Belastingen en financiën

Totaal Belastingen en financiën

Overzicht prestaties Belastingen en algemene opbrengsten

Totaal Groen (Op schema van gestelde doel) Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel) Rood (<80 procent op schema van gestelde doel)
Belastingen en algemene opbrengsten 0 2 0
Prestaties met afwijkingen Investeringen gerealiseerd binnen de oorspronkelijke planning (+ max 6 maanden)
Investeringen gerealiseerd binnen het oorspronkelijk verleende krediet (+ max 10% en/of € 250.000,-)

Exploitatiekosten Belastingen en algemene opbrengsten

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2021, inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2021 Afwijking
Externe kosten € 71.000 € 71.000 € 0
Externe opbrengsten € -2.639.000 € -2.639.000 € 0
Dividend € -2.300.000 € -3.450.000 € 1.150.000
Belastingopbrengst (incl oninbaar en kwijtscheldingen) € -97.294.000 € -98.115.294 € 821.294
Rente en afschrijving € 0 € 0 € 0
Netto opbrengsten Belasting en Algemene opbrengsten € -102.162.000 € -104.133.294 € 1.971.294

Toelichting Belastingen en algemene opbrengsten

Externe kosten:

-

Externe opbrengsten:

-

Dividend:

Er is voor 2021 € 2,3 miljoen euro aan dividend begroot. Dit betreft het dividend van de Nederlandse Waterschapsbank over het boekjaar 2020. Besluitvorming door de bank over de hoogte van de dividenduitkering heeft in 2021 plaatsgevonden. Voor Scheldestromen een dividenduitkering van € 3,45 miljoen. De hogere uitkering van € 1,15 miljoen is hier als voordeel opgenomen. De Europese Centrale Bank heeft de banken verzocht om in elk geval tot 1 oktober van dit jaar het geen dividend meer uit te keren. Van banken wordt verwacht dat ze alle zeilen bijzetten om bedrijven door de economische crisis heen te helpen. DNB onderschrijft deze oproep. De verwachting is dat de dividenduitkering in oktober 2021 kan plaatsvinden.

Belastingopbrengsten (incl. oninbaar / kwijtschelding):

De hogere belastingopbrengsten voor 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de hogere opbrengst watersysteemheffing € 768.119,- (V). Dit betreft oa gebouwd ad € 580.613,-. Daarnaast heeft het waterschap meer ingezetenen en ha dan in 2020. Voor de ZH huishoudens wordt een hogere opbrengst verwacht van € 68.338,- (V) en voor de bedrijven een lagere opbrengst van € 175.320,- (N).

Voor voorgaande jaren wordt een hogere opbrengst verwacht van € 151.510,-.  Voor de kwijtscheldingen wordt € 11.721,- meer verwacht.

Rente en afschrijving:

-

 

Risico’s en ontwikkelingen:

-

Prestatieboom Belastingen en financiën

Strategisch effect Belastingen en financiën

Tactische doelstellingen Belastingen en financiën

Wat willen we bereiken?

Belastingen en financiën

De lastendruk mag met niet meer dan 1% tot 2% per jaar stijgen, exclusief inflatie. Behalve in 2022 i.v.m. afschaffing precariobelasting

De inzet blijft een evenwichtige ontwikkeling van het belastingtarief tussen de categorieën.

De netto schuldquote moet gezond blijven: lager dan 250%.

Extra dividend dat het waterschap ontvangt van de Nederlandse Waterschapsbank gebruiken we om toekomstige tegenvallers op te vangen en investeringen over te hevelen naar de exploitatie.

Projecten

Investeringen gerealiseerd binnen de oorspronkelijke planning (+ max 6 maanden)

We streven er naar om de geplande investeringen binnen de tijdsplanning (conform het kredietvoorstel) re realiseren. Wanneer door omstandigheden meer dan 6 maanden wordt afgeweken, dan wordt een nieuwe planning ter goedkeuring aan de AV voorgelegd.

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

Er zijn deze monitoringsronde 8 projecten, waarvoor een verschuiving in planning wordt gevraagd aan de AV. Hiermee komt het totaal op 13 van de lopende 94 projecten. Er is de afgelopen tijd ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van projectrealisatie. Voor specifieke oorzaken voor , zie investeringen in integrale monitor.

Periode Realisatie mei Doelstelling 31-12
2021 86 90

Investeringen gerealiseerd binnen het oorspronkelijk verleende krediet (+ max 10% en/of € 250.000,-)

We streven er naar om de geplande investeringen binnen het budget (conform het kredietvoorstel) re realiseren. Wanneer door omstandigheden meer dan 10% van het krediet wordt afgeweken, dan wordt een nieuwe financiële prognose ter goedkeuring aan de AV voorgelegd.

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

Er zijn deze monitoringsronde 7 projecten, waarvoor extra krediet wordt gevraagd aan de AV. Hiermee komt het totaal op 21 van de lopende 94 projecten. Veel van de overschrijdingen liggen dan ook in eerdere jaren. Er is de afgelopen tijd ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van projectrealisatie. Voor specifieke oorzaken voor overschrijdingen van het krediet, zie investeringen in integrale monitor.

Periode Realisatie mei Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar
2021 79 90 84