Programma Wegen

Totaal Programma Wegen

Overzicht prestaties programma Wegen

Programma Groen (Op schema van gestelde doel) Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel) Rood (<80 procent op schema van gestelde doel)
Wegen 6 1 0
Prestaties met afwijkingen % wegen dat voldoende scoort op duurzaamheid: Op basis van de GLOVIS meting 2019 is er sprake van een iets lagere score ten opzichte van de norm. Duurzaamheid wordt gemeten aan de hand van schades zoals rafeling, dwarsonvlakheid en scheurvorming. Het beeld is dat met name de droge jaren tot meer scheurvorming en dwarsonvlakheid leiden. -

Exploitatiekosten programma Wegen

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2019, inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2019 Afwijking
Externe kosten € 15.256.499 € 16.068.878 € -812.379
Externe opbrengsten € -16.205.611 € -17.004.921 € 799.310
Personeelskosten € 4.188.699 € 4.243.000 € -54.301
Rente en afschrijving € 2.854.157 € 2.839.000 € 15.157
Netto kosten programma wegen € 6.093.744 € 6.145.957 € -52.213

Toelichting exploitatiekosten programma Wegen

Externe kosten:

In het kader van de Samenwerking Gladheidbestrijding worden extra kosten gemaakt voor aanvulling van de zoutvoorraad, die eind februari 2019 volledig was verbruikt. Ook de kosten voor ondersteunende gladheidsystemen stijgen licht en er is sprake van een BTW-nadeel omdat de belastingdienst een andere methode van verrekenen voorschrijft van de eigen inbreng van personeel, materieel en steunpunten. Daarnaast wordt een onderzoek uitgevoerd naar de consequenties van strooien in korte tijd. In totaal levert dit een nadeel van circa € 240.000,- (N) op. De aanbesteding van de maaibestekken levert een nadeel op van circa € 72.000,- (N). Voor Rijkswaterstaat wordt de herinrichting van de Willemsweg uitgevoerd (€ 705.000,-) (N). De gemaakte kosten worden evenwel door Rijkswaterstaat vergoed (Externe opbrengsten *1). Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere nadelige afwijkingen voor in totaal € 45.000,- (N). De uitvoering van het Groenbeheerplan is per 1 januari 2019 overgeheveld van de investeringen naar de exploitatie. Omdat in 2018 hogere uitgaven zijn gerealiseerd dan geraamd en de inzet van het Ingenieursbureau niet meer ten laste komt van het project ontstaat eenmalig een voordeel van € 170.000,- (V). Het in de programmabegroting opgenomen onvoorzien van € 80.000,- (V) wordt als dekking ingezet om de overschrijdingen te compenseren.

Externe opbrengsten:

Voor Rijkswaterstaat wordt de herinrichting van de Willemsweg uitgevoerd (€ 705.000,-) (V). De gemaakte kosten worden evenwel door Rijkswaterstaat vergoed *1. Er is sprake van een bijdrage door de partners waarmee we samenwerken voor de inzet van ons personeel (eigen en door ons ingehuurd) voor verschillende projecten (€ 106.000,-) (V) die niet in de begroting was voorzien. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere nadelige afwijkingen voor in totaal € 12.000,- (N).

 

Personeelslasten:

Een nadeel van per saldo € 54.000,- (N). Er zijn extra kosten voor het inhuren van personeel, dit kan deels worden gecompenseerd omdat er nog vacatures zijn die in de loop van 2019 worden ingevuld.

 

Rente en afschrijving:

Door verschuiving van investeringsprojecten zijn de afschrijvingskosten € 20.000,- (N) hoger. De rentekosten zijn € 36.000,- (V) lager doordat er eind 2018 twee geldleningen zijn afgesloten tegen een lager rentepercentage dan begroot. Ook is er rekening gehouden met een voordeel op de nog af te sluiten geldlening in het 4e kwartaal 2019.

 

Risico’s en ontwikkelingen:

Op basis van de uitgevoerde acties van begin 2019 is de prognose voor gladheidsbestrijding verhoogd met de theoretische en geïndexeerde bedragen voor eind 2019, waardoor er een verwachte overschrijding ontstaat van circa € 195.000,-. Gezien het grillige verloop en de onzekerheid is deze mogelijke overschrijding niet in de cijfers verwerkt.

Toelichting investeringen programma Wegen

Algemeen:

Binnen het programma Wegen is de prognose na afronding circa € 0,1 miljoen lager dan begroot. De prognose bij het project Reconstructies Wegen ligt circa € 0,3 miljoen lager dan begroot. Afhankelijk van de betreffende aanbesteding en uitvoering wordt gekeken of het restant van het beschikbare krediet in 2019 benut kan worden aan een resterend project. Aan de andere kant valt fietspad Vlake duurder uit als gevolg van wijzigingen in het ontwerp en prijsstijgingen en zijn er nog restbetalingen in 2019 i.p.v. 2018 (binnen krediet) bij fietspad Kortgene-Colijnsplaat (totaal € 0,2 miljoen).

 

Risico's en ontwikkelingen:

Fietspad Roterij-Zuiddijk Dreischor (PRJ1299): Er is een variant ontwikkeld die reële mogelijkheden biedt om het fietspad aan de noordkant van de beide dijken te realiseren. Het ontwerp en de bijbehorende raming worden aan deze nieuwe variant aangepast. Daarnaast moet met de gemeente Schouwen-Duiveland afstemming plaatsvinden over hun bijdrage hierin. Met een deel van de betrokken grondeigenaren moet nog overeenstemming bereikt worden.

Fietspad Vlake (PRJ11494):  Het verleggen van de kabels en leidingen die we onverwachts zijn tegengekomen onder de Vlakebrug is in oktober gereed. Daarna zal de aannemer de aanleg van het fietspad kunnen afronden. De verwachting is dat de werkzaamheden begin december kunnen worden afgerond. Het verleggen van de kabels en leidingen betekent een grotere overschrijding van het krediet.

 

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

Niet van toepassing.

Prestatieboom Verkeersveiligheid

Strategisch effect Verkeersveiligheid

Tactische doelstellingen Verkeersveiligheid

1. Schoolfietsroutes

Op (School)fietsroutes* zijn fietsers gescheiden van ander verkeer op de wegen met een hoge verkeersintensiteit (m.b.t. fiets, auto en landbouwverkeer) en snelheid.

*(School)fietsroutes o.b.v. het netwerk Utilitair fietsverkeer Zeeland. met minimaal 250 fietsers per etmaal)

G
Aantal kilometer aangelegd fietspad

-

Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Realisatie november Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 0 0 0 0 0,5 -
2018 - - - - - 7,5

Zo gaan we dat doen

2. Inrichting

De vormgeving en inrichting van de weg sluiten aan bij de functie en het gebruik van de weg

G
Aantal kilometer 80-km weg ingericht conform EHK

-

Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Realisatie november Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 0 0 1,7 1,7 9,2 -
2018 - - - - - 10,2

Zo gaan we dat doen

3. Toestand van de weg

De staat en toestand van de weg en alles wat ermee samenhangt vormen geen onaanvaardbaar risico voor de veiligheid van de weggebruiker

G
Percentage van de beplanting dat is omgevormd

-

Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Realisatie november Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 1,3 1,3 1,3 1,3 2,5 -
2018 - - - - - 2,5

Zo gaan we dat doen

Prestatieboom Bereikbaarheid

Strategisch effect Bereikbaarheid

Tactische doelstellingen Bereikbaarheid

1. Binnen redelijke tijd

De inrichting van ons wegennet is zodanig dat automobilisten uit de grotere kernen tijdig(binnen 10 minuten) op het hoofdwegennet kunnen zijn en tegelijkertijd ook de andere weggebruikers binnen redelijke tijd hun bestemming kunnen vinden

2. Functie en vormgeving

De functie en vormgeving van een weg sluiten aan bij het gebruik en behoefte van de weggebruiker

O
Wegen scoren voldoende op duurzaamheid

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

 

Op basis van de GLOVIS meting 2019 is er sprake van een iets lagere score ten opzichte van de norm. Duurzaamheid wordt gemeten aan de hand van schades zoals rafeling, dwarsonvlakheid en scheurvorming. Het beeld is dat met name de droge jaren tot meer scheurvorming en dwarsonvlakheid leiden.

Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Realisatie november Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 92 92 92 91 92 -
2018 - - - - - 91

Zo gaan we dat doen

Prestatieboom Omgevingsgericht Wegen

Strategisch effect Omgevingsgericht Wegen

Tactische doelstellingen Omgevingsgericht Wegen

1. Rentmeesterschap

Goed rentmeesterschap ten aanzien van natuurwaarden landschappelijke waarden en cultuurhistorische waarden

Zo gaan we dat doen

2. Aantrekkelijke wegen

De weg is aantrekkelijk voor de weggebruiker

G
Wegen scoren voldoende op aanzien
-
Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Realisatie november Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 94 94 94 94 94 -
2018 - - - - - 94

Wegen scoren voldoende op comfort
-
Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Realisatie november Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 95 95 95 96 95 -
2018 - - - - - 95

Zo gaan we dat doen

3. Minimale overlast

De weg veroorzaakt minimale overlast voor de omgeving(door verontreiniging, geluid, trillingen, uitzicht etc.)

Zo gaan we dat doen