Programma Waterkeringen

Totaal Programma Waterkeringen

Overzicht prestaties programma Waterkeringen

Programma Groen (Op schema van gestelde doel) Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel) Rood (<80 procent op schema van gestelde doel)
Waterkeringen 1 0 3
Prestaties met afwijkingen % van de primaire waterkeringen dat beoordeeld is op basis van de nieuwe veiligheidsnormering:De origineel vastgestelde doelstelling van 15% is niet haalbaar, omdat de beoordeling op basis van de nieuwe normering meer tijd en ook geld kost dan eerder voorzien. Dit is overigens een beeld dat overeenkomt met de ervaringen bij andere waterschappen. In de nieuwe strategienota 2019 - 2023 is besloten om de doelstelling op basis van deze ontwikkeling bij te stellen naar 5% - 10%. Ingezet is op uitbreiding van de personele capaciteit en gedeeltelijke uitbesteding.
De organisatie voldoet voor … van de 12 activiteiten aan de inrichtingseisen van de zorgplicht:Het voldoen aan het wettelijk kader zorgplicht is een prioriteit van het waterschap. In de strategienota is er voor gekozen om de prestatie op voortgang zorgplicht te formuleren als het aantal activiteiten dat qua inrichting en uitvoering voldoet aan het wettelijk kader. Dit blijkt achteraf geen logische keuze omdat we integraal op alle activiteiten ontwikkelen met als doelstelling om in 2021 aan het wettelijk kader te voldoen. In de nieuwe strategienota 2019 -2023 is besloten om de prestatie op een andere manier te formuleren (% voortgang). Ingezet is op uitbreiding van de personele capaciteit. De Veiligheidsrapportage 2018 is vastgesteld, deze wordt ter informatie aan de AV voorgelegd. De voortgang op basis van de op een andere wijze geformuleerde doelstelling bedraagt 40%.
De organisatie voldoet voor … van de 12 activiteiten aan de uitvoeringseisen van de zorgplicht: Het voldoen aan het wettelijk kader zorgplicht is een prioriteit van het waterschap. In de strategienota is er voor gekozen om de prestatie op voortgang zorgplicht te formuleren als het aantal activiteiten dat qua inrichting en uitvoering voldoet aan het wettelijk kader. Dit blijkt achteraf geen logische keuze omdat we integraal op alle activiteiten ontwikkelen met als doelstelling om in 2021 aan het wettelijk kader te voldoen. In de nieuwe strategienota 2019 -2023 is besloten om de prestatie op een andere manier te formuleren (% voortgang). Ingezet is op uitbreiding van de personele capaciteit. De Veiligheidsrapportage 2018 is vastgesteld, deze wordt ter informatie aan de AV voorgelegd. De voortgang op basis van de op een andere wijze geformuleerde doelstelling bedraagt 40%.

Totaal programma Waterkeringen

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2019, inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2019 Afwijking
Externe kosten 7.414.600 9.014.925 € -1.600.325
Externe opbrengsten -501.000 -1.924.000 € 1.423.000
Personeelskosten 2.780.287 3.153.000 € -372.713
Rente en afschrijving 411.255 396.000 € 15.255
Netto kosten programma waterkeringen € 10.105.142 € 10.639.925 € -534.783

Toelichting exploitatiekosten programma Waterkeringen

Externe kosten:

Er wordt een nieuwe werkwijze gehanteerd voor het berekenen van de solidariteitsbijdrage, waarbij het projectgebonden aandeel wordt afgeleid van de actuele programmering van het HWBP. Het meest recente projectgebonden aandeel kan daarom afwijken van bedragen in voorgaande begrotingen. Over 2019 heeft deze actualisatie tot gevolg dat de solidariteitsbijdrage over 2019 € 0,5 miljoen (N) hoger zal uitvallen dan begroot. Tegenover de hogere solidariteitsbijdragen over 2019 staan lagere solidariteitsbijdragen over de jaren 2020 en later. De totale kosten van het plan “Kurk eraf Waterdunen” zijn in deze monitor opgenomen (€ 1.285.000,-) (N) en hiertegenover is de opbrengst van de provincie Zeeland eveneens opgenomen (*3). Voor het in gebruik nemen van de getijdenduiker is in de tweede helft van 2018 gestart met de voorbereiding, de uitvoering vindt in 2019 plaats. De kosten die per saldo voor rekening komen van het waterschap bedragen € 100.000,- (N). Voor herstelwerkzaamheden aan een duinpad bedraagt ons aandeel (samenwerking met gemeente Sluis met wie volgend jaar een verrekening volgt) voor 2019 € 50.000,- (N). Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere voordelige afwijkingen voor in totaal circa € 3.000,- (N). Voor de uitvoering van de kerntaak Waterveiligheid is een tekort geconstateerd aan capaciteit (zie ook de toelichting bij de prestaties). Om voortgang te boeken is er gekozen om dit jaar in te huren voor het WBI (wettelijk beoordelingsinstrumentarium) en de zorgplicht en de inhuurkosten te dekken uit het budget van de onderzoekskosten voor de wettelijke beoordeling (€ 175.000,-) (V) (*1). Binnen het onderhoudsbudget voor groot onderhoud heeft een herschikking plaatsgevonden (€ 83.000,-) (V), waarbij een deel van het gepland onderhoud is uitgesteld in afwachting van een nadere beoordeling en aan de andere kant worden een aantal zaken toegevoegd, zoals onderhoud uitwateringssluis Braakman en onderzoek / voorbereiding werkzaamheden sluisdeur Zierikzee (zie ook toelichting onder risico's (*4)). Het in de programmabegroting opgenomen bedrag onvoorzien van € 80.000,- (V) wordt als dekking ingezet om de overschrijdingen te compenseren.

 

Externe opbrengsten:
De totale kosten van het plan “Kurk eraf Waterdunen” zijn in deze monitor opgenomen en hiertegenover is de opbrengst van de provincie Zeeland eveneens opgenomen (€ 1.255.000,-) (V) (*3) en de doorberekening van eigen personeel/inhuur (€ 160.000,-) (V) (*2). Daarnaast is er sprake van een aantal overige kleine voordelen (€ 8.000,-) (V).

 

Personeelslasten:

Er is een nadeel van in totaal € 373.000,- (N). Enerzijds is er een voordeel op nog niet ingevulde vacatures. Anderzijds is er inhuur noodzakelijk voor de uitvoering van de kerntaak waterveiligheid. In 2019 vindt inhuur plaats voor het WBI (wettelijk beoordelingsinstrumentarium) en de zorgplicht, in totaal € 179.000,- (N). Hiervoor is dekking gevonden binnen het onderdeel “externe kosten” (*1). Voor de getijdenduiker is inhuur noodzakelijk, deze kosten worden verrekend met de Provincie en zijn opgenomen onder het onderdeel “externe opbrengsten” (*2).

In 2020 zal extra personele capaciteit in de begroting worden opgenomen voor het WBI en zorgplicht.

 

Rente en afschrijving:

Een beperkte afwijking van € 10.000,- lagere afschrijvingskosten (V) en € 5.000,- lagere rentekosten (V). De rente is lager doordat er eind 2018 twee geldleningen zijn afgesloten tegen een lager rentepercentage dan begroot. Ook is er rekening gehouden met een voordeel op de nog af te sluiten geldlening in het 4e kwartaal 2019.

 

Risico’s en ontwikkelingen:

Bij de keersluis Zierikzee is sprake van een mechanische storing bij het sluiten van de sluisdeuren. Vorig jaar is dit ook opgetreden, en er zijn toen ook maatregelen genomen om de storing op te lossen. Omdat deze niet afdoende blijken te zijn wordt nu door een gespecialiseerd bedrijf onderzoek gedaan. Als het onderzoek naar de oorzaak is afgerond wordt duidelijk of een herstelmaatregel nodig is. De financiële consequenties hiervan zijn nog niet aan te geven (*4).

 

Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

Binnen het programma Waterkeringen is op basis van de huidige prognose sprake van een te verwachten overschrijding op de netto kosten binnen de exploitatie van 5,3%. In artikel 8 van de Verordening “beleids- en verantwoordingsfunctie waterschap Scheldestromen” is geregeld dat budgetoverschrijdingen op de netto kosten van een programma met 5% zijn toegestaan en daarboven autorisatie door de algemene vergadering behoeven via een begrotingswijziging. Om die reden zal aan de algemene vergadering een afzonderlijk begrotingswijziging worden voorgelegd om de voorziene overschrijding te autoriseren.

Toelichting investeringen programma Waterkeringen

Algemeen:

Binnen het programma Waterkeringen is de prognose na afronding circa € 0,3 miljoen hoger dan begroot. Dit heeft voornamelijk te maken met het doorschuiven van werkzaamheden van 2018 naar 2019 van de projecten aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2018 en keersluis Zierikzee.

 

Risico's en ontwikkelingen:

Niet van toepassing.

 

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

Niet van toepassing.

Prestatieboom Waterveiligheid

Prestatieboom Omgevingsgericht Waterkeringen