Belastingen en financiën

Totaal Belastingen en financiën

Overzicht prestaties Belastingen en financiën

Totaal Groen (Op schema van gestelde doel) Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel) Rood (<80 procent op schema van gestelde doel) Grijs (geen prognose te geven op dit moment)
Belastingen en algemene opbrengsten 0 0 2 0
Prestaties met afwijkingen Investeringen gerealiseerd binnen de oorspronkelijke planning (+ max 6 maanden)
Investeringen gerealiseerd binnen het oorspronkelijk verleende krediet (+ max 10% en/of € 250.000,-)

Exploitatiekosten Belastingen en algemene opbrengsten

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2022 inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2022 Afwijking
Externe kosten € 0 € 30.000 € -30.000
Externe opbrengsten € -630.000 € -580.000 € -50.000
Dividend € -3.837.000 € -3.837.000 € 0
Belastingopbrengst (incl oninbaar en kwijtscheldingen) € -103.564.000 € -104.780.000 € 1.216.000
Rente en afschrijving € 0 € 0 € 0
Netto opbrengsten Belasting en Algemene opbrengsten € -108.031.000 € -109.167.000 € 1.136.000

Toelichting Belastingen en algemene opbrengsten

Externe kosten

Betreft per saldo de aangifte vennootschapsbelasting en BTW

Externe opbrengsten

Dit betreft een lagere prognose aan retributies van € 50.000,-

Dividend

-

Belastingopbrengsten (incl. oninbaar / kwijtschelding)

De prognose van de belastingopbrengsten ( + € 1.216.000,-) is gebaseerd op opgave van Sabewa Zeeland en op basis van een eigen inschatting voor zuiveringsheffing bedrijven. De hogere opbrengst heeft betrekking op het lopende jaar 2022 (€ 1.110.000,-). Dit betreft grotendeels de zuiveringsheffing (meet) bedrijven en - huishoudens. Daarnaast de watersysteemheffing gebouwd en ongebouwd en een lagere prognose voor de kwijtscheldingen. Over de voorgaande jaren wordt er nog een hogere opbrengst verwacht van € 106.000,-  die betrekking heeft op watersysteemheffing gebouwd en ongebouwd.

 

Rente en afschrijving

-

Risico’s en ontwikkelingen

In augustus 2022 is de coronacompensatie 2020 aangevraagd voor een totaalbedrag van € 963.000,-.  De aanvraag is in behandeling, besluitvorming daarover wordt binnenkort verwacht.  Het voorstel is om, zodra het definitieve bedrag bekend is, deze niet voorziene opbrengst op te nemen in de 4e begrotingswijziging en de opbrengst toe te voegen aan de reserve.

Prestatieboom Belastingen en financiën

Strategisch effect Belastingen en financiën

Tactische doelstellingen Belastingen en financiën

Wat willen we bereiken?

Belastingen en financiën

Omschrijving (toelichting)

De lastendruk mag met niet meer dan 1% tot 2% per jaar stijgen, exclusief inflatie. Behalve in 2022 i.v.m. afschaffing precariobelasting

De inzet blijft een evenwichtige ontwikkeling van het belastingtarief tussen de categorieën.

De netto schuldquote moet gezond blijven: lager dan 250%.

Extra dividend dat het waterschap ontvangt van de Nederlandse Waterschapsbank gebruiken we om toekomstige tegenvallers op te vangen en investeringen over te hevelen naar de exploitatie.

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

Projecten

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Investeringen gerealiseerd binnen de oorspronkelijke planning (+ max 6 maanden)

We streven er naar om de geplande investeringen binnen de tijdsplanning (conform het kredietvoorstel) re realiseren. Wanneer door omstandigheden meer dan 6 maanden wordt afgeweken, dan wordt een nieuwe planning ter goedkeuring aan de AV voorgelegd.

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

Er zijn deze monitoringsronde 6 projecten, waarvoor een verschuiving in planning wordt gevraagd aan de AV. Hiermee komt het totaal op 24 van de lopende 64 projecten (63 % volgens planning versus doelstelling van 90% afronden binnen maximaal 6 maanden na de vastgestelde planning). Voor een specificatie van de oorzaken , zie investeringen in integrale monitor. Om het risico te beperken dat de planning van investeringen moet worden aangepast, worden in de begroting 2023 alleen die nieuwe investeringsprojecten opgenomen die voldoende voorbereid zijn en waarvoor de capaciteit is geborgd. 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie september Realisatie vorig jaar
2022 90 69 61 86

Investeringen gerealiseerd binnen het oorspronkelijk verleende krediet (+ max 10% en/of € 250.000,-)

We streven er naar om de geplande investeringen binnen het budget (conform het kredietvoorstel) re realiseren. Wanneer door omstandigheden meer dan 10% van het krediet wordt afgeweken, dan wordt een nieuwe financiële prognose ter goedkeuring aan de AV voorgelegd.

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

Er is deze monitoringsronde 1  project, waarvoor extra krediet wordt gevraagd aan de AV. Hiermee komt het totaal op 20 van de lopende 64 projecten. (69% binnen toegestane krediet versus doelstelling van 90%). Veel van de overschrijdingen liggen dan ook in eerdere jaren. Er is de afgelopen tijd ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van projectrealisatie. Voor specifieke oorzaken voor overschrijdingen van het krediet, zie investeringen in integrale monitor.

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie september Realisatie vorig jaar
2022 90 73 69 74