Programma Watersystemen

Totaal Programma Watersystemen

Overzicht prestaties programma Watersystemen

Programma Groen Oranje Rood
Watersystemen 12 3 1
Prestaties met afwijkingen % Oppervlakte beheergebied met actueel peilbesluit: De voor 2019 oorspronkelijk geplande voortgang wordt niet gehaald. Er wordt sinds 2018 gewerkt met een aangepaste aanpak voor de laatste 4 gebieden. Aan alle 4 gebieden wordt momenteel gewerkt en we willen ze in 2020 (volgens planning) afronden. Voor de nieuwe strategienota zal een voorstel gedaan worden om de prestatie in lijn met deze aangepaste aanpak te formuleren. % verleende vergunningen binnen 6 weken: Als gevolg van de vele aanvragen voor grondwateronttrekkingen loopt de behandeltermijn voor vergunningen op. Tevens zijn een aantal aanvragen voor wateronttrekking geparkeerd in afwachting van de in maart opgestelde nieuwe retributieverordening.
Aantal gebieden waarvoor planvorming is afgerond: De voor 2019 oorspronkelijk geplande voortgang wordt niet gehaald. Er wordt sinds 2018 gewerkt met een aangepaste aanpak voor de laatste 4 gebieden. Aan alle 4 gebieden wordt momenteel gewerkt en we willen ze in 2020 (volgens planning) afronden. Voor de nieuwe strategienota zal een voorstel gedaan worden om de prestatie in lijn met deze aangepaste aanpak te formuleren.
% verleende vergunningen binnen wettelijke termijn: Als gevolg van de vele aanvragen voor grondwateronttrekkingen loopt de behandeltermijn voor vergunningen op. Tevens zijn een aantal aanvragen voor wateronttrekking geparkeerd in afwachting van de in maart opgestelde nieuwe retributieverordening.

Exploitatiekosten programma Watersystemen

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2019, inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2019 Afwijking
Externe kosten € 12.636.954 € 12.991.351 € -354.397
Externe opbrengsten € -215.510 € -377.206 € 161.696
Personeelskosten € 7.989.416 € 8.361.000 € -371.584
Rente en afschrijving € 7.871.170 € 7.700.000 € 171.170
Netto kosten programma Watersystemen € 28.282.030 € 28.675.145 € -393.115

Toelichting exploitatiekosten programma Watersystemen

Externe kosten:

Zoals in het jaarverslag 2018 is aangegeven komt de prijsindexatie van het onderhoudsbestek 2018 ten laste van 2019 doordat er onzekerheid bestond over de hoogte van het indexatiebedrag over 2018 (€ 100.000,-) (N). Er loopt een schadeclaim voor gederfde inkomsten als gevolg van baggerwerkzaamheden met zoutschade tot gevolg voor een bedrag van circa € 91.000,- (N) (schadeclaims worden gezien de onvoorspelbaarheid en de lange doorlooptijd niet in de begroting geraamd). Voor de betuining van de Sloeweg wordt in totaal voor € 207.000,- (N) kosten gemaakt. Dit bedrag wordt evenwel vergoed door de provincie en komt dan ook als opbrengst weer binnen (*1). Voor de onderwerpen energietransitie, duurzaam en circulair worden kosten gemaakt die niet waren voorzien (€ 66.000,-) (N). Omdat er minder subsidie binnenkomt voor het Interregproject Scape, wordt er circa € 26.000,- minder uitgegeven (V) (*2). Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere voordelige afwijkingen voor in totaal € 4.000,- (V). Het in de programmabegroting opgenomen bedrag onvoorzien van € 80.000,- (V) wordt als dekking ingezet om de overschrijdingen te compenseren.

 

Externe opbrengsten:

Begin 2019 is nieuwe planning van het Interregproject SCAPE gemaakt. Hieruit blijkt dat er minder werkzaamheden door het waterschap uitgevoerd hoeven te worden, waardoor de betreffende subsidie circa € 39.000 lager uitvalt (N) (*2). Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere nadelige afwijkingen voor in totaal € 6.000 (N). Voor de betuining van de Sloeweg worden de kosten van € 207.000.- (V) vergoed door de provincie (*1).

 

Personeelslasten:

Een nadeel van per saldo per saldo € 372.000,- (N). Er is een extra muskusrattenbestrijder aangesteld en er is sprake van extra inhuur om te voldoen aan de bestuurlijk vastgestelde doelstelling. Daarnaast is er sprake van extra inhuur in verband met ziekte.

 

Rente en afschrijving:

Door verschuiving van investeringsprojecten zijn de afschrijvingskosten € 73.000,- (V) lager. De rentekosten zijn € 98.000,- (V) lager doordat er eind 2018 twee geldleningen zijn afgesloten tegen een lager rentepercentage dan begroot. Ook is er rekening gehouden met een voordeel op de nog af te sluiten geldlening in het 4e kwartaal 2019.

 

Risico’s en ontwikkelingen:

In februari 2019 heeft het DB ingestemd met eenmalig € 100.000 beschikbaar te stellen om te onderzoeken welke maatregelen op korte en lange termijn mogelijk zijn voor bestrijding droogte. De urgente korte termijnacties zijn uitgevoerd (bijvoorbeeld hogere winterpeilen hanteren). Acties voor de middellange en lange termijn worden voorbereid. De aard van de acties en de beperkt beschikbare menskracht maken dat er in 2019 waarschijnlijk geen extra budget nodig is.

Op basis van de meest waarschijnlijke uitkomst van de prognose (gebaseerd op ervaringscijfers) vallen de kosten van de energie m.b.t. de gemalen € 90.000,- lager uit dan begroot. Gezien echter het grillige verloop van de energiekosten is er voor gekozen om dit op te nemen als risico/ontwikkeling en dit niet in de cijfers te verwerken.

Op basis van statistische berekeningen wordt er een overschot van € 100.000,- verwacht op het mechanisch/elektrisch onderhoud van de poldergemalen. Gezien echter de onzekerheid binnen deze benaderingswijze is er voor gekozen om dit op te nemen als risico/ontwikkeling en dit niet in de cijfers te verwerken.

Toelichting investeringen programma Watersystemen

Algemeen:

Binnen het programma Watersystemen is de prognose na afronding circa € 2,3 miljoen hoger dan begroot. Dit is voornamelijk een gevolg van hogere verwachte bestedingen in 2019 bij verschillende baggerprojecten (€ 1,3 miljoen). De voornaamste reden hiervoor is dat er werk in 2019 wordt uitgevoerd in plaats van 2018. Bij de meeste baggerprojecten heeft dit evenwel geen gevolgen voor het totaal beschikbaar gestelde krediet. Dit is wel het geval bij de baggerwerkzaamheden Molenkreek. Dit als gevolg van het feit dat er niet-gesprongen explosieven gevonden. Hierdoor moet er beveiligd gebaggerd worden, waardoor de kosten omhoog gaan. Aan de andere kant is er sprake van doorgeschoven bestedingen bij de projecten betreffende het saneren van de stadshavens Goes en Kruispolder. In de vorige monitor is een verhoging van het voorbereidingskrediet voor Kruispolder aan gevraagd (€ 0,4 miljoen). Daarnaast is er sprake van een veelvoud aan diverse overige kleinere verschillen met betrekking tot een groot aantal verschillende projecten (€ 0,6 miljoen). 

 

Risico's en ontwikkelingen:

  • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is belast  met het subsidietraject in het kader van de POP3. In dit kader worden door de RVO uitvoeringskosten gemaakt voor zaken als onder andere de openstelling van de subsidie, subsidiebeoordeling, afgeven subsidiebeschikking en de  subsidieverantwoording. De uitvoeringskosten worden gebaseerd op het aangevraagde subsidiebedrag van de geïnitieerde openstelling. Voor de projecten Herinrichting Gaternissekreek, baggeren Sloekreek, baggeren Westerschenge en baggeren en verdiepen Oude Haven Campen is binnen de beschikbaar gestelde uitvoeringskredieten rekening gehouden met deze uitvoeringskosten van de RVO. Echter voor de projecten Kruispolder, baggeren Stierskreek en baggeren Uitwateringskanaal Cadzand is nog geen uitvoeringskrediet beschikbaar (voor het project Kruispolder is sprake van een voorbereidingskrediet van € 800.000,-). Voor deze 3 projecten zijn in het kader van de POP3 aanvragen voor subsidie ingediend. Inmiddels is voor het project Kruispolder een subsidiebeschikking ontvangen. Het project baggeren Stierskreek en Uitwateringskanaal Cadzand worden op dit moment beoordeeld door de RVO en de subsidiebeschikking wordt eind 2019 verwacht. Voor een rechtmatige verantwoording van de uitvoeringskosten van de RVO is het voor de projecten Kruispolder en Uitwateringskanaal Cadzand noodzakelijk om te beschikken over een deel van het uitvoeringskrediet dat in dit kader door de Algemene vergadering beschikbaar moet worden gesteld (het benodigde krediet voor de Stierskreek is in de machtiging van de programmabegroting 2020 opgenomen en hoeft om die reden niet afzonderlijk te worden aangevraagd). Er zal een afzonderlijk voorstel worden voorgelegd aan de Algemene vergadering met toelichting om per project het benodigde krediet aan te vragen ter dekking van de uitvoeringskosten van de RVO. In de prognoses van de monitor september is nog geen rekening gehouden met deze uitvoeringskosten van de RVO, maar in de volgende monitor zullen de prognoses daadwerkelijk worden aangepast naar de nieuwe situatie.
  • Gemaal Kruispolder voorbereiding (PRJ1168C):Er zijn verschillende risico’s in beeld gebracht tijdens de voorbereiding, die van invloed zijn op de uitvoering van dit project. Voorname risico's zijn de veiligheid van de waterkering die moet worden onderzocht en een moeizaam verlopende grondverwerving. Daarnaast is het onzeker of de geplande POP-3 subsidie binnengehaald wordt. Door deze risico's is de planning en prognose over de jaren onzeker. Voor het project Kruispolder (herinrichting + bouw gemaal) is eerder voorbereidingskrediet aangevraagd. Met dit krediet zijn verschillende onderzoeken gedaan en een variantenstudie. Er is samen met de streek gekozen voor een variant die nu wordt uitgewerkt om tot uitvoering te komen. Momenteel loopt de grondverwerving. Dit is tijdrovend voor een fors project als dit. We proberen met kavelruilen de benodigde gronden in eigendom te krijgen. Zodra er zicht op is dat dit gaat lukken willen we doorstomen naar een ontwerp en uitvoering. Het gemaal willen we door middel van een best value procurement-systeem in de markt te zetten zodat de aannemer ook in het ontwerp betrokken wordt. Hiermee krijgen we voor het beschikbare budget het beste resultaat. De aannemer zit hiermee in de voorbereiding en dit moet betaald worden, de aannemer maakt het ontwerp in plaats van een ingenieursbureau. Daarnaast moeten we voor de herinrichting nog diverse onderzoeken doen en adviezen vragen om het werk uitvoeringsgereed te maken en risico’s te onderzoeken en te kunnen beheersen. Dit betreft o.a. archeologisch onderzoek, boringen, sterkteberekeningen, milieukundig onderzoek. Het uiteindelijke benodigde uitvoeringskrediet staat binnen dit project onder druk door alle onzekere factoren die er bij komen kijken.
  • Baggeren en verdiepen oude haven (PRJ1433E): De beschikking tot verlenen van subsidie voor de POP3 subsidie is op 9 mei binnengekomen ter hoogte van het ingediende bedrag. Er is een risico dat de subsidie evenwel niet of gedeeltelijk wordt toegekend. Dit omdat er verschil van inzicht is over het feit of er voldoende rekening is gehouden met grensoverschrijdend belang binnen de aanbestedingsprocedure. Daarnaast is het verkrijgen van de vaststelling van de subsidie onzeker.
  • Baggeren Westerschenge (PRJ1078): Er is een risico m.b.t. het verkrijgen van de vaststelling van de begrote subsidies bij dit project. De vaststellingsrapportages zijn tijdig ingediend. 
  • Baggeren Sloekreek (PRJ1121):  Er is een risico m.b.t. het verkrijgen van de vaststelling van de begrote subsidies bij dit project. De vaststellingsrapportage is tijdig ingediend.

 

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

  • PWO WB21/KRW/GGOR 14-19 (PRJ1034): het krediet te verhogen van € 1.500.000,-bruto/netto naar € 1.821.000,- bruto/netto.  De benodigde modellering is aanbesteed en loopt. En sinds juni is er daarnaast vooralsnog voldoende capaciteit ingehuurd voor de rest van 2019. Een ander deel van de ondersteuning is intern geregeld. De planning blijft ambitieus en er wordt strak op tijd gestuurd. Het bereiken van een goede balans tussen tijd en kwaliteit blijft risicovol vanuit capaciteit (is en blijft deze voldoen?) en vanuit het onderzoek zelf (lukt het modelleren, zijn er complexe vraagstukken, etc.). Daarbij komt het risico ten aanzien van draagvlak: kunnen we de streek voldoende meekrijgen. Uitwerking van de resultaten in peilbesluit en watergebiedsplan zal samen met nadere afstemming met de streek in 2020 plaatsvinden. De onzekerheden ten aanzien van tijd, kwaliteit, capaciteit en draagvlak maken dat de financiële risico's voor 2020 groter zijn. Zoals in eerdere monitors reeds gemeld waren en twijfels over de toereikendheid van het krediet. Op dit moment is een aanvullend krediet nodig van € 321.000,-.
  • Aanleg vispassage gemaal De Piet (PRJ1080): het krediet te verhogen van € 75.000,-/ € 37.000,- bruto/netto naar € 132.000,-/€ 96.000,- bruto/netto.  De projectkosten zijn in de voorbereidingsfase te laag ingeschat. Daarnaast zijn de benodigde voorzieningen, voor met name het uit zicht plaatsen van de vispassage incl aansluitingen, in- en om het monumentale gemaal de Piet kostenverhogend. Hierdoor is extra krediet benodigd van € 59.000,- extra netto krediet.
  • Ombouw gemaal Duiveland (PRJ1153D): de geplande technische afronding te verschuiven van 2018-12 naar 2019-10.  Vanwege uitloop in herstelwerkzaamheden instroombak van de eerste pomplijn is deze pas afgerond in oktober 2019 waarna het gemaal in werking kan treden (technisch afgerond). De werkzaamheden aan tweede pomp verschuiven naar 2020.
  • BOB Zeeuws Vlaanderen 2019 (PRJ1391E): het krediet te verhogen van € 600.000,-/ € 300.000,- bruto/netto naar € 1.100.000,-/€ 550.000,- bruto/netto.  Dit jaar kan het achterstallig onderhoud in de gemeenten Sluis en waarschijnlijk ook Terneuzen afrond worden. Hiervoor moet nog wel het Philipinekanaal en een grote watergang in Axel gebaggerd worden. Hierdoor verschuiven bestedingen van 2020 naar 2019, wat concreet betekent dat BOB 2019 wordt verhoogd met € 250.000,- en BOB 2020 wordt verlaagde met eenzelfde bedrag.

Prestatieboom Gezond water

Strategisch effect Gezond water

Tactische doelstellingen Gezond water

1. Geschikte leefruimte

Geschikte leefruimte voor de biologie creëren en in stand houden, dat wil zeggen met o.a. een geleidelijke en begroeide overgang van nat naar droog, voldoende waterdiepte en voldoende vispasseerbaarheid

G
Percentage van de KRW-waterlichamen dat volledig is ingericht
-
Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 29 29 29 29 -
2018 - - - - 29

Percentage van het beheergebied dat bereikbaar is gemaakt voor vis
-
Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 42 42 42 46 -
2018 - - - - 40

Aantal kilometer flauwe oever in 2018 tbv verruiming KRW-waterlichamen

De projecten zijn in voorbereiding en zullen in 2019 nog worden uitgevoerd.

Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 0 0 0 8 -
2018 - - - - 7

Aanleg van vispassages

De projecten zijn in voorbereiding en zullen in 2019 nog worden uitgevoerd.

Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 0 0 0 7 -
2018 - - - - 7

Percentage van de maatregelen dat is uitgevoerd om het beheersgebied voor waterkwaliteit (KRW) op orde te brengen
-
Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 58 58 60 62 -
2018 - - - - 57

Zo gaan we dat doen

Prestatieboom Beperken wateroverlast

Strategisch effect Beperken wateroverlast

Tactische doelstellingen Beperken wateroverlast

1. Berging-,vasthoud- en afvoercapaciteit

Een zodanige berging- , vasthoud- en afvoercapaciteit creëren en in stand houden dat het gebied voldoet aan de normen m.b.t. inundatie

O
Aantal afwijkingen van de bandbreedte in het peilgebied door technisch falen
-
Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 1 1 1 5 -
2018 - - - - 0

Percentage van de te baggeren waterlopen in het stedelijk en landelijk gebied dat is gebaggerd
-
Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 10 10 39 99 -
2018 - - - - 97

Percentage van de te maaien waterlopen in het landelijk gebied dat is gemaaid

-

Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 0 0 20 99 -
2018 - - - - 96

Gemiddeld aantal muskusrattenvangsten per kilometer waterloop

-

Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 0,12 0,14 0,14 0,15 -
2018 - - - - 0,17

Planvorming voor gebieden in 2020 afgerond

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

 

De voor 2019 oorspronkelijk geplande voortgang wordt niet gehaald. Er wordt sinds 2018 gewerkt met een aangepaste aanpak voor de laatste 4 gebieden. Aan alle 4 gebieden wordt momenteel gewerkt en we willen ze in 2020 (volgens planning) afronden. Voor de nieuwe strategienota zal een voorstel gedaan worden om de prestatie in lijn met deze aangepaste aanpak te formuleren.

Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 11 11 11 13 -
2018 - - - - 11

Percentage van de adviezen in de watertoets dat door gemeenten is overgenomen
-
Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 98 95 95 95 -
2018 - - - - 98

Percentage van de maatregelen dat is uitgevoerd om het beheersgebied voor wateroverlast (WB21) op orde te brengen
-
Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 58 58 60 62 -
2018 - - - - 57

Zo gaan we dat doen

Prestatieboom Optimaal gebruik

Strategisch effect Optimaal gebruik

Tactische doelstellingen Optimaal gebruik

2. Verantwoord gebruik

Bijdragen aan een verantwoord gebruik van water door derden

R
Percentage van de vergunningen dat verleend wordt binnen 6 weken

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

Als gevolg van de vele aanvragen voor grondwateronttrekkingen loopt de behandeltermijn voor vergunningen op. Tevens zijn een aantal aanvragen voor wateronttrekking geparkeerd in afwachting van de in maart opgestelde nieuwe retributieverordening.

Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 71,4 73,1 66 90 -
2018 - - - - 75,2

Percentage van de vergunningen dat verleend wordt binnen de wettelijke termijn

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

 

Als gevolg van de vele aanvragen voor grondwateronttrekkingen loopt de behandeltermijn voor vergunningen op. Tevens zijn een aantal aanvragen voor wateronttrekking geparkeerd in afwachting van de in maart opgestelde nieuwe retributieverordening.

Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 89,3 91 87 100 -
2018 - - - - 96,3

3. Optimaal gebruik berging-,afvoer- en aanvoercapaciteit

Voldoende berging-,afvoer- en aanvoercapaciteit creëren en in stand houden t.b.v. de gewenste waterpeilen

O
Oppervlakte van het totale beheersgebied met een actueel peilbesluit (niet ouder dan 12 jaar, waterverordening prov. Zeeland)

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

 

De voor 2019 oorspronkelijk geplande voortgang wordt niet gehaald. Er wordt sinds 2018 gewerkt met een aangepaste aanpak voor de laatste 4 gebieden. Aan alle 4 gebieden wordt momenteel gewerkt en we willen ze in 2020 (volgens planning) afronden. Voor de nieuwe strategienota zal een voorstel gedaan worden om de prestatie in lijn met deze aangepaste aanpak te formuleren.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Doelstelling 31-12
2018 58 - - - -
2019 - 61 61 61 80

Percentage van de maatregelen dat is uitgevoerd om het beheersgebied voor peilbeheer (GGOR) op orde te brengen
-
Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 58 58 60 62 -
2018 - - - - 57

Zo gaan we dat doen

4. Optimaal gebruik, adequaat reageren

Adequaat reageren op schade , incidenten en calamiteiten

G
Percentage van de te baggeren waterlopen in het stedelijk en landelijk gebied dat is gebaggerd
-
Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 10 10 39 99 -
2018 - - - - 97

Percentage van de te maaien waterlopen in het landelijk gebied dat is gemaaid

-

Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 0 0 20 99 -
2018 - - - - 96