Programma Watersystemen

Totaal Programma Watersystemen

Overzicht prestaties programma Watersystemen

Programma Groen Oranje Rood
Watersystemen 11 3 2
Prestaties met afwijkingen % Oppervlakte beheergebied met actueel peilbesluit: De voor 2019 oorspronkelijk geplande voortgang wordt niet gehaald. Er wordt sinds 2018 gewerkt met een aangepaste aanpak voor de laatste 4 gebieden. Aan alle 4 gebieden wordt momenteel gewerkt en we willen ze in 2020 (volgens planning) afronden. In de nieuwe strategienota 2019 - 2023  is besloten om de prestatie in lijn met deze aangepaste aanpak te formuleren. % verleende vergunningen binnen 6 weken: In verband met veel aanvragen voor grondwateronttrekkingen voldoet de behandeltermijn voor de vergunningen niet aan de doelstelling.
Aantal gebieden waarvoor planvorming is afgerond: De voor 2019 oorspronkelijk geplande voortgang wordt niet gehaald. Er wordt sinds 2018 gewerkt met een aangepaste aanpak voor de laatste 4 gebieden. Aan alle 4 gebieden wordt momenteel gewerkt en we willen ze in 2020 (volgens planning) afronden. In de nieuwe strategienota 2019 - 2023  is besloten om de prestatie in lijn met deze aangepaste aanpak te formuleren. Verruiming KRW-waterlichamen door aanleg van flauwe oevers: Op dit moment is de prognose dat er dit jaar 4 kilometer aan flauwe (KRW-)oevers wordt aangelegd. De doelstelling wordt niet gehaald doordat het grondverwervingsproces op een aantal trajecten moeizaam verloopt met een langere doorlooptijd tot gevolg en waardoor eveneens druk ontstaat op de beschikbare capaciteit voor andere grondverwervingstrajecten. Daarnaast is niet uit te sluiten dat de PFAS-problematiek de uitvoering van KRW-oeverprojecten gaat beïnvloeden.
% verleende vergunningen binnen wettelijke termijn: In verband met veel aanvragen voor grondwateronttrekkingen voldoet de behandeltermijn voor de vergunningen niet aan de doelstelling.

Exploitatiekosten programma Watersystemen

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2019, inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2019 Afwijking
Externe kosten € 12.636.954 € 12.630.762 € 6.192
Externe opbrengsten € -215.510 € -80.827 € -134.683
Personeelskosten € 7.989.416 € 8.061.000 € -71.584
Rente en afschrijving € 7.871.170 € 7.700.000 € 171.170
Netto kosten programma Watersystemen € 28.282.030 € 28.310.935 € -28.905

Toelichting exploitatiekosten programma Watersystemen

Externe kosten:

Zoals in het jaarverslag 2018 is aangegeven komt de prijsindexatie van het onderhoudsbestek 2018 ten laste van 2019 doordat er onzekerheid bestond over de hoogte van het indexatiebedrag over 2018 (€ 100.000,-) (N). Er loopt een schadeclaim voor gederfde inkomsten als gevolg van baggerwerkzaamheden met zoutschade tot gevolg voor een bedrag van circa € 91.000,- (N) (schadeclaims worden gezien de onvoorspelbaarheid en de lange doorlooptijd niet in de begroting geraamd). Voor de onderwerpen energietransitie, duurzaam en circulair worden kosten gemaakt die niet waren voorzien (€ 66.000,-) (N). Er is ingezet op meer oeverherstel in 2019 dan bij de begroting was voorzien voor een bedrag van € 223.000,- (N). De baggerkosten in diverse gebieden en de kosten voor het inmeten vallen € 129.000,- hoger uit (N). Omdat er minder subsidie binnenkomt voor het Interregproject Scape, wordt er circa € 26.000,- minder uitgegeven (V) (*2). De betuining van de Sloeweg schuift door naar 2020, waardoor het begrote bedrag voor 2019 van € 101.000,- niet nodig is in 2019 (*1) (V) (in combinatie met de hogere kosten uit de monitor van september 2019 was er circa € 310.000,- beschikbaar wat nu doorschuift naar 2020, evenals de bijdrage van de provincie die hier tegenover staat (*1)). Er zal bij de jaarrekening 2019 een voorstel worden gedaan om de kosten en opbrengsten van de Sloeweg over te hevelen naar 2020 (per saldo nihil). De maaikosten vallen € 180.000,- lager uit (V). In combinatie met de ontvangen subsidie voor de Beaufortsluis blijft er een bedrag van € 192.000,- (V) (dit wordt voor een bedrag van €75.000,- veroorzaakt door interne uren die subsidiabel bleken te zijn) in 2019 over met betrekking tot cultuurhistorische duikers die kan worden ingezet voor het oppakken van cultuurhistorische duikers in 2020. Er zal bij de jaarrekening 2019 een voorstel worden gedaan om het betreffende budget over te hevelen naar 2020. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere voor- en nadelige afwijkingen voor in totaal € 36.000,- (V). Het in de programmabegroting opgenomen bedrag onvoorzien van € 80.000,- (V) wordt als dekking ingezet om de overschrijdingen te compenseren.

 

Externe opbrengsten:

Begin 2019 is nieuwe planning van het Interregproject SCAPE gemaakt. Hieruit blijkt dat er minder werkzaamheden door het waterschap uitgevoerd hoeven te worden, waardoor de betreffende subsidie circa € 39.000 lager uitvalt (N) (*2). Door de verschuiving naar 2020 van de betuining van de Sloeweg verschuift de vergoeding door de provincie eveneens (€ 101.000,-) (N) (*1). Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere voordelige afwijkingen voor in totaal € 6.000,- (V).

 

Personeelslasten:

Een nadeel van per saldo per saldo € 71.000,- (N). Er is een extra muskusratten-bestrijder aangesteld en er is sprake van extra inhuur om te voldoen aan de bestuurlijk vastgestelde doelstelling. Daarnaast is er sprake van extra inhuur in verband met ziekte. Tot slot is er sprake van een hogere activering op projecten ten opzichte van de inschatting die vooraf was gemaakt.

 

Rente en afschrijving:

Door verschuiving van investeringsprojecten zijn de afschrijvingskosten € 73.000,- (V) lager. De rentekosten zijn € 98.000,- (V) lager doordat er eind 2018 twee geldleningen zijn afgesloten tegen een lager rentepercentage dan begroot. Ook is er rekening gehouden met een voordeel op de nog af te sluiten geldlening in het 4e kwartaal 2019.

 

Risico’s en ontwikkelingen:

In februari 2019 heeft het DB ingestemd met eenmalig € 100.000,- beschikbaar te stellen om te onderzoeken welke maatregelen op korte en lange termijn mogelijk zijn voor bestrijding droogte.De urgente korte termijnacties zijn uitgevoerd (bijvoorbeeld hogere winterpeilen hanteren). Acties voor de middellange en lange termijn worden voorbereid. De aard van de acties en de beperkt beschikbare menskracht maken dat er in 2019 waarschijnlijk geen extra budget nodig is.

Op basis van de meest waarschijnlijke uitkomst van de prognose (gebaseerd op ervaringscijfers) vallen de kosten van de energie m.b.t. de gemalen € 112.000,- lager uit dan begroot. De bandbreedte van de prognose is tussen -19% en +3%. Gezien echter het grillige verloop van de energiekosten is er voor gekozen om dit op te nemen als risico/ontwikkeling en dit niet in de cijfers te verwerken.

Met betrekking tot de bagger- en gronddepots zijn de kosten voor bemonstering van partijen fors toegenomen door het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Wat de uiteindelijke uitkomst is van de discussie rond deze problematiek is nog niet duidelijk, waardoor de gevolgen met betrekking tot de hogere kosten ook lastig aan te geven zijn.

Toelichting investeringen programma Watersystemen

Algemeen:

Binnen het programma Watersystemen is de prognose na afronding circa € 2,0 miljoen hoger dan begroot. Dit is voornamelijk een gevolg van hogere verwachte bestedingen in 2019 bij verschillende baggerprojecten (€ 1,2 miljoen). De voornaamste reden hiervoor is dat er werk in 2019 wordt uitgevoerd in plaats van 2018. Bij de meeste baggerprojecten heeft dit evenwel geen gevolgen voor het totaal beschikbaar gestelde krediet. Dit is wel het geval bij de baggerwerkzaamheden Molenkreek. Dit als gevolg van het feit dat er niet-gesprongen explosieven gevonden. Hierdoor moet er beveiligd gebaggerd worden, waardoor de kosten omhoog gaan. Aan de andere kant is er sprake van doorgeschoven bestedingen bij de projecten betreffende het saneren van de stadshavens Goes en Kruispolder. In de vorige monitor is een verhoging van het voorbereidingskrediet voor Kruispolder aangevraagd (€ 0,4 miljoen). Een deel van de werkzaamheden op het gebied van duikers en stuwen 2019 is doorgeschoven naar 2020 (€ 0,3 miljoen). Daarnaast is er sprake van een veelvoud aan diverse overige kleinere verschillen met betrekking tot een groot aantal verschillende projecten (€ 0,7 miljoen). 

 

Risico's en ontwikkelingen:

  • Gemaal Kruispolder voorbereiding (PRJ1168C): Er zijn verschillende risico’s in beeld gebracht tijdens de voorbereiding, die van invloed zijn op de uitvoering van dit project. Voorname risico's zijn de veiligheid van de waterkering die moet worden onderzocht en een moeizaam verlopende grondverwerving. De beschikking voor de POP 3-subsidie van € 3.332.036,- is ontvangen. Er is een wijzigingsverzoek ingediend omdat het niet mogelijk blijkt om binnen 2 maanden na de ontvangst van de beschikking te starten met de uitvoering. Voor het project Kruispolder (herinrichting + bouw gemaal) is eerder voorbereidingskrediet aangevraagd. Met dit krediet zijn verschillende onderzoeken gedaan en een variantenstudie. Er is samen met de streek gekozen voor een variant die nu wordt uitgewerkt om tot uitvoering te komen. Momenteel loopt de grondverwerving. Dit is tijdrovend voor een fors project als dit. We proberen met kavelruilen de benodigde gronden in eigendom te krijgen. Zodra er zicht op is dat dit gaat lukken willen we doorstomen naar een ontwerp en uitvoering. Het gemaal willen we door middel van een best value procurement-systeem in de markt te zetten zodat de aannemer ook in het ontwerp betrokken wordt. Hiermee krijgen we voor het beschikbare budget het beste resultaat. De aannemer zit hiermee in de voorbereiding en dit moet betaald worden, de aannemer maakt het ontwerp in plaats van een ingenieursbureau. Daarnaast moeten we voor de herinrichting nog diverse onderzoeken doen en adviezen vragen om het werk uitvoeringsgereed te maken en risico’s te onderzoeken en te kunnen beheersen. Dit betreft o.a. archeologisch onderzoek, boringen, sterkteberekeningen, milieukundig onderzoek. Door deze risico's is de planning en de prognose over de jaren onzeker. Het uiteindelijke benodigde uitvoeringskrediet staat binnen dit project onder druk door alle onzekere factoren die er bij komen kijken.
  • Baggeren en verdiepen oude haven (PRJ1433E): De beschikking tot verlenen van subsidie voor de POP3 subsidie is op 9 mei binnengekomen ter hoogte van het ingediende bedrag. Er is een risico dat de subsidie evenwel niet of gedeeltelijk wordt toegekend. Dit omdat er verschil van inzicht is over het feit of er voldoende rekening is gehouden met grensoverschrijdend belang binnen de aanbestedingsprocedure. Daarnaast is het verkrijgen van de vaststelling van de subsidie onzeker.
  • Baggeren Westerschenge (PRJ1078): Er is een risico m.b.t. het verkrijgen van de vaststelling van de begrote subsidies bij dit project. De vaststellingsrapportage is tijdig ingediend. 
  • Baggeren Sloekreek (PRJ1121): Er is een risico m.b.t. het verkrijgen van de vaststelling van de begrote subsidies bij dit project. De vaststellingsrapportage is tijdig ingediend.

 

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

Niet van toepassing.

Prestatieboom Gezond water

Strategisch effect Gezond water

Tactische doelstellingen Gezond water

1. Geschikte leefruimte

Geschikte leefruimte voor de biologie creëren en in stand houden, dat wil zeggen met o.a. een geleidelijke en begroeide overgang van nat naar droog, voldoende waterdiepte en voldoende vispasseerbaarheid

R
Percentage van de KRW-waterlichamen dat volledig is ingericht
-
Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Realisatie november Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 29 29 29 29 29 -
2018 - - - - - 29

Percentage van het beheergebied dat bereikbaar is gemaakt voor vis
-
Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Realisatie november Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 42 42 42 44 46 -
2018 - - - - - 40

Aantal kilometer flauwe oever in 2018 tbv verruiming KRW-waterlichamen

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

 

Op dit moment is de prognose dat er dit jaar 4 kilometer aan flauwe (KRW-)oevers wordt aangelegd. De doelstelling wordt niet gehaald doordat het grondverwervingsproces op een aantal trajecten moeizaam verloopt met een langere doorlooptijd tot gevolg en waardoor eveneens druk ontstaat op de beschikbare capaciteit voor andere grondverwervingstrajecten. Daarnaast is niet uit te sluiten dat de PFAS-problematiek de uitvoering van KRW-oeverprojecten gaat beïnvloeden.

Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Realisatie november Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 0 0 0 2 8 -
2018 - - - - - 7

Aanleg van vispassages

De projecten zijn in voorbereiding en zullen in 2019 nog worden uitgevoerd.

Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Realisatie november Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 0 0 0 2 7 -
2018 - - - - - 7

Percentage van de maatregelen dat is uitgevoerd om het beheersgebied voor waterkwaliteit (KRW) op orde te brengen
-
Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Realisatie november Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 58 58 60 61 62 -
2018 - - - - - 57

Zo gaan we dat doen

Prestatieboom Beperken wateroverlast

Strategisch effect Beperken wateroverlast

Tactische doelstellingen Beperken wateroverlast

1. Berging-,vasthoud- en afvoercapaciteit

Een zodanige berging- , vasthoud- en afvoercapaciteit creëren en in stand houden dat het gebied voldoet aan de normen m.b.t. inundatie

O
Aantal afwijkingen van de bandbreedte in het peilgebied door technisch falen

-

Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Realisatie november Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 1 1 1 1 5 -
2018 - - - - - 0

Percentage van de te baggeren waterlopen in het stedelijk en landelijk gebied dat is gebaggerd
-
Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Realisatie november Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 10 10 39 60 99 -
2018 - - - - - 97

Percentage van de te maaien waterlopen in het landelijk gebied dat is gemaaid

-

Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Realisatie november Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 0 0 20 60 99 -
2018 - - - - - 96

Gemiddeld aantal muskusrattenvangsten per kilometer waterloop

-

Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Realisatie november Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 0,12 0,14 0,14 0,14 0,15 -
2018 - - - - - 0,17

Planvorming voor gebieden in 2020 afgerond

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

 

De voor 2019 oorspronkelijk geplande voortgang wordt niet gehaald. Er wordt sinds 2018 gewerkt met een aangepaste aanpak voor de laatste 4 gebieden. Aan alle 4 gebieden wordt momenteel gewerkt en we willen ze in 2020 (volgens planning) afronden. In de nieuwe strategienota 2019 - 2023  is besloten om de prestatie in lijn met deze aangepaste aanpak te formuleren.

Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Realisatie november Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 11 11 11 11 13 -
2018 - - - - - 11

Percentage van de adviezen in de watertoets dat door gemeenten is overgenomen
-
Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Realisatie november Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 98 95 95 95 95 -
2018 - - - - - 98

Percentage van de maatregelen dat is uitgevoerd om het beheersgebied voor wateroverlast (WB21) op orde te brengen
-
Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Realisatie november Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 58 58 60 61 62 -
2018 - - - - - 57

Zo gaan we dat doen

Prestatieboom Optimaal gebruik

Strategisch effect Optimaal gebruik

Tactische doelstellingen Optimaal gebruik

1. Aanvoeren en conserveren

Aanvullend op het peilbesluit (zoet water) aanvoeren en conserveren t.b.v.  doorspoelen en beregening

Exploitatie Begroting 2019 Actueel Prognose Exploit/Inv sept 2019 vastgelegd Afwijking 2019 monitor sept
Lasten 2.895.675 424.775 2.470.900
Baten 2.895.675 13.274 2.882.401
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0 411.501 -411.501

2. Verantwoord gebruik

Bijdragen aan een verantwoord gebruik van water door derden

R
Percentage van de vergunningen dat verleend wordt binnen 6 weken

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

In verband met veel aanvragen voor grondwateronttrekkingen voldoet de behandeltermijn voor de vergunningen niet aan de doelstelling.

Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Realisatie november Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 71,4 73,1 66 68 90 -
2018 - - - - - 75,2

Percentage van de vergunningen dat verleend wordt binnen de wettelijke termijn

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

 

In verband met veel aanvragen voor grondwateronttrekkingen voldoet de behandeltermijn voor de vergunningen niet aan de doelstelling.

Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Realisatie november Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 89,3 91 87 87 100 -
2018 - - - - - 96,3

3. Optimaal gebruik berging-,afvoer- en aanvoercapaciteit

Voldoende berging-,afvoer- en aanvoercapaciteit creëren en in stand houden t.b.v. de gewenste waterpeilen

O
Oppervlakte van het totale beheersgebied met een actueel peilbesluit (niet ouder dan 12 jaar, waterverordening prov. Zeeland)

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

 

De voor 2019 oorspronkelijk geplande voortgang wordt niet gehaald. Er wordt sinds 2018 gewerkt met een aangepaste aanpak voor de laatste 4 gebieden. Aan alle 4 gebieden wordt momenteel gewerkt en we willen ze in 2020 (volgens planning) afronden. In de nieuwe strategienota 2019 - 2023  is besloten om de prestatie in lijn met deze aangepaste aanpak te formuleren.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Realisatie november Doelstelling 31-12
2018 58 - - - - -
2019 - 61 61 61 61 80

Percentage van de maatregelen dat is uitgevoerd om het beheersgebied voor peilbeheer (GGOR) op orde te brengen
-
Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Realisatie november Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 58 58 60 61 62 -
2018 - - - - - 57

Zo gaan we dat doen

4. Optimaal gebruik, adequaat reageren

Adequaat reageren op schade , incidenten en calamiteiten

G
Exploitatie Begroting 2019 Actueel Prognose Exploit/Inv sept 2019 vastgelegd Afwijking 2019 monitor sept
Lasten 170.825 40.443 130.382
Baten 170.825 0 170.825
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0 40.443 -40.443
Percentage van de te baggeren waterlopen in het stedelijk en landelijk gebied dat is gebaggerd
-
Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Realisatie november Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 10 10 39 60 99 -
2018 - - - - - 97

Percentage van de te maaien waterlopen in het landelijk gebied dat is gemaaid

-

Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Realisatie november Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 0 0 20 60 99 -
2018 - - - - - 96

5. Stedelijk water

Stedelijk water.

Exploitatie Begroting 2019 Actueel Prognose Exploit/Inv sept 2019 vastgelegd Afwijking 2019 monitor sept
Lasten 138.789 68.112 70.677
Baten 138.789 0 138.789
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0 68.112 -68.112