Programma Wegen

Totaal Programma Wegen

Exploitatiekosten programma Wegen

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2020, inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2020 Afwijking
Externe kosten € 15.083.374 € 14.310.260 € 773.114
Externe opbrengsten € -16.597.700 € -17.019.769 € 422.069
Personeelskosten € 4.438.000 € 4.578.000 € -140.000
Rente en afschrijving € 2.825.000 € 2.861.000 € -36.000
Netto kosten programma wegen € 5.748.674 € 4.729.491 € 1.019.183

Toelichting exploitatiekosten programma Wegen

Externe kosten:

Naar aanleiding van de monitor mei is € 94.000,- aan uitgesteld werk 2019 gewijzigd in de begroting 2020 en de prognoses 2020. Dit bedrag veroorzaakt nu geen verschillen meer. 

Voor bereikbaarheid en verkeersveiligheid worden in 2020 meer studies uitgevoerd dan oorspronkelijk voorzien (onder andere studie fondsvorming en geluidsniveaukaart). Een deel van de kosten worden gedekt uit het budget voor onderhoud en bedienen. Per saldo is sprake van een hogere inschatiing van de kosten van € 35.000,- (N).
Het onderhoud aan enkele wegen in Zeeuws-Vlaanderen, die opgenomen waren in het deklagenbestek 2020, kan niet worden uitgevoerd omdat eerst kabels en leidingen vervangen / gelegd moeten worden. De prognose verlaagt hierdoor met € 635.000,- (V). Voorgesteld wordt dit bedrag op te nemen in een bestemmingsreserve, zodat uitvoering in 2021 kan plaatsvinden.
In de Axelsestraat te Zaamslag dient een duiker vervangen te worden. Uit intern overleg is gebleken dat het uitvoeren van de werkzaamheden in het najaar tot problemen kan leiden met betrekking tot de afwatering van het gebied. Om deze reden wordt het uitvoeren van de werkzaamheden doorgeschoven naar 2021 en is de prognose verlaagd met € 227.000,- (V) Voorgesteld wordt dit bedrag op te nemen in een bestemmingsreserve, zodat uitvoering in 2021 kan plaatsvinden.
Met de provincie Zeeland heeft een ruiling van verschillende wegen plaatsgevonden, waarvan de helft van de kadastrale kosten (€ 33.000,- (N) voor onze rekening komt.  Er is schade geconstateerd aan diverse wegbermen en enkele onverharde wegen. Eind 2019 was vrij nat, welk hier zeker invloed op heeft gehad. De kosten voor herstel worden geraamd op € 40.000,- (N). Er is sprake van hogere onderhoudskosten voor (berm)verharding. Deze kosten worden gedekt door een ontvangen afkoopsom m.b.t beheer en onderhoud bij spoorwegovergangen. Afspraak hierbij is dat deze mag worden ingezet voor nuttig onderhoud, omdat er geen extra geld beschikbaar komt voor het toekomstig beheer en onderhoud van de spoorwegovergang.  Het in de programmabegroting opgenomen bedrag onvoorzien van € 80.000,- (V) wordt, als dekking ingezet om de overschrijdingen te compenseren. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere voor- en nadelige afwijkingen voor in totaal circa € 61.000,- (V).

Externe opbrengsten:

Voor het instandhouden van de Zwartenhoekse Zeesluis is door het Rijk een subsidie verstrekt (in 1 keer uitgekeerd) van € 20.000, (V)-. Er is sprake van een hogere uitkering vanuit het Gemeentefonds, dit gaat om een bedrag van € 190.000,- (V). (betreft een definitieve indexering).
Vanuit de provincie Zeeland heeft een wegenoverdracht plaatsgevonden aan ons. Voor het toekomstig beheer en onderhoud is hiervoor een afkoopsom ontvangen van € 133.000,- (V). Daarnaast is er van de Gemeente Goes een afkoopsom van € 72.500,- (V) ontvangen voor de overname van het beheer en onderhoud van een spoorwegovergang. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere voor- en nadelige afwijkingen voor in totaal circa € 6.500,- (V).

Personeelslasten:

Een nadeel van per saldo € 140.000,- (N). Er heeft inhuur plaatsgevonden, welke binnen de personeelslasten niet was begroot. Deze wordt gecompenseerd binnen de externe kosten van het groot onderhoud wegen.

Rente en afschrijving:

Bij het opstellen van de begroting is een inschatting gemaakt van de eind 2019 afgeronde projecten waarvan de 1e afschrijving in 2020 plaatsvindt. Doordat de werkelijke boekwaarde hoger is dan de inschatting bij de begroting vallen de afschrijvingen in 2020 hoger uit. Op basis van de monitor van september is een  berekening gemaakt van de afschrijving die € 38.000,- (N) hoger uitvalt dan begroot.  Er is een voordeel van € 2.000,- (V) aan rentekosten opgenomen.

Risico’s en ontwikkelingen:

-

 

Toelichting investeringen programma Wegen

Algemeen:

Van grove verschuiving in de planning is vooralsnog geen sprake. Ondanks de coronacrisis worden de werkzaamheden (met alle veiligheidsmaatregelen) voortgezet en lopen veel realisatieprojecten op koers. Op dit moment is er sprake van dat 1 project (PRJ1412 - Reconstructies Wegen 2019) vertraging oploopt (5 maanden). Na aanbesteding in 2019 was er namelijk sprake van een aanbestedingsvoordeel. Daarom is de Stelhoekweg (Wemeldinge) alsnog besteksgereed gemaakt en aanbesteed.Voor deze werkzaamheden is in januari 2020 opdracht gegeven. Dit betekende echter wel een overschrijding van het krediet (< 10%). De werkzaamheden op deze weg zijn in april 2020 afgerond. Naast de gemelde vertraging is echter ook de kans benut om het project 'Landbouwroutes Kamperland' naar voren te halen. Start uitvoering hiervan staat nu gepland in september 2020. Vanuit de totale prognose voor 2020 (de plussen en de minnen vanuit de projecten) is er sprake van een hogere besteding van € 964.000,- miljoen. Binnen dit bedrag vindt echter nog een verrekening plaats met betrekking tot de toegekende POP3-subsidie (€ 486.000,- miljoen) voor landbouwroutes Kamperland.

 

Risico's en ontwikkelingen:

PRJ1497/A - Herinrichting Wijkhuijsweg

1. Vergunningen : faunaonderzoek wordt uitgevoerd en hieruit volgt of een ontheffing/vergunning inzake Wet Natuurbescherming nodig zal zijn en is bepalend voor al-dan-niet aan kunnen vragen van Omgevingsvergunning. Als ontheffing/vergunning noodzakelijk is dan schuift uitvoering mogelijk door naar Q4-2021 (vanwege toeristenseizoen)
2. Kabels en leidingen : DNWG en Evides willen langs deze weg kabels en leidingen vervangen in Q4-2020, zodat aansluitend de herinrichting plaats kan vinden. Eventuele vertraging in verleggen kabels en leidingen kan van invloed zijn op de planning van de herinchting.
3. Krediet : uit de raming van het begrotingsplan is gebleken dat het beschikbare krediet niet toereikend is. Voorstel is om het aanvullend krediet (€ 373.500) aan te vullen vanuit het investeringsvolume verkeersveiligheid (PRJ1497).

PRJ1299 - Fietspad Roterijdijk-Zuiddijk 

De belangrijkste risico's zijn:
1. het zeer moeizaam of het niet kunnen verwerven van de gronden;
2. het niet verkrijgen van overeenstemming met de gemeente over (de hoogte van) hun bijdrage;
3. Zienswijzen en bezwaren tegen de bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning;
4. Waterschap maakt onomkeerbare afspraken t.a.v. de grondverwerving.

PRJ1500 - Landbouwroute Kamperland : belangrijkste risico is de aanpassing van het kruispunt met de Ruiterplaatweg, hiervoor moet een ophoging worden gerealiseerd. I.v.m. de aanwezigheid van veen is eerst een voorbelasting nodig. Afronding staat hierdor nu gepland in juni of juli 2021. Er is (aanvullend) laboratoriumonderzoek uitgezet om de zetting te bepalen. De hoogte en duur van de voorbelasting zijn op dit moment indicatief.

 

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

PRJ1497/A - Herinrichting Wijkhuijsweg: Er is bij het opstellen van het startdocument een grove raming van kosten gemaakt voor een herinrichting en verbreding naar 5 meter, die sluit op € 200.000,-. De herinrichting en verbreding worden gecombineerd met groot onderhoud. Het groot onderhoud komt ten laste van de exploitatie. De netto investering is verrekend met het investeringsvolume van PRJ1497 Verkeersveiligheid. Er komt een bijdrage vanuit de exploitatiebegroting 2021 van € 196.500,-. Op basis van een meer gedetailleerde raming (behorend bij het begrotingsplan) blijkt nu dat de projectkosten circa € 770.000,- bedragen (incl. groot onderhoud). Na aftrek van het exploitatiedeel betekent dit een investering van € 573.000,- (tekort € 373.000,-). Het tekort wordt gefinancierd uit Investeringen Verkeersveiligheid (PRJ1497). Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen van €200.000,-/ € 200.000,- bruto/netto naar € 573.000,-/€ 573.000,- bruto/netto.

 

Prestatieboom Verkeersveiligheid

Strategisch effect Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

De kans op letsel of schade bij weggebruikers is minimaal.

R
Aantal geregistreerde verkeersdoden op waterschapswegen

We streven naar halvering van het aantal ernstige verkeersslachtoffers in 2020 t.o.v. 2009 en nul vermijdbare ernstige verkeersslachtoffers in 2040 (halvering betekent maximaal 4 slachtoffers, maar elk slachtoffer is er één teveel).

Onderstaande prestaties heeft een Rood stoplicht:

Er zijn tot 1 september vijf verkeersdoden op onze wegen gevallen. Dat is al meer dan de doelstelling (die voor het hele jaar geldt). Aan de inrichting van onze wegen kunnen weggebruikers zien wat er van hun wordt verwacht. We stimuleren verkeersveilig rijgedrag. We kunnen de risico's voor de weggebruikers echter nooit helemaal wegnemen.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Realisatie september Doelstelling 31-12
2019 3 - - -
2020 - 3 5 4

Tactische doelstellingen Verkeersveiligheid

Veilige fietsroutes

Als we investeren in fietspaden geven we prioriteit aan schoolfietsroutes.

G
Vrijliggende fietspaden voldoen aan de verkeersveiligheidseisen m.b.t. breedte (%)

We hebben regionaal de afspraak gemaakt om meer aandacht te hebben voor de veiligheid van het fietsverkeer. Daarbij geven wij prioriteit aan schoolfietsroutes die onderdeel zijn van het Kwaliteitsnetwerk.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Realisatie september Doelstelling 31-12
2019 75 - - -
2020 - 72 72 72

Veilige inrichting van de weg

Wegen duidelijk inrichten ten behoeve van de verkeersveiligheid: Voor 2023 zijn al onze 80km-wegen ingericht volgens de Essentiële HerkenbaarheidsKenmerken (EHK).

Groot onderhoud en reconstructies van 60km-wegen benutten we om deze zo nodig te verbreden en in te richten volgens de EHK.

G
80km-wegen ingericht volgens EHK (%)

Een voorspelbare weginrichting draagt bij aan de verkeersveiligheid. We hebben het grootste deel van onze 80-km wegen al ingericht volgens de Essentiële Herkenbaarheids Kenmerken (EHK). Het resterende deel koppelen we aan toekomstige ontwikkelingen rondom Waterpark Veerse Meer af. Daarnaast blijven we de herkenbaarheid van bochten en kruispunten verbeteren.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Realisatie september Doelstelling 31-12
2019 96 - - -
2020 - 93 93 93

Zo gaan we dat doen

Veilige staat van de weg

We brengen de staat van onze wegen verder in beeld. Waar dat voor de veiligheid nodig is treffen we maatregelen.

De Zeeuwse samenwerking voor de gladheidbestrijding zetten we voort.

G
Percentage van de wegen waarvan de kwaliteit van de verharding voldoet aan de CROW-eisen voor veiligheid

We brengen de staat van onze wegen verder in beeld. De staat van verhardingen en beplantingen is grotendeels in beeld. Waar dat voor de veiligheid nodig is treffen we maatregelen.

Opmerking monitor:

I.v.m. corona is er er geen reguliere jaarlijkse inspectie gedaan. De basis voor het weergegeven resultaat is de regulere inspecie van vorig jaar, aangevuld met waarnemingen tijdens de uitvoering van werkzaamheden.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Realisatie september Doelstelling 31-12
2019 95 - - -
2020 - 95,88 95,88 95

Zo gaan we dat doen

Prestatieboom Bereikbaarheid

Strategisch effect Bereikbaarheid

Tactische doelstellingen Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Bestaande bereikbaarheid in stand houden: automobilisten uit alle kernen met tenminste 1.000 inwoners kunnen binnen 10 minuten op het hoofdwegennet zijn.

Als economische en recreatieve ontwikkelingen aanpassingen van onze wegen vragen, streven we naar een eerlijke verdeling van kosten met andere overheden en/of belanghebbenden.

Zo gaan we dat doen

Prestatieboom Omgeving

Strategisch effect Omgeving

Tactische doelstellingen Omgeving

Omgeving

Het totale oppervlak aan beplantingen (waaronder bomen) langs onze wegen blijft tenminste gelijk. Met oog voor biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit.

G
Percentage van de wegen waarvan de verharding voldoet aan de CROW-eisen voor aanzien

We werken aan een methode om de gewenste beeldkwaliteit voor onze wegen vast te stellen en te gebruiken als uitgangspunt voor het beheer en onderhoud. Tot die tijd hanteren we de landelijke CROW-normen voor comfort en aanzien van de weg als belangrijkste indicatoren.

Opmerking monitor:

I.v.m. corona is er er geen reguliere jaarlijkse inspectie gedaan. De basis voor het weergegeven resultaat is de regulere inspecie van vorig jaar, aangevuld met waarnemingen tijdens de uitvoering van werkzaamheden.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Realisatie september Doelstelling 31-12
2019 94 - - -
2020 - 94,35 94,35 94

Percentage van de wegen waarvan de verharding voldoet aan de CROW-eisen voor comfort

We werken aan een methode om de gewenste beeldkwaliteit voor onze wegen vast te stellen en te gebruiken als uitgangspunt voor het beheer en onderhoud. Tot die tijd hanteren we de landelijke CROW-normen voor comfort en aanzien van de weg als belangrijkste indicatoren.

Opmerking monitor:

I.v.m. corona is er er geen reguliere jaarlijkse inspectie gedaan. De basis voor het weergegeven resultaat is de regulere inspecie van vorig jaar, aangevuld met waarnemingen tijdens de uitvoering van werkzaamheden.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Realisatie september Doelstelling 31-12
2019 96 - - -
2020 - 96,16 96,16 95

Zo gaan we dat doen