Programma Wegen

Totaal Programma Wegen

Overzicht prestaties programma Wegen

De formatie van de afdeling Wegen is nog grotendeels ingericht op het beheren en onderhouden van wegen en groen zoals we dat de afgelopen decennia hebben gedaan. Geprobeerd wordt om inhoud van functies aan te passen en om geheel nieuwe functies te introduceren op het moment dat daar ruimte voor is (vertrek van medewerkers). Helaas heeft dat tot nu toe onvoldoende geresulteerd in een personeelsbestand dat de huidige verwachtingen kan waarmaken. Er wordt meer verwacht op het gebied van data (juiste data actueel en beschikbaar), vergunningverlening (integrale, procesgerichte aanpak), omgevingsmanagement (bij onderhoud of vervanging vroegtijdig in overleg met omgeving) en wetgeving (steeds meer eisen aan activiteiten). Omdat de juiste capaciteit en kennis/ competenties voor sommige van deze ontwikkelingen ontbreken dreigen we achterop te raken bij de ontwikkelingen binnen de organisatie. Er is dringend behoefte aan uitbreiding, om te beginnen op het gebied van databeheer. De komende periode zal worden gezocht naar de mogelijkheden binnen de begrote formatie. Eventueel zullen tijdelijke oplossingen gezocht worden in de vorm van inhuur of uitbesteden.

Programma Groen (Op schema van gestelde doel) Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel) Rood (<80 procent op schema van gestelde doel)
Wegen 6 0 0
Prestaties met afwijkingen

Exploitatiekosten programma Wegen

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2021, inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2021 Afwijking
Externe kosten € 15.067.000 € 16.098.000 € -1.031.000
Externe opbrengsten € -16.871.000 € -16.871.000 € 0
Personeelskosten € 4.554.000 € 4.554.000 € 0
Rente en afschrijving € 2.863.000 € 2.864.000 € -1.000
Netto kosten programma wegen € 5.613.000 € 6.645.000 € -1.032.000

Toelichting exploitatiekosten programma Wegen

Externe kosten:

De prognose van de externe kosten is €1.031.000,-  hoger. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door uitgesteld onderhoudswerk (€ 862.000 N) aan enkele wegen uit het deklagenbestek 2020 in Zeeuws-Vlaanderen i.v.m. kabels en leidingen en de vervanging van de duiker Axelsestraat bij Zaamslag. Hiervoor is bij de besluitvorming over de 3e begrotingswijziging 2020 een bestemmingsreserve gevormd. De onttrekking van deze extra middelen uit de bestemmingsreserve verloopt via het onderdeel "Reserves". De betreffende bedragen zijn opgenomen in de eerste begrotingswijziging. Daarnaast zijn er enkele kleinere aanpassingen tbv wegonderhoud. Verder zijn de maaiwerkzaamheden opnieuw aanbesteed. Het resultaat van de aanbesteding is dat de kosten hiervan met circa 15% kunnen stijgen. Voor wegen betekent dit een kostenverhoging van ca. € 114.000 (N). Minder maaien is in het kader van de verkeersveiligheid niet mogelijk. De financiële consequenties hebben een meerjarig effect.

Externe opbrengsten:

-

Personeelslasten:

Het waterschap staat op het gebied van personeelsformatie voor grote uitdagingen. Die worden veroorzaakt doordat er enerzijds vanuit nieuwe bestuurlijke ambities extra taken en nieuwe werkzaamheden worden toegevoegd aan de reeds bestaande werkzaamheden en projecten, waardoor meer en ander werk moet worden verzet. Anderzijds is momenteel niet alle kennis en kunde aanwezig voor de uitvoering van deze extra en nieuwe taken en wordt er vanuit de organisatieontwikkeling een andere manier van werken gevraagd. Deels wordt de oplossing gezocht in het bij-/omscholen van medewerkers gericht op nieuwe kennis én nieuwe competenties, maar anderzijds blijft ook dan extra capaciteit hard nodig.

Voor de salariskosten kan er een voordeel ontstaan omdat geregeld blijkt dat vacatures lastig invulbaar zijn wegens krapte op de arbeidsmarkt, met name als het om (civiel) technici gaat en specialisten op watergebied. Dat vormt een reëel risico op het kunnen vinden van de juiste mensen. Gelet op de grote uitdagingen zal het daardoor steeds vaker nodig zijn dat tijdelijk ingehuurd moet worden om doelstellingen te kunnen halen. Er wordt aan gewerkt om dit goed inzichtelijk krijgen voor de komende tijd, zodat de juiste keuzes gemaakt kunnen worden om genoemde uitdagingen goed het hoofd te bieden.

Rente en afschrijving:

-

Risico’s en ontwikkelingen:

In 2021 zijn hogere kosten (€100.000) voor snoei wegbeplanting tbv verkeersveiligheid te verwachten. Door in de loop van 2021 de uitvoering van andere, minder risicovolle werkzaamheden uit te stellen kunnen deze kosten waarschijnlijk worden gecompenseerd binnen de huidige budgetten.

Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

-

 

Investeringen Programma Wegen

Begroting Prognose Besteed
Bruto € 3.909.000 € 3.672.706
Netto € 3.430.000 € 3.419.466 € 775.000

Toelichting investeringen programma Wegen

Algemeen:

Binnen het programma Wegen vinden enkele kleine mutaties plaats als gevolg van ontvangst subsidies. Daarnaast is de prognose dat de realisatie van groot onderhoud kunstwerken 2021 (PRJ1514A) voor een deel door zal schuiven naar 2022.

Ontwikkelingen, risico's en kansen

Ontwikkelingen

Alle nieuwe investeringsprojecten worden conform het nieuwe proces projectmanagement opgepakt en uitgewerkt. In de praktijk bemerken wij dat door het introduceren van nieuwe onderdelen (intregraliteit, duurzaamheid, risicogestuurd) het voorbereiden en realiseren van projecten momenteel meer tijd kost, dan werken op de oude manier. De prognose is dat dit jaar 100% van het geplande investeringsvolume wordt bereikt.

Risico's

Voor de investeringsprojecten binnen programma Wegen zijn diverse subsidiemogelijkheden. Deze kansen brengen soms ook risico's met zich mee als het b.v. gaat om het behalen van deadlines voor de realisatie van een project.
Bij de verbreding van fietspad Zwaanweg (PRJ1497B) lijkt het risico ´definitieve toekenning van subsidie op verbreding fietspad´ Zwaanweg in beheersing te zijn doordat er vanuit Staatsbosbeheer (SBB) toestemming is verkregen voor de vergunningaanvraag en daardoor realisatie van het fietspad op hun grondgebied. Door de verkregen toestemming vooruitlopend op de ondertekening van een overeenkomst tussen SBB-WS is het mogelijk het project nog dit jaar uit te voeren. Dit is noodzakelijk omdat uitstel van uitvoering (uitvoering 2022) niet mogelijk is vanuit de subsidie. Onzekere factor is de vergunning. Kans op zienswijze/bezwaar is klein maar aanwezig. Aanbesteding is voorzien in juli/augustus 2021.
Voor project PRJ1299 (fietspad Roterijdijk-Zuiddijk) wordt op dit moment gewerkt aan de grondverwerving. Zodra de grondverwerving is afgerond wordt de scope van het project opnieuw vastgesteld, incl. verbreding rijbaan, bijgestelde en bijbehorende prognose, bijdragen derden en planning. Op basis hiervan zal een uitvoeringskrediet worden aangevraagd. Gezien de huidige stand van zaken m.b.t. onderhandelingen en voortgang, is start realisatie in 2024 mogelijk haalbaar
Bij enkele andere investeringsprojecten speelt ook grondverwerving en/of compensatie. Dit zijn onderdelen in het proces die voor stagnatie kunnen zorgen t.o.v. de oorspronkelijke planning.

Kansen

Binnen investeringsprojecten van Wegen zijn diverse mogelijkheden om in aanmerking te komen voor subsidies. Daarnaast wordt gekeken om voor het verbreden van de fietspaden een raamovereenkomst op te stellen zodat sneller en efficiënter aanbesteed kan worden.

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

-

 

Prestatieboom Verkeersveiligheid

Strategisch effect Verkeersveiligheid

Wat willen we bereiken?

Verkeersveiligheid

De kans op letsel of schade bij weggebruikers is minimaal.

Aantal geregistreerde verkeersdoden op waterschapswegen

We streven naar halvering van het aantal ernstige verkeersslachtoffers in 2020 t.o.v. 2009 en nul vermijdbare ernstige verkeersslachtoffers in 2040 (halvering betekent maximaal 4 slachtoffers, maar elk slachtoffer is er één teveel).

Opmerking monitor:

Op 9 januari is bij een eenzijdig auto-ongeluk op de Isabellaweg nabij IJzendijke een 29-jarige vrouw omgekomen. Op 5 april 2021 is een bestuurder van een busje van de weg geraakt en in de sloot langs de Kreekweg te Kapelle terecht gekomen.

Periode Realisatie mei Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2021 2 4 6

Tactische doelstellingen Verkeersveiligheid

Wat willen we bereiken?

Veilige fietsroutes

Als we investeren in fietspaden geven we prioriteit aan schoolfietsroutes.

Vrijliggende fietspaden voldoen aan de verkeersveiligheidseisen m.b.t. breedte (%)

We hebben regionaal de afspraak gemaakt om meer aandacht te hebben voor de veiligheid van het fietsverkeer. Daarbij geven wij prioriteit aan schoolfietsroutes die onderdeel zijn van het Kwaliteitsnetwerk.

Opmerking monitor:

Voor 2021 staat de verbreding van het Bunkerpad bij Vlissingen op de planning. De verbreding van dit pad kan rekenen op een Rijksbijdrage. Ook de verbreding van het fietspad Zwaanweg bij Koudekerke kan rekenen op een Rijksbijdrage mits de verbreding in 2021 wordt gerealiseerd. Het ziet er naar uit dat dit gaat lukken en daarmee komen we op 75%.

Periode Realisatie mei Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2021 72 75 72

Zo gaan we dat doen

Veilige inrichting van de weg

Wegen duidelijk inrichten ten behoeve van de verkeersveiligheid: Voor 2023 zijn al onze 80km-wegen ingericht volgens de Essentiële HerkenbaarheidsKenmerken (EHK).

Groot onderhoud en reconstructies van 60km-wegen benutten we om deze zo nodig te verbreden en in te richten volgens de EHK.

80km-wegen ingericht volgens EHK (%)

Een voorspelbare weginrichting draagt bij aan de verkeersveiligheid. We hebben het grootste deel van onze 80-km wegen al ingericht volgens de Essentiële Herkenbaarheids Kenmerken (EHK). Het resterende deel koppelen we aan toekomstige ontwikkelingen rondom Waterpark Veerse Meer af. Daarnaast blijven we de herkenbaarheid van bochten en kruispunten verbeteren.

Opmerking monitor:

Er is besloten om de Muidenweg bij Wolphaartsdijk af te waarderen naar een 60-km weg. Dit betekent dat alle 80-km wegen zijn ingericht volgens de EHK. Het resterende krediet op het MIP voor de EHK wordt ingezet voor de aanpak van de Isabellaweg, Dijckmeesterweg en Zandstraat.

Periode Realisatie mei Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2021 100 93 93

Zo gaan we dat doen

Veilige staat van de weg

We brengen de staat van onze wegen verder in beeld. Waar dat voor de veiligheid nodig is treffen we maatregelen.

De Zeeuwse samenwerking voor de gladheidbestrijding zetten we voort.

Percentage van de wegen waarvan de kwaliteit van de verharding voldoet aan de CROW-eisen voor veiligheid

We brengen de staat van onze wegen verder in beeld. De staat van verhardingen en beplantingen is grotendeels in beeld. Waar dat voor de veiligheid nodig is treffen we maatregelen.

Opmerking monitor:

Er is in maart opdracht gegeven voor de reguliere jaarlijkse weginspectie. De resultaten hiervan komen later dit jaar beschikbaar. Daarna kan het percentage bepaald worden.

Periode Doelstelling 31-12
2021 95

Zo gaan we dat doen

Veilig rijgedrag

We bevorderen veilig rijgedrag in samenwerking met de andere Zeeuwse wegbeheerders (Bijvoorbeeld op landbouwroutes).

Prestatieboom Bereikbaarheid

Strategisch effect Bereikbaarheid

Tactische doelstellingen Bereikbaarheid

Wat willen we bereiken?

Bereikbaarheid

Bestaande bereikbaarheid in stand houden: automobilisten uit alle kernen met tenminste 1.000 inwoners kunnen binnen 10 minuten op het hoofdwegennet zijn.

Als economische en recreatieve ontwikkelingen aanpassingen van onze wegen vragen, streven we naar een eerlijke verdeling van kosten met andere overheden en/of belanghebbenden.

Zo gaan we dat doen

Prestatieboom Omgeving

Strategisch effect Omgeving

Wat willen we bereiken?

Omgeving

De wegen zijn aantrekkelijk voor de weggebruikers, geven minimale overlast voor de omgeving en passen in het landschap.

Tactische doelstellingen Omgeving

Wat willen we bereiken?

Omgeving

Het totale oppervlak aan beplantingen (waaronder bomen) langs onze wegen blijft tenminste gelijk. Met oog voor biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit.

Percentage van de wegen waarvan de verharding voldoet aan de CROW-eisen voor aanzien

We werken aan een methode om de gewenste beeldkwaliteit voor onze wegen vast te stellen en te gebruiken als uitgangspunt voor het beheer en onderhoud. Tot die tijd hanteren we de landelijke CROW-normen voor comfort en aanzien van de weg als belangrijkste indicatoren.

Opmerking monitor:

Er is in maart opdracht gegeven voor de reguliere jaarlijkse weginspectie. De resultaten hiervan komen later dit jaar beschikbaar. Daarna kan het percentage bepaald worden.

Periode Doelstelling 31-12
2021 94

Percentage van de wegen waarvan de verharding voldoet aan de CROW-eisen voor comfort

We werken aan een methode om de gewenste beeldkwaliteit voor onze wegen vast te stellen en te gebruiken als uitgangspunt voor het beheer en onderhoud. Tot die tijd hanteren we de landelijke CROW-normen voor comfort en aanzien van de weg als belangrijkste indicatoren.

Opmerking monitor:

Er is in maart opdracht gegeven voor de reguliere jaarlijkse weginspectie. De resultaten hiervan komen later dit jaar beschikbaar. Daarna kan het percentage bepaald worden.

Periode Doelstelling 31-12
2021 95

Zo gaan we dat doen