Overkoepelende thema's

Totaal Overkoepelende thema's

Overzicht prestaties Overkoepelende thema's

Vanaf 2021 worden de volgende PI's uitgevraagd:

- Energieneutraal 2025 (ter vervanging van de PI Eigen energieopwekking binnen het gehele waterschap t.o.v. het totale energieverbruik (%))

- 1% energiebesparing per jaar (ter vervanging van de PI Verbetering energie-efficiëntie binnen het hele waterschap t.o.v. 2005 (% cumulatief)

In de later dit jaar geplande evaluatie van de Strategienota 2019-2023 zal bovenstaand beschreven vervanging van PI's meegenomen worden. 

Voorgesteld wordt om via deze monitor bovenstaand alvast  te bekrachtigen dat bovenstaande PI's worden uitgevraagd ter vervanging van de tussen haakjes genoemde PI's die nu in de Strategienota 2019-2023 vermeld staan. 

 

Programma Groen( op schema van gestelde doel) Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel) Rood( <80 procent op schema van gestelde doel)
Overkoepelende Thema's 4 0 0

Exploitatiekosten Overkoepelende thema's

Toelichting exploitatiekosten Overkoepelende thema's

-

Investeringen Overkoepelende thema's

Risico's

PRJ1522 Aanleg zonnepanelen terreinen en gebouwen: Voor 2021 is een deelkrediet aangevraagd van € 3,47 miljoen voor 8 locaties (totale krediet bedraagt € 4,4 miljoen). De huidige prognose van de totale projectkosten valt op dit moment hoger uit. Er wordt een overschrijding voorzien van circa € 600k tot € 1,05 miljoen. Op het moment dat er een beter beeld te geven is zal het aanvullend krediet worden. 

Toelichtingen investeringen Overkoepelende thema's

-

Prestatieboom Overkoepelende thema's

Strategisch effect Overkoepelende thema's

Wat willen we bereiken?

Klimaatadaptatie

Aanpassen aan een veranderend klimaat zit op basis van wettelijke normen verweven in onze kerntaken. Daar ligt onze prioriteit. Waar het zowel onze taken als die van andere overheden raakt, werken we samen aan het klimaatbestendig maken van Zeeland.

Het waterschap gaat bij de klimaatopgaven uit van informatie uit de klimaatstudies van het KNMI die vertaald worden naar (wettelijke) normstelling.

We ontwikkelen stimuleringsbeleid om kleine betaalbare initiatieven breder bij bewoners en bedrijven onder de aandacht te brengen. We hechten hierbij sterk aan burgerparticipatie.

Voortgang per mei 2021

In het kader van de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland heeft in het eerste kwartaal de tweede consultatieronde plaatsgevonden. Na consultatie van de commissies WW en WB en behandeling in de algemene vergadering van het waterschap is er een bestuurlijke reactie verzonden aan het Bestuurlijk Kernteam Klimaatadaptatie die in mei verwerkt zal worden en zal worden beantwoord. Voor de zomer 2021 zal de strategie worden afgerond en voor defintiieve bestuurlijke besluitvorming worden voorgelegd. De Waterschaps KlimaatadaptatieStrategie (WKAS) sluit hier zo veel mogelijk op aan, rekening houdend met de randvoorwaarden uit uit het Waterschapsbeheerprogramma. De WKAS zal in november bestuurlijk vastgesteld gaan worden.

Duurzame energie en circulaire economie

In 2025 is Scheldestromen 100% energieneutraal. Daarvoor werken we samen met derden en zoeken we naar oplossingen met een financieel positieve business case.

We geven op een verantwoorde wijze ruimte voor de energietransitie in Zeeland, onder andere door participatie in de Zeeuwse Regionale Energiestrategie (RES)

In 2050 is het waterschap 100% circulair. In de periode tot en met 2030 streven we naar halvering van ons grondstoffenverbruik en het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater.

In samenwerking ontwikkelen we circulaire oplossingen voor onze kerntaken. Onze bijdrage richten we op de opstart- en onderzoeksfase van nieuwe oplossingen.

We werken samen met andere overheden om wettelijke beperkingen voor nuttig hergebruik van onze reststoffen op te heffen.

We volgen nieuwe en duurzame technieken, terugverdienen binnen de levensduur is een voorwaarde voor toepassing.

Voortgang per mei 2021

Inmiddels is de aanleg van de zonnepanelen op eigen terreinen gegund aan installatiebedrijf Paree BV. Eind van het jaar moeten de meeste locaties gerealiseerd zijn, daarmee wordt een significante stap gezet in het kosteneffectief energieneutraal worden van de bedrijfsvoering. Wat betreft energiebesparingsmaatregelen is er geen mededeling. korte beschrijving algemene voortgang thema Circulaire Economie: Op basis van een analyse van de grondstoffen die door 'waterschapshanden' gaan is inmiddels een top vijf gemaakt van grondstoffen waar we ons de komende 6 jaar op gaan richten. Dit en meer is opgeschreven in het Waterschapbeheerprogramma 2022-2027 welke op 3 juni in de AV behandeld wordt.

Leefomgeving

In ons werk hebben we aandacht voor meekoppelkansen om biodiversiteit in stand te houden en zo mogelijk naar een hoger niveau te tillen. We zoeken verbinding met maatregelen voor klimaatadaptatie, duurzame energie en circulaire economie. Hierbij nemen we onze verantwoordelijkheid, maar bekijken ook de mogelijkheden voor cofinanciering.

We blijven het vastgestelde beleid voor biodiversiteit uitvoeren.

Aandacht voor cultuurhistorische elementen in ons landschap is belangrijk. Hiervoor werken we samen met andere partijen. We stellen beleid voor cultuurhistorie op.

We zijn tegen ontpoldering als landinwaartse oplossing voor natuurherstel.

We staan open voor initiatieven van derden, waarbij het kostenveroorzakingsprincipe ons uitgangspunt is.

In 2021 hebben we de basis op orde om te voldoen aan de Omgevingswet. We zorgen er voor dat de waterbelangen goed geborgd worden in plannen van derden.

Voortgang per mei 2021

De onderwerpen R.O., recreatie en cultuurhistorie zijn meegenomen in het WBP. Daarna zal verdere uitwerking worden bezien. De evaluaties op bestaande visies cultuurhistorie (paalhoofden, duikers en sluizen) is nog niet gerealiseerd. Biodiversiteit heeft borging gekregen in de processen en via instrumenten D-GWW. In een uitvoeringsplan zijn kaders om de mate van bijdrage van een maatregel te toetsen (gebiedsbenadering) en kansen bepaald per asset. Project implementatie Omgevingswet loopt cf. planning, wel risico op werkdruk. De projectafstemming openbare ruimte met Zeeuwse overheden en nutsbedrijven is vastgelegd in een ondertekende overeenkomst. Intern zal een beheerorganisatie zorgen dat op termijn alle projecten (primaire programma's) worden opgevoerd in een voor alle aangesloten partijen raadpleegbare database.

Innovatie en kennis

Het waterschap past innovatieve methoden en technieken toe bij de uitvoering van de kerntaken. We pakken innovatie gestructureerd aan en ontwikkelen daarvoor innovatiebeleid.

We ontwikkelen een kennisstrategie voor het gestructureerd opdoen, behouden en toegankelijk maken van kennis.

We dragen samen met (Zeeuwse) onderwijsinstellingen bij aan het ontwikkelen van relevante kennis en kundige medewerkers.

Voortgang per mei 2021

In het kader van het strategische doel - het ontwikkelen van een gestructureerde aanpak voor innovatie - is in februari 2021 het nieuwe innovatiebeleid voor de periode 2021-2026 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. In dit beleid wordt ingezet op een effectieve bijdrage van innovatie aan de organisatieprestaties, het inrichten van de benodigde structuur en het stimuleren van een innovatieve cultuur binnen het waterschap. Het implementatieplan voor het nieuwe innovatiebeleid zal in kwartaal twee en drie van dit jaar worden uitgewerkt.
Het thema Innovatie & Kennis is tevens onderdeel gemaakt van het Waterschapsbeheerprogramma 2022-2027. Daarbij is er onder meer aandacht voor (toekomstige) knelpunten binnen de uitvoering van de primaire programma’s en de relatie met veranderende kennisbehoefte en inzet van innovatie om deze knelpunten op te kunnen lossen.

Crisisbeheersing

We hebben een professionele crisisorganisatie die voorbereid is op haar taak en we zijn volwaardig crisispartner in de regio.

Voortgang per mei 2021

In 2021 wordt de crisisbeheersing op orde gebracht door:
-de personele invulling van het team Crisisbeheersing op het juiste niveau te brengen;
-de bemensing van de crisisorganisatie te optimaliseren en de OTO (Opleiden, Trainen, Oefenen) van de crisisorganisatie volgens planning uit te voeren;
-de actualisatie van de plannen (crisisbeleid, deelplannen, maatregelplannen) op te stellen, te actualiseren of te programmeren (afhankelijk van prioriteit);
-deel te nemen aan een peer-review met collega-waterschappen.

Crisisoefeningen uitgevoerd en geëvalueerd

Mocht zich een crisis voor één van onze taken voordoen, dan reageren we snel en adequaat om de gevolgen te beperken. We hebben één crisisorganisatie voor al onze taken. We blijven ons ontwikkelen om goed toegerust te zijn en te blijven voor onze taak als volwaardig crisispartner in de regio.

Opmerking monitor

Afhankelijk van de Corona maatregelingen bezien of een grote oefening in 2021 te realiseren is.

Periode Realisatie mei Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2021 0 1 0

Tactische doelstellingen Overkoepelende thema's

Wat willen we bereiken?

Duurzame energie

In 2025 is Scheldestromen 100% energieneutraal. Daarvoor werken we samen met derden en zoeken we naar oplossingen met een financieel positieve business case.

We geven op een verantwoorde wijze ruimte voor de energietransitie in Zeeland, onder andere door participatie in de Zeeuwse Regionale Energiestrategie (RES)

1% energiebesparing per jaar

We zetten de komende jaren in op een verlaging van ons energieverbruik en daarmee onze CO2-uitstoot in onze kantoren, zuiveringsinstallaties en gemalen en nemen daarbij het wagen- en machinepark mee.

Opmerking monitor:

De score van 2020 is bij deze monitor ingevuld. Deze PI wordt jaarlijks bepaald. Cijfers 2021 zijn pas rond 1 april 2022 bekend.

Periode Realisatie mei Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2021 2 1 2

Energieneutraal 2025

We streven ernaar om in 2025 100% energieneutraal te zijn door energiebesparing en de opwekking van duurzame energie (door onszelf en derden). We onderzoeken de kansen voor het opwekken van duurzame energie (door onszelf en door derden).

Opmerking monitor:

De score van 2020 is bij deze monitor ingevuld. Deze PI wordt jaarlijks bepaald. Cijfers 2021 zijn pas rond 1 april 2022 bekend.

Periode Realisatie mei Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2021 53 15 53

Zo gaan we dat doen

Circulaire economie

In 2050 is het waterschap 100% circulair. In de periode tot en met 2030 streven we naar halvering van ons grondstoffenverbruik en het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater.

In samenwerking ontwikkelen we circulaire oplossingen voor onze kerntaken. Onze bijdrage richten we op de opstart- en onderzoeksfase van nieuwe oplossingen.

We werken samen met andere overheden om wettelijke beperkingen voor nuttig hergebruik van onze reststoffen op te heffen.

We volgen nieuwe en duurzame technieken, terugverdienen binnen de levensduur is een voorwaarde voor toepassing.

Circulair is een gunningscriterium in aanbestedingen (%)

Het waterschap wil, waar mogelijk, bijdragen aan de circulaire economie en streeft ernaar om in 2050 volledig circulair te zijn. Vanaf 2023 laten we circulariteit en CO2 reductie meewegen bij alle aanbestedingen waar dat relevant is.

Opmerking monitor:

De score in deze monitor is een inschatting. We zijn afhankelijk van landelijke ontwikkelingen om voor het op de juiste manier meetbaar maken van circulair aanbesteden. Momenteel is daar nog veel discussie over.

Periode Realisatie mei Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2021 15 15 5