Programma Wegen

Totaal Programma Wegen

Overzicht prestaties programma Wegen

M.b.t. de relatie tussen prestaties en middelen (capaciteit en geld) zijn de belangrijkste  aandachtspunten: 1) De bezetting binnen de afdeling Wegen is op bijna op orde. Op dit moment staat er nog 1 vacature van teamleider open. Aandachtspunt blijft dat we met de huidige formatie weliswaar in staat zijn om onze kerntaken uit te voeren (met name zorgplicht/instandhouding), maar geen mogelijkheden hebben om aanvullende werkzaamheden uit te voeren in het kader van overkoepelende therma's of nieuwe ontwikkelingen. 2) In de algemene toelichting zijn de uitgangspunten opgenomen hoe om te gaan met de kostenstijgingen. Specifiek voor wegen is het van belang nog aan te geven dat het deklagen bestek niet zal worden uitgevoerd dit jaar. De reden is dat de prijs van asfalt erg afhankelijk is van de ontwikkelingen in de transportsector. Hierdoor willen en kunnen leveranciers geen prijzen aanbieden met de gevraagde gestanddoening. Ook zijn asfaltcentrales tijdelijk gesloten. Kortstondig uitstel of latere uitvoering in het jaar zijn geen optie omdat het werk eind augustus afgerond moet zijn (i.v.m. start oogstwerkzaamheden en daardoor vervuiling wegdek). Afhankelijk van de ontwikkelingen zal worden overwogen om het bestek eind dit jaar aan te besteden zodat uitvoering vroeg in 2023 mogelijk is. Uitstel heeft tot gevolg dat er plaatselijk meer korte termijn herstelwerk moet worden gedaan om de veiligheid zoveel als mogelijk te waarborgen en de periode van uitstel te overbruggen. Middelen voor het deklagenbestek moeten boekhoudkundig gereserveerd worden voor uitvoering in 2023.

Programma Groen (Op schema van gestelde doel) Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel) Rood (<80 procent op schema van gestelde doel) Grijs (geen prognose te geven op dit moment)
Wegen 5 0 1 0
Prestaties met afwijkingen Aantal geregistreerde verkeersdoden op waterschapswegen

Exploitatiekosten programma Wegen

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2022, inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2022 Afwijking
Externe kosten € 17.268.000 € 12.456.000 € 4.812.000
Externe opbrengsten € -16.755.000 € -17.946.000 € 1.191.000
Personeelskosten € 4.585.000 € 4.501.000 € 84.000
Rente en afschrijving € 2.874.000 € 2.922.000 € -48.000
Netto kosten programma wegen € 7.972.000 € 1.933.000 € 6.039.000

Toelichting programma Wegen externe kosten & opbrengsten

Het programma Wegen laat ten opzichte van de gewijzigde begroting een daling van de externe kosten en opbrengsten zien van € 6.003.000,-.  Dit is uitgesplitst in een daling van de kosten van € 4.812.000,- en hogere opbrengsten van € 1.191.000,-.

In deze prognoses is rekening gehouden met de 2e en 3e begrotingswijziging 2022 waarbij de begroting is verhoogd met een bedrag van in totaal 3,7 mln. om de prijsstijgingen op te vangen. Door deze begrotingswijzigingen kan het reguliere onderhoud/beheerkosten, in lijn met de opvatting van de Algemene Vergadering, zoveel mogelijk worden uitgevoerd. Voor het programma Wegen betekent dit een verhoging van € 1.104.000,-. via de 3e begrotingswijziging. 

De belangrijkste oorzaak van de lagere kosten is het doorschuiven van het deklagenbestek naar 2023. In de periode maart-april dat dit bestek aanbesteed zou worden was er een onzekere marktsituatie wat betreft de prijzen en beschikbaarheid van asfalt. Het was niet verstandig om het werk op dat moment op de markt te zetten en een aanbesteding later in het jaar was niet mogelijk omdat de werkzaamheden voor het eind van de zomer uitgevoerd moeten zijn i.v.m. bereikbaarheid van percelen en bedrijven. Het budget voor deze werken (€ 4.607.000) moet worden doorgeschoven naar 2023.  Er wordt eind dit jaar nog een voorstel voor een 4e begrotingswijziging opgesteld om het budget van deze werken toe te voegen aan de reserve uitgestelde werken.

Daarnaast is de verwachting dat de kosten voor gladheidbestrijding lager zullen zijn dan begroot omdat er in het voorjaar minder is gestrooid dan voorzien. Op dit moment worden de kosten € 439.000 lager geschat maar afhankelijk van de weersomstandigheden in het najaar/winter kan dit nog wijzigen.

Tevens zijn er een aantal posten waarbij de kosten hoger zijn dan begroot. Dit heeft  onder andere betrekking op de kosten voor overdrachten van wegen.  We hebben een overdracht met Rijkswaterstaat  en de gemeente Hulst gerealiseerd. We verwachten daarnaast dat we een overdracht met de gemeente Sluis kunnen realiseren.  De totale kosten voor overdrachten worden daarmee € 83.000 hoger.  Ook de kosten voor verhardingsonderzoeken zijn hoger dan begroot. Het gaat om € 100.000. Dit heeft er mee te maken dat we meer werk op de plank willen hebben liggen voor de komende jaren . Een goede voorbereiding begint met het uitvoeren van verhardingsonderzoek.  Als laatste was er € 50.000 nodig voor het pilotproject biodiversiteit.

De stijging van de externe opbrengsten komt door een hogere bijdrage in het kader van de Wet Herverdeling Wegenbeheer. In de begroting 2022 is rekening gehouden met een voorlopig percentage van 0,8%. In September 2022 is het definitieve percentage op 8% vastgesteld. De bijdrage wordt als gevolg van deze definitieve indexering € 1.191.000 hoger dan geraamd. Er komt een voorstel om deze opbrengst via de 4e begrotingswijziging toe te voegen aan de reserves.

Toelichting exploitatiekosten programma Wegen risico's en ontwikkelingen

Zomerschades aan wegen door droogte, zoals schades aan de fundering zijn minder zichtbaar. Er is momenteel niet voldoende inzicht op hoe groot deze schade is (met name bij veenachtige ondergronden). Er is meer inzicht nodig in de risico's. De schades worden vanwege de droge zomer 2022 meegenomen in de inventarisatie.

Toelichting personeelslasten programma Wegen

Per saldo is er een voordelige prognose  van € 84.000. Dit  ontstaat door openstaande vacatures, hiertegenover staan extra kosten voor inhuur. 

Toelichting personeelslasten programma Wegen risico's en ontwikkelingen

Voor alle afdelingen geldt dat vacatures langer open staan dan gebruikelijk. Ten eerste omdat vacatures vanaf schaal 10 tijdelijk niet worden ingevuld vanwege de reorganisatie. Ten tweede omdat het voor veel vacatures moeilijk is om geschikte kandidaten te vinden vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor dat de salariskosten lager uitvallen dan begroot en dat geldt ook voor de te activeren kosten.  Het niet invullen van vacatures zorgt er in combinatie met het hoge ziekteverzuim voor dat meer inhuur noodzakelijk is dan begroot.

Toelichting rente en afschrijving programma Wegen

Hogere kapitaallasten doordat reconstructies wegen 2021 voor 75% gereed is en wordt afgeschreven. Dit was bij het opstellen van  de Programmabegroting 2022 nog niet voorzien. Verder is er sprake van  diverse kleine andere verschillen. 

Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden

Investeringen Programma Wegen

Begroting Prognose Besteed
Bruto € 3.553.000 € 3.957.524
Netto € 3.394.000 € 3.894.656 € 968.000

Toelichting investeringen programma Wegen

Algemeen:
De geplande bestedingen voor de investeringen 2022 in het programma wegen komen € 500.000 hoger uit.

Voor het project verbreden fietspad Klaassesweg/Werendijkseweg (PRJ1497E) is, naast  de uitbreidingen van de scope, ook sprake van een toename in de kosten als gevolg van prijsstijgingen, een hogere risicoreservering, hogere onderzoekskosten en onderzoeksresultaten die van invloed zijn op de totale kosten. Als gevolg van het combineren van werkzaamheden met nutsbedrijven staat de start van de uitvoering nu gepland in 2024. De nieuwe prognoses worden meegenomen in de meerjarenraming 2024-2026.

M.b.t. verbreding fietspad Doeleweg (PRJ1497F) is er sprake van kostenverhogende omstandigheden als gevolg van het verleggen van kabels & leidingen, prijsstijgingen en leverantieproblemen. De nieuwe prognoses worden meegenomen in de meerjarenraming 2024-2026

Ontwikkelingen, risico's en kansen

Ontwikkelingen:

vanwege het tijdig kunnen opstarten van grondverwerving, subsidietrajecten en verleggen kabels en leidingen is het belangrijk dat tijdig met de voorbereidingen van de projecten wordt gestart. We hebben hier afgelopen 2 jaar een paar mooie stappen gezet door eerder over een Startdocument te beschikken. Dit betekent wel dat we eerder zicht moet hebben/krijgen op de scope en verder vooruit moeten denken. Enkele projecten hebben al laten zien dat dit mogelijk is en voordelen oplevert.

Risico's:

Het niet tijdig kunnen beschikken over de benodigde gronden en het niet tijdig verleggen van kabels en leidingen (door nutsbebedrijven).

Kansen:

-

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

-

 

Prestatieboom Verkeersveiligheid

Strategisch effect Verkeersveiligheid

Wat willen we bereiken?

Verkeersveiligheid

Omschrijving (toelichting)

De kans op letsel of schade bij weggebruikers is minimaal.

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Aantal geregistreerde verkeersdoden op waterschapswegen

We streven naar halvering van het aantal ernstige verkeersslachtoffers in 2020 t.o.v. 2009 en nul vermijdbare ernstige verkeersslachtoffers in 2040 (halvering betekent maximaal 4 slachtoffers, maar elk slachtoffer is er één teveel).

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

Er hebben zich tot dusverre acht ongevallen met dodelijke afloop op onze wegen voorgedaan in 2022. Vijf van de ongevallen vonden plaats in Zeeuws-Vlaanderen. In twee gevallen
was er sprake van een aanrijding, waarbij een fietser om het leven is gekomen. Naar de toedracht van de ongevallen wordt onderzoek gedaan..

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie september Realisatie vorig jaar
2022 4 2 7 5

Tactische doelstellingen Verkeersveiligheid

Wat willen we bereiken?

Veilige fietsroutes

Omschrijving (toelichting)

Als we investeren in fietspaden geven we prioriteit aan schoolfietsroutes.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Vrijliggende fietspaden voldoen aan de verkeersveiligheidseisen m.b.t. breedte (%)

We hebben regionaal de afspraak gemaakt om meer aandacht te hebben voor de veiligheid van het fietsverkeer. Daarbij geven wij prioriteit aan schoolfietsroutes die onderdeel zijn van het Kwaliteitsnetwerk.

Onderstaande PI heeft een Groen stoplicht

Er wordt, zoals reeds is aangegeven in de monitor van mei, in september gestart met de verbreding van het fietspad langs de Langendijk bij Scharendijke. Die verbreding ronden we nog dit jaar af. Daarmee zullen we op 77% uitkomen en de gestelde doelstelling behalen.

 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie september Realisatie vorig jaar
2022 77 75 75 75

Zo gaan we dat doen

Veilige inrichting van de weg

Omschrijving (toelichting)

Wegen duidelijk inrichten ten behoeve van de verkeersveiligheid: Voor 2023 zijn al onze 80km-wegen ingericht volgens de Essentiële HerkenbaarheidsKenmerken (EHK).

Groot onderhoud en reconstructies van 60km-wegen benutten we om deze zo nodig te verbreden en in te richten volgens de EHK.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

80km-wegen ingericht volgens EHK (%)

Een voorspelbare weginrichting draagt bij aan de verkeersveiligheid. We hebben het grootste deel van onze 80-km wegen al ingericht volgens de Essentiële Herkenbaarheids Kenmerken (EHK). Het resterende deel koppelen we aan toekomstige ontwikkelingen rondom Waterpark Veerse Meer af. Daarnaast blijven we de herkenbaarheid van bochten en kruispunten verbeteren.

Onderstaande prestatie heeft een Groen stoplicht

Er is, zoals in de monitor van mei reeds is meegedeeld,  besloten om de Muidenweg bij Wolphaartsdijk af te waarderen naar een 60-km weg. Dit betekent dat alle 80-km wegen zijn ingericht volgens de EHK. De afwaardering laat nog even op zich wachten aangezien de definitieve ontsluiting van het Waterpark Veerse Meer alsook de routering van het bouwverkeer voor dit park nog niet vastligt. Zodra hierover duidelijkheid is nemen we de maatregelen om de weg af te waarderen.

 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie september Realisatie vorig jaar
2022 100 100 100 100

Zo gaan we dat doen

Veilige staat van de weg

Omschrijving (toelichting)

We brengen de staat van onze wegen verder in beeld. Waar dat voor de veiligheid nodig is treffen we maatregelen.

De Zeeuwse samenwerking voor de gladheidbestrijding zetten we voort.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Percentage van de wegen waarvan de kwaliteit van de verharding voldoet aan de CROW-eisen voor veiligheid

We brengen de staat van onze wegen verder in beeld. De staat van verhardingen en beplantingen is grotendeels in beeld. Waar dat voor de veiligheid nodig is treffen we maatregelen.

Onderstaande prestatie heeft een Groen stoplicht

Om de kwaliteit van de verhardingen in beeld te brengen worden vanaf mei tot aan oktober de GLObale VISuele (GLOVIS) inspecties uitgevoerd. De afgelopen maanden zijn de wegenkantonniers hiervoor opgeleid. Op 1 oktober zijn deze inspecties gereed en kunnen de PI’s met betrekking tot de kwaliteit van de verharding  met behulp van het beheersysteem OBSURV worden berekend.  Door de afgelopen zeer droge zomer is er sprake van droogteschade welke van invloed is op de verhardingen van onze wegen. Ook deze schades worden in beeld gebracht.

Periode Doelstelling 31-12
2022 95

Zo gaan we dat doen

Veilig rijgedrag

Prestatieboom Bereikbaarheid

Strategisch effect Bereikbaarheid

Tactische doelstellingen Bereikbaarheid

Wat willen we bereiken?

Bereikbaarheid

Zo gaan we dat doen

Prestatieboom Omgeving

Strategisch effect Omgeving

Tactische doelstellingen Omgeving

Wat willen we bereiken?

Omgeving

Omschrijving (toelichting)

Het totale oppervlak aan beplantingen (waaronder bomen) langs onze wegen blijft tenminste gelijk. Met oog voor biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Percentage van de wegen waarvan de verharding voldoet aan de CROW-eisen voor aanzien

We werken aan een methode om de gewenste beeldkwaliteit voor onze wegen vast te stellen en te gebruiken als uitgangspunt voor het beheer en onderhoud. Tot die tijd hanteren we de landelijke CROW-normen voor comfort en aanzien van de weg als belangrijkste indicatoren.

Onderstaande prestatie heeft een Groen stoplicht

Om de kwaliteit van de verhardingen in beeld te brengen worden vanaf mei tot aan oktober de GLObale VISuele (GLOVIS) inspecties uitgevoerd. De afgelopen maanden zijn de wegenkantonniers hiervoor opgeleid. Op 1 oktober zijn deze inspecties gereed en kunnen de PI’s met betrekking tot de kwaliteit van de verharding  met behulp van het beheersysteem OBSURV worden berekend.  Door de afgelopen zeer droge zomer is er sprake van droogteschade welke van invloed is op de verhardingen van onze wegen. Ook deze schades worden in beeld gebracht.

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie september
2022 94 0 0

Percentage van de wegen waarvan de verharding voldoet aan de CROW-eisen voor comfort

We werken aan een methode om de gewenste beeldkwaliteit voor onze wegen vast te stellen en te gebruiken als uitgangspunt voor het beheer en onderhoud. Tot die tijd hanteren we de landelijke CROW-normen voor comfort en aanzien van de weg als belangrijkste indicatoren.

Onderstaande prestatie heeft een Groen stoplicht

Om de kwaliteit van de verhardingen in beeld te brengen worden vanaf mei tot aan oktober de GLObale VISuele (GLOVIS) inspecties uitgevoerd. De afgelopen maanden zijn de wegenkantonniers hiervoor opgeleid. Op 1 oktober zijn deze inspecties gereed en kunnen de PI’s met betrekking tot de kwaliteit van de verharding  met behulp van het beheersysteem OBSURV worden berekend.  Door de afgelopen zeer droge zomer is er sprake van droogteschade welke van invloed is op de verhardingen van onze wegen. Ook deze schades worden in beeld gebracht.

 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie september
2022 95 0 0

Zo gaan we dat doen