Programma Wegen

Totaal Programma Wegen

Overzicht prestaties programma Wegen

Met betrekking tot de relatie tussen prestaties en middelen (capaciteit en geld) zijn er drie aandachtspunten:

- Door het vertrek, functiewijziging en vermindering van uren van een aantal medewerkers is de bezetting niet op orde. Enkele knelpunten zijn tijdelijk opgelost d.m.v. inhuur. Openstelling van de vacatures op het gebied van vergunningverlening hangt af van de nader vast te stellen organisatiestructuur voor dit specifieke onderdeel. Streven is om alle vacatures begin 2022 ingevuld te hebben zodat de knelpunten zijn opgelost. We zijn hierbij echter afhankelijk van de beschikbaarheid van geschikte kandidaten, wat in de huidige arbeidsmarkt geen vanzelfsprekendheid is.

- Doordat onze medewerkers (i.v.m. Covid-19) niet konden worden opgeleid voor het inspecteren van de wegen conform CROW-eisen hebben we deze werkzaamheden uitbesteed.

- Er is sprake van hogere kosten als gevolg van nieuwe aanbestedingen waardoor we bij gelijkblijvende budgetten minder werk kunnen laten uitvoeren. Dit kan een negatieve invloed hebben op prestaties. Daarnaast zet de trend van zomerschade zich voort.

Programma Groen (Op schema van gestelde doel) Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel) Rood (<80 procent op schema van gestelde doel)
Wegen 6 0 0
Prestaties met afwijkingen

Exploitatiekosten programma Wegen

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2021, inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2021 Afwijking
Externe kosten € 15.929.000 € 16.227.300 € -298.300
Externe opbrengsten € -16.871.000 € -17.045.000 € 174.000
Personeelskosten € 4.581.000 € 4.589.000 € -8.000
Rente en afschrijving € 2.863.000 € 2.867.000 € -4.000
Netto kosten programma wegen € 6.502.000 € 6.638.300 € -136.300

Toelichting exploitatiekosten programma Wegen

Externe kosten

De prognoses voor de externe kosten zijn t.o.v. de begroting € 298.300 hoger. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Aanpassing Beplanting na veiligheidstoets (€102.000)

- Hogere kosten nieuwe aanbesteding maaien (€116.000)

- Voor de huurovereenkomst kustparkeren gemeente Veere worden samen met de gemeente op 4 terreinen milieubodemkundige onderzoeken uitgevoerd (€20.000 voor waterschap)

- Hogere kosten verhardingen en reparaties betonwegen (€30.000)

- Indexering regiebestek Onderhoudwegen (€30.000)

- Schade door derden aan wegmeubilair (€12.000)

Externe opbrengsten

De de externe opbrengsten zijn € 174.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het verhalen van schade door derden aan wegmeubilair (€ 12.000) en een hogere bijdrage wegenbeheer uit het gemeentefonds door definitieve indexering voor 2021 (€ 162.000).

Risico’s en ontwikkelingen

Als gevolg van uitgevoerde acties voor de gladheidsbestrijding in de periode januari t/m april is het beschikbare budget voor 2021 nagenoeg uitgeput. Afhankelijk van de weersomstandigheden in de periode oktober t/m december is er risico op overschrijding van het budget als er acties moeten worden uitgevoerd.

Voor de gladheidbestrijding participeren we in een Zeeuws-brede samenwerking. Die samenwerking zetten we voort conform de ambities uit de Strategienota en het Waterschapbeheerprogramma. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst waarin we streven naar een eerlijkere en transparantere verdeling van de kosten zal voor het waterschap leiden tot hogere kosten. De ideale situatie zou zijn dat iedere wegbeheerder exact datgene zou inbrengen dat past bij het door diezelfde partij ingebrachte wegareaal. In de praktijk was dit echter niet het geval binnen de Samenwerkingsovereenkomst gladheidbestrijding Zeeland. Het waterschap bracht in de samenwerking te weinig materieel in. Dat is verleden tijd want de afgelopen jaren heeft het waterschap extra materieel aangeschaft om een evenwichtige situatie te bereiken. Het was de bedoeling om de laatste twee leveringen in 2019 en 2020 te laten plaatsvinden. De overeenkomst (inclusief strooiseizoen 2020-2021)  liep immers op 1 april 2021 af. Dat is niet gelukt. Dit omdat de resultaten van de optimalisatie van de strooi- en ploegroutes, die de benodigde inzet en de eisen aan het materieel bepalen, pas in het najaar van 2020 bekend waren. Dat heeft er toe geleid dat de twee laatste leveringen in maart en juni dit jaar hebben plaatsgevonden. In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst zijn we voornemens om het materieel voor de gladheidbestrijding van het waterschap te verkopen aan Rijkswaterstaat. Er zijn met Rijkswaterstaat afspraken gemaakt over de waarde van het materieel. Ook de nieuwe aanbesteding heeft geleid tot hogere kosten, veroorzaakt door marktwerking. Verdere specificatie van het totaal aan hogere kosten zal komende maanden worden voorgelegd aan het (dagelijks) bestuur.

Personeelslasten

De lagere loonkosten vanwege het niet direct kunnen invullen van vacatures vallen weg tegen hogere inhuurkosten om de bezetting tijdelijk aan te vullen d.m.v. inhuur. Per saldo is de prognose dus kostenneutraal.

Ontwikkelingen en risico's personeelslasten

- Prestaties versus capaciteit: Het al langere tijd doorschuiven van projecten (zowel investeringen als exploitatie) en activiteiten naar daarop volgende jaren, zorgt inmiddels voor een overprogrammering ten opzichte van de beschikbare formatie (deze laatste groeit immers niet mee). Dit in combinatie met nieuwe taken voor het waterschap, zorgt ervoor dat er een risico is dat er onvoldoende kennis en competenties geleverd kunnen worden voor de te behalen prestaties.

- Arbeidsmarkt: Het tekort aan personeel neemt in veel sectoren toe. Ook bij het waterschap hebben we in toenemende mate te maken met niet of zeer moeilijk vervulbare vacatures. Dit leidt tot gaten in de formatie en dus tot knelpunten vanwege verminderde beschikbare kennis en capaciteit.

- Externe ontwikkelingen: Wensen en eisen vanuit onze externe omgeving zorgen voor een toename van werkzaamheden. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan eisen op het gebied van milieuwetgeving, plantoetsing en verwachtingen over de betrokkenheid en inzet van het waterschap bij allerlei maatschappelijke thema’s en projecten. Doordat de formatie niet mee groeit, kan niet aan alle prestaties en externe wensen voldaan worden.

- Competenties: We bevinden ons in een transitie veroorzaakt door maatschappelijke ontwikkelingen (Omgevingswet, etc.) die andere competenties vereist dan we vanouds gewend zijn. Medewerkers moeten zich ontwikkelen, wat tijd kost. De tijd gaat ten koste van de noodzakelijke tijd voor het behalen van de prestaties.

- Netto besteedbare uren: Door toename van personele regelingen, neemt de hoeveelheid netto besteedbare uren per medewerker af. Denk hierbij aan regelingen voor ouderschapsverlof, IKB en de inzet van het PBB-budget voor vitaliteitsverlof.

Rente en afschrijving

-

Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden

-

 

Investeringen Programma Wegen

Begroting Prognose Besteed
Bruto € 3.909.000 € 3.718.565
Netto € 3.430.000 € 3.428.690 € 2.185.000

Toelichting investeringen programma Wegen

Algemeen:

Alle nieuwe investeringsprojecten worden conform het 'nieuwe' (lees geoptimaliseerde) proces 'project realiseren' (en daarmee op een projectmatige manier) opgepakt. Ook binnen de investeringsprojecten binnen dit programma wordt grondverwerving als gevolg van beschikbaarheid en cooperativiteit een steeds tijdrovender proces. Ondanks dat zal dit jaar bijna 100% van het geplande investeringsvolume worden bereikt.

Ontwikkelingen, risico's en kansen

Ontwikkelingen

Van enkele projecten die in het verleden opgestart zijn, is de voortgang op dit moment nog erg afhankelijk van aankoop gronden van derden en/of bijdragen van derden. Op dit moment speelt dit met name bij project Roterijdijk. Het is belangrijk om hierover eerst duidelijkheid te krijgen (heldere scope) alvorens we verder gaan met de voorbereidingen van deze projecten.

Risico's

Het niet tijdig kunnen beschikken over de gronden, deels als gevolg van beschikbare capaciteit en deels ook afhankelijk van coöperativiteit.

Kansen

-

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

-

Prestatieboom Verkeersveiligheid

Strategisch effect Verkeersveiligheid

Wat willen we bereiken?

Verkeersveiligheid

De kans op letsel of schade bij weggebruikers is minimaal.

G
Aantal geregistreerde verkeersdoden op waterschapswegen

We streven naar halvering van het aantal ernstige verkeersslachtoffers in 2020 t.o.v. 2009 en nul vermijdbare ernstige verkeersslachtoffers in 2040 (halvering betekent maximaal 4 slachtoffers, maar elk slachtoffer is er één teveel).

Opmerking monitor:

De ongevallen met dodelijke afloop lijken allen gerelateerd te zijn aan ongevallen door hoge snelheid, al dan niet in combinatie met afleiding. Drie van de vier ongevallen hebben plaatsgevonden in Zeeuws-Vlaanderen. Bij drie van de vier ongevallen is men van de weg geraakt en in een watergang / sloot terecht gekomen.

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie september Realisatie vorig jaar
2021 4 2 4 6

Tactische doelstellingen Verkeersveiligheid

Wat willen we bereiken?

Veilige fietsroutes

Als we investeren in fietspaden geven we prioriteit aan schoolfietsroutes.

G
Vrijliggende fietspaden voldoen aan de verkeersveiligheidseisen m.b.t. breedte (%)

We hebben regionaal de afspraak gemaakt om meer aandacht te hebben voor de veiligheid van het fietsverkeer. Daarbij geven wij prioriteit aan schoolfietsroutes die onderdeel zijn van het Kwaliteitsnetwerk.

 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie september Realisatie vorig jaar
2021 75 72 73 72

Zo gaan we dat doen

Veilige inrichting van de weg

Wegen duidelijk inrichten ten behoeve van de verkeersveiligheid: Voor 2023 zijn al onze 80km-wegen ingericht volgens de Essentiële HerkenbaarheidsKenmerken (EHK).

Groot onderhoud en reconstructies van 60km-wegen benutten we om deze zo nodig te verbreden en in te richten volgens de EHK.

G
80km-wegen ingericht volgens EHK (%)

Een voorspelbare weginrichting draagt bij aan de verkeersveiligheid. We hebben het grootste deel van onze 80-km wegen al ingericht volgens de Essentiële Herkenbaarheids Kenmerken (EHK). Het resterende deel koppelen we aan toekomstige ontwikkelingen rondom Waterpark Veerse Meer af. Daarnaast blijven we de herkenbaarheid van bochten en kruispunten verbeteren.

 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie september Realisatie vorig jaar
2021 93 100 100 93

Zo gaan we dat doen

Veilige staat van de weg

We brengen de staat van onze wegen verder in beeld. Waar dat voor de veiligheid nodig is treffen we maatregelen.

De Zeeuwse samenwerking voor de gladheidbestrijding zetten we voort.

G
Percentage van de wegen waarvan de kwaliteit van de verharding voldoet aan de CROW-eisen voor veiligheid

We brengen de staat van onze wegen verder in beeld. De staat van verhardingen en beplantingen is grotendeels in beeld. Waar dat voor de veiligheid nodig is treffen we maatregelen.

Opmerking monitor:

Uiterlijk 1 oktober komen de resultaten van de visuele inspectie beschikbaar waarna het percentage kan worden bepaald

Periode Doelstelling 31-12
2021 95

Zo gaan we dat doen

Veilig rijgedrag

We bevorderen veilig rijgedrag in samenwerking met de andere Zeeuwse wegbeheerders (Bijvoorbeeld op landbouwroutes).

Prestatieboom Bereikbaarheid

Strategisch effect Bereikbaarheid

Tactische doelstellingen Bereikbaarheid

Wat willen we bereiken?

Bereikbaarheid

Bestaande bereikbaarheid in stand houden: automobilisten uit alle kernen met tenminste 1.000 inwoners kunnen binnen 10 minuten op het hoofdwegennet zijn.

Als economische en recreatieve ontwikkelingen aanpassingen van onze wegen vragen, streven we naar een eerlijke verdeling van kosten met andere overheden en/of belanghebbenden.

Zo gaan we dat doen

Prestatieboom Omgeving

Strategisch effect Omgeving

Wat willen we bereiken?

Omgeving

De wegen zijn aantrekkelijk voor de weggebruikers, geven minimale overlast voor de omgeving en passen in het landschap.

Tactische doelstellingen Omgeving

Wat willen we bereiken?

Omgeving

Het totale oppervlak aan beplantingen (waaronder bomen) langs onze wegen blijft tenminste gelijk. Met oog voor biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit.

G
Percentage van de wegen waarvan de verharding voldoet aan de CROW-eisen voor aanzien

We werken aan een methode om de gewenste beeldkwaliteit voor onze wegen vast te stellen en te gebruiken als uitgangspunt voor het beheer en onderhoud. Tot die tijd hanteren we de landelijke CROW-normen voor comfort en aanzien van de weg als belangrijkste indicatoren.

Opmerking monitor:

Uiterlijk 1 oktober komen de resultaten van de visuele inspectie beschikbaar waarna het percentage kan worden bepaald

Periode Doelstelling 31-12
2021 94

Percentage van de wegen waarvan de verharding voldoet aan de CROW-eisen voor comfort

We werken aan een methode om de gewenste beeldkwaliteit voor onze wegen vast te stellen en te gebruiken als uitgangspunt voor het beheer en onderhoud. Tot die tijd hanteren we de landelijke CROW-normen voor comfort en aanzien van de weg als belangrijkste indicatoren.

Opmerking monitor:

Uiterlijk 1 oktober komen de resultaten van de visuele inspectie beschikbaar waarna het percentage kan worden bepaald

Periode Doelstelling 31-12
2021 95

Zo gaan we dat doen