Programma Watersystemen

Totaal Programma Watersystemen

Overzicht prestaties programma Watersystemen

Programma Groen Oranje Rood
Watersystemen 11 1 0
Prestaties met afwijkingen De maatregelen om het beheersgebied voor wateroverlast (WB21) op orde te brengen zijn uitgevoerd (%) (De getallen tussen haakjes zijn het percentage van de oppervlakte van het beheergebied dat voldoet aan de normen voor WB21)

Exploitatiekosten programma Watersystemen

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2020, inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2020 Afwijking
Externe kosten € 14.602.679 € 14.749.168 € -146.489
Externe opbrengsten € -923.259 € -963.456 € 40.197
Personeelskosten € 8.488.000 € 8.620.000 € -132.000
Rente en afschrijving € 8.225.000 € 8.200.000 € 25.000
Netto kosten programma Watersystemen € 30.392.420 € 30.605.712 € -213.292

Toelichting exploitatiekosten programma Watersystemen

Externe kosten:

De prognose van de externe kosten is € 146.000,- hoger. Naar aanleiding van de monitor mei is € 396.000,- aan uitgesteld werk 2019, een doorbetaling van een subsidiebedrag naar Evides voor onderzoek Wetlands ad € 608.000,-, een bedrag van € 309.000,- voor oeverbescherming Sloeweg voor de Provincie (staat bedrag vd Provincie tegenover) en een uit 2019 doorgeschoven bedrag van € 141.000,-  voor herstel van de laatste cultuurhistorische duikers uit de bestemmingsreserve gewijzigd in de begroting 2020 en de prognoses 2020. Deze bedragen veroorzaken nu geen verschillen meer.
In 2020 verwachten we dat de kosten van elektriciteit met € 185.000,- (N) zullen toenemen door de verhoging van de energiebelasting, Deze tarieven zijn begin januari 2020 bekend gemaakt. Toen bleek dat de verlaging van energiebelasting voor particulieren wordt betaald uit een verhoging van de energiebelasting voor grootverbruikers, betekende dit een grote extra kostenpost voor de poldergemalen. We verwachten hogere kosten depots € 86.000,- (N) (welke gedeeltelijk gecompenseerd worden door niet begrote doorberekeningen hiervoor bij gemeenten (zie opbrengsten). Daarnaast zijn nu kosten voor het opstellen van het waterbeheerplan 2022-2027 ad € 30.000,- (N) opgenomen en extra analysekosten in het kader van PFAS bij baggeren (€ 27.000,- N). De overschrijdingen worden gecompenseerd door lagere kosten peilbesluiten (€ 20.000,- V) en  algemeen onderhoud (€ 95.000,- V.)  Het in de programmabegroting opgenomen bedrag onvoorzien van € 80.000,- (V) wordt als dekking ingezet om de overschrijdingen te compenseren. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere voor- en nadelige afwijkingen voor in totaal circa € 13.000,- (N).

Externe opbrengsten:

De prognose van de externe opbrengsten is € 40.000,- hoger. Deze bestaan voor € 28.000,- (V) uit niet begrote doorberekeningen aan gemeenten voor afvoeren van partijen in depots, € 9.000,- (V) meer opbrengsten bij het exploitatieproject Scape door actualisaties begin 2020 en € 3.000,- (V) aan kleinere niet begrote opbrengsten. In de eerste monitor zijn de ontvangst van een subsidiebedrag ad € 608.000,- welke doorbetaald wordt naar Evides voor onderzoek Wetlands en € 309.000,- voor oeverbescherming Sloeweg voor de Provincie (staat kosten uitvoering voor Provincie tegenover) door een begrotingswijziging opgenomen in de begroting 2020.

Personeelslasten:

Een nadeel van per saldo € 132.000,- (N). Om te voldoen aan de bestuurlijke doelstelling voor de muskusrattenbestrijding is de formatie in augustus uitgebreid met 1 fte en heeft er in 2020 extra inhuur plaatsgevonden.

Rente en afschrijving:

Bij het opstellen van de begroting is een inschatting gemaakt van de eind 2019 afgeronde projecten waarvan de 1e afschrijving in 2020 plaatsvindt. Doordat de werkelijke boekwaarde lager is dan de inschatting bij de begroting vallen de afschrijvingen in 2020 lager uit. Op basis van de monitor van september is een berekening gemaakt van de afschrijving die € 19.000,- (V) lager uitvalt dan begroot. Aan rentekosten is een voordeel van € 6.000,- (V) opgenomen.

Risico’s en ontwikkelingen:

 

Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

 

Toelichting investeringen programma Watersystemen

Algemeen:

Van grove verschuiving in planning is vooralsnog geen sprake. Ondanks de coronacrisis worden de werkzaamheden (met alle veiligheidsmaatregelen) voortgezet en lopen veel realisatieprojecten op koers. Op dit moment is er sprake van dat 2 projecten (Baggeren Goes en Kruispolder ) die een aanzienlijke vertraging (als gevolg van Corona en andere factoren) vertonen. Naast de gemelde vertragingen is er echter ook de kans benut om het project Baggeren Cadzand (bruto € 7,8 miljoen) naar voren te halen. De voorbereiding van dit project vordert voorspoedig en wordt in november/december aanbesteed. Dit zodat het winter (bagger) seizoen kan worden benut voor de realisatie. Vanuit de totale prognose voor 2020 (de plussen en de minnen vanuit de projecten) is er sprake van een onderschrijding van 1,205 miljoen (11%) Dit betrof in investeringsanalyse voor mei nog een onderschrijding van 1,5 miljoen (14%).

 

Risico's en ontwikkelingen:

Corona: Op basis van de monitor lijken de consequenties (vertraging gemeld in 2 projecten) van de coronacrisis vooralsnog mee te vallen. Afhankelijk van de duur van deze crisis zullen wellicht meerdere vertragingen optreden. Op dit moment wordt alles ingezet om op een veilige manier de realisatie voort te zetten. E.e.a. is nog steeds onzeker!

Grondverwerving: Als gevolg van ontbreken van prioritering, duidelijke processtappen en capaciteit is er sprake van een grote achterstand bij verschillende projecten ( bijv. gemaal Braakman of GGOR/KRW maatregelen). De achterstand is zo groot dat sommige resultaten (bijv. Peilbesluit Braakman) niet meer kunnen worden behaald. Verbetervoorstellen m.b.t. grondverwerving zijn gedaan en worden momenteel uitgewerkt.

Capaciteit: Op diverse projecten is sprake van ondercapaciteit als gevolg van gewijzigde functies. Hierdoor worden vooral nieuwe projecten (bijv. vismigraties Lovenpolder) niet of later als voorzien, opgepakt, maar is er ook sprake van vertraging in de voorbereiding, bv bij de projecten Gemaal Zoetendijk en Braakmankreek. Momenteel is een voorstel van capaciteitsuitbreiding (IB) voorgelegd aan het MT.

Projecten met POP-3 subsidies: De subsidieaanvragen voor de projecten Stierskreek en uitwateringskanaal Cadzand zijn in behandeling bij de RVO/Provincie. De onderzochte mogelijkheden om te komen tot een verhoging van de subsidiebedragen voor beide projecten met vrijgevallen POP-3 subsidie blijken niet mogelijk. Er wordt nog onderzocht of deze vrijgevallen POP-3 subsidiebedragen beschikbaar kunnen komen in een openstelling in 2021, zodat deze kunnen worden ingezet voor andere waterschapsprojecten (na uitsluitsel hierover wordt nader bezien welke projecten in aanmerking komen).

Kruispolder: Door onder ander de doorlooptijd van de grondverwerving komt waarschijnlijk een deel van de uitvoeringperiode van het project Kruispolder na de vastgestelde datum van afronding uit de subsidiebeschikking te liggen. Hierdoor komt de al toegekende POP3-subsidie mogelijk in gevaar. De nadere consequenties worden op dit moment onderzocht en verder uitgewerkt.

PRJ 1116 Sanering Stadhavens Goes: Het project kampt met extra kosten als gevolg van meer vrijgekomen puin met daarin munitie. Voor de extra munitiekosten zal door de gemeente Goes, aanvullende subsidie (OCE) worden aangevraagd. Afhankelijk van de hoogte van de extra te verkrijgen subsidie zal eind dit jaar/begin volgend jaar een aanvullend kredietvoorstel worden voorgelegd aan de AV.

 

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19: Als gevolg van het coronavirus loopt het project vertraging op. Een deel van de werkzaamheden op het gebied van het contact en de afstemming met de streek verschuift dan ook richting 2021. Om deze reden wordt voorgesteld de geplande technische afronding te verschuiven van 2020-12 naar 2021-12. Omdat het project doorloopt naar 2021, maar voornamelijk doordat er sprake is van een gewijzigde aanpak waarbij de resterende gebieden verder uitgewerkt worden in maatregelen, dient het budget te worden verhoogd. Voorgesteld wordt het krediet te verhogen van € 1.821.000,-/ € 1.821.000,- bruto/netto naar € 2.058..000,-/€ 2.058.000,- bruto/netto.

PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk, Goes:  Als gevolg van corona (niet kunnen uitvoeren) en als gevolg van onvoorziene tegenvallers gedurende de uitvoering heeft dit project 9 maanden vertraging opgelopen. Voorgesteld wordt de geplande technische afronding te verschuiven van 2020-03 naar 2021-12.

 

Prestatieboom Gezond water

Strategisch effect Gezond water

Gezond water (goede ecologische waterkwaliteit)

Het watersysteem is ecologisch gezond. Zo draagt het bij aan een goede omgeving voor mens (wonen, werken, recreëren) en dier.

G
KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor fytoplankton (%)

We streven naar een goede ecologische waterkwaliteit in al onze oppervlaktewateren in 2027, in lijn met de doelen van de kaderrichtlijn Water (KRW). Dit betekent dat de watersystemen de juiste hoeveelheid en soortensamenstelling vis, waterplanten, macrofauna (zoals amfibieën) en algen moeten hebben. Om de doelen te bereiken creëren we een geschikte leefruimte voor de biologie in combinatie met een goede chemische waterkwaliteit.

Opmerking monitor:

Monstername wordt uitgevoerd vanaf maart, determinatie vindt plaats in najaar en winter 2020-2021. De realisatie van 2020 is dus pas bekend rond april 2021. Vorig jaar werd deze prestatie nog niet gemeten.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Realisatie september Doelstelling 31-12
2019 0 - - -
2020 - 0 0 40

KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor macrofauna (%)

We streven naar een goede ecologische waterkwaliteit in al onze oppervlaktewateren in 2027, in lijn met de doelen van de kaderrichtlijn Water (KRW). Dit betekent dat de watersystemen de juiste hoeveelheid en soortensamenstelling vis, waterplanten, macrofauna (zoals amfibieën) en algen moeten hebben. Om de doelen te bereiken creëren we een geschikte leefruimte voor de biologie in combinatie met een goede chemische waterkwaliteit.

Opmerking monitor:

Monstername wordt uitgevoerd vanaf maart, determinatie vindt plaats in najaar en winter 2020-2021. De realisatie van 2020 is dus pas bekend rond april 2021. Vorig jaar werd deze prestatie nog niet gemeten.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Realisatie september Doelstelling 31-12
2019 0 - - -
2020 - 0 0 40

KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor macrophyten (%)

We streven naar een goede ecologische waterkwaliteit in al onze oppervlaktewateren in 2027, in lijn met de doelen van de kaderrichtlijn Water (KRW). Dit betekent dat de watersystemen de juiste hoeveelheid en soortensamenstelling vis, waterplanten, macrofauna (zoals amfibieën) en algen moeten hebben. Om de doelen te bereiken creëren we een geschikte leefruimte voor de biologie in combinatie met een goede chemische waterkwaliteit.

Opmerking monitor:

Monstername wordt uitgevoerd vanaf maart, determinatie vindt plaats in najaar en winter 2020-2021. De realisatie van 2020 is dus pas bekend rond april 2021. Vorig jaar werd deze prestatie nog niet gemeten.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Realisatie september Doelstelling 31-12
2019 0 - - -
2020 - 0 0 40

KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor vis (%)

We streven naar een goede ecologische waterkwaliteit in al onze oppervlaktewateren in 2027, in lijn met de doelen van de kaderrichtlijn Water (KRW). Dit betekent dat de watersystemen de juiste hoeveelheid en soortensamenstelling vis, waterplanten, macrofauna (zoals amfibieën) en algen moeten hebben. Om de doelen te bereiken creëren we een geschikte leefruimte voor de biologie in combinatie met een goede chemische waterkwaliteit.

Opmerking monitor:

Monstername wordt uitgevoerd vanaf maart, determinatie vindt plaats in najaar en winter 2020-2021. De realisatie van 2020 is dus pas bekend rond april 2021. Vorig jaar werd deze prestatie nog niet gemeten.

Periode Realisatie mei Realisatie september Doelstelling 31-12
2020 0 0 40

Tactische doelstellingen Gezond water

Chemische waterkwaliteit

We streven naar ecologisch gezond water, onder meer door te werken aan de KRW-opgaven voor 2027 en het uitvoeren van maatregelen. Daarvoor gaan we een goede inrichting en chemische waterkwaliteit in stand houden en waar mogelijk verbeteren. Met focus op effectieve maatregelen.

G
KRW-waterlichamen voldoen aan de normen voor de chemische waterkwaliteit (%)

De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt normen voor een reeks aan milieuvreemde stoffen. Als waterbeheerder zijn we verantwoordelijk voor het terugdringen van deze stoffen (prioritaire en specifiek verontreinigende stoffen).

Opmerking monitor:

Monstername wordt uitgevoerd vanaf maart, determinatie vindt plaats in najaar en winter 2020-2021. De realisatie van 2020 is dus pas bekend rond april 2021. Vorig jaar werd deze prestatie nog niet gemeten.

Periode Doelstelling 31-12
2020 75

Zo gaan we dat doen

Leefruimte voor biologie

We streven naar ecologisch gezond water, onder meer door te werken aan de KRW-opgaven voor 2027 en het uitvoeren van maatregelen. Daarvoor gaan we een goede inrichting en chemische waterkwaliteit in stand houden en waar mogelijk verbeteren. Met focus op effectieve maatregelen.

G
Watersystemen zijn bereikbaar voor vis (% t.o.v. de oppervlakte van het totale beheergebied)

Het beheersgebied moet in 2027 voldoen aan de KRW-doelstellingen. Voor de inrichting van het watersysteem zijn bindende maatregelen opgenomen in het Stroomgebiedsbeheerplan Schelde 2016-2021. Dit betreft onder meer vispassages en natuurvriendelijke oevers.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Realisatie september Doelstelling 31-12
2019 47 - - -
2020 - 47 47 45

Natuurvriendelijke oevers aangelegd (in km)

Het beheersgebied moet in 2027 voldoen aan de KRW-doelstellingen. Voor de inrichting van het watersysteem zijn bindende maatregelen opgenomen in het Stroomgebiedsbeheerplan Schelde 2016-2021. Dit betreft onder meer vispassages en natuurvriendelijke oevers.

Opmerking monitor:

In de zomer worden er meestal geen natuurvriendelijke oevers  aangelegd. Na roven oogst zal het verder gaan. De rest van de projecten moet nog opgestart worden. Er is in totaal voor 4,4 km voorzien. Eventueel loopt het in de winter tot in 2021 door.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Realisatie september Doelstelling 31-12
2019 4 - - -
2020 - 1 1 4,4

Zo gaan we dat doen

Prestatieboom Beperken wateroverlast

Strategisch effect Beperken wateroverlast

Tactische doelstellingen Beperken wateroverlast

Inrichten van het watersysteem

In 2020 hebben we de Planvorming Wateropgave voor alle gebieden afgerond.

In 2027 is het gebied op orde volgens de WB21-normen voor wateroverlast. Normaanpassing stellen we voor als de maatschappelijke baten niet in verhouding staan tot de kosten.

O
Planvorming Wateropgave afgerond: het gebied is doorgerekend op basis van de inundatienormen (%)

We ronden eind 2020 de Planvorming Wateropgave (PWO) af. Daarin brengen we het huidige beschermingsniveau voor situaties met extreme neerslag voor ons gele gebied in beeld, zodat de benodigde maatregelen kunnen worden bepaald.

Opmerking monitor:

Het technisch doorrekenen is afgerond (100%). De afstemming met de streek en het besluitvormingstraject vergt nog de nodige tijd. In september vinden voor 3 van de 4 gebieden er digitale bijeenkomsten plaats. Naar verwachting is de vindt de vaststelling door de AV medio 2021 plaats. Voor West-Zeeuuws-Vlaanderen is de planning om medio 2021 de steeekbijeenkomst te organiseren, de vaststelling door de AV komt dan uit op eind 2021.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Realisatie september Doelstelling 31-12
2019 73 - - -
2020 - 100 100 100

De maatregelen om het beheersgebied voor wateroverlast (WB21) op orde te brengen zijn uitgevoerd (%)

Ons watersysteem moet in 2027 volledig voldoen aan de inundatienormen (WB21), die zijn vastgesteld in het Omgevingsplan Zeeland.

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

Bij vrijwel alle WB21 maatregelen is grondaankoop noodzakelijk. Het proces van grondaankoop loopt niet goed. Vandaar daar we de doelstelling niet kunnen halen.

Hier lijkt sprake van een achteruitgang maar de oude prestatie-indicator was gebaseerd op de voortgang uitgedrukt als de inzet van middelen. De huidige indicator gaat daadwerkelijk over de voortgang van de maatregelen.

 

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Realisatie september Doelstelling 31-12
2019 62 - - -
2020 - 58 58 65

Zo gaan we dat doen

Prestatieboom Optimaal gebruik

Strategisch effect Optimaal gebruik

Tactische doelstellingen Optimaal gebruik

Gewenste waterpeilen

We stemmen de waterpeilen optimaal af op het grondgebruik en de bodemopbouw, in relatie met wateroverlast en droogte. In 2020 heeft het hele gebied een actueel peilbesluit. In 2027 is het gebied op orde volgens de peilbesluiten.

G
Het gebied heeft een actueel vastgesteld peilbesluit (%)

We stemmen de waterpeilen optimaal af op het grondgebruik en de bodemopbouw, in relatie met wateroverlast en droogte. In 2020 heeft het hele gebied een actueel peilbesluit (bandbreedte prestatie 2020: 61-100%).

Opmerking monitor:

De doorrekeningen zijn voor het grootste deel gedaan. Voor het peilbesluit is daarnaast de afstemming met de streek en ook de formele peilbesluitprocedure relevant. Vooralsnog wordt uitgegaan van vaststelling van 3 van de 4 gebieden in de AV medio 2021. Voor West-Zeeuws-Vlaanderen ligt er dan wel een ontwerp (db-besluit) maar het besluitvormingstraject voor de AV loopt door in laatste kwartaal 2021.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Realisatie september Doelstelling 31-12
2019 61 - - -
2020 - 61 61 61

De maatregelen om het beheersgebied voor peilbeheer (GGOR) op orde te brengen zijn uitgevoerd (%)

Eind 2021 hebben we alle peilbesluiten geactualiseerd. Vervolgens voeren we de benodigde maatregelen uit om de gewenste peilen overal te kunnen voeren. In 2027 moet het gebied hiervoor volledig op orde zijn.

Opmerking monitor:

Het aandachtspunt is dat de maatregelen zonder grondaankoop vrijwel allemaal zijn uitgevoerd halverwege dit jaar. Voor de overige maatregelen is grondaankoop nodig. Grondaankoop vormt dan voor het realiseren van het GGOR-doel een risico.

Hier lijkt sprake van een achteruitgang maar de oude prestatie-indicator was gebaseerd op de voortgang uitgedrukt als de inzet van middelen. De huidige indicator gaat daadwerkelijk over de voortgang van de maatregelen.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Realisatie september Doelstelling 31-12
2019 62 - - -
2020 - 60 60 61

Aantal afwijkingen van de bandbreedte in het peilgebied door technisch falen

We streven ernaar dat de peilen in het gehele gebied in 2027 voldoen aan de actuele peilbesluiten (maximaal 5 afwijkingen per jaar)

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Realisatie september Doelstelling 31-12
2019 1 - - -
2020 - 1 1 5

Zo gaan we dat doen

Zoetwaterbeschikbaarheid

Ook de beschikbaarheid van zoetwater maakt een integraal onderdeel uit van ons werk en beleid: In de uitwerking van beleid en projecten die voor een verbetering van de zoetwatervoorziening zorgen, brengen we de mogelijkheden actiever met de regio en belanghebbenden in beeld. De financiële verantwoordelijkheid in de uiteindelijke realisatie ligt bij de afnemer. We nemen een strategisch standpunt in over het Volkerak-Zoommeer.

Grondwater

Duurzaam in stand houden en zo mogelijk aanvullen van de hoeveelheid zoet grondwater in het gehele beheergebied (binnen de mogelijkheden).