Programma Watersystemen

Totaal Programma Watersystemen

Overzicht prestaties programma Watersystemen

Formatief heeft programma Watersystemen momenteel een uitdaging die de komende 2-3 jaar zal aanhouden. De uitdaging wordt veroorzaakt doordat er enerzijds vanuit nieuwe bestuurlijke ambities extra taken en nieuwe werkzaamheden worden toegevoegd aan de reeds bestaande werkzaamheden en projecten, waardoor met hetzelfde aantal fte meer en ander werk moet worden verzet. Anderzijds is momenteel niet alle kennis en kunde aanwezig voor de uitvoering van deze extra en nieuwe taken. De oplossing wordt gezocht in het bij-/omscholen van medewerkers gericht op nieuwe kennis èn nieuwe competenties (optimaliseren van gebiedsgericht relatiebeheer vanuit de taakuitvoering van het waterschap). Daarnaast hebben we niet alle kennis en kunde blijvend nodig, in die gevallen kan kennis en kunde tijdelijk worden ingehuurd.
Verder speelt dat een deel van de inhoudelijk specialisten langdurig, gedeeltelijk of geheel ziek zijn gemeld. Ook is de uitvoering kwetsbaar, omdat we beschikken over een beperkt aantal relatiebeheerders met technische kennis. Gezien de bestuurlijke afspraken, de uitdaging voortkomend uit Corona en de problematiek rondom personele kwetsbaarheid, zal op onderdelen (tijdelijk) moeten worden ingehuurd.

Programma Groen Oranje Rood
Watersystemen 9 1 2
Prestaties met afwijkingen De maatregelen om het beheersgebied voor wateroverlast (WB21) op orde te brengen zijn uitgevoerd (%) (De getallen tussen haakjes zijn het percentage van de oppervlakte van het beheergebied dat voldoet aan de normen voor WB21) KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor macrophyten (%)
KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor fytoplankton (%)

Exploitatiekosten programma Watersystemen

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2021, inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2021 Afwijking
Externe kosten € 13.283.000 € 14.016.340 € -733.340
Externe opbrengsten € 0 € -127.616 € 127.616
Personeelskosten € 8.631.000 € 8.631.000 € 0
Rente en afschrijving € 8.147.000 € 8.363.000 € -216.000
Netto kosten programma Watersystemen € 30.061.000 € 30.882.724 € -821.724

Toelichting exploitatiekosten programma Watersystemen

Externe kosten:

De prognose van de externe kosten is € 732.000 hoger. dit wordt voor € 292.000 (N) veroorzaakt door uitgesteld werk 2020. Voor het uitgesteld werk wordt bij de besluitvorming over de jaarrekening 2020 een bestemmingsreserve gevormd. De onttrekking van deze extra middelen uit de bestemmingsreserve verloopt via het onderdeel "Reserves". Daarnaast is het laatste deel betuining Sloeweg € 128.000 (N) verschoven van 2020 naar 2021. (Hier staat de ontvangen bijdrage van de provincie tegenover) Deze bedragen zijn in de begrotingswijiziging verwerkt waarna het verschil nihil is.

Vanwege wet- en regelgeving kan depotbeheer "niet toepasbare baggerspecie" niet meer afnemen. Deze categorie baggerspecie wordt afgezet naar verwerkers tegen structureel hogere kosten. De prognose voor 2021 is hierdoor € 35.000 (N) hoger. Daarnaast heeft de RUD heeft vanwege o.a. PFAS problematiek geen toestemming gegeven om reeds opgeslagen partijen grond te verwerken. Hierdoor incidentele extra kosten van circa € 99.000 (N) dit jaar voor verwerking van deze partijen grond.

In de prognose is verwerkt dat we een bijdrage van € 125.000 verstrekken in 2021 in het kader van het LEADER programma. (Het LEADER-programma biedt kansen voor het financieren van initiatieven in Midden Noord Zeeland op het gebied van Levende landbouw/samenwerking in de vrijetijdseconomie en burger initiatief. In Zeeuws -Vlaanderen financiert het initiatieven op het gebied van producten uit Zeeuws Vlaanderen, zorg voor de streek, lerend werken en met als extra aandachtspunt recreatie en toerisme in Zeeuws Vlaanderen.) Tegenover deze extra kosten staat de onttrekking uit de bestemmingsreserve, dit verloopt via het onderdeel "Reserves". De kosten van het LEADER programma en de onttrekking daarvoor uit de reserve zijn opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2021.

Daarnaast worden er in 2021 meer kosten gemaakt voor het waterschapbeheerprogramma. Met name door het digitaal moeten organiseren van het gehele interne en externe proces en de digitale communicatie meer kosten (€ 22.000 (N) ) met zich mee brengen. De overige kleine verschillen bedragen gesaldeerd € 31.000 (N). het in de programmabegroting opgenomen bedrag onvoorzien is nog niet ingezet en daarom als € 20.000 (V) opgenomen.

Externe opbrengsten:

De prognoses van de externe opbrengsten is € 128.000 hoger door het doorschuiven van het laatste deel betuining Sloeweg € 128.000 (V). (Hier staan de kosten uitvoering tegenover) Dit bedrag zal in de begrotingswijziging verwerkt worden waarna het verschil nihil is.

Personeelslasten:

Het waterschap staat op het gebied van personeelsformatie voor grote uitdagingen. Die worden veroorzaakt doordat er enerzijds vanuit nieuwe bestuurlijke ambities extra taken en nieuwe werkzaamheden worden toegevoegd aan de reeds bestaande werkzaamheden en projecten, waardoor meer en ander werk moet worden verzet. Anderzijds is momenteel niet alle kennis en kunde aanwezig voor de uitvoering van deze extra en nieuwe taken en wordt er vanuit de organisatieontwikkeling een andere manier van werken gevraagd. Deels wordt de oplossing gezocht in het bij-/omscholen van medewerkers gericht op nieuwe kennis én nieuwe competenties, maar anderzijds blijft ook dan extra capaciteit hard nodig.

Voor de salariskosten kan er een voordeel ontstaan omdat geregeld blijkt dat vacatures lastig invulbaar zijn wegens krapte op de arbeidsmarkt, met name als het om (civiel) technici gaat en specialisten op watergebied. Dat vormt een reëel risico op het kunnen vinden van de juiste mensen. Gelet op de grote uitdagingen zal het daardoor steeds vaker nodig zijn dat tijdelijk ingehuurd moet worden om doelstellingen te kunnen halen. Er wordt aan gewerkt om dit goed inzichtelijk krijgen voor de komende tijd, zodat de juiste keuzes gemaakt kunnen worden om genoemde uitdagingen goed het hoofd te bieden.

Rente en afschrijving:

Bij het opstellen van de begroting is een inschatting gemaakt van de eind 2020 afgeronde projecten waarvan de eerste afschrijving in 2021 plaatsvindt. Voor een aantal projecten was nog geen afschrijving begroot. Omdat deze projecten inmiddels volledig of voor 75% gereed zijn, zijn de kapitaalasten nu wel meegenomen in de prognose.

Risico’s en ontwikkelingen:

De verwachte energiekosten in 2021 voor de poldergemalen zouden op basis van het 3-jarige gemiddelde verbruik € 125.000,- hoger uitkomen dan begroot. Deze verhoging ligt in lijn met de berekende begrotingsbedragen voor 2021. Bij opstelling van de begroting is echter gekozen voor een hoger risicoprofiel; uitgaande van drogere jaren. In deze 1e monitor 2021 is voorlopig het hogere risicoprofiel aangehouden in afwachting van de ontwikkelingen gedurende het jaar.

Na de aanbesteding van de maaibestekken WB 2021-2024 begin mei 2021 blijkt dat in 2021 onvoldoende budget zal zijn om hetzelfde areaal aan waterlopen te maaien als in 2020. Er wordt gezocht naar oplossingen in beperkingen binnen de maaiwerkzaamheden zelf. Indien nodig zal de algemene vergadering op een later moment een begrotingswijziging worden voorgesteld

Najaar 2020 heeft de aanbesteding van labwerkzaamheden plaatsgevonden. In de begroting 2021 is 80% van de verwachte stijging analysekosten opgenomen. Dit betekent voor het programma watersystemen dat we de analyses proberen te beperken. Uit nader onderzoek gedurende het jaar moet blijken of dit haalbaar is binnen het beschikbare budget 2021.

Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

-

Investeringen Programma Watersystemen

Begroting Prognose Besteed
Bruto € 12.158.000 € 9.758.116
Netto € 9.371.000 € 8.997.487 € 1.688.000

Toelichting investeringen programma Watersystemen

Algemeen:

Het investeringsprogramma voorziet nu een onderschrijding van € 800.000,- (9%). Dit vooral als gevolg van het feit dat projecten nog niet zijn overgedragen vanuit de planvorming of dat de grond ontbreekt om het project te kunnen verwezenlijken. Hierbij moet worden opgemerkt dat wanneer de projecten wel vanuit planvorming worden overgedragen,  er momenteel geen verdere capaciteit aanwezig is om het op te pakken.

Ontwikkelingen, risico's en kansen

Ontwikkelingen

Alle nieuwe investeringsprojecten worden conform het nieuwe proces projectmanagement opgepakt en uitgewerkt. In de praktijk bemerken wij dat als gevolg van onervarenheid, maar ook door introduceren van nieuwe onderdelen (integraliteit, duurzaamheid, risicogestuurd werken) het voorbereiden en realiseren van projecten momenteel meer tijd kost, dan werken op de oude manier. Ook wordt grondverwerving een steeds tijdrovender proces. De prognose is dat dit jaar 91 % van het geplande investeringsvolume wordt bereikt.

In de AV van april 2021 is € 950.000,- extra krediet verleend voor het project betreffende de maatregelen bij Kruispolder.  De verwachting is dat in de AV van oktober 2021 een uitvoeringskrediet van bruto € 10  miljoen zal worden aangevraagd, waarmee de totale projectkosten zullen uitkomen op bruto € 12,2 miljoen (€ 8,9 miljoen netto). De realisatie van het werk is voorzien vanaf begin 2022. Voor verdere details, zie de tegel van project Kruispolder onder het kopje Investeringen.

Risico's

Als gevolg van corona, leverantieproblemen op onderdelen Als gevolg van capaciteitsproblemen (planvorming) blijven nieuwe opdrachten uit of lopen grote vertraging op in relatie met onze doelstellingen. Hierdoor disbalans programmering-realisering

Kansen

Er is voor 2021 een prognose van € 750.000,- opgenomen voor het uitvoeren van maatregelen stuwen/duikers. Door een gedegen voorbereiding zijn er kansen om dit jaar meer te realiseren. Voorstel is deze kans te benutten en € 750.000,- van het krediet van 2024 hiervoor in 2021/2022 te benutten.

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

PRJ1391F BOB Zeeuws-Vlaanderen 2020: de geplande technische afronding te verschuiven van 2020-12 naar 2021-12.

PRJ1502 Uitv. stedelijke waterplannen 2020: de geplande technische afronding te verschuiven van 2020-12 naar 2021-12.

PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGOR 14-19: de geplande technische afronding te verschuiven van 2020-12 naar 2021-12.

PRJ1153H Vervangen krooshekreiniger gemaal Willem: de geplande technische afronding te verschuiven van 2020-12 naar 2021-10.

PRJ1456A Uitv. duikers/stuwen GGOR/WB21 2021:  Er is voor 2021 een prognose van € 750.000,- opgenomen voor het uitvoeren van maatregelen stuwen/duikers. Door een gedegen voorbereiding zijn er kansen om dit jaar meer te realiseren. Voorstel is deze kans te benutten en € 750.000,- van het krediet van 2024 hiervoor in 2021/2022 te benutten.

Prestatieboom Gezond water

Strategisch effect Gezond water

Wat willen we bereiken?

Gezond water (goede ecologische waterkwaliteit)

Het watersysteem is ecologisch gezond. Zo draagt het bij aan een goede omgeving voor mens (wonen, werken, recreëren) en dier.

KRW-waterlichamen (39 in totaal) voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor fytoplankton (%)

We streven naar een goede ecologische waterkwaliteit in al onze oppervlaktewateren in 2027, in lijn met de doelen van de kaderrichtlijn Water (KRW). Dit betekent dat de watersystemen de juiste hoeveelheid en soortensamenstelling vis, waterplanten, macrofauna (zoals amfibieën) en algen moeten hebben. Om de doelen te bereiken creëren we een geschikte leefruimte voor de biologie in combinatie met een goede chemische waterkwaliteit.

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht:

De resultaten van deze bemonsteringen worden steeds in het jaar na het meetjaar gerapporteerd in de Integrale voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland. Deze verschijnt medio 2021 met de cijfers over 2020. Naar verwachting wordt deze doelstelling niet gehaald. Onderzocht wordt of de doelen voor brakke wateren bijgesteld moeten/kunnen worden op basis van nieuwe kennis over brakke watersystemen. Dit omdat brakke systemen anders functioneren dan zoete watersystemen.

 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2021 75 8

KRW-waterlichamen (39 in totaal) voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor macrofauna (%)

We streven naar een goede ecologische waterkwaliteit in al onze oppervlaktewateren in 2027, in lijn met de doelen van de kaderrichtlijn Water (KRW). Dit betekent dat de watersystemen de juiste hoeveelheid en soortensamenstelling vis, waterplanten, macrofauna (zoals amfibieën) en algen moeten hebben. Om de doelen te bereiken creëren we een geschikte leefruimte voor de biologie in combinatie met een goede chemische waterkwaliteit.

Opmerking monitor:

De resultaten van deze bemonsteringen worden steeds in het jaar na het meetjaar gerapporteerd in de Integrale voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland. Deze verschijnt medio 2021 met de cijfers over 2020. Naar verwachting wordt deze doelstelling ongeveer gehaald. Onderzocht wordt of de doelen voor brakke wateren bijgesteld moeten/kunnen worden op basis van nieuwe kennis over brakke watersystemen. Dit omdat brakke systemen anders functioneren dan zoete watersystemen.

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2021 75 39

KRW-waterlichamen (39 in totaal) voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor macrophyten (%)

We streven naar een goede ecologische waterkwaliteit in al onze oppervlaktewateren in 2027, in lijn met de doelen van de kaderrichtlijn Water (KRW). Dit betekent dat de watersystemen de juiste hoeveelheid en soortensamenstelling vis, waterplanten, macrofauna (zoals amfibieën) en algen moeten hebben. Om de doelen te bereiken creëren we een geschikte leefruimte voor de biologie in combinatie met een goede chemische waterkwaliteit.

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

De resultaten van deze bemonsteringen worden steeds in het jaar na het meetjaar gerapporteerd in de Integrale voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland. Deze verschijnt medio 2021 met de cijfers over 2020. Naar verwachting wordt deze doelstelling niet gehaald. Onderzocht wordt of de doelen voor brakke wateren bijgesteld moeten/kunnen worden op basis van nieuwe kennis over brakke watersystemen. Dit omdat brakke systemen anders functioneren dan zoete watersystemen.

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2021 75 3

KRW-waterlichamen (39 in totaal) voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor vis (%)

We streven naar een goede ecologische waterkwaliteit in al onze oppervlaktewateren in 2027, in lijn met de doelen van de kaderrichtlijn Water (KRW). Dit betekent dat de watersystemen de juiste hoeveelheid en soortensamenstelling vis, waterplanten, macrofauna (zoals amfibieën) en algen moeten hebben. Om de doelen te bereiken creëren we een geschikte leefruimte voor de biologie in combinatie met een goede chemische waterkwaliteit.

Opmerking monitor:

De resultaten van deze bemonsteringen worden steeds in het jaar na het meetjaar gerapporteerd in de Integrale voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland. Deze verschijnt medio 2021 met de cijfers over 2020. Naar verwachting wordt deze doelstelling gehaald.

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2021 75 45

Tactische doelstellingen Gezond water

Wat willen we bereiken?

Chemische waterkwaliteit

We streven naar ecologisch gezond water, onder meer door te werken aan de KRW-opgaven voor 2027 en het uitvoeren van maatregelen. Daarvoor gaan we een goede inrichting en chemische waterkwaliteit in stand houden en waar mogelijk verbeteren. Met focus op effectieve maatregelen.

KRW-waterlichamen (39 in totaal) voldoen aan de normen voor de chemische waterkwaliteit (%)

De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt normen voor een reeks aan milieuvreemde stoffen. Als waterbeheerder zijn we verantwoordelijk voor het terugdringen van deze stoffen (prioritaire en specifiek verontreinigende stoffen).

Opmerking monitor:

Monstername en analyse vindt plaats gedurende het hele jaar. In het voorjaar van 2022 wordt de data getoetst en is de realisatie van 2021 dus pas bekend

Periode Doelstelling 31-12
2021 75

Zo gaan we dat doen

Leefruimte voor biologie

We streven naar ecologisch gezond water, onder meer door te werken aan de KRW-opgaven voor 2027 en het uitvoeren van maatregelen. Daarvoor gaan we een goede inrichting en chemische waterkwaliteit in stand houden en waar mogelijk verbeteren. Met focus op effectieve maatregelen.

Watersystemen zijn bereikbaar voor vis (% t.o.v. de oppervlakte van het totale beheergebied)

Het beheersgebied moet in 2027 voldoen aan de KRW-doelstellingen. Voor de inrichting van het watersysteem zijn bindende maatregelen opgenomen in het Stroomgebiedsbeheerplan Schelde 2016-2021. Dit betreft onder meer vispassages en natuurvriendelijke oevers.

Periode Realisatie mei Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2021 47 45 47

Natuurvriendelijke oevers aangelegd (in km)

Het beheersgebied moet in 2027 voldoen aan de KRW-doelstellingen. Voor de inrichting van het watersysteem zijn bindende maatregelen opgenomen in het Stroomgebiedsbeheerplan Schelde 2016-2021. Dit betreft onder meer vispassages en natuurvriendelijke oevers.

Opmerking monitor:

De natuurvriendelijke oevers worden normaliter aangelegd na de oogst, dus in najaar 2021. Een deel zal aangelegd worden binnen het project baggeren Stierskreek. De grondaankoop ten behoeve van het aanleggen van de natuurvriendelijke oevers loopt niet goed. Het laaghangende fruit is geplukt.  Bij de boeren die zelf graag mee wilden doen , hebben we gronden aangekocht en het werk uitgevoerd. Het wordt nu steeds lastiger om op vrijwillige basis gronden te verwerven. Voor dit jaar is de verwachting dat we de 3 kilometer nog wel gaan halen.

Periode Realisatie mei Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2021 0 3 4

Zo gaan we dat doen

Prestatieboom Beperken wateroverlast

Strategisch effect Beperken wateroverlast

Tactische doelstellingen Beperken wateroverlast

Wat willen we bereiken?

Inrichten van het watersysteem

In 2020 hebben we de Planvorming Wateropgave voor alle gebieden afgerond.

In 2027 is het gebied op orde volgens de WB21-normen voor wateroverlast. Normaanpassing stellen we voor als de maatschappelijke baten niet in verhouding staan tot de kosten.

Planvorming Wateropgave afgerond: het gebied is doorgerekend op basis van de inundatienormen (%)

We ronden eind 2020 de Planvorming Wateropgave (PWO) af. Daarin brengen we het huidige beschermingsniveau voor situaties met extreme neerslag voor ons gele gebied in beeld, zodat de benodigde maatregelen kunnen worden bepaald.

Opmerking monitor:

Het technisch doorrekenen is afgerond (100%). In maart zijn 2 van de 4 gebieden ter inzage gelegd voor de streek. Naar verwachting vindt de vaststelling door de AV medio 2021 plaats. Schouwen-Duiveland zal naar verwachting medio 2021 ter inzage gelegd worden, vaststelling door de AV eind 2021. Voor West-Zeeuws-Vlaanderen is de planning om medio 2021 de (digitale) streekbijeenkomst te organiseren, de vaststelling door de AV komt dan uit op begin 2022.

Periode Realisatie mei Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2021 100 100 100

De maatregelen om het beheersgebied voor wateroverlast (WB21) op orde te brengen zijn uitgevoerd (%)

Ons watersysteem moet in 2027 volledig voldoen aan de inundatienormen (WB21), die zijn vastgesteld in het Omgevingsplan Zeeland.

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

Bij vrijwel alle WB21 maatregelen is grondaankoop noodzakelijk. De voortgang in de grondaankoop is niet groot. Als de grondaankoop niet sneller gaat dan zullen we de doelstelling niet kunnen halen.

Periode Realisatie mei Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2021 59 73 58

Zo gaan we dat doen

In stand houden van het watersysteem

We streven (op termijn) naar verwijdering van de muskusrat in Nederland tot aan de landsgrenzen.

Prestatieboom Optimaal gebruik

Strategisch effect Optimaal gebruik

Wat willen we bereiken?

Optimaal gebruik

De watersystemen scheppen goede randvoorwaarden voor de verschillende functies. Dit gebeurt binnen de lokale mogelijkheden. Met een balans tussen de verschillende belangen, nu en in de toekomst.

Tactische doelstellingen Optimaal gebruik

Wat willen we bereiken?

Gewenste waterpeilen

We stemmen de waterpeilen optimaal af op het grondgebruik en de bodemopbouw, in relatie met wateroverlast en droogte. In 2020 heeft het hele gebied een actueel peilbesluit. In 2027 is het gebied op orde volgens de peilbesluiten.

Het gebied heeft een actueel vastgesteld peilbesluit (%)

We stemmen de waterpeilen optimaal af op het grondgebruik en de bodemopbouw, in relatie met wateroverlast en droogte. In 2020 heeft het hele gebied een actueel peilbesluit (bandbreedte prestatie 2020: 61-100%).

Opmerking monitor:

De doorrekeningen zijn voor het grootste deel gedaan. Voor het peilbesluit is daarnaast de afstemming met de streek en ook de formele peilbesluitprocedure relevant. Vooralsnog wordt uitgegaan van vaststelling van 2 van de 4 gebieden in de AV medio 2021. Voor Schouwen-Duiveland wordt uitgegaan van vaststelling laatste kwartaal 2021, voor West-Zeeuws-Vlaanderen ligt er dan wel een ontwerp (db-besluit) maar het besluitvormingstraject voor de AV loopt door naar het eerste kwartaal 2022.

Periode Realisatie mei Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2021 61 100 61

De maatregelen om het beheersgebied voor peilbeheer (GGOR) op orde te brengen zijn uitgevoerd (%)

Eind 2021 hebben we alle peilbesluiten geactualiseerd. Vervolgens voeren we de benodigde maatregelen uit om de gewenste peilen overal te kunnen voeren. In 2027 moet het gebied hiervoor volledig op orde zijn.

Opmerking monitor:

Een aandachtspunt is dat de maatregelen zonder grondaankoop vrijwel allemaal zullen zijn uitgevoerd halverwege dit jaar. Voor de overige maatregelen is grondaankoop nodig. Grondaankoop vormt dan voor het realiseren van het GGOR-doel een risico. Grondaankoop gaat te langzaam.

Periode Realisatie mei Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2021 62 67 61

Aantal afwijkingen van de bandbreedte in het peilgebied door technisch falen

We streven ernaar dat de peilen in het gehele gebied in 2027 voldoen aan de actuele peilbesluiten (maximaal 5 afwijkingen per jaar)

Periode Realisatie mei Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2021 0 5 1

Zo gaan we dat doen

Verantwoord gebruik van water

Zoetwaterbeschikbaarheid

Ook de beschikbaarheid van zoetwater maakt een integraal onderdeel uit van ons werk en beleid: In de uitwerking van beleid en projecten die voor een verbetering van de zoetwatervoorziening zorgen, brengen we de mogelijkheden actiever met de regio en belanghebbenden in beeld. De financiële verantwoordelijkheid in de uiteindelijke realisatie ligt bij de afnemer. We nemen een strategisch standpunt in over het Volkerak-Zoommeer.

Water in de stad

We zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van stedelijk oppervlaktewater en het afvoeren van overtollig water uit het stedelijk gebied.

Grondwater

Duurzaam in stand houden en zo mogelijk aanvullen van de hoeveelheid zoet grondwater in het gehele beheergebied (binnen de mogelijkheden).