Programma Afvalwaterketen

Totaal Programma Afvalwaterketen

Overzicht prestaties programma Afvalwaterketen

Programma Groen (Op schema van gestelde doel) Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel) Rood (<80 procent op schema van gestelde doel)
Afvalwaterketen 1 1 1
Prestaties met afwijkingen Zuiveringen voldoen aan de lozingseisen (%) Lozingen per jaar via overstorten door falen van het afvalwatersysteem

Exploitatiekosten programma Afvalwaterketen

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2020, inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2020 Afwijking
Externe kosten € 10.528.491 € 10.776.842 € -248.351
Externe opbrengsten € -668.050 € -723.257 € 55.207
Personeelskosten € 5.722.000 € 5.684.000 € 38.000
Rente en afschrijving € 10.117.500 € 9.945.000 € 172.500
Netto kosten programma Afvalwaterketen € 25.699.941 € 25.682.585 € 17.356

Toelichting exploitatiekosten programma Afvalwaterketen

Externe kosten:

De prognose van de externe kosten is € 248.000,- hoger dan de begroting 2020. De uitgestelde werken 2019 zijn nu in de begroting en prognoses verwerkt. De hogere prognoses worden veroorzaakt door een aantal oorzaken. Zo is er voor € 28.000,- (N) meer aan gemeentebelasting opgelegd en is er voor € 39.000,- aan extra werk aan de omloopgoot van de RWZI Walcheren door onvoorziene werkzaamheden. Voor de RWZI Terneuzen is een hogere belastingaanslag WVO (Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren) opgelegd (€ 37.000,- N).  De kosten voor elektriciteit vallen € 25.000,- (N) hoger uit en er is voor € 30.000,- (N) uitgegeven aan de revisie van perforatierooster Waarde naar aanleiding van schade. Dit naast de in de monitor van mei genoemde aankoppeling van Heros (€ 48.000 N) die door het waterschap is voorgefinancierd (bij de opbrengsten staat de terugbetaling vermeld). Deze bedragen waren niet begroot. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere voor- en nadelige afwijkingen voor in totaal circa € 41.000,- (N).

Externe opbrengsten:

De prognose van de externe opbrengsten is € 55.000,- hoger dan de begroting 2020. Dit wordt veroorzaakt door verwachte terugbetaling van de aansluitkosten van Heros ad € 48.000,- (V) en voor € 7.000,- (V) kleine onvoorziene opbrengsten gedurende het jaar.

Personeelslasten:

Het voordeel van € 38.000,- (V) wordt veroorzaakt doordat vacatures later worden ingevuld.

Rente en afschrijving:

Bij het opstellen van de begroting is een inschatting gemaakt van de eind 2019 afgeronde projecten waarvan de eerste afschrijving in 2020 plaatsvindt. Doordat de werkelijke boekwaarde lager is dan de inschatting bij de begroting, vallen de afschrijvingen in 2020 lager uit. Op basis van de monitor van september is een berekening gemaakt van de afschrijving, deze valt € 165.500 (V) lager uit dan begroot. Aan rentekosten is een voordeel van € 7.000,- (V) opgenomen.

Risico’s en ontwikkelingen:

Covid-19 virus: Op de rwzi's en rioolgemalen zijn de medewerkers meerdere malen gewezen op de bestaande werkinstructies om veilig te werken en om het direct contact met afvalwater te voorkomen. In opdracht van het Ministerie wordt een onderzoeksprogramma uitgevoerd door het RIVM waarbij in eerste instantie 2 rwzi's in het onderzoek werden betrokken, maar vanaf september van dit jaar worden alle locaties bemonsterd en geanalyseerd op het Covid-19-virus. Mogelijk gaat de bemonstering per locatie van 1  naar 2 x per week. Dit heeft een impact op personele inzet. In relatie tot de kosten bestaat hierover nog enige onduidelijkheid.

Energie: De kosten van energie voor de rioolgemalen en zuiveringen ligt volgens de berekeningen nog € 94.000,- hoger, Dit word hoofdzakelijk veroorzaakt door de verhoging van de energiebelasting. De tarieven zijn begin januari bekend gemaakt. Daarbij bleek dat de verlaging van energiebelasting voor particulieren wordt betaald uit een verhoging van de energiebelasting voor grootverbruikers, wat voor ons een grote extra kostenpost oplevert.

Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

 

Toelichting investeringen programma Afvalwaterketen

Algemeen:

Op dit moment wordt er alles aangedaan om projecten doorgang te laten vinden. Veel werkzaamheden kunnen binnen de gestelde financien en planning plaatsvinden. Voor de prognose van 2020 wordt de inschatting gemaakt dat circa € 317.000,- meer wordt uitgegeven dan begroot.

 

Risico's en ontwikkelingen

Corona: Zoals uit de monitor blijkt gaan de werkzaamheden ondanks de coronacrisis zoveel mogelijk door. Indien de crisis echter nog langer aan zal houden,  is het de verwachting dat er vertragingen binnen meerdere projecten zichtbaar zullen worden. Nu zijn het vooral de lopende projecten die doorgang vinden. Hoe het vergaat met het opstarten van nieuwe projecten is niet helemaal inzichtelijk. Dit omdat per project moet worden gekeken of veilig werken een optie is.

Capaciteit: Naast de coronacrisis wordt aandacht gevraagd voor capaciteitsproblemen voor de verschillende projecten, waaronder het reinigen en inspecteren van riolering, renovatie riolering en diverse gemalen. Het probleem is nu tijdelijk opgelost door werkzaamheden onder te brengen bij de resultaatcoördinator.

PRJ1249 RWZI Camperland: Project is gereed. Gedurende de schoonmaakwerkzaamheden is schade ontstaan aan de beluchtingsplaten, die momenteel worden verhaald op de aannemer. Schade is uit noodzaak m.b.t. zuiveringsprestaties inmiddels gerepareerd. Indien geen schadepenningen worden uitgekeerd, dan dient het huidige krediet met € 70.000,- te worden opgehoogd.

 

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

PRJ1233G Vervanging Blowers RWZI Hulst: Afgelopen juni 2020 is de installatie in bedrijf genomen. De blowers draaien prima, echter is gebleken dat er niet voldoende zuurstof (ondanks volledige capaciteit blowers) wordt afgegeven in de tank als gevolg van (teveel) defecte beluchtingsplaten. Gevolg hiervan is dat de zuiveringsprestaties onvoldoende zijn en dat in de zeer nabije toekomst sprake kan zijn van overschrijding op de effluenteisen. Op voorhand was reeds bekend dat de beluchtingsplaten, als gevolg van veroudering, defecten hadden opgelopen. Desalniettemin was de inschatting dat deze beluchtingsplaten afdoende zouden kunnen blijven functioneren totdat de algehele renovatie in 2022 zou starten. De gesteldheid van de beluchtingsplaten is echter onderschat. Hierdoor was het noodzakelijk om de renovatie van de beluchtingselementen voor AT1 naar voren te halen (naar voren halen van een klein deel van het groot onderhoud van de rwzi Hulst), Dit om de verdere bedrijfsvoering van de zuivering niet in gevaar brengen. De renovatiekosten bedragen € 275.000,- en zullen via een aanvullend krediet worden aangevraagd bij de AV. Voorgesteld wordt het krediet te verhogen van € 400.000,-/ € 400.000,- bruto/netto naar € 675.000,-/€ 675.000,- bruto/netto.

PRJ1223A Renovatie RG Zierikzee: De werkzaamheden voor het rioolgemaal zijn nagenoeg afgerond. Als gevolg van extra kosten, bestaande uit PFAS houdende grond (€ 17.000,-) en meerposten in het bestek (€ 268.000,-) ( onder andere extra werkzaamheden wapening en fundering, leidingwerk, besturing en uitloop werkzaamheden), wordt het krediet ad € 1.625.000,- (bruto/netto) met € 285.000,- overschreden. Voorgesteld wordt om het krediet met € 285.000,- te verhogen naar € 1.910.000,- (bruto/netto).

PRJ 1241A Groot onderhoud RWZI Westerschouwen: Het project verloopt naar behoren en is omstreeks het einde van dit jaar gereed en operationeel. Er zijn gedurende de uitvoering extra kosten gemaakt om het werk zoveel als mogelijk coronaproof te kunnen en te blijven realiseren. Daarbij zijn er gedurende het werk nog onvoorziene werkzaamheden uitgevoerd als gevolg van betonrot en defecte elementen in de nabezinktank. De meerkosten bedragen € 500.000,-, waarvan € 300.000,- als gevolg van coronaperikelen en € 200.000,- voor reparaties (onderwaterwerk) aan de nabezinktank. Voorgesteld wordt om het krediet ad € 5,2 miljoen euro (bruto/netto) te verhogen naar € 5,7 miljoen euro (bruto/netto).

PRJ1241 OAS Westerschouwen: De voorbereiding is gestart. De begrotingsraming was niet gebaseerd op een realistische en haalbare scope. De nadere beschouwing van het ontwerp (RG Westenschouwen) heeft plaatsgevonden en wordt nu omgezet in een bestek. Dit leidt tot een langere doorlooptijd. Voor het gemaal Ellemeet is een concept-ontwerp gereed. De geplande technische afronding verschuift hierdoor van 2020-07 naar 2021-12.

 

Prestatieboom Gezuiverd afvalwater

Strategisch effect Gezuiverd afvalwater

Tactische doelstellingen Gezuiverd afvalwater

Voldoende capaciteit

Vuilemissie door overstorten is beperkt doordat we voldoen aan de met gemeenten afgesproken afvoercapaciteit.

R
Rioolgemalen voldoen aan de afnameverplichting (%)

Met de gemeenten hebben we afspraken gemaakt over hoeveel water ons systeem kan transporteren. Deze afspraken hebben we vastgelegd in een afnameverplichting.

Opmerking monitor:

Begin 2021 (april) kan dit worden vastgesteld, maar loopt volgens planning.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Realisatie september Doelstelling 31-12
2019 98,4 - - -
2020 - 0 0 98

Lozingen per jaar via overstorten door falen van het afvalwatersysteem

Naast het op orde hebben en houden van de capaciteit van ons systeem, is het ook belangrijk dat het systeem goed functioneert. Ons beheer en onderhoud is er op gericht dat zich geen situaties voordoen waarbij we ongezuiverd afvalwater moeten lozen door het falen van ons systeem.

Onderstaande prestatie heeft een rood stoplicht

Er heeft 1 nooduitlaat bij rioolgenaal Zaamslagveer plaatsgevonden (door miscommunicatie bij het overnemen van een storingsdienst heeft er niemand gereageerd op een urgente storing en is deze pas 's morgens ontdekt)

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Realisatie september Doelstelling 31-12
2019 3 - - -
2020 - 1 1 0

Zo gaan we dat doen

Zuiveren van afvalwater

Het afvalwater wordt zodanig gezuiverd dat het de ecologische doelen van het watersysteem niet in de weg staat. We voldoen aan de wettelijke lozingseisen.

We onderzoeken de mogelijkheden voor het nuttig toepassen van effluent (bijv. als zoetwater voor de landbouw). Daarna maken we een afweging op basis van kosten en baten.

Samen met partners stimuleren we dat vervuiling van het afvalwater (bijv. medicijnresten) wordt beperkt bij de bron.

We volgen de landelijke ontwikkelingen voor kansrijke en betaalbare oplossingen voor het verwijderen van medicijnresten / microverontreinigingen op onze zuiveringen. We brengen de omvang in beeld. Maar we gaan nog niet zelf investeren in maatregelen.

Verdunning van het afvalwater beperken: We stimuleren het afkoppelen van regenwater en het verminderen van rioolvreemd water via de Samenwerking (Afval)waterketen Zeeland (SAZ+). We evalueren de pilot van het gezamenlijke gemalenbeheer met de gemeente Middelburg en besluiten over een mogelijk vervolg.

O
Zuiveringen voldoen aan de lozingseisen (%)

Het afvalwater wordt zodanig gezuiverd dat het de ecologische doelen van het watersysteem niet in de weg staat. We voldoen aan de wettelijke lozingseisen.

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

RWZI Walcheren: Door extreme regenval is er 112.650 m3 over de zuivering gegaan, hierdoor is er wat slib uitgespoeld. Overtreding van onopgeloste bestanddelen.

RWZI Terneuzen: Ook hier regenaanvoer en het nog niet werken (defect) van de influent bypass klep. Deze is reeds gerepareerd. (verleggen influent bypass van voor de roostergoedverwijdering naar achter de roostergoedverwijdering). Debiet hier was 26.510 m3. Overtreding van onopgeloste bestanddelen.

RWZI Breskens: Door drijflaagje op de tank lichte uitspoeling van slib. Overtreding van onopgeloste bestanddelen, biologisch en chemisch zuurstofverbruik.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Realisatie september Doelstelling 31-12
2019 98,8 - - -
2020 - 98,7 99,2 100

Zo gaan we dat doen

Verwerken van reststromen

Voor de (duurzame) verwerking van ons zuiveringsslib blijven we deelnemen in de Slibverwerking Noord-Brabant (SNB).

--

Zo gaan we dat doen