Programma Waterkeringen

Totaal Programma Waterkeringen

Overzicht prestaties programma Waterkeringen

De voorbereiding en uitvoering van de HWBP-projecten vraagt momenteel al veel capaciteit. De komende jaren zal dat alleen maar toenemen. In 2024 is voorzien dat 30 fte extra nodig zal zijn voor HWBP-projecten. De krapte op de arbeidsmarkt, met name als het om civiel technici gaat en specialisten op watergebied vormt een reëel risico op het kunnen vinden van de juiste mensen. Dat is nu reeds merkbaar. In combinatie met de vergrijzing van onze medewerkers en de ontgroening in Zeeland gaat dat veel inspanning vragen. Nieuw is de instaptoets voor HWBP-projecten, ook dat vraagt extra capaciteit. Dit wedijvert qua capaciteit met andere prioriteiten zoals Zorgplicht, de legger voor waterkeringen, het project getijdenduiker en de werkzaamheden van het WBI-team. Formatief heeft programma Waterkeringen momenteel dan ook een flinke uitdaging die de komende jaren zal aanhouden. De uitdaging wordt veroorzaakt doordat er enerzijds vanuit nieuwe bestuurlijke ambities extra taken en nieuwe werkzaamheden worden toegevoegd aan de reeds bestaande werkzaamheden en projecten, waardoor met hetzelfde aantal fte meer en ander werk moet worden verzet. Anderzijds is momenteel niet alle kennis en kunde aanwezig voor de uitvoering van deze extra en nieuwe taken en wordt er vanuit de organisatieontwikkeling een andere manier van werken gevraagd. Deels wordt de oplossing gezocht in het bij-/omscholen van medewerkers gericht op nieuwe kennis èn nieuwe competenties (optimaliseren van gebiedsgericht relatiebeheer vanuit de taakuitvoering van het waterschap), maar anderzijds blijft ook dan extra capaciteit hard nodig. Ook kan het nodig zijn dat tijdelijk ingehuurd moet worden om doelstellingen te kunnen halen.

Programma Groen (Op schema van gestelde doel) Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel) Rood (<80 procent op schema van gestelde doel)
Waterkeringen 3 0 1
Prestaties met afwijkingen 560 km regionale waterkeringen, inclusief kunstwerken, is beoordeeld o.b.v. de nieuwe provinciale veiligheidsnormering (%)

Exploitatiekosten programma Waterkeringen

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2021, inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2021 Afwijking
Externe kosten € 7.407.000 € 7.847.000 € -440.000
Externe opbrengsten € -530.000 € -610.000 € 80.000
Personeelskosten € 3.836.000 € 3.836.000 € 0
Rente en afschrijving € 374.000 € 383.000 € -9.000
Netto kosten programma waterkeringen € 11.087.000 € 11.456.000 € -369.000

Toelichting exploitatiekosten programma Waterkeringen

Externe kosten:

De prognose van de externe kosten is € 440.000,- hoger.. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende zaken:

Herstel Zuiderhoofd Westkapelle: Voor de planvormingsfase wordt advies ingewonnen voor de scenarioverkenning van het herstel van het Zuiderhoofd bij Westkapelle en de vervanging van de damwanden haventje Waarde. De totale advieskosten voor beide onderzoeken is geraamd op € 100.000,-.

Aanpassing rolbrug Tholen: Met de gemeente Tholen is afgesproken dat het waterschap bijdraagt aan de aanpassing van de rolbrug in de haven van Tholen. Over de verdeling van de kosten zijn afspraken gemaakt. De bijdrage van het waterschap wordt geraamd op € 160.000,-.

Monitoring Perkpolder: Voor het uitvoeren van het eigen monitoringsonderzoek, zoals gevraagd door het bestuur van het waterschap, naar de werking en het effect van het kwelscherm op oppervlaktewaterkwaliteit wordt een overschrijding verwacht van ca. € 100.000,-. Op basis van het nog op te stellen monitoringsplan wordt een offerte aangevraagd.


Externe opbrengsten:

-

Personeelslasten:

Het waterschap staat op het gebied van personeelsformatie voor grote uitdagingen. Die worden veroorzaakt doordat er enerzijds vanuit nieuwe bestuurlijke ambities extra taken en nieuwe werkzaamheden worden toegevoegd aan de reeds bestaande werkzaamheden en projecten, waardoor meer en ander werk moet worden verzet. Anderzijds is momenteel niet alle kennis en kunde aanwezig voor de uitvoering van deze extra en nieuwe taken en wordt er vanuit de organisatieontwikkeling een andere manier van werken gevraagd. Deels wordt de oplossing gezocht in het bij-/omscholen van medewerkers gericht op nieuwe kennis én nieuwe competenties, maar anderzijds blijft ook dan extra capaciteit hard nodig.

Voor de salariskosten kan er een voordeel ontstaan omdat geregeld blijkt dat vacatures lastig invulbaar zijn wegens krapte op de arbeidsmarkt, met name als het om (civiel) technici gaat en specialisten op watergebied. Dat vormt een reëel risico op het kunnen vinden van de juiste mensen. Gelet op de grote uitdagingen zal het daardoor steeds vaker nodig zijn dat tijdelijk ingehuurd moet worden om doelstellingen te kunnen halen. Er wordt aan gewerkt om dit goed inzichtelijk krijgen voor de komende tijd, zodat de juiste keuzes gemaakt kunnen worden om genoemde uitdagingen goed het hoofd te bieden.

Rente en afschrijving:

-

Risico’s en ontwikkelingen:

Bij de uitvoering van de vooroeververdediging bij Nieuw Neuzenpolder is een onbekende leiding waargenomen. Het ontwerp wordt hierop aangepast. Risico bestaat dat er geen sluitende bestorting kan worden gerealiseerd of dat voor het verwijderen van de leiding om een sluitende bestorting te verkrijgen extra kosten moeten worden gemaakt.

Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

-

Toelichting investeringen programma Waterkeringen

Algemeen:

De prognose voor het HWBP-project Hansweert (PRJ1013H) is dat dit jaar de kosten voor de planstudie met ca. € 2,1 miljoen zullen worden overschreden en dat de totale kosten voor deze fase met ca. € 3,8 miljoen zullen worden overschreden. Naar verwachting zal een deel van deze kosten door het HWBP subsidiabel worden gesteld. Belangrijkste oorzaken voor deze overschrijding zijn:
* extra werkzaamheden (bijv. detailleringsniveau definitief ontwerp (DO) en additionele onderzoeken);
* vertragingen (besluitvorming, bijvoorbeeld Oostelijke Ontsluitingsroute);
* extra benodigde inzet vanuit externe ingenieursbureau, de aannemer en intern (POW);
* inefficiëntie door Corona (‘management by Teams and email’ i.p.v. gezamenlijke projectlocatie). 

Voorgesteld wordt om via deze monitor een aanvullend (bruto)krediet aan te vragen van € 3,8 miljoen.

Door het naar voren halen van het project 'Westhavendam Breskens' (PRJ1512) zal dit jaar ca. € 1 miljoen meer worden uitgegeven dan begroot. Het gaat hier echter om een verschuiving van kosten van 2022 naar 2021. Met het naar voren halen van dit project wordt voldaan aan de oproep van de brancheverenigingen om in deze coronatijd projecten naar voren te halen.

Ontwikkelingen, risico's en kansen

Ontwikkelingen 

De prognose is dat dit jaar geplande investeringsvolume zal worden overschreden en daarmee ook het totale krediet voor de planuitwerkingsfase.

Risico's

Stagnatie als gevolg van corona, maar ook PFAS is nog altijd een risico (b.v. bij HWBP-project Hansweert). Op de planproducten van het HWBP-project Hansweert bestaat de kans op eventueel beroep/bezwaar. Tot slot is het capaciteitstekort bij het HWBP-project Hansweert (maar ook bij de toekomstige HWBP-projecten) een groot risico.

Kansen

Vanuit 'duurzaamheid' en 'innovaties' lopen binnen het HWBP-project Hansweert meerdere initiatieven die volledig/grotendeels worden gesubsidieerd vanuit het HWBP. Verder worden binnen het programma WK diverse projecten als bouwteam opgepakt en de ervaringen die hierin worden opgedaan kunnen worden gebruikt voor andere projecten die via een bouwteam kunnen worden opgepakt.

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

PRJ1440A Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2020: Het krediet te verhogen van € 320.000,-/ € 320.000,- bruto/netto naar € 355.000,-/€ 355.000,- bruto/netto.

PRJ1013H HWBP Hansweert: Het bruto krediet te verhogen van € 7.250.000,-/ € 7.250.000,- bruto/netto naar € 11.075.000,-/€ 11.075.000,- bruto/netto (zie programma Waterkeringen).  Aanvullende opmerking: Vooralsnog is dit bedrag zowel bruto als netto en vinden op dit moment gesprekken plaats met het HWBP om een deel van de (exogene) kosten alsnog subsidiabel te stellen.

 

Prestatieboom Waterveiligheid

Strategisch effect Waterveiligheid

Tactische doelstellingen Waterveiligheid

Primaire keringen op orde brengen

Voor het waterschap is en blijft de waterveiligheid prioriteit nummer 1.

Eind 2022 zijn alle primaire waterkeringen voorzien van een veiligheidsoordeel op basis van de nieuwe wettelijke veiligheidsnorm.

We zorgen ervoor dat in 2050 alle primaire waterkeringen en kunstwerken aan de wettelijke norm voldoen.

We hebben er aandacht voor dat de toekomstige waterveiligheidsopgave betaalbaar blijft voor de Zeeuw. Het nationale belang van waterveiligheid vraagt om een eerlijke verdeling van de kosten over de inwoners van Nederland.

We zetten de strategische samenwerking in de Projectorganisatie Waterveiligheid (POW) voort en werken aan het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) samen met andere waterschappen en Rijkswaterstaat.

 

424 km primaire waterkeringen, inclusief kunstwerken, is beoordeeld o.b.v. de wettelijke veiligheidsnormering (%)

In 2050 moeten alle primaire waterkeringen aan de wettelijke normen voldoen. Om dit te halen moeten eind 2022 alle primaire waterkeringen, inclusief de kunstwerken beoordeeld zijn op basis van het wettelijke beoordelingsinstrumentarium.

Opmerking monitor:

Ten opzichte van de vorige bestuursmonitor (26,6% en 112,65 km) is de prognose per 1 mei 2021. dat in totaal 148,41 km van het totaal areaal vn 425 km gereed zal zijn. De totale doelstelling lijkt haalbaar te zijn, maar dit is mede afhankelijk van de beoordeling door ILT.

 

Periode Realisatie mei Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2021 35 60 27

Zo gaan we dat doen

Primaire keringen in stand houden

We voldoen aan het wettelijk kader zorgplicht en daarmee zijn we aantoonbaar continu in control op onze kerntaak waterveiligheid.

De organisatie voldoet aan de inrichtingseisen van de Zorgplicht op de primaire waterkeringen (%)

Het waterschap is verplicht alle primaire waterkeringen in goede staat van onderhoud te brengen en te houden. De eisen die hier aan worden gesteld komen tot uiting in de Zorgplicht op de primaire waterkeringen. Onze ambitie is om eind 2021 te voldoen aan het wettelijk kader Zorgplicht. Daarmee zijn we aantoonbaar in control op onze kerntaak waterveiligheid.

Opmerking monitor:

In vergelijking tot voorgaande jaren heeft het waterschap aanzienlijke voortgang geboekt op de inrichtingseisen van de Zorgplicht primaire waterkeringen. Desondanks blijft de voortgang wat achter ten opzichte van de doelstellingen uit de Strategienota 2019-2023. Hier zijn diverse aanleidingen voor te geven. Er is sprake van verschuiving van capaciteit naar en inzet voor de organisatieontwikkeling. Zowel assetmanagement als informatiemanagement vragen aanzienlijke extra inzet van de medewerkers. Verder spelen ook de vertraging inwerkingtreding Omgevingswet en de coronapandemie een rol.

 

Periode Realisatie mei Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2021 64 100 64

De organisatie voldoet aan de uitvoeringseisen van de Zorgplicht op de primaire waterkeringen (%)

Het waterschap is verplicht alle primaire waterkeringen in goede staat van onderhoud te brengen en te houden. De eisen die hier aan worden gesteld komen tot uiting in de Zorgplicht op de primaire waterkeringen. Onze ambitie is om eind 2021 te voldoen aan het wettelijk kader Zorgplicht. Daarmee zijn we aantoonbaar in control op onze kerntaak waterveiligheid.

Opmerking monitor:

In vergelijking tot voorgaande jaren heeft het waterschap aanzienlijke voortgang geboekt op de inrichtingseisen van de Zorgplicht primaire waterkeringen. Desondanks blijft de voortgang wat achter ten opzichte van de doelstellingen uit de Strategienota 2019-2023. Hier zijn diverse aanleidingen voor te geven. Er is sprake van verschuiving van capaciteit naar en inzet voor de organisatieontwikkeling. Zowel assetmanagement als informatiemanagement vragen aanzienlijke extra inzet van de medewerkers. Verder spelen ook de vertraging inwerkingtreding Omgevingswet en de coronapandemie een rol.

Periode Realisatie mei Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2021 55 100 50

Regionale waterkeringen en noodvoorzieningen op orde brengen/houden

We leveren actieve inbreng voor de herziening van de normen voor het stelsel voor de regionale waterkeringen, zodat de Provincie Zeeland in 2020 de normen kan vaststellen.

We starten met het inspecteren van de regionale keringen en brengen in beeld wat nodig is om aan de nieuwe normen te voldoen.

560 km regionale waterkeringen, inclusief kunstwerken, is beoordeeld o.b.v. de nieuwe provinciale veiligheidsnormering (%)

De doelstelling is dat in 2050 de regionale waterkeringen en kunstwerken aan de nieuwe normen voldoen. Er geldt nog geen wettelijke Zorgplicht op de regionale keringen. Het is wel voorzien dat de verplichting er op termijn zal komen. Na de implementatie van de zorgplicht primaire waterkeringen zal daarom een start worden gemaakt met de implementatie van de zorgplicht op de regionale keringen.

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

Met de provincie is afgesproken dat de toetsing van de regionale waterkeringen na de WBI-toetsing van de primaire waterkeringen wordt opgepakt. De ontwikkeling van de toetsingsmethode vind vooraf in overleg met de provincie plaats conform het waterbeheerprogramma in 2023.

 

 

Periode Realisatie mei Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2021 0 5 0

Prestatieboom Omgeving

Strategisch effect Omgeving

Tactische doelstellingen Omgeving

Omgeving

(Recreatief) medegebruik van onze waterkeringen en de service die we daarvoor leveren mogen niet ten koste gaan van (onze inzet voor) waterveiligheid.

In het gebied blijven we duidelijk en tijdig ruimte reserveren voor toekomstige versterkingen.

We zetten in op het voortzetten van het samenwerkingsconvenant voor het Veerse Meer. Onze focus ligt op het in stand houden van de huidige voorzieningen.

Zo gaan we dat doen