Belastingen en algemene opbrengsten

Totaal Belastingen en algemene opbrengsten

Overzicht prestaties Belastingen en algemene opbrengsten

Totaal Groen (Op schema van gestelde doel) Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel) Rood (<80 procent op schema van gestelde doel)
Belastingen en algemene opbrengsten 3 0 1
Prestaties met afwijkingen Percentage van de begrote opbrengst precario en retributie dat voor 1 november is opgelegd: Het percentage van de begrote opbrengst precario en retributie dat is opgelegd voor het lopende kalenderjaar loopt achter op schema. De aanslagen voor 2019 (als ook 2017 en 2018, gebaseerd op de oude verordening) worden dit jaar verstuurd. Er is een nieuwe retributieverordening vastgesteld in de AV van maart jongstleden. Volgens deze verordening dient er alleen betaald worden als er beregend is. Dit kan echter pas na het seizoen worden vastgesteld. Hieropvolgend kunnen dan de aanslagen voor 2019 worden verzonden.

Exploitatiekosten Belastingen en algemene opbrengsten

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2019, inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2019 Afwijking
Externe kosten € 65.000 € 65.000 € 0
Externe opbrengsten € -2.639.000 € -2.639.000 € 0
Dividend € -1.000.000 € -1.534.000 € 534.000
Belastingopbrengst (incl oninbaar en kwijtscheldingen) € -90.143.240 € -90.344.000 € 200.760
Rente en afschrijving € 0 € -820.000 € 820.000
Netto opbrengsten Belasting en Algemene opbrengsten € -93.717.240 € -95.272.000 € 1.554.760

Toelichting Belastingen en algemene opbrengsten

Externe kosten:

-

 

Externe opbrengsten:

-

 

Dividend:

In de Programmabegroting 2019 is een te ontvangen dividend bedrag van de NWB van € 1 miljoen geraamd. De NWB Bank keert over het boekjaar 2018 € 20 miljoen aan dividend uit aan haar aandeelhouders. De directie van de bank heeft hiertoe besloten in het vooruitzicht van de aangepaste verordening kapitaalvereisten. Onderdeel van de verordening is een proportionele berekening van de leverage ratio voor promotional banks. Daarmee zal de leverage ratio van de NWB Bank uitkomen op meer dan 10% en dat is ruimschoots boven de minimale eis van 3%. Dit betekent dat er in 2019 sprake is van een dividenduitkering aan Scheldestromen van € 1,534 miljoen. Dit is € 0,534 miljoen (V) meer dan begroot.

 

Belastingopbrengsten (incl. oninbaar / kwijtschelding):

Ten opzichte van de totale belastingopbrengst, inclusief oninbaar / kwijtschelding is de prognose dat de opbrengst € 200.000,- (V) hoger is. De afwijking van de opbrengst is verdeeld over de diverse belastingheffingen, maar de voornaamste categorieën waarop de afwijking betrekking hebben zijn de heffing gebouwd, ongebouwd en de zuiveringsheffing. Aan de andere kant is er sprake van een hogere toename van de kwijtschelding dan in de begroting voorzien.

 

Rente en afschrijving:

In 2007 is een ontvangen afkoopsom uitgezet in een beleggingsproduct met een gegarandeerd rendement. Hierbij worden beursrendementen in enig jaar “vastgeklikt”. Er is door de koersontwikkelingen een renteclick van € 754.900,- (V) in 2019 gerealiseerd (inclusief verschillende uit voorgaande jaren). De looptijd van het beleggingsproduct is op 2 juli 2019 geëindigd. Daarnaast is er sprake van overige voordelige afwijkingen van € 65.000,- (V).

 

Risico’s en ontwikkelingen:

-

Prestatieboom Verwerven belastinginkomsten

Strategisch effect Verwerven belastinginkomsten

Tactische doelstellingen Verwerven belastinginkomsten

Realiseren inkomsten

Realiseren inkomsten uit precario, leges en retributie.

R
Percentage van de begrote opbrengst precario en retributie dat voor 1 november is opgelegd

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

Het percentage van de begrote opbrengst precario en retributie dat is opgelegd voor het lopende kalenderjaar loopt achter op schema. De aanslagen voor 2019 (als ook 2017 en 2018, gebaseerd op de oude verordening) worden dit jaar verstuurd. Er is een nieuwe retributieverordening vastgesteld in de AV van maart jongstleden. Volgens deze verordening dient er alleen betaald worden als er beregend is. Dit kan echter pas na het seizoen worden vastgesteld. Hieropvolgend kunnen dan de aanslagen voor 2019 worden verzonden.

Periode Realisatie april Realisatie juni Realisatie september Realisatie november Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 3 3 3 3 100 -
2018 - - - - - 90

Percentage openstaand bedrag per 31-12 t.o.v. totaal opgelegde retributies en precarioheffing in het lopende kalenderjaar

Deze prestatie kan op dit moment van het jaar  nog niet worden gemeten.

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 2 -
2018 - 1

Bewaken inkomsten

Bewaken van inkomsten uit belastingheffing.

G
Percentage openstaand bedrag per 31-12 t.o.v. totaal opgelegde aanslagen in het lopende kalenderjaar

Deze prestatie kan op dit moment van het jaar nog niet worden gemeten.

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 2 -
2018 - 2,2

Percentage van de begrote belastingopbrengst dat voor 1 november door SaBeWa is opgelegd

Deze prestatie kan op dit moment van het jaar nog niet worden gemeten.

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2019 98 -
2018 - 99