Totalen Waterschap Scheldestromen

Het totaaloverzicht van de monitor prestaties, exploitatie en investeringen

Overzicht prestaties 2021

Algemeen

Er is en wordt in 2021 nog steeds hard gewerkt aan de professionalisering van de organisatie. Het werken in processen en risicogestuurd werken worden verder ontwikkeld om de dienstverlening voor de Zeeuwse burgers, recreanten en bedrijven te optimaliseren. Het werken tijdens de coronaepidemie en de aankomende reorganisatie vragen echter nog steeds veel van de medewerkers. Het al langere tijd doorschuiven van projecten (zowel investering als exploitatie) en activiteiten naar daarop volgende jaren, zorgt inmiddels voor een ‘overprogrammering’ ten opzichte van de beschikbare formatie (deze laatste groeit immers niet mee). Dit in combinatie met een uitdagende arbeidsmarkt, verminderde netto productieve uren per fte, nieuwe taken en samenwerkingsverbanden, zorgt ervoor dat er een risico is dat er onvoldoende kennis en competenties geleverd kunnen worden voor de volgende te behalen prestaties:

1. Implementatie Informatiemanagement
2. Implementatie Omgevingswet
3. Calamiteiten- en crisisorganisatie
4. ARBO/veiligheid
5. Realisatie investeringsprojecten
6. Reorganisatie

 

Totaal Groen (Op schema van gestelde doel) Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel) Rood (<80 procent op schema van gestelde doel)
Waterschap Scheldestromen 26 (65%) 5 (12,5%) 9 (22.5%)
Prestaties met afwijkingen Het gebied heeft een actueel vastgesteld peilbesluit (%) (zie programma Watersystemen) 560 km regionale waterkeringen, inclusief kunstwerken, is beoordeeld o.b.v. de nieuwe provinciale veiligheidsnormering (%) Vergunningaanvragen en bezwaren afgehandeld binnen de wettelijke termijn (%) (zie programma Waterkeringen)
Zuiveringen voldoen aan de lozingseisen (%) (zie programma Afvalwaterketen) KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor macrophyten (%) (zie programma Watersystemen)
Investeringen gerealiseerd binnen het oorspronkelijk verleende krediet (+ max 10%) (zie Belastingen en financiën) KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor fytoplankton (%) (zie programma Watersystemen)
Investeringen gerealiseerd binnen de oorspronkelijke planning (+ max 6 maanden) (zie Belastingen en financiën) KRW-waterlichamen voldoen aan de normen voor de chemische waterkwaliteit (%) (zie programma Watersystemen)
Vergunningaanvragen en bezwaren afgehandeld binnen de wettelijke termijn (%) (zie programma Bestuur en Organisatie) Lozingen per jaar via overstorten door falen van het afvalwatersysteem (zie programma Afvalwaterketen)
Ziekteverzuim (%) (zie programma Bestuur en Organisatie)
Digitalisering voldoet aan de Baseline Basis op Orde (%) (zie programma Bestuur en Organisatie)
Baseline informatieveiligheid Overheid geïmplementeerd (%) (zie programma Bestuur en Organisatie)
Crisisoefeningen uitgevoerd en geëvalueerd (zie Overkoepelende thema's)

Begroting 2021 per programma

Programma Waterkeringen Programma Watersystemen Programma Wegen Programma Afvalwaterketen Programma Bestuur en Organisatie Belasting en Algemene opbrengsten Dekking uit reserves Totaal Scheldestromen
€ 11.644.000 € 30.937.000 € 23.373.000 € 27.426.000 € 34.079.000 € 71.000 € 5.200.000 € 132.730.000 Kosten
€ -530.000 € -128.000 € -16.871.000 € -625.000 € -3.404.000 € -103.383.000 € -7.789.000 € -132.730.000 Opbrengsten
€ 11.114.000 € 30.809.000 € 6.502.000 € 26.801.000 € 30.675.000 € -103.312.000 € -2.589.000 Netto kosten

Toelichting begroting 2021 per programma

Uitgangspunt voor de monitor vormt de vastgestelde Programmabegroting 2021.

De begroting is opgesteld op basis van de genoemde programma’s. 

Verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor september 2021 ten opzichte van begroting 2021

Programma Waterkeringen Programma Watersystemen Programma Wegen Programma Afvalwaterketen Programma Bestuur en Organisatie Belastingen en algemene opbrengsten Reserves Totaal Scheldestromen
Resultaat € -427.000 € -572.382 € -136.300 € -616.187 € -122.800 € 326.527 € 0 € -1.548.142

Toelichting verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor september 2021 ten opzichte van begroting 2021

De totale afwijking t.o.v. de primaire begroting 2021 is het vertrekpunt voor deze monitor. De afwijking per september 2021 bedraagt €1.548.142 nadelig  t.o.v. de primaire begroting 2021.  Deze totale afwijking is opgebouwd uit de verschillende afwijkingen per programma. Per programma is een nadere specificatie opgesteld, inclusief toelichting op voornaamste oorzaken van de afwijkingen. 

Bij de begroting 2021 is er voor gekozen om de voorziene stijging van de energiekosten in 2021 op te vangen binnen het financiële kader. Om dit te realiseren is er, met de laatste 3 drogere jaren in gedachte, uitgegaan van een iets droger jaar en is er rekening gehouden met 50% van de prognose van de verhoging van de energiekosten. Via de monitoring van de energiekosten zouden we risico’s signaleren en zo mogelijk maatregelen nemen. Doordat het uitgangspunt van een iets droger jaar over 2021 niet van toepassing blijkt te zijn, doet het risico van een grotere kostenstijging dan begroot zich voor en zijn in de voorliggende monitor de financiële gevolgen hiervan verwerkt.

Investeringen 2021

Begroting Prognose Besteed
Bruto € 42.883.000 € 36.300.657
Netto € 34.051.000 € 30.700.941 € 16.683.000

Toelichting Investeringen 2021

Algemeen:

Het totale netto investeringsvolume 2021 is begroot op € 34,05 miljoen. De prognose gaat op dit moment uit van een netto investeringsvolume dit jaar van € 30,54 miljoen. Dit betekent dat 90% van het totale netto investeringsvolume dit jaar zal worden omgezet.

Op programmaniveau blijkt echter dat voor de programma's Afvalwaterketen en Watersystemen sprake is van een lagere bestedingsprognose van het investeringsvolume dan begroot voor 2021. Terwijl er binnen de programma's Waterkeringen en Bestuur & Organisatie sprake is van een hogere bestedingsprognose van het investeringsvolume dan begroot voor 2021. De specifieke onderbouwing van de verschillen in de bestedingsprognoses van de investeringsvolumes ten opzichte van de begroting voor 2021 wordt per programma nader toegelicht.

Enkele belangrijke oorzaken zijn dat momenteel de capaciteit (kwantitatief-kwalitatief) en programmering onvoldoende op elkaar zijn afgestemd om de projecten in 2021 te kunnen realiseren. Daarnaast is er sprake van het niet afdoende kunnen integreren van procesgericht werken binnen de projecten. Daarbij komt nog dat momenteel sprake is van een wereldwijd overspannen markt als gevolg van bouwstoffentekort, wat grote prijsstijgingen en leverantieproblemen met zich mee brengt. Deze drie redenen bij elkaar nemen hebben tot gevolg dat diverse projecten vanuit de programma's niet conform planning kunnen worden gerealiseerd.

Risico's en ontwikkelingen algemeen (specifieke risico's voor investeringen binnen een programma zijn bij het betreffende programma opgenomen):

Risico

Als gevolg van het moeten doorschuiven van investeringsprojecten blijven installaties langer in gebruik. Hierdoor neemt het risico op hogere kosten voor onderhoud en/of het risico op storingen/calamiteiten toe.

Ontwikkeling

Verder is sprake als gevolg van Covid-19, vertraging Suezkanaal, bosbranden in Amerika, etc. een grote run op bouwstoffen ontstaan die prijsstijging en leverantieproblemen tot gevolgen heeft. Dit leidt ertoe dat voor een deel van projecten de begrootte bedragen (incl. risico-opslag) niet toereikend zijn. Voor veel projecten zijn ook gronden van derden nodig waarbij de markt als gevolg van de grote vraag "overspannen" is te noemen. Daarnaast lijkt de bereidwilligheid om vrijwillig mee te werken steeds verder af te nemen. Doorlooptijden voor het aankopen of ruilen van grond nemen hierdoor toe.

Voor 3 projecten worden aanvullende kredietvoorstellen opgesteld die aan de AV zullen worden voorgelegd: 

PRJ1233K RWZI Verseput (€ 2.500.000 bruto/netto): De huidige projectkosten zijn gebaseerd op elektrotechnische renovatie. Een voorstel voor de AV is in voorbereiding om de keuze te maken voor een totale renovatie van de RWZI.

PRJ1245 RWZI Retranchement (€ 8.900.000 bruto/netto): Het project zal als gevolg van sterk gestegen bouwkosten duurder uitvallen dan geraamd. Een aanvullend separaat kredietvoorstel is in voorbereiding voor de AV.

PRJ1418 Aank./vervangen auto’s 2021: Vanwege prijsstijgingen auto's en aanschaf ander soort voertuigen (ander merk/type en in enkele gevallen automaat in plaats van schakel) en Arbo-voorzieningen wordt het beschikbaar gestelde krediet mogelijk overschreden. Een en ander wordt nader onderzocht en indien nodig zal een aanvullend separaat kredietvoorstel aan de AV worden voorgelegd.

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden (voor verdere toelichting wordt naar de programma's verwezen):

Voor 3 projecten wordt de AV gevraagd om het krediet te verhogen:

-Programma Watersystemen: RJ1456A Uitv. duikers/stuwen GGOR/WB21 2021: Het krediet verhogen van € 750.000/€ 750.000 bruto/netto naar € 1.500.000/ € 1.500.000bruto/netto.

-Programma Afvalwaterketen: PRJ 1442 Afrekening fase A OAS Westerschouwen: het krediet verhogen van € 1.059.000/ € 1.059.000 bruto/netto naar € 1.611.000/€ 1.611.000 bruto/netto.

- Programma Waterkeringen: PRJ1513 Muur van Altena: het krediet verhogen van € 1.600.000/ € 985.000 bruto/netto naar € 2.016.000/ € 1.401.000 bruto/netto.