Reserves

Reserves

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2022 inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2022 Afwijking
Toevoeging aan reserves € 7.887.432 € 13.685.432 € -5.798.000
Ontrekking aan reserves € -15.406.432 € -14.647.432 € -759.000
Totaal € -7.519.000 € -962.000 € -6.557.000

Toelichting reserves

Toevoeging aan reserves:

Betreft werkzaamheden aan wegen die zijn uitgesteld naar 2023 , dit gezien de huidige prijsontwikkelingen. Een bedrag van € 4.607.000,- zal in een 4e begrotingswijziging worden toegevoegd naar de bestemmingsreserve "uitgestelde werken" zodat de werkzaamheden in 2023 kunnen plaatsvinden vanuit deze bestemmingsreserve. 

De jaarlijkse bijstelling van de uitkering in het kader van de Wet Herverdeling Wegenbeheer (WHW) is in oktober 2022 bekendgemaakt (voor een toelichting zie programma wegen). Dit gaat om een totaal bedrag van €  1.191.000,-.  Dit bedrag is in deze monitor toegevoegd aan de reserve. Voorgesteld wordt dit in de 4e begrotingswijziging 2022 op te nemen.

Onttrekking aan reserves:

In de prognose is rekening gehouden met een lagere onttrekking aan diverse bestemmingsreserves (assetmanagement, Kader Richtlijn Water, informatieveiligheid) in verband met lagere geprognostiseerde uitgaven.