Overkoepelende thema's

Totaal Overkoepelende thema's

Overzicht prestaties Overkoepelende thema's

 

 

Programma Groen( op schema van gestelde doel) Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel) Rood( <80 procent op schema van gestelde doel)
Overkoepelende Thema's 3 0 1
Crisisoefeningen uitgevoerd en geëvalueerd

Exploitatiekosten Overkoepelende thema's

Toelichting exploitatiekosten Overkoepelende thema's

-

Investeringen Overkoepelende thema's

-

Toelichtingen investeringen Overkoepelende thema's

-

Prestatieboom Overkoepelende thema's

Strategisch effect Overkoepelende thema's

Wat willen we bereiken?

Klimaatadaptatie

Aanpassen aan een veranderend klimaat zit op basis van wettelijke normen verweven in onze kerntaken. Daar ligt onze prioriteit. Waar het zowel onze taken als die van andere overheden raakt, werken we samen aan het klimaatbestendig maken van Zeeland.

Het waterschap gaat bij de klimaatopgaven uit van informatie uit de klimaatstudies van het KNMI die vertaald worden naar (wettelijke) normstelling.

We ontwikkelen stimuleringsbeleid om kleine betaalbare initiatieven breder bij bewoners en bedrijven onder de aandacht te brengen. We hechten hierbij sterk aan burgerparticipatie.

Voortgang per september 2021

De Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KASZ) is op 29/6 behandeld in het DB. Door het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) is op 7 juli jl. besloten om de KASZ voor te leggen aan de gemeenteraden, PS en de AV ter besluitvorming. Besluitvorming door de AV is voorzien op 18 november 2021. Op 6 mei jl. heeft een informatieve AV plaatsgevonden over de ambitiesscenario's t.b.v. het opstellen van de Waterschapklimaatadaptatiestrategie (WKAS). In het DB is op 29 juni jl. de samenvatting goedgekeurd en is besloten tot het ambitiescenario Slim voor alle programma's. In de AV van 6 oktober a.s. staat het onderwerp op de agenda. Het opstellen van de WKAS is gestart. De WKAS zal op 18 november a.s. aan de AV worden voorgelegd ter besluitvorming.

Duurzame energie en circulaire economie

In 2025 is Scheldestromen 100% energieneutraal. Daarvoor werken we samen met derden en zoeken we naar oplossingen met een financieel positieve business case.

We geven op een verantwoorde wijze ruimte voor de energietransitie in Zeeland, onder andere door participatie in de Zeeuwse Regionale Energiestrategie (RES)

In 2050 is het waterschap 100% circulair. In de periode tot en met 2030 streven we naar halvering van ons grondstoffenverbruik en het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater.

In samenwerking ontwikkelen we circulaire oplossingen voor onze kerntaken. Onze bijdrage richten we op de opstart- en onderzoeksfase van nieuwe oplossingen.

We werken samen met andere overheden om wettelijke beperkingen voor nuttig hergebruik van onze reststoffen op te heffen.

We volgen nieuwe en duurzame technieken, terugverdienen binnen de levensduur is een voorwaarde voor toepassing.

Voortgang per september 2021

Stand van zaken realisatie zonnepanelen: De realisatie van de zonneparken op de RWZI locaties van fase 1 loopt. Bij RWZI Mastgat is er een risico omdat Delta waarschijnlijk niet tijdig kan voorzien in de terugleveraansluiting. Omdat hier sprake is van een door het waterschap niet direct te beïnvloeden risico wordt voor deze locatie een ‘gemotiveerd’ uitstel voor de SDE subsidiedatum waarop de installatie in bedrijf moet zijn ingediend. Voor de RWZI locatie Waarde (fase 2) vindt de verdere voorbereiding van de realisatie plaats waarbij in de aanpak gestuurd wordt op het in bedrijf stellen vóór de SDE subsidiedatum.

Stand van zaken energiebesparing; geplande maatregelen (bv elektrificering wagenpark) worden door capaciteit of geldgebrek getemporiseerd, ogenschijnlijk zonder dat het effect op de energiebesparingsdoelstelling wordt meegenomen. Het effect kan pas in volgende monitor geduid worden.

Stand van zaken circulaire economie: door vaststelling van het WBP is de scope aangescherpt tot een top 5. In het vierde kwartaal wordt gewerkt aan opstellen van de aanpak/uitvoeringsprogramma.

Leefomgeving

In ons werk hebben we aandacht voor meekoppelkansen om biodiversiteit in stand te houden en zo mogelijk naar een hoger niveau te tillen. We zoeken verbinding met maatregelen voor klimaatadaptatie, duurzame energie en circulaire economie. Hierbij nemen we onze verantwoordelijkheid, maar bekijken ook de mogelijkheden voor cofinanciering.

We blijven het vastgestelde beleid voor biodiversiteit uitvoeren.

Aandacht voor cultuurhistorische elementen in ons landschap is belangrijk. Hiervoor werken we samen met andere partijen. We stellen beleid voor cultuurhistorie op.

We zijn tegen ontpoldering als landinwaartse oplossing voor natuurherstel.

We staan open voor initiatieven van derden, waarbij het kostenveroorzakingsprincipe ons uitgangspunt is.

In 2021 hebben we de basis op orde om te voldoen aan de Omgevingswet. We zorgen er voor dat de waterbelangen goed geborgd worden in plannen van derden.

Voortgang per september 2021

Stand van zaken biodiversiteit: er is een inspiratiedocument opgesteld en bestuurlijk aangeboden, waarin aangegeven wordt hoe in de uitvoer meer structureel rekening gehouden kan worden met biodiversiteit (opgesteld in samenspraak met natuurorganisaties). Verder wordt er actief gewerkt aan het bespreken van de mogelijkheden met de buitendienst (laaghangend fruit). Hierover volgt een DB-voorstel.

Innovatie en kennis

Het waterschap past innovatieve methoden en technieken toe bij de uitvoering van de kerntaken. We pakken innovatie gestructureerd aan en ontwikkelen daarvoor innovatiebeleid.

We ontwikkelen een kennisstrategie voor het gestructureerd opdoen, behouden en toegankelijk maken van kennis.

We dragen samen met (Zeeuwse) onderwijsinstellingen bij aan het ontwikkelen van relevante kennis en kundige medewerkers.

Voortgang per september 2021

Met het nieuwe innovatiebeleid, dat begin 2021 is opgeleverd, zal de komende jaren worden ingezet op een effectieve bijdrage van innovatie aan de organisatieprestaties, het inrichten van de benodigde structuur en het stimuleren van een innovatieve cultuur binnen het waterschap. Het opstellen van het bijbehorende implementatieplan wordt in september gestart.

De afgelopen periode is verder verkend hoe het landelijke Winnovatie platform kan worden ingezet om zogeheten ‘challenges’ te organiseren. Daarmee kunnen medewerkers o.a. ideeën indienen om tot innovatieve oplossingen te komen voor actuele probleemstellingen waar het waterschap mee van doen heeft. Verder vond in mei een Kennislunch over Circulaire Economie plaats. Dit was een belangrijk moment om voor alle medewerkers aandacht te kunnen vestigen op de circulaire opgaven voor Waterschap Scheldstromen voor komende jaren, zoals beschreven in het Waterschapsbeheerprogramma 2022-2027. In juni 2021 is tevens het Innovatie Jaarverslag 2020 van Waterschap Scheldestromen gepubliceerd en daarmee kan het worden ingezet voor externe, en tevens ook interne, communicatiedoeleinden.

Nu het nieuwe innovatiebeleid 2021-2026 is opgeleverd is er gestart met de eerste verkennende gesprekken voor de nader op te stellen Kennisstrategie. In deze strategie zal er ook aandacht zijn voor het ontwikkelen van voor het waterschap relevante kennis en kundige medewerkers in samenwerking met het onderwijs.

Crisisbeheersing

We hebben een professionele crisisorganisatie die voorbereid is op haar taak en we zijn volwaardig crisispartner in de regio.

Voortgang per september 2021

- het team Crisisbeheersing is uitgebreid met een beleidsmedewerker (0,8 fte). Hiermee is er ruimte gekomen om verbeteracties op te pakken, maar het is onvoldoende om de crisisbeheersing op korte termijn op orde te brengen

- de crisisorganisatie is geactualiseerd en alle openstaande functies zijn ingevuld. De nieuwe leden hebben nog geen OTO (het programma van Opleiden, Trainen en Oefenen) ontvangen
- vanwege werkzaamheden met een hogere prioritering is besloten de actualisatie van de plannen on-hold te zetten

- Er is afgesproken dat de waterschappen ihkv de zorgplicht in meerdaagse sessies elkaar adviseren op welke onderdelen ze zouden kunnen verbeteren (zogenaamde peer reviews). In juli was waterschap Scheldestromen aan de beurt, waarbij het team crisisbeheersing waardevolle collegiale adviezen heeft gekregen van de andere deelnemende waterschappen.

R
Crisisoefeningen uitgevoerd en geëvalueerd

Mocht zich een crisis voor één van onze taken voordoen, dan reageren we snel en adequaat om de gevolgen te beperken. We hebben één crisisorganisatie voor al onze taken. We blijven ons ontwikkelen om goed toegerust te zijn en te blijven voor onze taak als volwaardig crisispartner in de regio.

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

Covid-19 en capaciteitstekort hebben ervoor gezorgd dat de oefening niet is uitgevoerd. Veel rollen in de crisisorganisatie zijn in het derde kwartaal opnieuw ingevuld; de nadruk ligt dit jaar daarom niet op oefenen, maar op het opleiden van de collega's die nieuw in hun rol zijn.

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie september Realisatie vorig jaar
2021 1 0 0 0

Tactische doelstellingen Overkoepelende thema's

Wat willen we bereiken?

Duurzame energie

In 2025 is Scheldestromen 100% energieneutraal. Daarvoor werken we samen met derden en zoeken we naar oplossingen met een financieel positieve business case.

We geven op een verantwoorde wijze ruimte voor de energietransitie in Zeeland, onder andere door participatie in de Zeeuwse Regionale Energiestrategie (RES)

G
1% energiebesparing per jaar

We zetten de komende jaren in op een verlaging van ons energieverbruik en daarmee onze CO2-uitstoot in onze kantoren, zuiveringsinstallaties en gemalen en nemen daarbij het wagen- en machinepark mee.

Opmerking monitor:

De score van 2020 is bij deze monitor ingevuld. Deze PI wordt jaarlijks bepaald. Cijfers 2021 zijn pas rond 1 april 2022 bekend.

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie september Realisatie vorig jaar
2021 1 2 2 2

Energieneutraal 2025

We streven ernaar om in 2025 100% energieneutraal te zijn door energiebesparing en de opwekking van duurzame energie (door onszelf en derden). We onderzoeken de kansen voor het opwekken van duurzame energie (door onszelf en door derden).

Opmerking monitor:

De score van 2020 is bij deze monitor ingevuld. Deze PI wordt jaarlijks bepaald. Cijfers 2021 zijn pas rond 1 april 2022 bekend.

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie september Realisatie vorig jaar
2021 15 53 53 53

Zo gaan we dat doen

Circulaire economie

In 2050 is het waterschap 100% circulair. In de periode tot en met 2030 streven we naar halvering van ons grondstoffenverbruik en het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater.

In samenwerking ontwikkelen we circulaire oplossingen voor onze kerntaken. Onze bijdrage richten we op de opstart- en onderzoeksfase van nieuwe oplossingen.

We werken samen met andere overheden om wettelijke beperkingen voor nuttig hergebruik van onze reststoffen op te heffen.

We volgen nieuwe en duurzame technieken, terugverdienen binnen de levensduur is een voorwaarde voor toepassing.

G
Circulair is een gunningscriterium in aanbestedingen (%)

Het waterschap wil, waar mogelijk, bijdragen aan de circulaire economie en streeft ernaar om in 2050 volledig circulair te zijn. Vanaf 2023 laten we circulariteit en CO2 reductie meewegen bij alle aanbestedingen waar dat relevant is.

Opmerking monitor:

Dit is een inschatting. We zijn afhankelijk van landelijke ontwikkelingen om voor het op de juiste manier meetbaar maken van circulair aanbesteden. Momenteel is daar nog veel discussie over wat waarschijnlijk tot 2023 zo blijft.

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie september Realisatie vorig jaar
2021 15 15 15 5