Belastingen en financiën

Totaal Belastingen en financiën

Overzicht prestaties Belastingen en financiën

Totaal Groen (Op schema van gestelde doel) Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel) Rood (<80 procent op schema van gestelde doel)
Belastingen en algemene opbrengsten 0 2 0
Prestaties met afwijkingen Investeringen gerealiseerd binnen de oorspronkelijke planning (+ max 6 maanden)
Investeringen gerealiseerd binnen het oorspronkelijk verleende krediet (+ max 10% en/of € 250.000,-)

Exploitatiekosten Belastingen en algemene opbrengsten

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2021, inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2021 Afwijking
Externe kosten € 71.000 € 0 € 71.000
Externe opbrengsten € -2.639.000 € -2.712.000 € 73.000
Dividend € -3.450.000 € -3.450.000 € 0
Belastingopbrengst (incl oninbaar en kwijtscheldingen) € -97.294.000 € -97.476.527 € 182.527
Rente en afschrijving € 0 € 0 € 0
Netto opbrengsten Belasting en Algemene opbrengsten € -103.312.000 € -103.638.527 € 326.527

Toelichting Belastingen en algemene opbrengsten

Externe kosten

Voor de toevoeging aan de arbeidsgerelateerde voorzieningen was hier een bedrag begroot. De actualisatie van deze voorzieningen vindt jaarlijks plaats bij de jaarrekening. Benodigde mutaties lopen via het programma Bestuur en Organisatie.

Externe opbrengsten

Dit betreft een verwachte hogere opbrengst leges van € 73.000.

Risico’s en ontwikkelingen

-

Dividend

-

Belastingopbrengsten (incl. oninbaar / kwijtschelding)

De prognose van de belastingopbrengsten is is gebaseerd op de 2e kwartaalopgave van Sabewa Zeeland. De hogere opbrengst heeft grotendeels betrekking op de watersysteemheffing (+ € 307.000). Hiertegenover staat een lagere verwachte opbrengst voor de zuiverings-/verontreingingsheffing (-€ 60.000) en hogere kwijtschelding/oninbaar (-€ 65.000).

Rente en afschrijving

-

 

Prestatieboom Belastingen en financiën

Strategisch effect Belastingen en financiën

Tactische doelstellingen Belastingen en financiën

Wat willen we bereiken?

Belastingen en financiën

De lastendruk mag met niet meer dan 1% tot 2% per jaar stijgen, exclusief inflatie. Behalve in 2022 i.v.m. afschaffing precariobelasting

De inzet blijft een evenwichtige ontwikkeling van het belastingtarief tussen de categorieën.

De netto schuldquote moet gezond blijven: lager dan 250%.

Extra dividend dat het waterschap ontvangt van de Nederlandse Waterschapsbank gebruiken we om toekomstige tegenvallers op te vangen en investeringen over te hevelen naar de exploitatie.

--

Projecten

O
Investeringen gerealiseerd binnen de oorspronkelijke planning (+ max 6 maanden)

We streven er naar om de geplande investeringen binnen de tijdsplanning (conform het kredietvoorstel) re realiseren. Wanneer door omstandigheden meer dan 6 maanden wordt afgeweken, dan wordt een nieuwe planning ter goedkeuring aan de AV voorgelegd.

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

Er zijn deze monitoringsronde geen projecten, waarvoor een verschuiving in planning wordt gevraagd aan de AV. Hierdoor blijft het totaal op 13  (projecten met afwijking qua planning) van de in 2021 lopende 93 projecten. Er is de afgelopen tijd ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van projectrealisatie. Desondanks zijn er altijd externe factoren, die ervoor kunnen zorgen dat vertragingen bij projecten optreden. Voor specifieke oorzaken voor, zie kopjes investeringen in deze monitor.

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie september
2021 90 86 86

Investeringen gerealiseerd binnen het oorspronkelijk verleende krediet (+ max 10% en/of € 250.000,-)

We streven er naar om de geplande investeringen binnen het budget (conform het kredietvoorstel) re realiseren. Wanneer door omstandigheden meer dan 10% van het krediet wordt afgeweken, dan wordt een nieuwe financiële prognose ter goedkeuring aan de AV voorgelegd.

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

Er zijn deze monitoringsronde 4 projecten, waarvoor via de monitor extra krediet wordt gevraagd aan de AV. Daarnaast zijn er 2 projecten, waarvan een aanvullend kredietvoorstel volgt. Hiermee komt het totaal op 24 (projecten waarvoor extra krediet is aangevraagd) van de in 2021 lopende 93 projecten. Veel van de overschrijdingen liggen in eerdere jaren. Er is de afgelopen tijd ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van projectrealisatie. Desondanks zijn er altijd externe factoren, die ervoor kunnen zorgen dat vertragingen bij projecten optreden. Voor specifieke oorzaken voor, zie kopjes investeringen in deze monitor.

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie september Realisatie vorig jaar
2021 90 79 74 84