Totalen Waterschap Scheldestromen

Het totaaloverzicht van de monitor prestaties, exploitatie en investeringen

Overzicht prestaties 2020

Totaal Groen (Op schema van gestelde doel) Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel) Rood (<80 procent op schema van gestelde doel)
Waterschap Scheldestromen 29 (76%) (2 nog niet te meten, zie onderstaand) 5 (13%) 4 (11%)
Prestaties met afwijkingen Investeringen gerealiseerd binnen de oorspronkelijke planning (+ max 6 maanden) De maatregelen om het beheersgebied voor wateroverlast (WB21) op orde te brengen zijn uitgevoerd (%) (De getallen tussen haakjes zijn het percentage van de oppervlakte van het beheergebied dat voldoet aan de normen voor WB21). Zie programma Watersystemen- Beperken wateroverlast De organisatie voldoet aan de uitvoeringseisen van de Zorgplicht op de primaire waterkeringen (%) Zie programma Waterkeringen-Waterveiligheid
Circulair is een gunningscriterium in aanbestedingen (%) Zuiveringen voldoen aan de lozingseisen (%) Zie programma Afvalwaterketen-Gezuiverd afvalwater Lozingen per jaar via overstorten door falen van het afvalwatersysteem. Zie programma Afvalwaterketen-Gezuiverd afvalwater
Ziekteverzuim (%). Zie programma Bestuur en Organisatie- Medewerkers Aantal geregistreerde verkeersdoden op waterschapswegen Zie programma Wegen- Verkeersveiligheid
Vergunningaanvragen en bezwaren afgehandeld binnen de wettelijke termijn (%) Zie programma Bestuur en Organisatie- Dienstverlening en draagvlak Ongevallen met verzuim Zie programma Bestuur en Organisatie-Faciliteiten
Investeringen gerealiseerd binnen het oorspronkelijk verleende krediet (+ max 10% en/of € 250.000,-) Zie programma Belastingen en financiën

Begroting 2020, inclusief 1e en 2e begrotingswijziging 2020 per programma

Programma Waterkeringen Programma Watersystemen Programma Wegen Programma Afvalwaterketen Programma Bestuur en Organisatie Belastingen en algemene opbrengsten Dekking uit reserves Totaal Scheldestromen
Kosten € 11.824.194 € 31.315.679 € 22.346.374 € 26.367.991 € 32.874.500 € 68.000 € 285.000 € 125.081.738
Opbrengsten € -501.000 € -923.259 € -16.597.700 € -668.050 € -3.397.000 € -98.715.730 € -4.279.000 € -125.081.738
Netto kosten € 11.323.194 € 30.392.420 € 5.748.674 € 25.699.941 € 29.477.500 € -98.647.730 € -3.994.000 € 0

Verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor september 2020 ten opzichte van begroting 2020 (inclusief de 1e en 2e begrotingswijziging 2020)

Programma Waterkeringen Programma Watersystemen Programma Wegen Programma Afvalwaterketen Programma Bestuur en Organisatie Belastingen en algemene opbrengsten Reserves Totaal Scheldestromen
Resultaat € -7.180 € -213.291 € 1.019.183 € 17.356 € 89.099 € 863.000 € -862.000 € 906.167

Toelichting verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor september 2020 ten opzichte van begroting 2020 (inclusief de 1e en 2e begrotingswijziging 2020)

De totale afwijking t.o.v. de primaire begroting 2020, inclusief de 1e en 2e begrotingswijziging 2020, is het vertrekpunt voor deze monitor. De afwijking per september 2020 bedraagt € 906.167 euro voordelig t.o.v. de primaire begroting 2020, inclusief 1e en 2e begrotingswijziging 2020. Deze totale afwijking is opgebouwd uit de verschillende afwijkingen per programma. Per programma is een nadere specificatie opgesteld, inclusief toelichting op voornaamste oorzaken van de afwijkingen. 

De coronacrisis heeft invloed op de kosten in zowel positieve als negatieve zin. Mogelijk is er minder belastingopbrengst uit zuiveringsheffing door eventuele faillissementen. Met name de ontwikkeling m.b.t. al dan niet uitkeren van dividend kan van invloed zijn. Reguliere werkzaamheden en projecten worden soms niet of op een andere wijze uitgevoerd. Dit kan zowel kostenverhoging als kostenverlaging tot gevolg hebben. Het uiteindelijke effect van dit alles is nog niet voorspelbaar.

De organisatieontwikkeling leidt ertoe dat er mogelijk tijdelijk minder inzicht en/of grip is op de werkzaamheden en uitgaven van het waterschap. De voortgang wordt bemoeilijkt door de diverse verschuivingen in functies/rollen waardoor werkzaamheden anders verdeeld moeten worden en op onderdelen onder druk staan.

Toelichting Investeringen 2020

Algemeen:

In de begroting 2020-2023 zijn voor de periode 2019-2023 projecten opgenomen voor een bedrag van € 165 miljoen (netto besteding voor alle programma's).
De sturing vindt plaats op een totaalbedrag van € 150 miljoen (afspraak bestuursprogramma), verhoogd met € 4,4 mlljoen voor de investering in zonnepanelen, in totaliteit € 154,4 miljoen. Het verkrijgen van subsidies kan het mogelijk maken de projecten uit te voeren tegen lagere uitgaven. (bron programmabegroting 2020 MJR 2020-2023). 

De prognose bij de monitor september 2020 komt uit op € 29,9 miljoen. De oorzaken die aan het verschil ten grondslag liggen zijn bij de programma's toegelicht. Het realisatiepercentage bedraagt op dit moment afgerond circa 50% en ligt op een lager niveau als het realisatiepercentage van 2019 (57% in september 2019, toen er nog geen sprake was van corona).

 

Risico's en ontwikkelingen algemeen (specifieke risico's voor investeringen binnen een programma zijn bij het betreffende programma opgenomen):

Vooralsnog gaan de werkzaamheden, ondanks de coronacrisis, zoveel mogelijk door. Indien de crisis echter nog langer aan zal houden, is het de verwachting dat er vertragingen binnen meerdere projecten zichtbaar zullen worden. Nu zijn het vooral de lopende projecten die doorgang vinden. Hoe het vergaat met het opstarten van nieuwe projecten is niet helemaal inzichtelijk. Dit omdat per project moet worden gekeken of veilig werken een optie is.

De organisatieontwikkeling leidt ertoe dat er mogelijk tijdelijk minder inzicht en/of grip is op de werkzaamheden en uitgaven van het waterschap. De voortgang wordt bemoeilijkt door de diverse verschuivingen in functies/rollen waardoor werkzaamheden anders verdeeld moeten worden en er bepaalde onderdelen onder druk staan.

 

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden (voor verdere toelichting wordt naar de programma's verwezen):

PRJ1233G Vervanging blowers RWZI Hulst: Het krediet te verhogen van € 400.000,-/ € 400.000,- bruto/netto naar € 675..000,-/€ 675.000,- bruto/netto (zie programma Afvalwaterketen).

PRJ1223A Renovatie rioolgemaal Zierikzee:  Het krediet te verhogen van € 1.625.000,-/ € 1.625.000,- bruto/netto naar € 1.910.000,-/€ 1.910.000,- bruto/netto (zie programma Afvalwaterketen).

PRJ 1241A Groot onderhoud RWZI Westerschouwen: Het krediet te verhogen van € 5.200.000,-/ € 5.200.000,- bruto/netto naar € 5.700.000,-/€ 5.700.000,- bruto/netto (zie programma Afvalwaterketen).

PRJ1241 OAS Westerschouwen: de geplande technische afronding te verschuiven van 2020-07 naar 2021-12 (zie programma Afvalwaterketen).

PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19: de geplande technische afronding te verschuiven van 2020-12 naar 2021-12 (zie programma Watersystemen).

PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19: Het krediet te verhogen van € 1.821.000,-/ € 1.821.000,- bruto/netto naar € 2.058.000,-/€ 2.058.000,- bruto/netto (zie programma Watersystemen).

PRJ1116 Saneren Stadshavens en havenk. Goes: de geplande technische afronding te verschuiven van 2020-03 naar 2021-12 (zie programma Watersystemen).

PRJ1497A Herinrichting Wijkhuijsweg: Het krediet te verhogen van €200.000,-/ € 200.000,- bruto/netto naar € 573.000,-/€ 573.000,- bruto/netto (zie programma Wegen). Verzocht wordt om budget vanuit PRJ1497 naar PRJ1497A over te hevelen.

PRJ1487 Verv. centr. warmte/koude voorziening Middelburg: de geplande technische afronding te verschuiven van 2020-08 naar 2023-12 (zie programma Bestuur en Organisatie).