Programma Wegen

Totaal Programma Wegen

Overzicht prestaties programma Wegen

M.b.t. de relatie tussen prestaties en middelen (capaciteit en geld) zijn de belangrijkste  aandachtspunten: 1) De bezetting binnen de afdeling Wegen is niet op orde vanwege openstaande vacatures en langdurig zieken. Dit wordt zo mogelijk opgevangen door middel van inhuur. Recent zijn enkele vacatures ingevuld. Op dit moment staan er nog 3 vacatures open. Wanneer het lukt om deze in te vullen is een belangrijk deel van de capaciteitsproblemen daarmee opgelost en kan de inhuur worden afgebouwd. Aandachtspunt blijft dat we met de huidige formatie weliswaar in staat zijn om onze kerntaken uit te voeren (met name zorgplicht/instandhouding), maar geen mogelijkheden hebben om aanvullende werkzaamheden uit te voeren in het kader van overkoepelende therma's of nieuwe ontwikkelingen. 2) In de algemene toelichting zijn de uitgangspunten opgenomen hoe om te gaan met de kostenstijgingen. Specifiek voor wegen is het van belang nog aan te geven dat het deklagen bestek niet zal worden uitgevoerd dit jaar. De reden is dat de prijs van asfalt erg afhankelijk is van de ontwikkelingen in de transportsector. Hierdoor willen en kunnen leveranciers geen prijzen aanbieden met de gevraagde gestanddoening. Ook zijn asfaltcentrales tijdelijk gesloten. Kortstondig uitstel of latere uitvoering in het jaar zijn geen optie omdat het werk eind augustus afgerond moet zijn (i.v.m. start oogstwerkzaamheden en daardoor vervuiling wegdek). Afhankelijk van de ontwikkelingen zal worden overwogen om het bestek eind dit jaar aan te besteden zodat uitvoering vroeg in 2023 mogelijk is. Uitstel heeft tot gevolg dat er plaatselijk meer korte termijn herstelwerk moet worden gedaan om de veiligheid zoveel als mogelijk te waarborgen en de periode van uitstel te overbruggen. Middelen voor het deklagenbestek moeten boekhoudkundig gereserveerd worden voor uitvoering in 2023.

Programma Groen (Op schema van gestelde doel) Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel) Rood (<80 procent op schema van gestelde doel) Grijs (geen prognose te geven op dit moment)
Wegen 5 1 0 0
Prestaties met afwijkingen Aantal geregistreerde verkeersdoden op waterschapswegen

Exploitatiekosten programma Wegen

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2022, inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2022 Afwijking
Externe kosten € 15.545.000 € 15.683.000 € -138.000
Externe opbrengsten € -16.755.000 € -16.755.000 € 0
Personeelskosten € 4.445.000 € 4.442.000 € 3.000
Rente en afschrijving € 2.874.000 € 2.923.000 € -49.000
Netto kosten programma wegen € 6.109.000 € 6.293.000 € -184.000

Toelichting programma Wegen externe kosten & opbrengsten

De totale prognose van de kosten stijgt met € 138.000. Dit onder andere door extra kosten ivm overdrachten van wegen van Rijkswaterstaat en gemeenten naar het waterschap en een bedrag van € 50.000 voor het pilotproject biodiversiteit.  In de opbrengsten zijn er vooralsnog geen wijzigingen.

 

Toelichting exploitatiekosten programma Wegen risico's en ontwikkelingen

We verwachten een begrotingstekort door de actuele prijsstijgingen en de marktontwikkelingen als gevolg van o.m. de oorlog in Oekraïne en de COVID-maatregelen in met name Azië. Er zijn in de prognoses van de bestuursmonitor vooralsnog geen prijsstijgingen opgenomen voor de niet-beïnvloedbare kosten. Voor de beïnvloedbare kosten wordt in de 2e begrotingswijziging voorgesteld een bestemmingsreserve te vormen van in totaal € 2,5 miljoen voor alle programma’s. Hiermee kan het reguliere onderhoud zoveel mogelijk worden uitgevoerd.

Door de extreme prijsstijgingen van asfalt (+30%) wordt het deklagenbestek uitgesteld tot 2023. Als gevolg hiervan moet het budget uit de begroting 2022 worden meegenomen naar 2023. In de 3e begrotingswijziging 2022 zal  worden voorgesteld om dit budget toe te voegen aan een bestemmingsreserve uitgestelde werken. 

Toelichting personeelslasten programma Wegen

De lagere salariskosten vanwege het niet direct kunnen invullen van vacatures vallen grotendeels weg tegen hogere inhuurkosten om de bezetting tijdelijk aan te vullen d.m.v. inhuur. Per saldo is de prognose bijna kostenneutraal.

Toelichting personeelslasten programma Wegen risico's en ontwikkelingen

Voor alle afdelingen geldt dat vacatures langer open staan dan gebruikelijk. Ten eerste omdat vacatures vanaf schaal 10 tijdelijk niet worden ingevuld vanwege de reorganisatie. Ten tweede omdat het voor veel vacatures moeilijk is om geschikte kandidaten te vinden vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor dat de salariskosten lager uitvallen dan begroot en dat geldt ook voor de te activeren kosten.  Het niet invullen van vacatures zorgt er in combinatie met het hoge ziekteverzuim voor dat meer inhuur noodzakelijk is dan begroot.

Een deel van de totale overheadskosten, zoals bijvoorbeeld van de managementfuncties, zijn naar evenredigheid herverdeeld over alle programma's.

Toelichting rente en afschrijving programma Wegen

Hogere kapitaallasten doordat reconstructies wegen 2021 voor 75% gereed is en wordt afgeschreven. Dit was bij het opstellen van  de Programmabegroting 2022 nog niet voorzien. Verder is er sprake van  diverse kleine andere verschillen.

Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden

Investeringen Programma Wegen

Begroting Prognose Besteed
Bruto € 3.553.000 € 4.418.725
Netto € 3.394.000 € 4.184.184 € 269.000

Toelichting investeringen programma Wegen

Algemeen:

Voor het project verbreden fietspad Klaassesweg/Werendijkseweg (PRJ1497E) is een verzoek gedaan om de scope uit te breiden. In de prognose is hier al rekening mee gehouden, maar het betreffende krediet zal i.v.m. deze scopeuitbreiding nog aangepast/verhoogd moeten worden. Het hiervoor benodigde bedrag zal in de begroting 2023 worden opgenomen. Normaal gesproken bestaan de jaarlijkse wegreconstructies uit meerdere wegvakken. Echter in 2022 zijn dit er maar twee, waarvan één grote. Bij meerdere wegvakken wordt aan de hand van de prioritering gekeken welke wegvakken gereconstrueerd moeten/kunnen worden en wat past binnen het krediet. Omdat er dit jaar weinig keuze was en het oorspronkelijk krediet niet voldoende bleek te zijn, is tijdens de AV op 7 april jl. extra krediet verleend voor de wegreconstructies 2022.

Voor het project Roterijdijk-Zuiddijk (PRJ1299) is de grondverwerving (om het werk te kunnen maken) nagenoeg afgerond. De formele ondertekening vindt naar verwachting in mei plaats. Met één grondeigenaar is niet tot overeenstemming gekomen. Op dit gedeelte zullen de fietsers over een lengte van ca. 100 meter gebruik (blijven) maken van de rijbaan maar zullen hiervoor wel aanvullende maatregelen worden getroffen. Verder is er nog sprake van een scopeuitbreiding waarvoor de bijkomende kosten in beeld worden gebracht. Tot slot wordt voor dit project een subsidietraject opgestart.

Ontwikkelingen, risico's en kansen

Ontwikkelingen

Vanwege het tijdig kunnen opstarten van grondverwerving, subsidietrajecten en verleggen kabels en leidingen is het belangrijk dat tijdig met de voorbereidingen van de projecten wordt gestart. We hebben in de afgelopen 2 jaar een paar mooie stappen gezet door eerder over een Startdocument te beschikken. Dit betekent wel dat we eerder zicht moet hebben/krijgen op de scope en verder vooruit moeten denken. Enkele projecten hebben al laten zien dat dit mogelijk is en voordelen oplevert.

PRJ1497E verbreden fietspad Klaassesweg/Werendijkseweg : Voor dit project is een voorstel gedaan om de scope uit te breiden (het meenemen van extra tussenliggend stuk fietspad en verbreding van de rijbaan). Voor deze scope-uitbreiding worden de extra kosten in beeld gebracht. Binnen dit project speelt nog het risico dat kabels en leidingen niet tijdig verlegd kunnen worden. Er wordt gekeken naar oplossingen om dit risico zoveel als mogelijk te beperken binnen de huidige planning.

Risico's

Het niet tijdig kunnen beschikken over de benodigde gronden en het niet tijdig verleggen van kabels en leidingen (door nutsbebedrijven).

Kansen

-

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

-

Prestatieboom Verkeersveiligheid

Strategisch effect Verkeersveiligheid

Wat willen we bereiken?

Verkeersveiligheid

O
Aantal geregistreerde verkeersdoden op waterschapswegen

We streven naar halvering van het aantal ernstige verkeersslachtoffers in 2020 t.o.v. 2009 en nul vermijdbare ernstige verkeersslachtoffers in 2040 (halvering betekent maximaal 4 slachtoffers, maar elk slachtoffer is er één teveel).

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

De twee ongevallen met dodelijke afloop hebben allebei in Zeeuws-Vlaanderen plaatsgevonden. Het betreft een eenzijdig ongeval, waarbij de bijrijder van de betreffende auto  is omgekomen en en een aanrijding tussen een auto en een fiets, waarbij de fietser om het leven is gekomen. 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie vorig jaar
2022 4 2 5

Tactische doelstellingen Verkeersveiligheid

Wat willen we bereiken?

Veilige fietsroutes

Als we investeren in fietspaden geven we prioriteit aan schoolfietsroutes.

G
Vrijliggende fietspaden voldoen aan de verkeersveiligheidseisen m.b.t. breedte (%)

We hebben regionaal de afspraak gemaakt om meer aandacht te hebben voor de veiligheid van het fietsverkeer. Daarbij geven wij prioriteit aan schoolfietsroutes die onderdeel zijn van het Kwaliteitsnetwerk.

Opmerking monitor

In 2022 gaan we het fietspad langs de Langedijk bij Scharendijke verbreden. Er wordt in september gestart met de verbreding. Daarmee zullen we op 77% uitkomen en de gestelde doelstelling behalen.

 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie vorig jaar
2022 77 75 75

Zo gaan we dat doen

Veilige inrichting van de weg

Wegen duidelijk inrichten ten behoeve van de verkeersveiligheid: Voor 2023 zijn al onze 80km-wegen ingericht volgens de Essentiële HerkenbaarheidsKenmerken (EHK).

Groot onderhoud en reconstructies van 60km-wegen benutten we om deze zo nodig te verbreden en in te richten volgens de EHK.

G
80km-wegen ingericht volgens EHK (%)

Een voorspelbare weginrichting draagt bij aan de verkeersveiligheid. We hebben het grootste deel van onze 80-km wegen al ingericht volgens de Essentiële Herkenbaarheids Kenmerken (EHK). Het resterende deel koppelen we aan toekomstige ontwikkelingen rondom Waterpark Veerse Meer af. Daarnaast blijven we de herkenbaarheid van bochten en kruispunten verbeteren.

Opmerking monitor

Er is besloten om de Muidenweg bij Wolphaartsdijk af te waarderen naar een 60-km weg. Dit betekent dat alle 80-km wegen zijn ingericht volgens de EHK. De afwaardering laat nog even op zich wachten aangezien de definitieve ontsluiting van het Waterpark Veerse Meer alsook de routering van het bouwverkeer voor dit park nog niet vastligt. Zodra hierover duidelijkheid is nemen we de maatregelen om de weg af te waarderen.

 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie vorig jaar
2022 100 100 100

Zo gaan we dat doen

Veilige staat van de weg

We brengen de staat van onze wegen verder in beeld. Waar dat voor de veiligheid nodig is treffen we maatregelen.

De Zeeuwse samenwerking voor de gladheidbestrijding zetten we voort.

G
Percentage van de wegen waarvan de kwaliteit van de verharding voldoet aan de CROW-eisen voor veiligheid

We brengen de staat van onze wegen verder in beeld. De staat van verhardingen en beplantingen is grotendeels in beeld. Waar dat voor de veiligheid nodig is treffen we maatregelen.

Opmerking monitor

Er is besloten om de Muidenweg bij Wolphaartsdijk af te waarderen naar een 60-km weg. Dit betekent dat alle 80-km wegen zijn ingericht volgens de EHK. De afwaardering laat nog even op zich wachten aangezien de definitieve ontsluiting van het Waterpark Veerse Meer alsook de routering van het bouwverkeer voor dit park nog niet vastligt. Zodra hierover duidelijkheid is nemen we de maatregelen om de weg af te waarderen.

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei
2022 95 0

Zo gaan we dat doen

Veilig rijgedrag

Prestatieboom Bereikbaarheid

Strategisch effect Bereikbaarheid

Tactische doelstellingen Bereikbaarheid

Wat willen we bereiken?

Bereikbaarheid

Bestaande bereikbaarheid in stand houden: automobilisten uit alle kernen met tenminste 1.000 inwoners kunnen binnen 10 minuten op het hoofdwegennet zijn.

Als economische en recreatieve ontwikkelingen aanpassingen van onze wegen vragen, streven we naar een eerlijke verdeling van kosten met andere overheden en/of belanghebbenden.

Zo gaan we dat doen

Prestatieboom Omgeving

Strategisch effect Omgeving

Tactische doelstellingen Omgeving

Wat willen we bereiken?

Omgeving

Het totale oppervlak aan beplantingen (waaronder bomen) langs onze wegen blijft tenminste gelijk. Met oog voor biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit.

G
Percentage van de wegen waarvan de verharding voldoet aan de CROW-eisen voor aanzien

We werken aan een methode om de gewenste beeldkwaliteit voor onze wegen vast te stellen en te gebruiken als uitgangspunt voor het beheer en onderhoud. Tot die tijd hanteren we de landelijke CROW-normen voor comfort en aanzien van de weg als belangrijkste indicatoren.

Opmerking monitor

Om de kwaliteit van de verhardingen in beeld te brengen worden vanaf mei tot aan oktober de GLObale VISuele (GLOVIS) inspecties uitgevoerd. De afgelopen maanden zijn de wegenkantonniers hiervoor opgeleid. Op 1 oktober zijn deze inspecties gereed en kunnen de PI’s met betrekking tot de kwaliteit van de verharding  met behulp van het beheersysteem OBSURV worden berekend. De verwachting is dat we het gestelde doel zullen behalen.

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei
2022 94 0

Percentage van de wegen waarvan de verharding voldoet aan de CROW-eisen voor comfort

We werken aan een methode om de gewenste beeldkwaliteit voor onze wegen vast te stellen en te gebruiken als uitgangspunt voor het beheer en onderhoud. Tot die tijd hanteren we de landelijke CROW-normen voor comfort en aanzien van de weg als belangrijkste indicatoren.

Opmerking monitor

Om de kwaliteit van de verhardingen in beeld te brengen worden vanaf mei tot aan oktober de GLObale VISuele (GLOVIS) inspecties uitgevoerd. De afgelopen maanden zijn de wegenkantonniers hiervoor opgeleid. Op 1 oktober zijn deze inspecties gereed en kunnen de PI’s met betrekking tot de kwaliteit van de verharding  met behulp van het beheersysteem OBSURV worden berekend. De verwachting is dat we het gestelde doel zullen behalen.

 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei
2022 95 0

Zo gaan we dat doen