Overkoepelende thema's

Totaal Overkoepelende thema's

Overzicht prestaties Overkoepelende thema's

 

 

Programma Groen( op schema van gestelde doel) Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel) Rood( <80 procent op schema van gestelde doel) Grijs (geen prognose te geven op dit moment)
Overkoepelende Thema's 3 0 1 0
Circulair is een gunningscriterium in aanbestedingen (%)

Exploitatiekosten Overkoepelende thema's

Toelichting exploitatiekosten Overkoepelende thema's

-

Investeringen Overkoepelende thema's

-

Toelichtingen investeringen Overkoepelende thema's

-

Prestatieboom Overkoepelende thema's

Strategisch effect Overkoepelende thema's

Wat willen we bereiken?

Klimaatadaptatie

Duurzame energie en circulaire economie

Leefomgeving

Innovatie en kennis

Crisisbeheersing

Omschrijving (toelichting)

We hebben een professionele crisisorganisatie die voorbereid is op haar taak en we zijn volwaardig crisispartner in de regio.

Voortgang per september 2022

Als gevolg van personele onderbezetting zijn er de afgelopen jaren achterstanden opgelopen wat betreft ontwikkeling crisisbeheersing. De focus voor dit jaar ligt op het uitvoeren van de hoogst geprioriteerde werkzaamheden: Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). Hierbij geldt  dat dit jaar het thema “de basis op orde” centraal staat. 
Het team en thema Crisisbeheersing heeft een aantal pittige jaren achter de rug. Door ziekte, personele verschuivingen, een niet stabiele HRM en onduidelijkheden in de verantwoordelijkheden en aansturing zijn taken blijven liggen en is er sprake van achterstanden.
In 2021 is een beleidsmedewerker voor vier dagen per week in de rol van crisiscoördinator gestart. Omdat deze daarbij ook projectleider van het project Piket-, Wacht- en Storingsdiensten is, blijven er per saldo nog 2 dagen per week over voor Crisisbeheersing.
In 2021 zijn de werkzaamheden op basis van het belangrijkste doel van crisisbeheersing, namelijk dat we als waterschap gesteld staan bij een calamiteit, geprioriteerd en uitgevoerd.
Dit is een goede keuze gebleken, want bij alle calamiteiten konden het waterschap en de crisisorganisatie adequaat optreden.
Uiteraard moet er wel worden doorontwikkeld in actualisatie planvorming, processen op orde en structurele verbeteringen om toekomstbestendig te zijn.
In 2022 zijn er wijzigingen te verwachten:
- het team krijgt een nieuwe plaats in de organisatie met een verantwoordelijk teamleider en afdelingshoofd
- voor de versterking van het team crisisbeheersing, ook vanwege het toevoegen van de activiteit 'uitvoering wachtdienstregeling' aan het team, is in 2022 een extra medewerker aangetrokken.
Door de programmamanager is besloten om de ingezette lijn van prioriteren op basis van focus op het hoofddoel (staan bij een calamiteit) vooralsnog voort te zetten in 2022.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Crisisoefeningen uitgevoerd en geëvalueerd

Mocht zich een crisis voor één van onze taken voordoen, dan reageren we snel en adequaat om de gevolgen te beperken. We hebben één crisisorganisatie voor al onze taken. We blijven ons ontwikkelen om goed toegerust te zijn en te blijven voor onze taak als volwaardig crisispartner in de regio.

Onderstaande prestatie heeft een Groen stoplicht

Op 17 oktober vindt er een oefening plaats waarmee de prestatie met betrekking tot het uitvoeren en evalueren van een crisisoefening in 2022 wordt gehaald. De oefening wordt gericht op de inzet en werkwijze van de crisisorganisatie bij de simulatie van een calamiteit. Als gevolg van personele onderbezetting zijn er de afgelopen jaren achterstanden ontstaan wat betreft het professionaliseren van de crisisbeheersing door Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). De focus voor dit jaar vanuit de doelstelling ‘basis op orde’ ligt op het uitvoeren van de hoogst geprioriteerde werkzaamheden: het actualiseren van de bemensing van de crisisorganisatie en het Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO).

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie september Realisatie vorig jaar
2022 1 0 0 0

Tactische doelstellingen Overkoepelende thema's

Wat willen we bereiken?

Duurzame energie

Omschrijving (toelichting)

In 2025 is Scheldestromen 100% energieneutraal. Daarvoor werken we samen met derden en zoeken we naar oplossingen met een financieel positieve business case.

We geven op een verantwoorde wijze ruimte voor de energietransitie in Zeeland, onder andere door participatie in de Zeeuwse Regionale Energiestrategie (RES)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

1% energiebesparing per jaar

We zetten de komende jaren in op een verlaging van ons energieverbruik en daarmee onze CO2-uitstoot in onze kantoren, zuiveringsinstallaties en gemalen en nemen daarbij het wagen- en machinepark mee.

Onderstaande prestatie heeft een Groen stoplicht

Deze PI wordt jaarlijks bepaald rond 1 april, over het voorgaande jaar. De ontwikkeling van het cijfer door het jaar heen is te wispelturig om een representatief gekwantificeerd cijfer als tussenstand te kunnen geven. De prognose voor 2022 komt  wel boven de 1% uit. 

Tot nu toe valt de neerslag in 2022 erg mee. Als dat zo blijft, en ook de gasmotoren blijven goed functioneren, zal het getal voor 2022  boven de 1% uitkomen. Op de lange termijn zijn er evenwel extra maatregelen nodig om aan de doelstellingen te kunnen blijven voldoen.  

Periode Doelstelling 31-12
2022 1

Energieneutraal 2025

We streven ernaar om in 2025 100% energieneutraal te zijn door energiebesparing en de opwekking van duurzame energie (door onszelf en derden). We onderzoeken de kansen voor het opwekken van duurzame energie (door onszelf en door derden).

Onderstaande prestatie heeft een Groen stoplicht

De doelstelling voor 2022 (60%) zal naar verwachting gehaald gaan worden. Echter, van de einddoelstelling (100% in 2025) is duidelijk geworden dat het bedachte (en ondertussen grotendeels uitgevoerde) maatregelenpakket ons niet verder brengt dan 61%. De benodigde beleidsbijstelling (bijstelling van de norm danwel middelen) zal opgevoerd worden als maatregel in het implementatieplan van het WBP.

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie september Realisatie vorig jaar
2022 60 60 60 53

Zo gaan we dat doen

Circulaire economie

Omschrijving (toelichting)

In 2050 is het waterschap 100% circulair. In de periode tot en met 2030 streven we naar halvering van ons grondstoffenverbruik en het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater.

In samenwerking ontwikkelen we circulaire oplossingen voor onze kerntaken. Onze bijdrage richten we op de opstart- en onderzoeksfase van nieuwe oplossingen.

We werken samen met andere overheden om wettelijke beperkingen voor nuttig hergebruik van onze reststoffen op te heffen.

We volgen nieuwe en duurzame technieken, terugverdienen binnen de levensduur is een voorwaarde voor toepassing.

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Circulair is een gunningscriterium in aanbestedingen (%)

Het waterschap wil, waar mogelijk, bijdragen aan de circulaire economie en streeft ernaar om in 2050 volledig circulair te zijn. Vanaf 2023 laten we circulariteit en CO2 reductie meewegen bij alle aanbestedingen waar dat relevant is.

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

In maart/april zijn verschillende analyses uitgevoerd naar de mate waarin circulair een (gunnings-)criterium is in aanbestedingen. Uit de analyse is duidelijk geworden dat traditionele circulaire maatregelen (bijv. een gesloten grondbalans) goed geborgd zijn en blijven. Ook maatregelen die gericht zijn op verkenning van wat circulair werken in projecten inhoudt hebben een duidelijk en blijvend effect. Dit is een positieve ontwikkeling richting het doel om in 2050 een volledig circulaire bedrijfsvoering te hebben. De maatregelen hebben echter nog niet geleid tot een significante vooruitgang in het circulair uitvragen en aanbesteden van onze werken. In 2022 blijft deze PI daarom steken op 15% in plaats van de beoogde 65%. De uitgevoerde analyses bieden een basis om later dit jaar te komen met een nieuw pakket aan maatregelen. Een pakket dat op management en of bestuurlijk niveau besproken en vastgesteld zal moeten worden. 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie september Realisatie vorig jaar
2022 65 15 15 15

Zo gaan we dat doen