Totalen Waterschap Scheldestromen

Het totaaloverzicht van de monitor prestaties, exploitatie en investeringen

Overzicht prestaties 2019

Totaal Groen (Op schema van gestelde doel) Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel) Rood (<80 procent op schema van gestelde doel)
Waterschap Scheldestromen 36 (71%) 9 (18%) 6 (11%)
Prestaties met afwijkingen Aantal gebieden waarvoor planvorming in 2020 is afgerond (gecumuleerd)(zie programma Watersystemen) % van de primaire waterkeringen dat beoordeeld is op basis van de nieuwe veiligheidsnormering (zie programma Waterkeringen)
% van de oppervlakte van het beheersgebied heeft een actueel peilbesluit (<=12 jaar) (gecumuleerd) (zie programma Watersystemen) De organisatie voldoet voor … van de 12 activiteiten aan de inrichtingseisen van de zorgplicht (zie programma Waterkeringen)
% verleende vergunningen binnen wettelijke termijn (zie programma Watersystemen) De organisatie voldoet voor … van de 12 activiteiten aan uitvoeringseisen van de zorgplicht (zie programma Waterkeringen)
% voldoen aan de lozingseisen uit de lozingsvergunningen (zie programma Afvalwaterketen) % verleende vergunningen binnen 6 weken (zie programma Watersystemen)
% score op digitale volwassenheid (zie programma Bestuur en organisatie) % van de begrote opbrengst precario en retributie dat voor 1 november is opgelegd (zie onderdeel Belastingen en algemene opbrengsten)
Facturen waarvoor een bestelling/verplichting is vastgelegd (o.b.v. jaargemiddelde) (zie programma Bestuur en organisatie) Verruiming KRW-waterlichamen door aanleg van flauwe oevers (zie programma Watersystemen)
Score op volwassenheidsniveau digitale veiligheid (zie programma Bestuur en organisatie)
% Ziekteverzuim (exclusief zwangerschap) (zie programma Bestuur en organisatie)
% wegen dat voldoende scoort op duurzaamheid (zie programma Wegen)

Begroting 2019 per programma

Programma Waterkeringen Programma Watersystemen Programma Wegen Programma Afvalwaterketen Programma Bestuur en Organisatie Belastingen en algemene opbrengsten Dekking uit reserves Totaal Scheldestromen
Kosten € 10.606.142 € 28.497.540 € 22.299.355 € 25.234.381 € 30.451.692 € 65.000 € 2.216.000 € 119.370.110
Opbrengsten € -501.000 € -215.510 € -16.205.611 € -425.550 € -3.467.200 € -93.782.240 € -4.773.000 € -119.370.110
Netto kosten € 10.105.142 € 28.282.030 € 6.093.744 € 24.808.831 € 26.984.492 € -93.717.240 € -2.557.000 € 0

Verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor november 2019 ten opzichte van begroting 2019

Programma Waterkeringen Programma Watersystemen Programma Wegen Programma Afvalwaterketen Programma Bestuur en Organisatie Belastingen en algemene opbrengsten Reserves Totaal Scheldestromen
Resultaat € -134.783 € -28.905 € -52.213 € -156.011 € -909.748 € 1.554.760 € -55.000 € 218.100

Toelichting verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor november 2019 ten opzichte van begroting 2019

De totale afwijking t.o.v. de begroting 2019 inclusief begrotingswijzigingen is het vertrekpunt. De afwijking per 1-11-2019 bedraagt € 218.000, - voordelig t.o.v. de begroting 2019 inclusief begrotingswijzigingen (de afwijking in de monitor van 1-9-2019 bedroeg € 565.000,-).  Deze totale afwijking is opgebouwd uit de verschillende afwijkingen per programma. Per programma is een nadere specificatie opgesteld, inclusief toelichting op voornaamste oorzaken van de afwijkingen.

Toelichting Investeringen 2019

Algemeen:

In de programmabegroting 2019 zijn nieuwe investeringskredieten opgenomen waarvan de bestedingen samen met de bestedingen uit eerder verstrekte kredieten en voorbereidingskredieten uitkomen op een niveau aan netto bestedingen van € 29,4 miljoen. De prognose bij de monitor november 2019 komt uit op € 27,4 miljoen. De oorzaken die aan het verschil ten grondslag liggen zijn bij de programma's toegelicht. Het realisatiepercentage bedraagt op dit moment afgerond circa 72% en ligt op een hoger niveau als het realisatiepercentage van 2018 (65% in november 2018).

 

Risico's en ontwikkelingen algemeen (specifieke risico's voor investeringen binnen een programma zijn bij het betreffende programma opgenomen):

Op 29 mei jl. deed de Raad van State (RvS) uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De uitspraak houdt in dat activiteiten die invloed hebben op de stikstofdepositie in een Natura2000 gebied (Wester- en Oosterschelde en enkele natuurgebieden binnendijks) niet mogen worden uitgevoerd, tenzij deze worden gecompenseerd of gemitigeerd. Reeds vergunde (vergunning onherroepelijk) uitvoeringsprojecten lopen hierbij geen risico, maar dat geldt niet voor projecten waarvoor nog een vergunning wet Natuurbescherming moet worden aangevraagd. Er bestaat door de uitspraak van RvS geen toetsingskader meer voor projecten in de buurt van N2000 gebieden.

Onlangs is er een nieuwe calculator beschikbaar gekomen waarmee de impact op de stikstofdepositie in Natura2000 gebied berekend kan worden. Hierdoor kunnen projecten doorgang vinden waarvan met een dergelijke berekening kan worden aangetoond dat deze niet tot een toename van stikstofdepositie leiden. Er wordt op dit moment verder gekeken naar de problematiek door de Adviescommissie Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes. Wat dit voor verder consequenties gaat hebben en hoe zaken verder moeten worden ingevuld zal moeten blijken. Binnen het waterschap worden de ontwikkelingen en de eventuele gevolgen van de stikstofproblematiek inzichtelijk gemaakt.

 

In juli jl. is het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie gepubliceerd. De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Het handelingskader is per 1 oktober jl. van kracht geworden en geeft aan hoe op basis van tijdelijke normen met deze schadelijke stoffen moet worden omgegaan. De definitieve normen worden op basis van nader onderzoek naar de schadelijkheid in de loop van 2020 vastgesteld.

Het tijdelijk handelingskader heeft geen nadelige gevolgen voor de uitvoering van baggerprojecten waarbij gebruik wordt gemaakt van een weilanddepot. Dit betreft circa 60% van de voorziene baggerprojecten. Voor de overige projecten waarbij partijen (steekvaste) baggerspecie en grond eerst in depot worden gebracht en vervolgens naar een definitieve toepassingslocatie worden afgezet, heeft het tijdelijk handelingskader wel negatieve gevolgen. Met name het aanvullend onderzoek dat moet worden uitgevoerd leidt tot extra kosten. Daarnaast stagneert de uitvoering van het werk omdat de laboratoria de vraag voor bemonstering en analysering niet aankunnen. De eerste uitkomsten van de bemonsteringen hebben tot nu toe nog geen consequenties gehad voor de afzet van ontwaterde baggerspecie en grond vanuit de depots. Vraag is of dit zo blijft als de definitieve normen voor PFAS worden vastgesteld. 

De PFAS-problematiek speelt niet alleen binnen het programma Watersystemen maar in meer of mindere mate ook bij Afvalwaterketen, Waterkeringen en Wegen. Afhankelijk van de uitkomsten van de aanpassing van de normen zal bekeken worden welke gevolgen dit heeft voor de verschillende projecten.

 

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden (voor verdere toelichting wordt naar de programma's verwezen):

Niet van toepassing.