Belastingen en financiën

Totaal Belastingen en financiën

Overzicht prestaties Belastingen en algemene opbrengsten

Totaal Groen (Op schema van gestelde doel) Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel) Rood (<80 procent op schema van gestelde doel)
Belastingen en algemene opbrengsten 1 (nog niet te meten, zie onderstaand) 1 0
Prestaties met afwijkingen Investeringen gerealiseerd binnen de oorspronkelijke planning (+ max 6 maanden) Investeringen gerealiseerd binnen het oorspronkelijk verleende krediet (+ max 10% en/of € 250.000,-)

Exploitatiekosten Belastingen en algemene opbrengsten

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2020, inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2020 Afwijking
Externe kosten € 68.000 € 68.000 € 0
Externe opbrengsten € -2.639.000 € -3.376.000 € 737.000
Dividend € -1.800.000 € -1.800.000 € 0
Belastingopbrengst (incl oninbaar en kwijtscheldingen) € -94.276.729 € -94.402.729 € 126.000
Rente en afschrijving € 0 € 0 € 0
Netto opbrengsten Belasting en Algemene opbrengsten € -98.647.729 € -99.510.729 € 863.000

Toelichting Belastingen en algemene opbrengsten

Externe kosten:

-

Externe opbrengsten:

De uitkering van de compensatie Marinierskazerne bedraagt € 892.000,-. Een deel  hiervan (€ 155.000,-) is gebruikt als bijdrage voor een investering in een baggerdepot dat samenhing met de komst van de Marinierskazerne, waardoor er per saldo sprake is van  een voordeel in onze begroting van € 737.000,- (V).

 

Dividend:

-

 

Belastingopbrengsten (incl. oninbaar / kwijtschelding):

De belastingopbrengst SaBeWa over de voorgaande jaren valt voor het onderdeel gebouwd €126.000,- hoger uit dan oorspronkelijk voorzien.

 

Rente en afschrijving:

-

 

Risico’s en ontwikkelingen:

Er is 1,8 miljoen euro aan dividend begroot. Het is onzeker of de Nederlandse Waterschapsbank in 2020 het dividend zal uitkeren. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de Europese banken verzocht om in elk geval tot 1 oktober van dit jaar geen dividend meer uit te keren. Van banken wordt verwacht dat ze alle zeilen bijzetten om bedrijven door de economische crisis heen te helpen. DNB onderschrijft deze oproep. Mocht er wel dividend worden uitgekeerd, dan ontvangt het waterschap op basis van het uitkeringsvoorstel ruim 4 miljoen euro.

Zoetwater: De zoetwatervoorziening Tholen St. Philipsland over 2019 met een doorkijk naar 2020 wordt momenteel geëvalueerd met de Gebruikersraad en de ZLTO. Het is de bedoeling de evaluatie te behandelen in een volgende AV. De aanslagen over 2019 worden binnen afzienbare tijd opgelegd. De aanslagen 2020 zullen opgelegd worden na de aanslagoplegging over 2019.

Prestatieboom Belastingen en financiën

Strategisch effect Belastingen en financiën

Tactische doelstellingen Belastingen en financiën

Belastingen en financiën

De lastendruk mag met niet meer dan 1% tot 2% per jaar stijgen, exclusief inflatie. Behalve in 2022 i.v.m. afschaffing precariobelasting

De inzet blijft een evenwichtige ontwikkeling van het belastingtarief tussen de categorieën.

De voor- en nadelen van waterspoor zullen opnieuw onderzocht worden.

De netto schuldquote moet gezond blijven: lager dan 250%.

Extra dividend dat het waterschap ontvangt van de Nederlandse Waterschapsbank gebruiken we om toekomstige tegenvallers op te vangen en investeringen over te hevelen naar de exploitatie.

--

Projecten

O
Investeringen gerealiseerd binnen de oorspronkelijke planning (+ max 6 maanden)

We streven er naar om de geplande investeringen binnen de tijdsplanning (conform het kredietvoorstel) re realiseren. Wanneer door omstandigheden meer dan 6 maanden wordt afgeweken, dan wordt een nieuwe planning ter goedkeuring aan de AV voorgelegd.

Opmerking monitor:

Voor deze PI wordt de meetwijze nog verder ontwikkeld en komt terug in volgende monitor. Er vindt de komende tijd een kwaliteitsslag plaars m.b.t. de beschikbare data waarop het percentag gebaseerd moet worden.

Periode Realisatie vorig jaar Doelstelling 31-12
2019 77 -
2020 - 90

Investeringen gerealiseerd binnen het oorspronkelijk verleende krediet (+ max 10% en/of € 250.000,-)

We streven er naar om de geplande investeringen binnen het budget (conform het kredietvoorstel) re realiseren. Wanneer door omstandigheden meer dan 10% van het krediet wordt afgeweken, dan wordt een nieuwe financiële prognose ter goedkeuring aan de AV voorgelegd.

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

Van de lopende 82 projecten zijn er 13 nu danwel in het verleden gemeld aan de AV voor extra krediet. De helft van deze afwijkingen stamt uit de jaren voor 2020.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie september Doelstelling 31-12
2019 70 - -
2020 - 84 90