Totalen Waterschap Scheldestromen

Het totaaloverzicht van de monitor prestaties, exploitatie en investeringen

Overzicht prestaties 2019

Totaal Groen (Op schema van gestelde doel) Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel) Rood (<80 procent op schema van gestelde doel)
Waterschap Scheldestromen 38 (75%) 8 (15%) 5 (10%)
Prestaties met afwijkingen Aantal gebieden waarvoor planvorming in 2020 is afgerond (gecumuleerd)(zie programma Watersystemen) % van de primaire waterkeringen dat beoordeeld is op basis van de nieuwe veiligheidsnormering (zie programma Waterkeringen)
% van de oppervlakte van het beheersgebied heeft een actueel peilbesluit (<=12 jaar) (gecumuleerd) (zie programma Watersystemen) De organisatie voldoet voor … van de 12 activiteiten aan de inrichtingseisen van de zorgplicht (zie programma Waterkeringen)
% verleende vergunningen binnen wettelijke termijn (zie programma Watersystemen) De organisatie voldoet voor … van de 12 activiteiten aan uitvoeringseisen van de zorgplicht (zie programma Waterkeringen)
% voldoen aan de lozingseisen uit de lozingsvergunningen (zie programma Afvalwaterketen) % verleende vergunningen binnen 6 weken (zie programma Watersystemen)
% score op digitale volwassenheid (zie programma Bestuur en organisatie) % van de begrote opbrengst precario en retributie dat voor 1 november is opgelegd (zie onderdeel Belastingen en algemene opbrengsten)
Facturen waarvoor een bestelling/verplichting is vastgelegd (o.b.v. jaargemiddelde) (zie programma Bestuur en organisatie)
Score op volwassenheidsniveau digitale veiligheid (zie programma Bestuur en organisatie)
% Ziekteverzuim (exclusief zwangerschap) (zie programma Bestuur en organisatie)

Begroting 2019 per programma

Programma Waterkeringen Programma Watersystemen Programma Wegen Programma Afvalwaterketen Programma Bestuur en Organisatie Belastingen en algemene opbrengsten Dekking uit reserves Totaal Scheldestromen
Kosten € 10.606.142 € 28.497.540 € 22.299.355 € 25.234.381 € 30.451.692 € 65.000 € 2.216.000 € 119.370.110
Opbrengsten € -501.000 € -215.510 € -16.205.611 € -425.550 € -3.467.200 € -93.782.240 € -4.773.000 € -119.370.110
Netto kosten € 10.105.142 € 28.282.030 € 6.093.744 € 24.808.831 € 26.984.492 € -93.717.240 € -2.557.000 € 0

Verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor september 2019 ten opzichte van begroting 2019

Programma Waterkeringen Programma Watersystemen Programma Wegen Programma Afvalwaterketen Programma Bestuur en Organisatie Belastingen en algemene opbrengsten Reserves Totaal Scheldestromen
Resultaat € -534.783 € -393.115 € -54.334 € -26.012 € -1.085.707 € 1.554.000 € -25.000 € -564.951

Toelichting verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor september 2019 ten opzichte van begroting 2019

De totale afwijking t.o.v. de begroting 2019 inclusief begrotingswijzigingen is het vertrekpunt. De afwijking per 1-9-2019 bedraagt € 565.000, - nadelig t.o.v. de begroting 2019 inclusief begrotingswijzigingen (de afwijking in de monitor van 1-6-2019 bedroeg € 485.000,-).  Deze totale afwijking is opgebouwd uit de verschillende afwijkingen per programma. Per programma is een nadere specificatie opgesteld, inclusief toelichting op voornaamste oorzaken van de afwijkingen.

Toelichting Investeringen 2019

Algemeen:

In de programmabegroting 2019 zijn nieuwe investeringskredieten opgenomen waarvan de bestedingen samen met de bestedingen uit eerder verstrekte kredieten en voorbereidingskredieten uitkomen op een niveau aan netto bestedingen van € 29,4 miljoen. De prognose bij de monitor september 2019 komt uit op € 29,4 miljoen. Ondanks dat de prognose van september 2019 uitkomt op het niveau van de prognose uit de programmabegroting 2019 is er binnen de programma's sprake van verschillende verschuivingen die in deze monitor bij de programma's worden toegelicht. Het realisatiepercentage bedraagt op dit moment afgerond circa 57% en ligt iets hoger dan het realisatiepercentage van 2018 (53% in september 2018).

 

Risico's en ontwikkelingen algemeen (specifieke risico's voor investeringen binnen een programma zijn bij het betreffende programma opgenomen):

Op 29 mei jl. deed de Raad van State (RvS) uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De uitspraak houdt in dat activiteiten die invloed hebben op de stikstofdepositie in een Natura2000 gebied (Wester- en Oosterschelde en enkele natuurgebieden binnendijks) niet mogen worden uitgevoerd, tenzij deze worden gecompenseerd of gemitigeerd. Reeds vergunde (vergunning onherroepelijk) uitvoeringsprojecten lopen hierbij geen risico, maar dat geldt niet voor projecten waarvoor nog een vergunning wet Natuurbescherming moet worden aangevraagd. Er bestaat door de uitspraak van RvS geen toetsingskader meer voor projecten in de buurt van N2000 gebieden.

Onlangs is er een nieuwe calculator beschikbaar gekomen waarmee de impact op de stikstofdepositie in Natura2000 gebied berekend kan worden. Hierdoor kunnen projecten doorgang vinden waarvan met een dergelijke berekening kan worden aangetoond dat deze niet tot een toename van stikstofdepositie leiden. Er wordt op dit moment verder gekeken naar de problematiek door de Adviescommissie Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes. Wat dit voor verder consequenties gaat hebben en hoe zaken verder moeten worden ingevuld zal moeten blijken. Binnen het waterschap worden de ontwikkelingen en de eventuele gevolgen van de stikstofproblematiek inzichtelijk gemaakt.

 

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden (voor verdere toelichting wordt naar de programma's verwezen):

  • PWO WB21/KRW/GGOR 14-19 (PRJ1034): het krediet te verhogen van € 1.500.000,-bruto/netto naar € 1.821.000,- bruto/netto (zie programma Watersystemen).
  • Aanleg vispassage gemaal De Piet (PRJ1080): het krediet te verhogen van € 75.000,-/ € 37.000,- bruto/netto naar € 132.000,-/€ 96.000,- bruto/netto (zie programma Watersystemen).
  • Ombouw gemaal Duiveland (PRJ1153D): de geplande technische afronding te verschuiven van 2018-12 naar 2019-10 (zie programma Watersystemen).
  • Renovatie rioolgemaal Zierikzee (PRJ1223A): het krediet te verhogen van € 1.125.000,-bruto/netto naar € 1.625.000,- bruto/netto (zie programma Afvalwaterketen).
  • BOB Zeeuws Vlaanderen 2019 (PRJ1391E): het krediet te verhogen van € 600.000,-/ € 300.000,- bruto/netto naar € 1.100.000,-/€ 550.000,- bruto/netto (zie programma Watersystemen).
  • Aankoop/vervangen tractiemiddelen 2019 (PRJ1445): het krediet te verhogen van € 447.000,-/€ 360.000,- bruto/netto naar € 421.000,-/€ 402.000,- bruto/netto (zie programma Bestuur en organisatie).
  • Vervanging centrale warmte/koude voorziening Middelburg (PRJ1487): de geplande technische afronding te verschuiven van 2019-12 naar 2020-08 (zie programma bestuur en organisatie).
  • Uitbreiding materieel gladheidbestrijding 2019 (PRJ1495A): de geplande technische afronding te verschuiven van 2019-12 naar 2021-12 (zie programma bestuur en organisatie).