Programma Waterkeringen

Totaal Programma Waterkeringen

Overzicht prestaties programma Waterkeringen

Programma Groen (Op schema van gestelde doel) Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel) Rood (<80 procent op schema van gestelde doel)
Waterkeringen 3 0 1
Prestaties met afwijkingen De organisatie voldoet aan de uitvoeringseisen van de Zorgplicht op de primaire waterkeringen (%)

Exploitatiekosten programma Waterkeringen

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2020, inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2020 Afwijking
Externe kosten € 7.829.194 € 7.811.374 € 17.820
Externe opbrengsten € -501.000 € -771.000 € 270.000
Personeelskosten € 3.605.000 € 3.905.000 € -300.000
Rente en afschrijving € 390.000 € 385.000 € 5.000
Netto kosten programma waterkeringen € 11.323.194 € 11.330.374 € -7.180

Toelichting exploitatiekosten programma Waterkeringen

Externe kosten:

Naar aanleiding van de monitor mei is € 224.000,- aan uitgesteld werk 2019 gewijzigd in de begroting 2020 en de prognoses 2020. Dit bedrag veroorzaakt nu geen verschillen meer. Om voortgang te blijven boeken is ook dit jaar gekozen om in te huren voor het WBI (wettelijk beoordelingsinstrumentarium) en de inhuurkosten te dekken uit het budget van de onderzoekskosten voor de wettelijke beoordeling (€ 300.000,- V). Voor onderzoek in het kader van de veiligheidstoetsing worden hogere kosten gemaakt van € 120.000,- (N). Dit omdat de kosten van de onderzoeksopdrachten voor de verschillende dijkvakken hoger uitvallen (het aantal opdrachten valt eveneens hoger uit). De belastingen vallen € 75.000,- (V) lager uit. Dit als gevolg van een naijlend effect betreffende een uitspraak over wegendifferentiatie.  Er is sprake van onderzoekskosten primaire waterkeringen en hogere onderhoudskosten voor een bedrag van € 142.000,- (N). De kosten van het plan “Kurk eraf Waterdunen”, die nog doorlopen in 2020, zijn begroot op € 80.000,- (N) . Een groot deel van deze kosten komt voor rekening van de Provincie Zeeland en zijn opgenomen onder de opbrengsten.
In het voorjaar zijn we geconfronteerd met o.a. de stormen Ciara en Dennis, die schade veroorzaakt hebben aan de kust (€ 46.000,- N).
De reparatie van schade door een derde aan een steiger kost € 19.500,- (N) (zie externe opbrengsten voor de ontvangen schadevergoeding steiger).
Het in de programmabegroting opgenomen bedrag onvoorzien van € 80.000,- (V) wordt als dekking ingezet om de overschrijdingen te compenseren. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere voor- en nadelige afwijkingen voor in totaal circa € 29.500,- (N).

Externe opbrengsten:
De kosten van het plan “Kurk eraf Waterdunen” zijn in deze monitor opgenomen en hiertegenover is de opbrengst van de provincie Zeeland eveneens opgenomen voor € 70.000,-.
De definitieve vaststelling van de subsidie met betrekking tot de aanleg van buitendijkse fietspaden is € 72.000,- (V) hoger uitgevallen.
Er is een bijdrage ontvangen van de gemeente Sluis voor de Groese Duintjes van € 81.000,-(V). Dit betreft hun aandeel in de kosten voor het onderhoud aan de duinpaden.
Voor reparatie van schade door een derde aan een steiger (zie externe kosten voor de reparatiekosten aan de steiger) is een schadevergoeding onvangen van € 19.500,- (V).
Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere voor- en nadelige afwijkingen voor in totaal circa € 27.500,- (V).

 

Personeelslasten:

Dit betreft inhuur voor het wettelijk beoordelingsinstrumentarium (te dekken uit externe kosten).

 

Rente en afschrijving:

-

 

Risico’s en ontwikkelingen:

Getijdenduiker: Door het Waterschap en de Provincie Zeeland is gezamenlijk geconstateerd dat, om de getijdenduiker regulier in bedrijf te kunnen stellen, er een oplossing moet worden gevonden voor het zogeheten ‘waterbezwaar’. Inmiddels zijn er de nodige aanvullende onderzoeken verricht. Er is na de ingebruikname van de getijdenduiker een monitoringsprogramma uitgevoerd. Hierin is o.a. nagegaan of de stroomsnelheden etc. zoals die bij het ontwerp waren berekend ook in de praktijk worden gerealiseerd, in combinatie met de doelstellingen voor het gedempt getij in het plangebied Waterdunen. De resultaten hiervan zijn geanalyseerd en zijn ook verwerkt in de aanvullende onderzoeken. Planning is dat in het eerste kwartaal 2021 de oplossing is gerealiseerd en de getijdenduiker regulier in bedrijf zal zijn op automatische sturing.

 

Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

 

Toelichting investeringen programma Waterkeringen

Algemeen:

Van grove verschuivingen in planning is vooralsnog geen sprake. Ondanks de coronacrisis worden de werkzaamheden (met alle veiligheidsmaatregelen) voortgezet en lopen veel realisatieprojecten op koers. Op dit moment is er sprake van dat 1 project (aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2020) vertraging oploopt (4 maanden). Vanuit de totale prognose voor 2020 (de plussen en de minnen vanuit de projecten) is er sprake van een onderschrijding van circa € 810.000,- miljoen euro (10%).

 

Risico's en ontwikkelingen

PRJ1440/A - Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2020 : duur en periode uitvoering is afhankelijk van de buitentemperatuur i.v.m. verwerken kunststof materialen.

PRJ1013H - HWBP Hansweert (24S) : De top-3 uit het risicodossier ziet er als volgt uit:
1. Kabels en leidingen DOW en DNWG niet tijdig verlegd;
2. Vergunbaarheid: passende beoordeling niet haalbaar door stikstofproblematiek;
3. Grondverwerving: niet tijdig verwerven van alle benodigde gronden.
Uitloop t.o.v. einddatum 'Dijk veilig' is ca. 2 maanden.

PRJ1013L - HWBP Sint Annaland (24T) : De verkenningsfase van dit project zal in Q4-2020 worden opgestart. Hieruit volgt een Plan van Aanpak inclusief een (geactualiseerde) risicodossier, raming en de aanvraag voor een voorbereidingskrediet.

 

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

-

 

Prestatieboom Waterveiligheid

Strategisch effect Waterveiligheid

Tactische doelstellingen Waterveiligheid

Primaire keringen op orde brengen

Voor het waterschap is en blijft de waterveiligheid prioriteit nummer 1.

Eind 2022 zijn alle primaire waterkeringen voorzien van een veiligheidsoordeel op basis van de nieuwe wettelijke veiligheidsnorm.

We zorgen ervoor dat in 2050 alle primaire waterkeringen en kunstwerken aan de wettelijke norm voldoen.

We hebben er aandacht voor dat de toekomstige waterveiligheidsopgave betaalbaar blijft voor de Zeeuw. Het nationale belang van waterveiligheid vraagt om een eerlijke verdeling van de kosten over de inwoners van Nederland.

We zetten de strategische samenwerking in de Projectorganisatie Waterveiligheid (POW) voort en werken aan het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) samen met andere waterschappen en Rijkswaterstaat.

 

G
424 km primaire waterkeringen, inclusief kunstwerken, is beoordeeld o.b.v. de wettelijke veiligheidsnormering (%)

In 2050 moeten alle primaire waterkeringen aan de wettelijke normen voldoen. Om dit te halen moeten eind 2022 alle primaire waterkeringen, inclusief de kunstwerken beoordeeld zijn op basis van het wettelijke beoordelingsinstrumentarium.

 

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Realisatie september Doelstelling 31-12
2019 9 - - -
2020 - 20 22 30

Zo gaan we dat doen

Primaire keringen in stand houden

We voldoen aan het wettelijk kader zorgplicht en daarmee zijn we aantoonbaar continu in control op onze kerntaak waterveiligheid.

R
De organisatie voldoet aan de inrichtingseisen van de Zorgplicht op de primaire waterkeringen (%)

Het waterschap is verplicht alle primaire waterkeringen in goede staat van onderhoud te brengen en te houden. De eisen die hier aan worden gesteld komen tot uiting in de Zorgplicht op de primaire waterkeringen. Onze ambitie is om eind 2021 te voldoen aan het wettelijk kader Zorgplicht. Daarmee zijn we aantoonbaar in control op onze kerntaak waterveiligheid.

Opmerking monitor:

Er is, mede als gevolg van de coronacrisis, een achterstand opgetreden in de voortgang van deze prestatie. Door middel van extra ingezette capaciteit wordt de komende tijd een inhaalslag gemaakt.

 

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Realisatie september Doelstelling 31-12
2019 45 - - -
2020 - 47 52 70

De organisatie voldoet aan de uitvoeringseisen van de Zorgplicht op de primaire waterkeringen (%)

Het waterschap is verplicht alle primaire waterkeringen in goede staat van onderhoud te brengen en te houden. De eisen die hier aan worden gesteld komen tot uiting in de Zorgplicht op de primaire waterkeringen. Onze ambitie is om eind 2021 te voldoen aan het wettelijk kader Zorgplicht. Daarmee zijn we aantoonbaar in control op onze kerntaak waterveiligheid.

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

Er is, mede als gevolg van de coronacrisis, een achterstand opgetreden in de voortgang van deze prestatie. Door middel van extra ingezette capaciteit wordt de komende tijd een inhaalslag gemaakt. De prestatie zal voor dit jaar evenwel niet gehaald worden.

 

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Realisatie september Doelstelling 31-12
2019 35 - - -
2020 - 36 38 60

Regionale waterkeringen en noodvoorzieningen op orde brengen/houden

We leveren actieve inbreng voor de herziening van de normen voor het stelsel voor de regionale waterkeringen, zodat de Provincie Zeeland in 2020 de normen kan vaststellen.

We starten met het inspecteren van de regionale keringen en brengen in beeld wat nodig is om aan de nieuwe normen te voldoen.

G
560 km regionale waterkeringen, inclusief kunstwerken, is beoordeeld o.b.v. de nieuwe provinciale veiligheidsnormering (%)

De doelstelling is dat in 2050 de regionale waterkeringen en kunstwerken aan de nieuwe normen voldoen. Er geldt nog geen wettelijke Zorgplicht op de regionale keringen. Het is wel voorzien dat de verplichting er op termijn zal komen. Na de implementatie van de zorgplicht primaire waterkeringen zal daarom een start worden gemaakt met de implementatie van de zorgplicht op de regionale keringen.

Opmerking monitor:

Er is voor 2020 geen norm vastgesteld.

Toevoeging: De provincie zou volgens planning dit jaar een nieuw stelsel van regionale waterkeringen vaststellen via de provinciale Omgevingsverordening. Dit is echter gekoppeld aan het proces voor vaststelling van de Provinciale Omgevingsvisie, dat door de Coronacrisis vertraagd is. Deze vertraging is een risico voor het realiseren van de doelstellingen voor het beoordelen van regionale waterkeringen in 2021 en verder.


Prestatieboom Omgeving

Strategisch effect Omgeving

Tactische doelstellingen Omgeving

Omgeving

(Recreatief) medegebruik van onze waterkeringen en de service die we daarvoor leveren mogen niet ten koste gaan van (onze inzet voor) waterveiligheid.

In het gebied blijven we duidelijk en tijdig ruimte reserveren voor toekomstige versterkingen.

We zetten in op het voortzetten van het samenwerkingsconvenant voor het Veerse Meer. Onze focus ligt op het in stand houden van de huidige voorzieningen.

Zo gaan we dat doen