Programma Waterkeringen

Totaal Programma Waterkeringen

Overzicht prestaties programma Waterkeringen

Programma Groen (Op schema van gestelde doel) Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel) Rood (<80 procent op schema van gestelde doel)
Waterkeringen 1 0 3
Prestaties met afwijkingen % van de primaire waterkeringen dat beoordeeld is op basis van de nieuwe veiligheidsnormering:De origineel vastgestelde doelstelling van 15% is niet haalbaar, omdat de beoordeling op basis van de nieuwe normering meer tijd en ook geld kost dan eerder voorzien. Dit is overigens een beeld dat overeenkomt met de ervaringen bij andere waterschappen. In de nieuwe strategienota 2019 - 2023 is besloten om de doelstelling op basis van deze ontwikkeling bij te stellen naar 5% - 10%. Ingezet is op uitbreiding van de personele capaciteit en gedeeltelijke uitbesteding.
De organisatie voldoet voor … van de 12 activiteiten aan de inrichtingseisen van de zorgplicht:Het voldoen aan het wettelijk kader zorgplicht is een prioriteit van het waterschap. In de strategienota is er voor gekozen om de prestatie op voortgang zorgplicht te formuleren als het aantal activiteiten dat qua inrichting en uitvoering voldoet aan het wettelijk kader. Dit blijkt achteraf geen logische keuze omdat we integraal op alle activiteiten ontwikkelen met als doelstelling om in 2021 aan het wettelijk kader te voldoen. In de nieuwe strategienota 2019 -2023 is besloten om de prestatie op een andere manier te formuleren (% voortgang). Ingezet is op uitbreiding van de personele capaciteit. De Veiligheidsrapportage 2018 is vastgesteld, deze wordt ter informatie aan de AV voorgelegd. De voortgang op basis van de op een andere wijze geformuleerde doelstelling bedraagt 40%.
De organisatie voldoet voor … van de 12 activiteiten aan de uitvoeringseisen van de zorgplicht: Het voldoen aan het wettelijk kader zorgplicht is een prioriteit van het waterschap. In de strategienota is er voor gekozen om de prestatie op voortgang zorgplicht te formuleren als het aantal activiteiten dat qua inrichting en uitvoering voldoet aan het wettelijk kader. Dit blijkt achteraf geen logische keuze omdat we integraal op alle activiteiten ontwikkelen met als doelstelling om in 2021 aan het wettelijk kader te voldoen. In de nieuwe strategienota 2019 -2023 is besloten om de prestatie op een andere manier te formuleren (% voortgang). Ingezet is op uitbreiding van de personele capaciteit. De Veiligheidsrapportage 2018 is vastgesteld, deze wordt ter informatie aan de AV voorgelegd. De voortgang op basis van de op een andere wijze geformuleerde doelstelling bedraagt 40%.

Exploitatiekosten programma Waterkeringen

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2019, inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2019 Afwijking
Externe kosten € 7.414.600 € 8.807.925 € -1.393.325
Externe opbrengsten € -501.000 € -1.986.000 € 1.485.000
Personeelskosten € 2.780.287 € 3.022.000 € -241.713
Rente en afschrijving € 411.255 € 396.000 € 15.255
Netto kosten programma waterkeringen € 10.105.142 € 10.239.925 € -134.783

Toelichting exploitatiekosten programma Waterkeringen

Externe kosten:

Er wordt een nieuwe werkwijze gehanteerd voor het berekenen van de solidariteitsbijdrage, waarbij het projectgebonden aandeel wordt afgeleid van de actuele programmering van het HWBP. Het meest recente projectgebonden aandeel kan daarom afwijken van bedragen in voorgaande begrotingen. Over 2019 heeft deze actualisatie tot gevolg dat de solidariteitsbijdrage over 2019 € 0,5 miljoen (N) hoger zal uitvallen dan begroot. Tegenover de hogere solidariteitsbijdragen over 2019 staan lagere solidariteitsbijdragen over de jaren 2020 en later. De totale kosten van het plan “Kurk eraf Waterdunen”, inclusief de kosten voor het in gebruik nemen van de getijdenduiker die voor rekening van het waterschap komen, zijn in deze monitor opgenomen (€ 1.385.000,-) (N) en hiertegenover is de opbrengst van de provincie Zeeland eveneens opgenomen (*3). Voor herstelwerkzaamheden aan een duinpad bedraagt ons aandeel (samenwerking met gemeente Sluis met wie volgend jaar een verrekening volgt) voor 2019 € 50.000,- (N). Bij de Kop van Schouwen zal voor rekening van Rijkswaterstaat (*5) een zandtransport uitgevoerd worden om de zeereep te versterken (€ 62.000,-) (N). Voor de uitvoering van de kerntaak Waterveiligheid is een tekort geconstateerd aan capaciteit (zie ook de toelichting bij de prestaties). Om voortgang te boeken is er gekozen om dit jaar in te huren voor het WBI (wettelijk beoordelingsinstrumentarium) en de zorgplicht en de inhuurkosten te dekken uit het budget van de onderzoekskosten voor de wettelijke beoordeling (€ 175.000,-) (V) (*1). Binnen het onderhoudsbudget voor groot onderhoud heeft een herschikking plaatsgevonden (€ 83.000,-) (V), waarbij een deel van het gepland onderhoud is uitgesteld in afwachting van een nadere beoordeling en aan de andere kant worden een aantal zaken toegevoegd, zoals onderhoud uitwateringssluis Braakman en onderzoek / voorbereiding werkzaamheden sluisdeur Zierikzee (zie ook toelichting onder risico's (*4)). Er is gebleken dat een deel van het grondonderzoek in het kader van de wettelijke beoordeling van de primaire waterkeringen niet meer in 2019 kan worden uitgevoerd door onvoldoende beschikbare capaciteit bij het ingeschakelde externe bureau (€ 180.000,-) (V). Dit onderzoek schuift door naar 2020 en er zal bij de jaarrekening 2019 een voorstel worden gedaan om het betreffende budget mee over te hevelen naar 2020. De aanbesteding van het geplande onderhoud aan de damwand Yerseke voor een bedrag van € 65.000,- neemt meer tijd in beslag waardoor het onderhoud niet meer in 2019 zal plaatsvinden (V)  Het in de programmabegroting opgenomen bedrag onvoorzien van € 80.000,- (V) wordt als dekking ingezet om de overschrijdingen te compenseren. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere voor- en nadelige afwijkingen voor in totaal circa € 21.000,- (V).

 

Externe opbrengsten:
De totale kosten van het plan “Kurk eraf Waterdunen” zijn in deze monitor opgenomen en hiertegenover is de opbrengst van de provincie Zeeland eveneens opgenomen (€ 1.255.000,-) (V) (*3) en de doorberekening van eigen personeel/inhuur (€ 160.000,-) (V) (*2). Bij de Kop van Schouwen zal voor rekening van Rijkswaterstaat (*5) een zandtransport uitgevoerd worden om de zeereep te versterken (€ 62.000,-) (V). Daarnaast is er sprake van een aantal overige kleine voordelen (€ 8.000,-) (V).

 

Personeelslasten:

Er is een nadeel van in totaal € 242.000,- (N). Enerzijds is er een voordeel op nog niet ingevulde vacatures. Anderzijds is er inhuur noodzakelijk voor de uitvoering van de kerntaak waterveiligheid. In 2019 vindt inhuur plaats voor het WBI (wettelijk beoordelingsinstrumentarium) en de zorgplicht, in totaal € 179.000,- (N). Hiervoor is dekking gevonden binnen het onderdeel “externe kosten” (*1). Voor de getijdenduiker is inhuur noodzakelijk, deze kosten worden verrekend met de Provincie en zijn opgenomen onder het onderdeel “externe opbrengsten” (*2). Ten opzichte van de monitor van september is er sprake van een lagere inschatting van de kosten van inhuur.

In 2020 zal extra personele capaciteit in de begroting worden opgenomen voor het WBI en zorgplicht.

 

Rente en afschrijving:

Een beperkte afwijking van € 10.000,- lagere afschrijvingskosten (V) en € 6.000,- lagere rentekosten (V). De rente is lager doordat er eind 2018 twee geldleningen zijn afgesloten tegen een lager rentepercentage dan begroot. Ook is er rekening gehouden met een voordeel op de nog af te sluiten geldlening in het 4e kwartaal 2019.

 

Risico’s en ontwikkelingen:

Bij de keersluis Zierikzee is sprake van een mechanische storing bij het sluiten van de sluisdeuren. Vorig jaar is dit ook opgetreden, en er zijn toen ook maatregelen genomen om de storing op te lossen. Omdat deze niet afdoende blijken te zijn wordt nu door een gespecialiseerd bedrijf onderzoek gedaan. Als het onderzoek naar de oorzaak is afgerond wordt duidelijk of een herstelmaatregel nodig is. De financiële consequenties hiervan zijn nog niet aan te geven (*4).

 

Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

In de monitor van september 2019 was aangegeven dat er binnen het programma Waterkeringen op basis van de prognose van september sprake was van een te verwachten overschrijding op de netto kosten binnen de exploitatie van 5,3% en dat om die reden aan de algemene vergadering een afzonderlijk begrotingswijziging zou worden voorgelegd om de voorziene overschrijding te autoriseren. Op basis van de prognose van de monitor van november 2019 is er echter geen sprake meer van een overschrijding groter dan 5% en om die reden zal er dan ook geen afzonderlijke begrotingswijziging meer worden voorgelegd.

Toelichting investeringen programma Waterkeringen

Algemeen:

Binnen het programma Waterkeringen is de prognose na afronding circa € 0,2 miljoen hoger dan begroot. Dit heeft voornamelijk te maken met het doorschuiven van werkzaamheden van 2018 naar 2019 van de projecten aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2018 en keersluis Zierikzee.

 

Risico's en ontwikkelingen:

Niet van toepassing.

 

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

Niet van toepassing.

Prestatieboom Waterveiligheid

Strategisch effect Waterveiligheid

Tactische doelstellingen Waterveiligheid

Inrichting

De primaire waterkeringen zijn op orde. Dat wil zeggen dat ze uiteindelijk in 2050 voldoen aan de wettelijke norm voor de overstromingskans.

 

R
Percentage van de primaire waterkeringen dat beoordeeld is op basis van de nieuwe veiligheidsnormering

Met deze prestatie wordt de voortgang gemeten waarin het beoordelen van primaire waterkeringen volgens de nieuwe veiligheidsnormering (zoals verankerd in de Waterwet) vordert.

 

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

 

De origineel vastgestelde doelstelling van 15% is niet haalbaar, omdat de beoordeling op basis van de nieuwe normering meer tijd en ook geld kost dan eerder voorzien. Dit is overigens een beeld dat overeenkomt met de ervaringen bij andere waterschappen. In de nieuwe strategienota 2019 - 2023 is besloten om de doelstelling op basis van deze ontwikkeling bij te stellen naar 5% - 10%. Ingezet is op uitbreiding van de personele capaciteit en gedeeltelijke uitbesteding.

Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Realisatie november Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 3 3 4 6 15 -
2018 - - - - - 3

Instandhouding

Het is geborgd dat de primaire waterkeringen in een goede toestand verkeren en blijven verkeren. Dat wil zeggen conform de legger en op basis van de Digigids

R
De organisatie voldoet voor … van de 12 activiteiten aan de inrichtingseisen van de zorgplicht

Met deze prestatie wordt gemeten hoe het proces verloopt m.b.t. inrichting van de organisatie om deze op orde te brengen volgens de eisen van de zorgplicht.

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

 

Het voldoen aan het wettelijk kader zorgplicht is een prioriteit van het waterschap. In de strategienota is er voor gekozen om de prestatie op voortgang zorgplicht te formuleren als het aantal activiteiten dat qua inrichting en uitvoering voldoet aan het wettelijk kader. Dit blijkt achteraf geen logische keuze omdat we integraal op alle activiteiten ontwikkelen met als doelstelling om in 2021 aan het wettelijk kader te voldoen. In de nieuwe strategienota 2019 -2023 is besloten om de prestatie op een andere manier te formuleren (% voortgang). Ingezet is op uitbreiding van de personele capaciteit. De Veiligheidsrapportage 2018 is vastgesteld, deze wordt ter informatie aan de AV voorgelegd.  De voortgang op basis van de op een andere wijze geformuleerde doelstelling bedraagt 40%.

Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Realisatie november Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 0 0 0 0 5 -
2018 - - - - - 0

De organisatie voldoet voor … van de 12 activiteiten aan uitvoeringseisen van de zorgplicht

Met deze prestatie wordt gemeten hoe het proces verloopt m.b.t. inrichting van de organisatie om deze op orde te brengen volgens de eisen van de zorgplicht.

 

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

 

Het voldoen aan het wettelijk kader zorgplicht is een prioriteit van het waterschap. In de strategienota is er voor gekozen om de prestatie op voortgang zorgplicht te formuleren als het aantal activiteiten dat qua inrichting en uitvoering voldoet aan het wettelijk kader. Dit blijkt achteraf geen logische keuze omdat we integraal op alle activiteiten ontwikkelen met als doelstelling om in 2021 aan het wettelijk kader te voldoen. In de nieuwe strategienota 2019 -2023 is besloten om de prestatie op een andere manier te formuleren (% voortgang). Ingezet is op uitbreiding van de personele capaciteit. De Veiligheidsrapportage 2018 is vastgesteld, deze wordt ter informatie aan de AV voorgelegd. De voortgang op basis van de op een andere wijze geformuleerde doelstelling bedraagt 40%.

Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Realisatie november Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 0 0 0 0 5 -
2018 - - - - - 0

Zo gaan we dat doen

Schadebeperking

Als zich onverhoopt toch een overstroming voordoet wordt de schade zoveel mogelijk beperkt doordat de noodvoorzieningen voor primaire en regionale keringen op orde zijn en de regionale waterkeringen uiterlijk in 2050 op orde zijn conform de provinciale norm.

G
Aantal oefeningen crisisorganisatie inclusief evaluatie

Met deze prestatie wordt gemeten hoe de voortgang verloopt richting de gewenste jaarlijkse grote oefening om alle aspecten van crisisbeheersing te trainen, te evalueren en de crisisorganisatie te optimaliseren.

Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Realisatie november Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 0 0 0 1 1 -
2018 - - - - - 1

Zo gaan we dat doen

Prestatieboom Omgevingsgericht Waterkeringen

Strategisch effect Omgevingsgericht Waterkeringen

Tactische doelstellingen Omgevingsgericht Waterkeringen

Positieve beleving waterkeringen

We dragen bij aan een positieve beleving van de waterkeringen doordat deze -waar mogelijk- toegankelijk zijn voor de omgeving en een aantrekkelijke inrichting van de waterkeringen wordt gerealiseerd en behouden