Totalen Waterschap Scheldestromen

Het totaaloverzicht van de monitor prestaties, exploitatie en investeringen

Overzicht prestaties 2021

Algemeen

Het waterschap werkt ook in 2021 zoveel mogelijk digitaal en op afstand als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van de organisatie naar een procesgerichte organisatie die goed oog heeft voor de omgeving en effectief en efficient werkt om doelen te behalen. Het werken onder corona en de organisatieontwikkeling vergen echter veel van de medewerkers van het waterschap. Het ziekteverzuim is hoog. Dit vraagt om veel aandacht vanuit het management en met name het HRMmanagement, waarbij ook de vergrijzing van de organisatie en het vertrek en opvolging van de secretaris-directeur relevant zijn. Inmiddels zijn veel processen ingericht en wordt er vooral aandacht besteed aan de implementatie. Er wordt gewerkt aan assetmanagement en meer risicogestuurd werken. De verdere professionalisering begint zijn vruchten af te werpen. Een voorbeeld daarvan is het nieuwe Waterschapsbeheerprogramma dat als ontwerp ter inzage ligt. Dit programma is integraal opgesteld voor alle primaire taken van het waterschap en geeft richting aan de doelen voor de periode 2022-2027

PI's Overkoepelende thema's

Vanaf 2021 worden de volgende PI's uitgevraagd:

- Energieneutraal 2025 (ter vervanging van de PI Eigen energieopwekking binnen het gehele waterschap t.o.v. het totale energieverbruik (%))

- 1% energiebesparing per jaar (ter vervanging van de PI Verbetering energie-efficiëntie binnen het hele waterschap t.o.v. 2005 (% cumulatief)

In de later dit jaar geplande evaluatie van de Strategienota 2019-2023 zal bovenstaand beschreven vervanging van PI's meegenomen worden. 

Voorgesteld wordt om via deze monitor bovenstaand alvast  te bekrachtigen dat bovenstaande PI's worden uitgevraagd ter vervanging van de tussen haakjes genoemde PI's die nu in de Strategienota 2019-2023 vermeld staan.  

Totaal Groen (Op schema van gestelde doel) Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel) Rood (<80 procent op schema van gestelde doel)
Waterschap Scheldestromen 31 (77.5%) 4 (10%) 5 (12.5%)
Prestaties met afwijkingen Zuiveringen voldoen aan de lozingseisen (%) (zie programma Afvalwaterketen) 560 km regionale waterkeringen, inclusief kunstwerken, is beoordeeld o.b.v. de nieuwe provinciale veiligheidsnormering (%) (zie programma Waterkeringen)
De maatregelen om het beheersgebied voor wateroverlast (WB21) op orde te brengen zijn uitgevoerd (%) (De getallen tussen haakjes zijn het percentage van de oppervlakte van het beheergebied dat voldoet aan de normen voor WB21) (zie programma Watersystemen) Ziekteverzuim (%) (zie programma Bestuur en Organisatie)
Investeringen gerealiseerd binnen de oorspronkelijke planning (+ max 6 maanden) (zie programma Belasting en financiën) Digitalisering voldoet aan de Baseline Basis op Orde (%) (zie programma Bestuur en Organisatie)
Investeringen gerealiseerd binnen het oorspronkelijk verleende krediet (+ max 10% en/of € 250.000,-) (zie programma Belasting en financiën) KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor macrophyten (%) (zie programma Watersystemen)
KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor fytoplankton (%) (zie programma Watersystemen)

Begroting 2021 per programma

Programma Waterkeringen Programma Watersystemen Programma Wegen Programma Afvalwaterketen Programma Bestuur en Organisatie Belasting en Algemene opbrengsten Dekking uit reserves Totaal Scheldestromen
Kosten € 11.617.000 € 30.061.000 € 22.484.000 € 27.291.000 € 33.621.000 € 71.000 € 0 € 125.145.000
Opbrengsten € -530.000 € 0 € -16.871.000 € -625.000 € -3.404.000 € -102.233.000 € -1.482.000 € -125.145.000
Netto kosten € 11.087.000 € 30.061.000 € 5.613.000 € 26.666.000 € 30.217.000 € -102.162.000 € -1.482.000

Toelichting begroting 2021 per programma

Uitgangspunt voor de monitor vormt de vastgestelde Programmabegroting 2021.

De begroting is opgesteld op basis van de genoemde programma’s. 

Verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor mei 2021 ten opzichte van begroting 2021

Programma Waterkeringen Programma Watersystemen Programma Wegen Programma Afvalwaterketen Programma Bestuur en Organisatie Belastingen en algemene opbrengsten Reserves Totaal Scheldestromen
Resultaat € -369.000 € -821.724 € -1.032.000 € 28.200 € -48.600 € 1.971.294 € 2.007.000 € 1.735.170

Toelichting verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor mei 2021 ten opzichte van begroting 2021

De totale afwijking t.o.v. de primaire begroting 2021 is het vertrekpunt voor deze monitor. De afwijking per mei 2021 bedraagt €1.735.170 voordelig  t.o.v. de primaire begroting 2021.  Deze totale afwijking is opgebouwd uit de verschillende afwijkingen per programma. Per programma is een nadere specificatie opgesteld, inclusief toelichting op voornaamste oorzaken van de afwijkingen. 

 

Investeringen 2021

Begroting Prognose Besteed
Bruto € 42.883.000 € 41.647.366
Netto € 34.051.000 € 36.037.991 € 7.212.000

Toelichting Investeringen 2021

Algemeen:

In de begroting 2021-2024 zijn voor de periode 2020-2024 projecten opgenomen voor een bedrag van € 168 miljoen (netto besteding voor alle programma's).
De sturing vindt plaats op een totaalbedrag van € 154,4 miljoen netto (afspraak bestuursprogramma). Het verkrijgen van subsidies kan het mogelijk maken de projecten uit te voeren tegen netto lagere kosten. (bron programmabegroting 2021 MJR 2021-2024).
De prognose bij de monitor mei 2021 komt uit op € 36,0 miljoen netto en is iets hoger dan het geprognotiseerd volume van € 34,0 miljoen netto. De voornaamste reden voor deze geringe afwijking is een overschrijding vanuit het programma Waterkeringen en een verwachte onderschrijding van het programma Afvalwaterketen. Nadere details kunt u terugvinden bij de toelichtingen van de programma’s. Het huidige realisatiepercentage bedraagt momenteel afgerond circa 20% en ligt op een gelijkaardig niveau als het realisatiepercentage van 2020 .

Risico's en ontwikkelingen algemeen (specifieke risico's voor investeringen binnen een programma zijn bij het betreffende programma opgenomen):

Er is nog steeds sprake van capaciteitsissues in relatie tot de huidige werkvoorraad. Dit zeker gezien openstaande vacatures en het feit dat verschillende personeelsleden binnen afzienbare tijd de organisatie door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zullen verlaten. De arbeidskrapte op de markt is daarbij erg hoog, waarbij veel organisaties in dezelfde vijver vissen. Naast dit zorgt Covid-19 ook nog voor risico’s binnen de projecten. Zo is er sprake van vertragingen als gevolg van zieke medewerkers (binnen en buiten het waterschap) en/of leverantieproblemen.

PRJ1522 Aanleg zonnepanelen terreinen en gebouwen: Voor 2021 is een deelkrediet aangevraagd van € 3,47 miljoen voor 8 locaties (totale krediet bedraagt € 4,4 miljoen). De huidige prognose van de totale projectkosten valt op dit moment hoger uit. Er wordt een overschrijding voorzien van circa € 600k tot € 1,05 miljoen die grotendeels wordt veroorzaakt door gestegen materiaalkosten. Op dit moment wordt nader bekeken welke mogelijkheden er zijn en wat de uiteindelijke consequenties zijn. In de volgende monitor is er een beter beeld te geven en zal het aanvullend benodigd krediet worden aangevraagd.

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden (voor verdere toelichting wordt naar de programma's verwezen):

PRJ1223O Ombouw rioolgemaal Borssele: Het krediet te verhogen van € 450.000,-/ € 450.000,- bruto/netto naar € 515.000,-/€ 515.000,- bruto/netto (zie programma Afvalwaterketen).

PRJ1223P Ombouw rioolgemaal Wilhelminadorp: Het krediet te verhogen van € 250.000,-/ € 250.000,- bruto/netto naar € 395.000,-/€ 395.000,- bruto/netto (zie programma Afvalwaterketen).

PRJ1241 OAS-maatregel Westerschouwen: Het krediet te verhogen van € 875.000,-/ € 875.000,- bruto/netto naar € 1.575.000,-/€ 1.575.000,- bruto/netto (zie programma Afvalwaterketen).

PRJ1223O Ombouw rioolgemaal Borssele: de geplande technische afronding te verschuiven van 2021-03 naar 2022-01 (zie programma Afvalwaterketen).

PRJ1223P Ombouw rioolgemaal Wilhelminadorp: de geplande technische afronding te verschuiven van 2021-03 naar 2022-01 (zie programma Afvalwaterketen).

PRJ1241 OAS-maatregel Westerschouwen: de geplande technische afronding te verschuiven van 2021-07 naar 2022-12 (zie programma Afvalwaterketen).

PRJ1440A Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2020: Het krediet te verhogen van € 320.000,-/ € 320.000,- bruto/netto naar € 355.000,-/€ 355.000,- bruto/netto (zie programma Waterkeringen).

PRJ1013H HWBP Hansweert: Het bruto krediet te verhogen van € 7.250.000,-/ € 7.250.000,- bruto/netto naar € 11.075.000,-/€ 11.075.000,- bruto/netto (zie programma Waterkeringen).  Aanvullende opmerking: Vooralsnog is dit bedrag zowel bruto als netto en vinden op dit moment gesprekken plaats met het HWBP om een deel van de (exogene) kosten alsnog subsidiabel te stellen.

PRJ1391F BOB Zeeuws-Vlaanderen 2020: de geplande technische afronding te verschuiven van 2020-12 naar 2021-12 (zie programma Watersystemen).

PRJ1502 Uitv. stedelijke waterplannen 2020: de geplande technische afronding te verschuiven van 2020-12 naar 2021-12 (zie programma Watersystemen).

PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGOR 14-19: de geplande technische afronding te verschuiven van 2020-12 naar 2021-12 (zie programma Watersystemen).

PRJ1153H Vervangen krooshekreiniger gemaal Willem: de geplande technische afronding te verschuiven van 2020-12 naar 2021-10 (zie programma Watersystemen).

PRJ1456A Uitv. duikers/stuwen GGOR/WB21 2021:  Er is voor 2021 een prognose van € 750.000,- opgenomen voor het uitvoeren van maatregelen stuwen/duikers. Door een gedegen voorbereiding zijn er kansen om dit jaar meer te realiseren. Voorstel is deze kans te benutten en € 750.000,- van het krediet van 2024 hiervoor in 2021/2022 te benutten (zie programma Watersystemen)

PRJ1340A Vloerbedekking en kantoren b-locaties: Het krediet te verhogen van € 500.000,-/ € 500.000,- bruto/netto naar € 605..000,-/€ 605.000,- bruto/netto (zie programma Bestuur en Organisatie).

PRJ1418 Aank./vervangen auto’s 2021: Het krediet te verhogen van € 860.000,-/ € 860.000,- bruto/netto naar € 1.046.000,-/€ 1.046.000,- bruto/netto (zie programma Bestuur en Organisatie). (twee extra auto’s nodig door verschuiven in organisatie en vervroegde ver-vanging van auto’s (dit laatste wordt gecompenseerd op het budget van 2022))

PRJ1340A Vloerbedekking en kantoren b-locaties: de geplande technische afronding te verschuiven van 2020-12 naar 2021-06 (zie programma Bestuur en Organisatie).

PRJ1477  Aank./Vervangen tractiemiddelen 2021: de geplande technische afronding te verschuiven van 2021-12 naar 2022-12 (zie programma Bestuur en Organisatie).