Programma Watersystemen

Totaal Programma Watersystemen

Overzicht prestaties programma Watersystemen

De driehoek prestaties, financiën en capaciteit dienen in een gezonde organisatie in balans te zijn en te blijven en momenteel is hiervan onvoldoende sprake. Toename in werkzaamheden en een toename van vragen en initiatieven van derden hebben impact op de realisatie van projecten en daarmee het beheer en onderhoud. Daarnaast hebben vraagstukken op het vlak gebieds- en omgevingsgerichte aanpak, duurzaamheid, circulariteit en energietransitie ook invloed op de realisatie van projecten. Er ontstaat vertraging omdat de ambtelijke organisatie lerende is op deze onderdelen en de tijd om de basis op orde te brengen (b.v. informatisering vs. monitoring) ontbreekt vooralsnog. Ambtelijk wordt gezocht naar wegen om dit op te lossen door kennis te delen en o.a. het invullen van een fors aantal vacatures binnen de afdeling Watersystemen.  Voor project Kruispolder worden alternatieve oplossingen doorgerekend. In de monitor zijn wijzigingen voor zover bekend in beeld gebracht. Er dient rekening gehouden te worden met het afboeken van niet te activeren kosten.  Bij voorbereiding van investeringsprojecten (PWO, SWO, GGOR, KRW) blijft grondverwerving een belangrijke randvoorwaarde en sturend in de planning. Ambtelijk wordt actief ingezet om hier oplossingen te vinden, waarbij ook aandacht gevraagd wordt voor de rol van gemeenten hierin.

Programma Groen Oranje Rood Grijs (geen prognose te geven op dit moment)
Watersystemen 5 5 2 0
Prestaties met afwijkingen KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor fytoplankton (%) KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor macrophyten (grotere planten) (%)
Natuurvriendelijke oevers aangelegd (in km) KRW-waterlichamen voldoen aan de normen voor de chemische waterkwaliteit (%)
Het gebied heeft een actueel vastgesteld peilbesluit (%)
De maatregelen om het beheergebied voor peilbeheer (GGOR) op orde te brengen zijn uitgevoerd (%)
De maatregelen om het beheergebied voor wateroverlast (WB21) op orde te brengen zijn uitgevoerd (%) (zie programma Watersystemen)

Exploitatiekosten programma Watersystemen

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2022, inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2022 Afwijking
Externe kosten € 15.490.000 € 15.308.000 € 182.000
Externe opbrengsten € -61.000 € -32.000 € -29.000
Personeelskosten € 9.662.000 € 9.338.000 € 324.000
Rente en afschrijving € 8.356.000 € 8.489.000 € -133.000
Netto kosten programma Watersystemen € 33.447.000 € 33.103.000 € 344.000

Toelichting programma Watersystemen externe kosten & opbrengsten

Het programma Watersystemen laat ten opzichte van de gewijzigde begroting een daling van de externe kosten en opbrengsten zien van € 153.000,-.  Dit is uitgesplitst in een daling van de kosten van €182.000,- en lagere opbrengsten van € 29.000,-.
In deze prognoses is rekening gehouden met de 2e en 3e begrotingswijziging 2022 waarbij de begroting is verhoogd met een bedrag van in totaal 3,7 mln. om de prijsstijgingen op te vangen. Door deze begrotingswijzigingen kan het reguliere onderhoud/beheerkosten, in lijn met de opvatting van de Algemene Vergadering, zoveel mogelijk worden uitgevoerd. Voor het programma Watersystemen betekent dit een verhoging van € 0,86 mln. via de 3e begrotingswijziging voor onderhoudskosten waterlopen en bemonstering en analyses.

Hieronder zijn van de externe kosten de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de herziene begroting 2022 opgenomen.

  • Voor onderhoud en beheer komt de prognose  € 113.000 hoger uit ten opzichte van de herziene begroting.  Dit wordt veroorzaakt door niet ingecalculeerde kosten voor maaiwerkzaamheden, extra kosten in verband met gewasschade en extra kosten voor het baggeren binnen bebouwd gebied in Zuid Beveland.
  • Verwachting is dat het onderhoud op de kunstwerken watersystemen  € 61.000 lager uitvalt ten gevolge van een her prioritering van taken. Vanwege het droogteseizoen is prioriteit gegeven aan monitoring en bijsturing in het droogte team.
  • In de begroting is budget beschikbaar gesteld voor het programma zoetwater delta vanuit het Waterschaps Beheer Programma.. Vanwege uitval worden niet alle geplande deelprojecten in 2022 opgepakt. De prognose is met € 86.000 naar beneden bijgesteld. Voorgesteld wordt om het gereserveerde bedrag voor de Brabantse Wal ad € 20.000 op te nemen in  de 4e begrotingswijziging als uitgesteld werk, zodat dit deelproject alsnog in 2023 opgepakt kan worden en hiermee aan de afspraken met derden kan worden voldaan.
  • Monitoring waterkwaliteit (- € 46.000). Enerzijds zijn laboratorium onderzoeken te laag geraamd. Anderzijds wordt het budget voor kennisontwikkeling niet volledig ingezet door andere prioritering.
  • Voor de implementatie van het Waterschapsbeheerprogramma (WBP) wordt  een bedrag geraamd van € 43.000 . Dit betreft het uitwerken van de monitoring van de voortgang op  de doelen in het WBP,  in samenwerking met de provincie.
  • Het budget stimulering derden aanpak emissies is met € 40.000 naar beneden bijgesteld. Er zijn nog geen concrete plannen door wisseling van beleidsmedewerker en een nieuw opgestart samenwerkingsverband.
  • Het budget van de technische werkplaats overschrijdt de planning met € 52.000, wat veroorzaakt wordt door de prijsstijgingen op aankoop van apparatuur, duurzame goederen en verbruiks goederen.
  • Het onderhoud van de gemalen en geautomatiseerde stuwen komt naar verwachting € 135.000 lager uit dan begroot. De energiekosten vallen lager uit door de installatie van zonnepanelen en verlaging BTW voor zowel kleinverbruikers als grootverbruikers en netwerkkosten.  
  • Diverse overige kleine wijzigingen - € 21.000

De externe opbrengsten vallen € 29.000 lager uit. Betreft een administratieve aanpassen, waarbij de betreffende baten vanuit BOB werkzaamheden verrekend worden op de gemaakte kosten. 

Toelichting exploitatiekosten programma Watersystemen risico's en ontwikkelingen

Indien de prijzen blijven stijgen zal dit gevolgen hebben op de diverse budgetten, waardoor het verwacht begrotingsoverschot kleiner zal worden. 

 

Toelichting personeelslasten programma Watersystemen

Per saldo is er een voordelige prognose van € 324.000,-. Dit ontstaat door openstaande vacatures, hiertegenover staan extra kosten voor inhuur.

Toelichting personeelslasten programma Watersystemen risico's en ontwikkelingen

Voor alle afdelingen geldt dat vacatures langer open staan dan gebruikelijk. Ten eerste omdat vacatures vanaf schaal 10 tijdelijk niet werden ingevuld vanwege de reorganisatie. Ten tweede omdat het voor veel vacatures moeilijk is om geschikte kandidaten te vinden vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor dat de salariskosten lager uitvallen dan begroot en dat geldt ook voor de te activeren kosten.  Het niet invullen van vacatures zorgt er in combinatie met het hoge ziekteverzuim voor dat meer inhuur noodzakelijk is dan begroot.

Toelichting rente en afschrijving programma Watersystemen

De hogere kapitaallasten worden voornamelijk veroorzaakt doordat het investeringsproject Baggeren Stierkreek voor 75%  is afgerond en nu dus wordt afgeschreven. Verder zijn er  hogere uitgaven voor het investeringsproject Baggeren uitwateringskanaal Cadzand.

Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden

Een bedrag van € 20.000 voor Zoetwater Delta meenemen in de 4e begrotingswijziging als uitgesteld werk.

Investeringen Programma Watersystemen

Begroting Prognose Besteed
Bruto € 18.117.000 € 12.656.999
Netto € 11.927.000 € 11.695.999 € 7.495.000

Toelichting investeringen programma Watersystemen

Algemeen:

De geplande bestedingen voor de investeringen 2022 in het programma Watersystemen komen € 231.000  lager uit
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de realisatie van KRW-maatregelen langer duurt door benodigde grondaankopen. 
In deze bestuursmonitor wordt voor een 2-tal projecten goedkeuring gevraagd voor aanpassing van de technische einddatum. Het betreft de projecten Kruispolder en  PWO WB21/KRW/GGO 14-19.


Ontwikkelingen, risico's en kansen

Ontwikkelingen

Van project Kruispolder worden op dit moment in samenwerking met de streek de scope en mogelijke oplossingsrichtingen uitgewerkt tot een definitief ontwerp. 

 

Risico's

Aandachtpunt blijft om voldoende voorbereidingstijd te nemen voor grondverwerving. Dit speelt met name bij de SWO-projecten (Stedelijke Water Opgave) en de PWO-projecten (opgaven voor GGOR, WB21 en KRW om het watersysteem op orde te brengen tegen wateroverlast en voor juiste peilen en een goede waterkwaliteit). Dit kan al snel 1 tot 2 jaar vergen en is tot het moment van daadwerkelijke eigendomsoverdracht niet te plannen.

Uit onderzoek is gebleken dat project Kruispolder niet in zijn volledige omvang uitgevoerd kan worden ten gevolge het risico van opbarsten van de oorspronkelijk geplande nieuwe watergang. Gevolg hiervan is dat er een scopewijziging van het project dient plaats te vinden, waarbij een deel van de voorbereidingskosten niet meer geactiveerd kan worden. In de begroting 2022 was voor de uitvoering nog uitgegaan van een investering van € 9.722.000,-. Het herziene project is in de monitor opgenomen voor € 5.050.000 bruto excl. voorbereidingskosten.  Doordat de brede watergang en het gemaal bij Paal uit de scope van het project worden gehaald, worden de hiervoor specifiek gemaakte kosten (deels) afgeboekt en komen deze rechtstreeks ten laste van het exploitatieresultaat. Dit bedrag ligt tussen de € 600.000 en € 800.000. Het exacte bedrag wordt komende periode nader bepaald en afgestemd met de accountant. Tevens is er een wijzigingsverzoek op de subsidie beschikking ingediend bij RVO.  Op basis van de ingediende subsidiabele kosten verwachten we hierop een subsidie van € 1.615.000 (beschikking was € 3.332.000). De vrijkomende Europese gelden kunnen deels ingezet worden op andere projecten binnen het waterschap, waarbij er sprake is van overprogrammering. Eind 2022 zal hierover meer duidelijkheid komen. 

Kansen

Het intereg project Moervaart/Zuidleden en Zwarte Sluis is een grensoverschrijdend project met de provincie Oost Vlaanderen, de Zwarte Sluispolder en Polder Moervaart Zuidlede. Dit project staat gepland voor uitvoer in 2024. Het doel van dit project is het klimaat robuust inrichten en beheers afspraken maken ten behoeve van het grensoverschrijdende watersysteem bij Othene en Langelede en de Poel en Vogelschorpolder.  De doelstelling van dit project sluit aan bij de doelstellingen uit de Europese strategie voor aanpassing van klimaatverandering, waarbij er onder meer wordt gestreefd om de gebiedsinrichting aan te passen aan de verwachte klimaatverandering waardoor overstromingen en verdroging wordt voorkomen en de kwetsbaarheid van het agrarisch achterland en de natura2000 gebieden wordt verminderd.  Het project is aangemeld voor Leadersubsidie en is gepreselecteerd uit 103 ingediende projecten.  Komende periode wordt het voorstel voor indiening van de definitieve subsidie aanvraag aangeboden aan DB. 


Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

PRJ1168C Kruispolder - voorbereiding:  de geplande technische afronding te verschuiven van 2022-06 naar 2023-03.
Doordat er andere technische oplossingsrichting uitgewerkt moet worden, wordt technische oplevering voorzien in maart 2023. Daarna wordt gestart van de 
uitvoering. 


PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19: de geplande technische afronding te verschuiven van 2022-12 naar 2023-08.
Vaststelling peilbesluit West Zeeuws-Vlaanderen wordt voorzien in april/mei 2023. De peilbesluiten en watergebiedsplannen van zowel Duiveland,  Othene en Schouwen zijn inmiddels vastgesteld.  PWO west Zeeuws
Vlaanderen is herstart medio 2021. De streekbijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. Naar verwachting komt het ontwerp peilbesluit eind 2022 ter inzage, waarna vaststelling in de Algemene Vergadering naar verwachting in de eerste helft van 2023 plaatsvindt.

PRJ1458A Uitvoering WB21/KRW/GGOR Oude Haven: de geplande technische afronding te verschuiven van 2022-12 naar 2023-12. De grondverwerking kan pas na roven oogst worden uitgevoerd. Hierdoor wordt de uitvoeringsperiode langer.

 


  

 

 

Prestatieboom Gezond water

Strategisch effect Gezond water

Wat willen we bereiken?

Gezond water (goede ecologische waterkwaliteit)

Omschrijving (toelichting)

Het watersysteem is ecologisch gezond. Zo draagt het bij aan een goede omgeving voor mens (wonen, werken, recreëren) en dier.

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor fytoplankton (%)

We streven naar een goede ecologische waterkwaliteit in al onze oppervlaktewateren in 2027, in lijn met de doelen van de kaderrichtlijn Water (KRW). Dit betekent dat de watersystemen de juiste hoeveelheid en soortensamenstelling vis, waterplanten, macrofauna (zoals amfibieën) en algen moeten hebben. Om de doelen te bereiken creëren we een geschikte leefruimte voor de biologie in combinatie met een goede chemische waterkwaliteit.

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

De resultaten van deze bemonsteringen worden steeds in het jaar ná het meetjaar gerapporteerd in de Integrale voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland. Deze verschijnt medio 2023 met de cijfers over 2022. Naar verwachting wordt deze doelstelling niet gehaald. Onderzocht wordt of de doelen voor brakke wateren bijgesteld moeten/kunnen worden op basis van nieuwe kennis over brakke watersystemen. Dit omdat brakke systemen anders functioneren dan zoete watersystemen.  Vanuit het WBP is in 2022 en 2023  extra geld beschikbaar gesteld voor kennisontwikkeling.

De resultaten over het jaar 2021 zijn ondertussen bekend geworden en opgenomen in deze bestuursmonitor (zie score vorig jaar in grafiek en tabel).

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2022 75 10

KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor macrofauna (%)

We streven naar een goede ecologische waterkwaliteit in al onze oppervlaktewateren in 2027, in lijn met de doelen van de kaderrichtlijn Water (KRW). Dit betekent dat de watersystemen de juiste hoeveelheid en soortensamenstelling vis, waterplanten, macrofauna (zoals amfibieën) en algen moeten hebben. Om de doelen te bereiken creëren we een geschikte leefruimte voor de biologie in combinatie met een goede chemische waterkwaliteit.

Onderstaande prestatie heeft een Groen stoplicht

De resultaten van deze bemonsteringen worden steeds in het jaar na het meetjaar gerapporteerd in de Integrale voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland. Deze verschijnt medio 2022 met de cijfers over 2021. Naar verwachting wordt deze doelstelling gehaald. Onderzocht wordt of de doelen voor brakke wateren bijgesteld moeten/kunnen worden op basis van nieuwe kennis over brakke watersystemen. Dit omdat brakke systemen anders functioneren dan zoete watersystemen. 

De resultaten over het jaar 2021 zijn ondertussen bekend geworden en opgenomen in deze bestuursmonitor (zie score vorig jaar in grafiek en tabel).

 

 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2022 75 41

KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor macrophyten (grotere planten) (%)

We streven naar een goede ecologische waterkwaliteit in al onze oppervlaktewateren in 2027, in lijn met de doelen van de kaderrichtlijn Water (KRW). Dit betekent dat de watersystemen de juiste hoeveelheid en soortensamenstelling vis, waterplanten, macrofauna (zoals amfibieën) en algen moeten hebben. Om de doelen te bereiken creëren we een geschikte leefruimte voor de biologie in combinatie met een goede chemische waterkwaliteit.

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

De resultaten van deze bemonsteringen worden steeds in het jaar ná het meetjaar gerapporteerd in de Integrale voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland. Deze verschijnt medio 2023 met de cijfers over 2022. Naar verwachting wordt deze doelstelling niet gehaald. Onderzocht wordt of de doelen voor brakke wateren bijgesteld moeten/kunnen worden op basis van nieuwe kennis over brakke watersystemen. Dit omdat brakke systemen anders functioneren dan zoete watersystemen.  Vanuit het WBP is in 2022 en 2023  extra geld beschikbaar gesteld voor kennisontwikkeling.

De resultaten over het jaar 2021 zijn ondertussen bekend geworden en opgenomen in deze bestuursmonitor (zie score vorig jaar in grafiek en tabel).

 

 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2022 75 3

KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor vis (%)

We streven naar een goede ecologische waterkwaliteit in al onze oppervlaktewateren in 2027, in lijn met de doelen van de kaderrichtlijn Water (KRW). Dit betekent dat de watersystemen de juiste hoeveelheid en soortensamenstelling vis, waterplanten, macrofauna (zoals amfibieën) en algen moeten hebben. Om de doelen te bereiken creëren we een geschikte leefruimte voor de biologie in combinatie met een goede chemische waterkwaliteit.

Onderstaande prestatie heeft een Groen stoplicht

De resultaten van deze bemonsteringen worden steeds in het jaar na het meetjaar gerapporteerd in de Integrale voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland. Deze verschijnt medio 2023 met de cijfers over 2022. Naar verwachting wordt deze doelstelling gehaald.

De resultaten over het jaar 2021 zijn ondertussen bekend geworden en opgenomen in deze bestuursmonitor (zie score vorig jaar in grafiek en tabel).

 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2022 75 74

Tactische doelstellingen Gezond water

Wat willen we bereiken?

Chemische waterkwaliteit

Omschrijving (toelichting)

We streven naar ecologisch gezond water, onder meer door te werken aan de KRW-opgaven voor 2027 en het uitvoeren van maatregelen. Daarvoor gaan we een goede inrichting en chemische waterkwaliteit in stand houden en waar mogelijk verbeteren. Met focus op effectieve maatregelen.

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

KRW-waterlichamen voldoen aan de normen voor de chemische waterkwaliteit (%)

De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt normen voor een reeks aan milieuvreemde stoffen. Als waterbeheerder zijn we verantwoordelijk voor het terugdringen van deze stoffen (prioritaire en specifiek verontreinigende stoffen).

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

Monstername en analyse vindt plaats gedurende het hele jaar. In het voorjaar van 2023 wordt de data getoetst en is de realisatie van 2022 dus pas bekend. Naar verwachting wordt deze doelstelling niet behaald.

De resultaten over het jaar 2021 zijn ondertussen bekend geworden en opgenomen in deze bestuursmonitor (zie score vorig jaar in grafiek en tabel).

 

 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2022 80 0

Zo gaan we dat doen

Leefruimte voor biologie

Omschrijving (toelichting)

We streven naar ecologisch gezond water, onder meer door te werken aan de KRW-opgaven voor 2027 en het uitvoeren van maatregelen. Daarvoor gaan we een goede inrichting en chemische waterkwaliteit in stand houden en waar mogelijk verbeteren. Met focus op effectieve maatregelen.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Watersystemen zijn bereikbaar voor vis (% t.o.v. de oppervlakte van het totale beheergebied)

Het beheersgebied moet in 2027 voldoen aan de KRW-doelstellingen. Voor de inrichting van het watersysteem zijn bindende maatregelen opgenomen in het Stroomgebiedsbeheerplan Schelde 2016-2021. Dit betreft onder meer vispassages en natuurvriendelijke oevers.

 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie september Realisatie vorig jaar
2022 47 53 53 53

Natuurvriendelijke oevers aangelegd (in km)

Het beheersgebied moet in 2027 voldoen aan de KRW-doelstellingen. Voor de inrichting van het watersysteem zijn bindende maatregelen opgenomen in het Stroomgebiedsbeheerplan Schelde 2016-2021. Dit betreft onder meer vispassages en natuurvriendelijke oevers.

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

Op dit moment is circa 2,5 kilometer in voorbereiding. De uitvoering hiervan vindt veelal in het najaar plaats. Wellicht dat er nog enkele trajecten bijkomen maar dit is afhankelijk van grondverwerving. Vooralsnog lijkt het erop dat we de  doelstelling van 3 kilometer niet volledig gaan halen dit jaar.

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie september Realisatie vorig jaar
2022 3 0 0 1,25

Zo gaan we dat doen

Prestatieboom Beperken wateroverlast

Strategisch effect Beperken wateroverlast

Tactische doelstellingen Beperken wateroverlast

Wat willen we bereiken?

Inrichten van het watersysteem

Omschrijving (toelichting)

In 2020 hebben we de Planvorming Wateropgave voor alle gebieden afgerond.

In 2027 is het gebied op orde volgens de WB21-normen voor wateroverlast. Normaanpassing stellen we voor als de maatschappelijke baten niet in verhouding staan tot de kosten.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Planvorming Wateropgave afgerond: het gebied is doorgerekend op basis van de inundatienormen (%)

We ronden eind 2020 de Planvorming Wateropgave (PWO) af. Daarin brengen we het huidige beschermingsniveau voor situaties met extreme neerslag voor ons gele gebied in beeld, zodat de benodigde maatregelen kunnen worden bepaald.

Onderstaande prestatie heeft een Groen stoplicht

Het technisch doorrekenen is voor alle gebieden afgerond (100%).

Voor West Zeeuws-Vlaanderen is er 19 juli een fysieke streekbijeenkomst georganiseerd. Er wordt nu gewerkt aan het ontwerp peilbesluit en het watergebiedsplan dat eind dit jaar wordt voorgelegd aan het DB. In 2023 vindt definitieve vaststelling van het peilbesluit door de AV plaats.

 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie september Realisatie vorig jaar
2022 100 100 100 100

De maatregelen om het beheersgebied voor wateroverlast (WB21) op orde te brengen zijn uitgevoerd (%)

Ons watersysteem moet in 2027 volledig voldoen aan de inundatienormen (WB21), die zijn vastgesteld in het Omgevingsplan Zeeland.

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

De uitvoering van de maatregelen loopt vertraging op. De doelstelling voor dit jaar zal waarschijnlijk niet worden gehaald. Een belangrijke oorzaak is de moeizame grondverwerving. Andere projecten zijn complex in de voorbereiding en lopen daarom mogelijk vertraging op (project Kruispolder) of komen pas komende jaren in uitvoering (o.m. bouw van de gemalen de Poel, Spanjaardweg, Zoetendijk en de capaciteitsvergroting van Othene). Dat betekent dat de maatregelen in 2022 nog niet veel effect sorteren en de doelstelling waarschijnlijk niet gehaald wordt. Het resultaat van de verschillende maatregelen die dit jaar worden uitgevoerd is nu echter nog niet concreet aan te geven. De uitvoering van de werkzaamheden vindt voornamelijk in het najaar plaats.

 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie september Realisatie vorig jaar
2022 87 59 59 59

Zo gaan we dat doen

In stand houden van het watersysteem

Zo gaan we dat doen

Prestatieboom Optimaal gebruik

Strategisch effect Optimaal gebruik

Tactische doelstellingen Optimaal gebruik

Wat willen we bereiken?

Gewenste waterpeilen

Omschrijving (toelichting)

We stemmen de waterpeilen optimaal af op het grondgebruik en de bodemopbouw, in relatie met wateroverlast en droogte. In 2020 heeft het hele gebied een actueel peilbesluit. In 2027 is het gebied op orde volgens de peilbesluiten.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Het gebied heeft een actueel vastgesteld peilbesluit (%)

We stemmen de waterpeilen optimaal af op het grondgebruik en de bodemopbouw, in relatie met wateroverlast en droogte. In 2020 heeft het hele gebied een actueel peilbesluit (bandbreedte prestatie 2020: 61-100%).

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

Het technisch doorrekenen is voor alle gebieden afgerond (100%). Voor West Zeeuws-Vlaanderen is er 19 juli een fysieke streekbijeenkomst georganiseerd. Er wordt nu gewerkt aan het ontwerp peilbesluit en het watergebiedsplan dat eind dit jaar wordt voorgelegd aan het DB. In 2023 vindt definitieve vaststelling van het peilbesluit door de AV plaats.

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie september Realisatie vorig jaar
2022 100 83 83 83

De maatregelen om het beheergebied voor peilbeheer (GGOR) op orde te brengen zijn uitgevoerd (%)

Eind 2021 hebben we alle peilbesluiten geactualiseerd. Vervolgens voeren we de benodigde maatregelen uit om de gewenste peilen overal te kunnen voeren. In 2027 moet het gebied hiervoor volledig op orde zijn.

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

De uitvoering van de maatregelen loopt vertraging op. De doelstelling voor dit jaar zal waarschijnlijk niet worden gehaald. Een belangrijke oorzaak is de moeizame grondverwerving. Andere projecten zijn complex in de voorbereiding en lopen daarom mogelijk vertraging op (project Kruispolder) of komen pas komende jaren in uitvoering (o.m. bouw van de gemalen de Poel, Spanjaardweg, Zoetendijk en de capaciteitsvergroting van Othene). Dat betekent dat de maatregelen in 2022 nog niet veel effect sorteren en de doelstelling waarschijnlijk niet gehaald wordt. Het resultaat van de verschillende maatregelen die dit jaar worden uitgevoerd is nu echter nog niet concreet aan te geven. De uitvoering van de werkzaamheden vindt voornamelijk in het najaar plaats.

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie september Realisatie vorig jaar
2022 72 62 62 62

Aantal afwijkingen van de bandbreedte in het peilgebied door technisch falen

We streven ernaar dat de peilen in het gehele gebied in 2027 voldoen aan de actuele peilbesluiten (maximaal 5 afwijkingen per jaar)

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie september Realisatie vorig jaar
2022 5 0 0 3

Zo gaan we dat doen

Verantwoord gebruik van water

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

Zoetwaterbeschikbaarheid

Zo gaan we dat doen

Water in de stad

Grondwater

Zo gaan we dat doen