Programma Afvalwaterketen

Totaal Programma Afvalwaterketen

Overzicht prestaties programma Afvalwaterketen

Programma Groen (Op schema van gestelde doel) Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel) Rood (<80 procent op schema van gestelde doel)
Afvalwaterketen 10 1 0
Prestaties met afwijkingen % voldoen aan de lozingseisen uit de lozingsvergunningen: Oorzaak is 6x slibuitspoeling rwzi Breskens, 4x slibuitspoeling rwzi Terneuzen, 1x voortschrijdend jaargemiddelde fosfaat overtreding bij rwzi Hulst.

Exploitatiekosten programma Afvalwaterketen

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2019, inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2019 Afwijking
Externe kosten € 9.688.144 € 9.856.393 € -168.249
Externe opbrengsten € -425.550 € -425.550 € 0
Personeelskosten € 5.561.305 € 5.451.000 € 110.305
Rente en afschrijving € 9.984.932 € 9.953.000 € 31.932
Netto kosten programma Afvalwaterketen € 24.808.831 € 24.834.843 € -26.012

Toelichting exploitatiekosten programma Afvalwaterketen

Externe kosten:

Op 28 februari is een lekkage geconstateerd aan een rioolleiding aan de Bosschaartsweg bij de Mortiere. Het lek is in maart verholpen. De kosten van deze calamiteit bedragen € 150.000 (N). Voor een deel kunnen deze gedekt worden uit het budget onvoorzien (€ 80.000,-) (V). Het budget voor advieskosten wordt overschreden, vanwege het aanbestedingstraject van de energie (€ 50.000,-) (N). Door een slechte bezinkeigenschap van het slib bij de rwzi Terneuzen en door operationele problemen bij de rwzi Walcheren is het noodzakelijk om meer dan voorzien gebruik te maken van chemicaliën (€ 74.000,-) (N). Tot slot zijn er nog een aantal kleinere voordelige afwijkingen van € 26.000,- (V).

 

Externe opbrengsten:

-

 

Personeelslasten:

Een voordeel van € 110.000,- (V). Dit betreft een financieel voordeel omdat er nog vacatures zijn in te vullen.

 

Rente en afschrijving:

Door verschuiving van investeringsprojecten in 2019 vallen de afschrijvingskosten € 96.000,- (N) hoger uit. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de hydraulische uitbreiding van de rwzi Oostburg eerder technisch gereed is dan voorzien, de afschrijving start eerder dan voorzien (2019 in plaats van 2020). De rentekosten zijn € 127.000,- (V) lager doordat er eind 2018 twee geldleningen zijn afgesloten tegen een lager rentepercentage dan begroot. Ook is er rekening gehouden met een voordeel op de nog af te sluiten geldlening in het 4e kwartaal 2019.

Risico’s en ontwikkelingen:

Op basis van de meest waarschijnlijke uitkomst van de prognose (gebaseerd op ervaringscijfers) vallen de kosten van de energie € 37.000,- lager uit dan begroot. Gezien echter het grillige verloop van de energiekosten is er voor gekozen om dit op te nemen als risico/ontwikkeling en dit niet in de cijfers te verwerken.

Het DB heeft ingestemd met de wijziging van de samenwerkingsovereenkomst met SNB. Nadat alle aandeelhouders hebben ingestemd zal de samenwerkingsovereenkomst worden gewijzigd met terugwerkende kracht per 1-1-2018. De wijziging is nagenoeg budgetneutraal.

Op basis van de huidige resultaatverwachting van SNB, worden kosten hoger ingeschat dan begroot, namelijk op € 1.891.000. Deze kostentoename in 2019 vindt voornamelijk zijn oorzaak in hogere variabele kosten zoals opslagkosten. Het verwacht tekort bedraagt € 56.000 in vergelijking met de begroting van WS.  Gezien echter het grillige verloop van deze kosten is er voor gekozen om dit op te nemen als risico/ontwikkeling en dit niet in de cijfers te verwerken.

Investeringen Programma Afvalwaterketen

Begroting Prognose Besteed
Bruto € 11.119.000 € 10.734.573
Netto € 11.119.000 € 10.731.633 € 5.351.859

Toelichting investeringen programma Afvalwaterketen

Algemeen:

Binnen het programma Afvalwaterketen is de prognose na afronding circa € 0,4 miljoen lager dan begroot. Bij een aantal renovaties van rioolgemalen en bij de rwzi's Terneuzen en Groede/Breskens wordt in 2019 meer uitgegeven dan begroot (in totaliteit circa € 1,2 miljoen). Daarnaast is de prognose bij RWZI Walcheren circa € 0,3 miljoen hoger dan begroot in 2019. Dit alles past evenwel binnen (de vastgestelde marges van) het beschikbaar gestelde krediet. Aan de andere kant is de prognose voor 2019 bij het vervangen van de persleiding Schotsman met circa € 0,3 miljoen verlaagd als gevolg van het niet hoeven plaatsen van een nieuwe kelder. Ook wordt er in 2019 minder uitgegeven aan het groot onderhoud bij de RWZI Westerschouwen (€ 0,9 miljoen). Dit heeft te maken met verschuivingen qua kasritme omdat er wat uitloop is in de planning. Bij de renovatie van het rioolgemaal Zierikzee is er sprake van een verschuiving in het kasritme naar 2020 in verband met een tegenvallende aanbesteding (€ 0,4 miljoen). Tot slot is er sprake van een verschuiving in het kasritme van de OAS Westerschouwen naar latere jaren (€ 0,3 miljoen).

 

Risico's en ontwikkelingen:

Rwzi Retranchement uitbreiding hydraulisch (PRJ1245): In 2011 is de hydraulische uitbreiding van de RWZI Retranchement bepaald en vastgelegd in de Beleidsnota Afvalwaterketen 2012-2021.  In 2018 is er een procesreview van de RWZI uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat de maatregelen voor de hydraulische uitbreiding veel meer impact hebben dan oorspronkelijk voorzien. Verder is gebleken dat de onderhoudstoestand de afgelopen jaren met name aan de civieltechnische installaties sterk is verslechterd. De oorspronkelijke maatregelen, zoals voorzien in de Beleidsnota Afvalwaterketen 2012-2021, zijn daarmee niet toereikend gebleken. Het project is omvangrijker geworden en de kosten zijn daardoor sterk toegenomen. De verwachting is dat het benodigde krediet tussen de € 7.000.000,- en € 9.000.000,- uitkomt. Om meer nauwkeurigheid in het uiteindelijk benodigde krediet te verkrijgen is een voorbereidingskrediet van 316.000 euro aangevraagd.

 

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden :

Renovatie rioolgemaal Zierikzee (PRJ1223A): het krediet te verhogen van € 1.125.000,-bruto/netto naar € 1.625.000,- bruto/netto. De uitkomst van de aanbesteding geeft een overschrijding op elk van de drie percelen (Civiel, Mechanisch en Elektrisch). Tezamen met de reeds gemaakte voorbereidingskosten (engineering) is er een tekort van € 500.000,- (oorspronkelijk verstrekte krediet bedraagt € 1.125.000,- bruto/netto). Analyse van het geheel heeft uitgewezen dat er geen ander technisch alternatief realiseerbaar is. Oorzaken van het grote verschil tussen oorspronkelijke krediet en het nu benodigde krediet zijn onder andere de marktontwikkeling gedurende de periode tussen de verlening van het krediet (2017) en de aanbesteding (2019) en het herontwerp en de daarmee samenhangende aanvullende externe engineering als gevolg van aanpassingen voor het bereiken van een akkoord met de omgeving.

Prestatieboom Gezuiverd afvalwater

Strategisch effect Gezuiverd afvalwater

Wat willen we bereiken?

Gezuiverd afvalwater

Afvalwater vormt geen bedreiging voor de volksgezondheid en omgevingskwaliteit (bodem, water en lucht).

Prestatie zuiveringsheffing bij bedrijfsvergelijking (positie t.o.v. andere waterschappen)

Deze prestatie wordt in 2019 niet gemeten


Tactische doelstellingen Gezuiverd afvalwater

Wat willen we bereiken?

Vuilemissie overstorten beperkt door realisatie en borging afgesproken afvoercapaciteit

Vuilemissie door overstorten wordt beperkt doordat de met gemeenten afgesproken afvoercapaciteit is gerealiseerd en geborgd.

G
Percentage van de rioolpersgemalen dat voldoet aan afnameverplichting

Deze prestatie is uitgedrukt in een percentage rioolpersgemalen waarvan de capaciteit groter of gelijk is aan dat wat afgesproken is met de gemeenten.

 

Deze prestatie kan nog niet worden gemeten, maar wordt begin 2020 vastgesteld. Volgens de huidige inzichten verloopt de voortgang evenwel voorspoedig.

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 98 -
2018 - 98

Zo gaan we dat doen

Afvalwater gezuiverd ten behoeve van ecologische doelen

Het afvalwater wordt zodanig gezuiverd dat het de ecologische doelen van het ontvangende watersysteem niet in de weg staat.

O
Stikstofverwijdering

Deze prestatie meet de mate waarin wordt voldaan aan de eis dat minimaal 75% stikstof zoals die in het aangeboden afvalwater aanwezig is, wordt verwijderd

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Doelstelling 31-12
2018 79 - - - -
2019 - 73,9 75,1 79,6 75

Fosfaatverwijdering

Deze prestatie meet de mate waarin wordt voldaan aan de eis dat minimaal 75% fosfaat zoals die in het aangeboden afvalwater aanwezig is, wordt verwijderd

Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 90,9 91,2 89,8 75 -
2018 - - - - 79,5

Percentage Voldoen aan lozingseisen

Deze prestatie geeft aan in hoeveel procent van de metingen het waterschap voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de lozingen.

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

Oozaak is 6x slibuitspoeling rwzi Breskens, 4x slibuitspoeling rwzi Terneuzen, 1x voortschrijdend jaargemiddelde fosfaat overtreding bij rwzi Hulst.

Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 96,3 99,8 98,8 100 -
2018 - - - - 98,5

Chemisch zuurstofverbruik

Het chemisch zuurstofverbruik is een maat voor de vervuiling van het afvalwater. Het chemisch zuurstofverbruik moet voor minimaal 85% gezuiverd zijn.

Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 89,4 88,9 90,4 85 -
2018 - - - - 89,1

Zo gaan we dat doen

Verwerking reststromen (waaronder slib) binnen wet- en regelgeving

Reststromen, waaronder slib, worden verwerkt binnen de grenzen van wet- en regelgeving.

G
Percentage ontwateringsgraad uit het zuiveringsslib
-
Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 23,7 23,8 24,3 24 -
2018 - - - - 24,3

Zo gaan we dat doen

Geen overlast van transporteren en zuiveren afvalwater

Het transporteren en zuiveren van afvalwater veroorzaakt geen overlast voor de omgeving.

Zo gaan we dat doen

Prestatieboom duurzame taakuitoefening

Strategisch effect duurzame taakuitoefening

Wat willen we bereiken?

De afvalwaterketen is duurzaam

De afvalwaterketen is duurzaam en draagt op die manier bij aan de organisatiedoelstelling dat Scheldestromen energie neutraal is in 2025 en ruimte geeft aan de circulaire economie (organisatiebrede doelstelling conform MVI actieplan 2017 - 2020). 

--

Zo gaan we dat doen

Tactische doelstellingen duurzame taakuitoefening

Wat willen we bereiken?

Opwekking duurzame energie geoptimaliseerd en efficiënter gebruik energie

De opwekking van duurzame energie uit afvalwater wordt geoptimaliseerd. Daarnaast wordt efficiënt(er) gebruik gemaakt van energie.

G
Percentage energie-efficiency verbetering MJA3 zuiveringstechnische werken (cumulatief)

Deze prestatie kan nog niet worden gemeten, maar wordt begin 2020 vastgesteld. Volgens de huidige inzichten verloopt de voortgang evenwel voorspoedig.

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 40 -
2018 - 39,2

Percentage eigen energieopwekking binnen het gehele waterschap

Deze prestatie kan nog niet worden gemeten, maar wordt begin 2020 vastgesteld. Volgens de huidige inzichten verloopt de voortgang evenwel voorspoedig.

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 41 -
2018 - 38

Energie-efficiency-verbetering gehele waterschap

Deze prestatie kan nog niet worden gemeten, maar wordt begin 2020 vastgesteld. Volgens de huidige inzichten verloopt de voortgang evenwel voorspoedig.

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 27 -
2018 - 34,1

Zo gaan we dat doen

Terugwinning grondstoffen uit afvalwater

Grondstoffen uit afvalwater worden teruggewonnen.

G
Percentage productie van grondstoffen uit afvalwater

Deze prestatie kan nog niet worden gemeten, maar wordt begin 2020 vastgesteld. Volgens de huidige inzichten verloopt de voortgang evenwel voorspoedig.

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 10 -
2018 - 2,1

Zo gaan we dat doen

Beperken gebruik chemicaliën

Het gebruik van chemicaliën wordt beperkt.

G
Percentage reductie van chemicaliëngebruik t.o.v. 2009

Deze prestatie kan nog niet worden gemeten, maar wordt begin 2020 vastgesteld. Volgens de huidige inzichten verloopt de voortgang evenwel voorspoedig.

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 40 -
2018 - 34

Zo gaan we dat doen