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

Het technisch doorrekenen is voor alle gebieden afgerond (100%).

Voor West Zeeuws-Vlaanderen wordt medio juni een (digitale) streekbijeenkomst georganiseerd. Vervolgens worden de bestuurlijke  en juridische procedures eind dit jaar doorlopen. In 2023 vindt definitieve vaststelling van het peilbesluit door de AV plaats.

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie vorig jaar
2022 100 83 83

De maatregelen om het beheergebied voor peilbeheer (GGOR) op orde te brengen zijn uitgevoerd (%)

Eind 2021 hebben we alle peilbesluiten geactualiseerd. Vervolgens voeren we de benodigde maatregelen uit om de gewenste peilen overal te kunnen voeren. In 2027 moet het gebied hiervoor volledig op orde zijn.

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

De uitvoering van de maatregelen loopt vertraging op. De doelstelling voor dit jaar zal waarschijnlijk niet worden gehaald. Een belangrijke oorzaak is de moeizame grondverwerving. Andere projecten zijn complex in de voorbereiding en lopen daarom mogelijk vertraging op (project Kruispolder) of komen pas komende jaren in uitvoering (o.m. bouw van de gemalen de Poel, Spanjaardweg, Zoetendijk en de capaciteitsvergroting van Othene). Dat betekent dat de maatregelen in 2022 nog niet veel effect sorteren en de doelstelling waarschijnlijk niet gehaald wordt. Het resultaat van de verschillende maatregelen die dit jaar worden uitgevoerd is nu echter nog niet concreet aan te geven. De uitvoering van de werkzaamheden vindt voornamelijk in het najaar plaats.

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie vorig jaar
2022 72 62 62

Aantal afwijkingen van de bandbreedte in het peilgebied door technisch falen

We streven ernaar dat de peilen in het gehele gebied in 2027 voldoen aan de actuele peilbesluiten (maximaal 5 afwijkingen per jaar)

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie vorig jaar
2022 5 0 3

Zo gaan we dat doen

Verantwoord gebruik van water

Zoetwaterbeschikbaarheid

Ook de beschikbaarheid van zoetwater maakt een integraal onderdeel uit van ons werk en beleid: In de uitwerking van beleid en projecten die voor een verbetering van de zoetwatervoorziening zorgen, brengen we de mogelijkheden actiever met de regio en belanghebbenden in beeld. De financiële verantwoordelijkheid in de uiteindelijke realisatie ligt bij de afnemer. We nemen een strategisch standpunt in over het Volkerak-Zoommeer.

Zo gaan we dat doen

Water in de stad

Grondwater

Duurzaam in stand houden en zo mogelijk aanvullen van de hoeveelheid zoet grondwater in het gehele beheergebied (binnen de mogelijkheden).

Zo gaan we dat doen