Totalen Waterschap Scheldestromen

Het totaaloverzicht van de monitor prestaties, exploitatie en investeringen

Overzicht prestaties 2020

Totaal Groen (Op schema van gestelde doel) Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel) Rood (<80 procent op schema van gestelde doel)
Waterschap Scheldestromen 34 (87%) (3 nog niet te meten) 2 (5%) 3 (8%)
Prestaties met afwijkingen De maatregelen om het beheersgebied voor wateroverlast (WB21) op orde te brengen zijn uitgevoerd (%) Lozingen per jaar via overstorten door falen van het afvalwatersysteem
Vergunningaanvragen en bezwaren afgehandeld binnen de wettelijke termijn (%) Ziekteverzuim (%)
Ongevallen met verzuim

Begroting 2020 per programma

Programma Waterkeringen Programma Watersystemen Programma Wegen Programma Afvalwaterketen Programma Bestuur en Organisatie Belastingen en algemene opbrengsten Dekking uit reserves Totaal Scheldestromen
Kosten € 11.592.194 € 29.620.679 € 22.244.374 € 26.198.991 € 32.103.500 € 68.000 € 285.000 € 122.112.738
Opbrengsten € -501.000 € -8.259 € -16.597.700 € -668.050 € -3.397.000 € -98.715.730 € -2.225.000 € -122.112.738
Netto kosten € 11.091.194 € 29.612.420 € 5.646.674 € 25.530.941 € 28.706.500 € -98.647.730 € -1.940.000 € 0

Toelichting begroting 2020 per programma

Uitgangspunt voor de monitor vormt de vastgestelde Programmabegroting 2020

De begroting is opgesteld op basis van de genoemde programma’s.

Verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor mei 2020 ten opzichte van begroting 2020

Programma Waterkeringen Programma Watersystemen Programma Wegen Programma Afvalwaterketen Programma Bestuur en Organisatie Belastingen en algemene opbrengsten Reserves Totaal Scheldestromen
Resultaat € -213.424 € -636.780 € 556.457 € 104.297 € -705.000 € 0 € 1.794.000 € 899.550

Toelichting verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor mei 2020 ten opzichte van begroting 2020

De totale afwijking t.o.v. de primaire begroting 2020 is het vertrekpunt voor deze monitor. De afwijking per mei  2020 bedraagt € 900.000, - voordelig t.o.v. de primaire begroting 2020. Deze totale afwijking is opgebouwd uit de verschillende afwijkingen per programma. Per programma is een nadere specificatie opgesteld, inclusief toelichting op voornaamste oorzaken van de afwijkingen. In de afwijkingen per programma zijn overschrijdingen opgenomen die worden gedekt uit de reserve. Dit betreft uitgestelde werken 2019 (€ 923.000,-) en herstel cultuur historische duikers (€ 140.000,-). Deze posten zijn opgenomen in de 2e begrotingswijziging 2020 waarvan de besluitvorming eveneens in de AV van 25 juni 2020 zal plaatsvinden.

De Corona-crisis heeft invloed op de kosten in zowel positieve als negatieve zin. Mogelijk is er minder belastingopbrengst uit zuiveringsheffing door minder toerisme, eventuele faillissementen. Met name de ontwikkeling m.b.t. al dan niet uitkeren van dividend kan van invloed zijn. Reguliere werkzaamheden en projecten worden soms niet of op een andere wijze uitgevoerd. Dit kan zowel kostenverhoging als kotenverlaging tot gevolg hebben. Minder toerisme leidt bijvoorbeeld tot lagere exploitatiekosten voor de rioolgemalen en zuiveringen. Het uiteindelijke effect van dit alles is nog niet voorspelbaar.

De organisatieontwikkeling leidt ertoe dat er mogelijk tijdelijk minder inzicht en/of grip is op de werkzaamheden en uitgaven van het waterschap. De voortgang wordt bemoeilijkt door de diverse verschuivingen in functies/rollen waardoor werkzaamheden anders verdeeld moeten worden en op onderdelen onder druk staan.

Investeringen 2020

Begroting Prognose Besteed
Bruto € 41.612.000 € 36.562.495
Netto € 32.860.000 € 29.094.769 € 7.235.000

Toelichting Investeringen 2020

Algemeen:

In de begroting 2020-2023 zijn voor de periode 2019-2023 projecten opgenomen voor een bedrag van € 165 miljoen (netto besteding voor alle programma's).
De sturing vindt plaats op een totaalbedrag van € 150 miljoen (afspraak bestuursprogramma). Het verkrijgen van subsidies kan het mogelijk maken de projecten uit te voeren tegen lagere uitgaven. (bron programmabegroting 2020 MJR 2020-2023)

 

Risico's en ontwikkelingen algemeen (specifieke risico's voor investeringen binnen een programma zijn bij het betreffende programma opgenomen):

De Corona-crisis heeft invloed op de kosten in zowel positieve als negatieve zin. Mogelijk is er minder belastingopbrengst uit zuiveringsheffing door minder toerisme, eventuele faillissementen. Met name de ontwikkeling m.b.t. al dan niet uitkeren van dividend kan van invloed zijn. Reguliere werkzaamheden en projecten worden soms niet of op een andere wijze uitgevoerd. Dit kan zowel kostenverhoging als kotenverlaging tot gevolg hebben. Minder toerisme leidt bijvoorbeeld tot lagere exploitatiekosten voor de rioolgemalen en zuiveringen. Het uiteindelijke effect van dit alles is nog niet voorspelbaar.

De organisatieontwikkeling leidt ertoe dat er mogelijk tijdelijk minder inzicht en/of grip is op de werkzaamheden en uitgaven van het waterschap. De voortgang wordt bemoeilijkt door de diverse verschuivingen in functies/rollen waardoor werkzaamheden anders verdeeld moeten worden en op onderdelen onder druk staan.

De prognose van € 29,1 miljoen netto over 2020 kan € 400.000,- hoger worden door het naar voren halen van project PRJ1459 Uitwateringskanaal Cadzand waarmee tegemoet gekomen wordt aan de wens om projecten naar voren te halen. Hiermee verschuiven de bestedingen met € 400.000,- van 2021 naar 2020. Hiertoe is een apart kredietvoorstel ingebracht (AV 25 juni).

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden (voor verdere toelichting wordt naar de programma's verwezen):

PRJ1223A Renovatie Rioolgemaal Zierikzee: de geplande technische afronding te verschuiven van 2019-11 naar 2020-09 (zie programma Afvalwaterketen).

PRJ1338 Vervangen peilboot Meermin III: de geplande technische afronding te verschuiven van 2020-02 naar 2021-10 (zie programma Bestuur en Organisatie).

PRJ1417 Aankoop/vervangen auto's 2020: Het krediet te verhogen van € 850.000,-/ € 827.000,- bruto/netto naar € 1.200..000,-/€ 1.173.000,- bruto/netto (zie programma Bestuur en Organisatie). Er is in 2020 € 350.000 extra nodig omdat voertuigen eerder vervangen moeten worden als gevolg van een bereikte kilometerstand. Het betreft een verschuiving van krediet dat is opgenomen in latere jaren (met name 2021) naar 2020.

PRJ1153I Revisie pompinstallatie gemaal Hellewoud: de geplande technische afronding te verschuiven van 2020-12 naar 2021-12 (zie programma Watersystemen).

PRJ1107A Stedelijke Waterplannen Molenpolder 2016:  Het krediet te verhogen van € 279.000,-/ € 279.000,- bruto/netto naar € 311..000,-/€ 311.000,- bruto/netto (zie programma Watersystemen).

PRJ1153D ombouw gemaal Duiveland: het krediet te verhogen van € 1.200.000,-/ € 1.200.000,- bruto/netto naar € 1.500.000,-/€ 1.500.000,- bruto/netto (zie programma Watersystemen). Gedurende de ombouwwerkzaamheden is gebleken dat de betonnen kokers meer dan ingeschat aan betonrot onderhevig zijn. De werkzaamheden om betonrot te verhelpen en hiermee de installatie weer te laten voldoen worden nu direct meegenomen. Hiertoe is € 300.000,-- extra nodig.