Programma Wegen

Totaal Programma Wegen

Exploitatiekosten programma Wegen

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2020, inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2020 Afwijking
Externe kosten € 14.989.374 € 14.420.917 € 568.457
Externe opbrengsten € -16.597.700 € -16.601.700 € 4.000
Personeelskosten € 4.430.000 € 4.430.000 € 0
Rente en afschrijving € 2.825.000 € 2.841.000 € -16.000
Netto kosten programma wegen € 5.646.674 € 5.090.217 € 556.457

Toelichting exploitatiekosten programma Wegen

Externe kosten:

In de prognose is rekening gehouden met uitgesteld werk 2019 voor een bedrag van € 94.000 (N),-. Dit bedrag is verwerkt in de tweede begrotingswijziging waarna het verschil nihil is. Het onderhoud aan enkele wegen in Zeeuws-Vlaanderen, die opgenomen waren in het deklagenbestek 2020, kan niet worden uitgevoerd omdat eerst kabels en leidingen vervangen / gelegd moeten worden. De prognose verlaagt hierdoor met € 635.000,- (V). Voorgesteld wordt dit bedrag in een 3e begrotingswijziging op te nemen en toe te voegen aan een bestemmingsreserve, zodat uitvoering in 2021 kan plaatsvinden. Er is schade geconstateerd aan diverse wegbermen en enkele onverharde wegen. Eind 2019 was vrij nat en dit heeft hierop zeker invloed gehad. De kosten voor herstel worden geraamd op € 40.000,- (N). Het in de programmabegroting opgenomen bedrag onvoorzien is nog niet ingezet en daarom als € 80.000,- (V) opgenomen. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere voor- en nadelige afwijkingen voor in totaal circa € 12.000,- (N). 

Externe opbrengsten:

Voor het instandhouden van de Zwartenhoekse Zeesluis is door het Rijk een subsidie verstrekt van € 4.000,- (V).

 

Personeelslasten:

 

Rente en afschrijving:

Bij het opstellen van de begroting is een inschatting gemaakt van de eind 2019 afgeronde projecten waarvan de 1e afschrijving in 2020 plaatsvindt. Doordat de werkelijk boekwaarde hoger is dan de inschatting bij de begroting vallen de afschrijvingen in 2020 hoger uit. Voor de rentekosten is er momenteel geen afwijking te verwachten ten opzichte van de begroting.

 

Risico’s en ontwikkelingen:

 

Toelichting investeringen programma Wegen

Algemeen:

PRJ1463 - Reconstructies Wegen 2020 : De verbreding van de Havendijk-Noordweg te Groede kan pas uitgevoerd worden in kwartaal 1 van 2021. Om die reden wordt een deel van het budget in 2021 uitgegeven.

PRJ1412 - Reconstructies Wegen 2019 : Er was sprake van een aanbestedingsvoordeel. Daarom is de Stelhoekweg (Wemeldinge) is besteksgereed gemaakt en aanbesteed. Voor deze werkzaamheden is in januari 2020 opdracht gegeven. Dit betekent een lichte overschrijding van het krediet, die naar verwachting binnen de 10% toegestane overschrijding zal vallen. De werkzaamheden op deze weg worden in april 2020 afgerond.

PRJ1446/C - Groot onderhoud kunstwerken : Het werk is verdeeld over 2019 en 2020 waardoor een deel ook in 2020 is gefactureerd. Bij de bruggen die in 2020 zijn uitgevoerd, was het te saneren oppervlak groter dan begroot (bij de bruggen van 2019 was dit juist veel kleiner).

 

Risico's en ontwikkelingen:

PRJ1412 - Reconstructies Wegen 2019 : De werkzaamheden op de wegen en fietspaden zijn afgerond. Dit met uitzondering van de werkzaamheden op de Stelhoekweg. Voor de afronding van de werkzaamheden op de Stelhoekweg is een percentage van 5% onvoorzien aangehouden. Er is nog geen goedkeuring verleent voor de werkzaamheden op Noorddijk II en Duinweg, de tweede fase van de Nieuwe Kraaijertsedijk en de Groedse Duintjes. Dit omdat de boringen van de stabilisaties op deze wegen niet gelukt zijn dan wel onvoldoende resultaat gaven. Op de Noorddijk II en Duinweg en de tweede fase van de Nieuwe Kraaijertsedijk zal op korte termijn opnieuw geboord worden. Daarna zullen we bekijken of er maatregelen door de aannemer getroffen moeten worden.

PRJ1494 - Fietspad Vlake : De bewoners van Kanaalweg 81 zijn via een dijktrap ontsloten op het fietspad langs het kanaal. Ze zijn op leeftijd en kunnen de trap niet (goed) nemen. Daarom hebben zij, bij hoge uitzondering, een ontheffing gekregen om over de Kanaalweg te fietsen. Dit blijkt niet te werken. De andere weggebruikers verwachten na de inrichting tot 80-km weg geen fietsers meer op de weg. Een pad door de boomgaard achter hun woning kan uitkomst bieden. Dat is de meest eenvoudige oplossing. Mocht de eigenaar van de boomgaard dat niet willen dan zouden we een flauwe oprit tegen de dijk of een pad langs de Kanaalweg richting Vlake kunnen realiseren. Dit moet verder uitgezocht worden. De kosten van de voorgestelde oplossingen zijn nog niet geraamd.

PRJ1463 - Reconstructies Wegen 2020 : Risico's zijn:
- De Noordstraat-Havendijk te Groede is te smal. Binnen het project wegreconstructies wordt deze weg verbreed. Hiervoor is een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze is nog niet verleend. Risico op niet tijdig verkrijgen van vergunning is klein omdat uitvoering van deze locatie voorzien is in kwartaal 1 van 2021.
- Voor de wegverbreding Noordstraat-Havendijk is grondverwerving nodig van een tweetal eigenaren. Van één eigenaar is geen grond verworven vanwege het recent overlijden van de eigenaar. Grondvewerving kan nog enige tijd duren omdat eerst de erfenis afgehandeld moet worden. Om die reden is er een ontwerpwijziging doorgevoerd zodat grond niet verworven hoeft te worden op betreffende locatie.
'- Voor de verbreding van de Noordstraat-Havendijk dienen k&L verlegd te worden. DNWG heeft dit ingepland voor kwartaal 4 (buiten toeristenseizoen). Risico bestaat dat zij planning niet halen waardoor kwartaal 1- 2021 niet gestart kan worden met de verbreding.

PRJ1497/A - Wijkhuijsweg : De drie belangrijkste risico's op dit moment zijn: 1. Draagvlak. Draagvlak op het ontwerp van de herinrichting is verkregen door een ontwerpwijziging door te voeren. Het gewijzigde ontwerp is in februari 2020 gepresenteerd aan de stakeholders en positief ontvangen. Daarmee is het risico op zienswijzen en bezwaren op de nog aan te vragen omgevingsvergunning klein. 2. Kabels en leidingen. De ligging van de kabels en leidingen is in beeld gebracht en DNWG en Evides willen langs de Wijkhuijsweg een laagspanningskabel en een waterleiding vervangen. Dit is afgestemd. De vervanging wordt voorzien in het vierde kwartaal van 2020 zodat aansluitend de herinrichting uitgevoerd kan worden. Eventuele vertraging van de vervanging zal leiden tot vertraging op de uitvoering van de herinrichting. 3. Krediet. De projectkosten zijn geraamd op € 200.000, dit bedrag is gebaseerd op kengetallen. De uitwerking van het begrotingsplan zal meer duidelijkheid geven over het benodigde krediet.

PRJ1299 - Roterijdijk-Zuiddijk : De belangrijkste risico's op dit moment zijn: Het zeer moeizaam of het niet kunnen verwerven van de grond, het niet verkrijgen van overeenstemming met de gemeente over (de hoogte van) hun bijdrage en zienswijzen en bezwaren tegen de bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning. Een ander groot risico is dat het waterschap onomkeerbare afspraken maakt met grondeigenaren en grote uitgaven gaat doet (voor onderzoek) zonder dat de gemeente een definitief besluit heeft genomen over hun bijdrage van 25% van de werkelijke kosten. De coronacrisis is nu een tijdrisico omdat fysieke contacten niet mogelijk zijn. Hoe lang deze crisis gaat duren en wat de invloed is op de planning is nog onzeker.

PRJ1500 - Landbouwroute Kamperland : Voor dit (subsidie)project is uitvoeringskrediet aangevraagd (AV mei). Als gevolg van een ontwerpwijziging, extra wegreconstructie en een groter probleem met vervuilde grond dan oorspronkelijk voorzien, is dit uitvoeringskrediet €278.300 hoger dan voorzien waarmee dit ipv op € 977.000 uitkomt op € 1.255.300. Het werk wordt in 2020 uitgevoerd ipv 2021 (oorspronkelijk gepland), tenzij de lopende grondverwerving door aanvullende eisen en wensen eigenaren niet rond komt (risico).

 

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

 

 

Prestatieboom Verkeersveiligheid

Strategisch effect Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

De kans op letsel of schade bij weggebruikers is minimaal.

G
Aantal geregistreerde verkeersdoden op waterschapswegen

We streven naar halvering van het aantal ernstige verkeersslachtoffers in 2020 t.o.v. 2009 en nul vermijdbare ernstige verkeersslachtoffers in 2040 (halvering betekent maximaal 4 slachtoffers, maar elk slachtoffer is er één teveel).

Opmerking monitor:

Op 4 januari is op de Vissersdijk in Zierikzee een 30-jarige man uit Zierikzee met zijn fiets ten val gekomen. Slachtoffer is op 13 januari aan de gevolgen hiervan overleden.
Op 2 maart is ter hoogte van Overslag een 65-jarige man uit de gemeente Terneuzen door onwelwording met zijn auto in de berm terecht gekomen en tegen een boom gereden en hierbij om het leven gekomen.
Op 24 april is op de Kruisweg bij Hoofdplaat een 49-jarige man uit Breskens om het leven gekomen. Slachtoffer reed met zijn auto door nog onbekende oorzaak tegen een boom en raakte daarna in een sloot.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Doelstelling 31-12
2019 3 - -
2020 - 3 4

Tactische doelstellingen Verkeersveiligheid

Veilige fietsroutes

Als we investeren in fietspaden geven we prioriteit aan schoolfietsroutes.

G
Vrijliggende fietspaden voldoen aan de verkeersveiligheidseisen m.b.t. breedte (%)

We hebben regionaal de afspraak gemaakt om meer aandacht te hebben voor de veiligheid van het fietsverkeer. Daarbij geven wij prioriteit aan schoolfietsroutes die onderdeel zijn van het Kwaliteitsnetwerk.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Doelstelling 31-12
2019 75 - -
2020 - 72 72

Veilige inrichting van de weg

Wegen duidelijk inrichten ten behoeve van de verkeersveiligheid: Voor 2023 zijn al onze 80km-wegen ingericht volgens de Essentiële HerkenbaarheidsKenmerken (EHK).

Groot onderhoud en reconstructies van 60km-wegen benutten we om deze zo nodig te verbreden en in te richten volgens de EHK.

G
80km-wegen ingericht volgens EHK (%)

Een voorspelbare weginrichting draagt bij aan de verkeersveiligheid. We hebben het grootste deel van onze 80-km wegen al ingericht volgens de Essentiële Herkenbaarheids Kenmerken (EHK). Het resterende deel koppelen we aan toekomstige ontwikkelingen rondom Waterpark Veerse Meer af. Daarnaast blijven we de herkenbaarheid van bochten en kruispunten verbeteren.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Doelstelling 31-12
2019 96 - -
2020 - 93 93

Zo gaan we dat doen

Veilige staat van de weg

We brengen de staat van onze wegen verder in beeld. Waar dat voor de veiligheid nodig is treffen we maatregelen.

De Zeeuwse samenwerking voor de gladheidbestrijding zetten we voort.

G
Percentage van de wegen waarvan de kwaliteit van de verharding voldoet aan de CROW-eisen voor veiligheid

We brengen de staat van onze wegen verder in beeld. De staat van verhardingen en beplantingen is grotendeels in beeld. Waar dat voor de veiligheid nodig is treffen we maatregelen.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Doelstelling 31-12
2019 95 - -
2020 - 95,88 95

Zo gaan we dat doen

Prestatieboom Bereikbaarheid

Strategisch effect Bereikbaarheid

Tactische doelstellingen Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Bestaande bereikbaarheid in stand houden: automobilisten uit alle kernen met tenminste 1.000 inwoners kunnen binnen 10 minuten op het hoofdwegennet zijn.

Als economische en recreatieve ontwikkelingen aanpassingen van onze wegen vragen, streven we naar een eerlijke verdeling van kosten met andere overheden en/of belanghebbenden.

Zo gaan we dat doen

Prestatieboom Omgeving

Strategisch effect Omgeving

Tactische doelstellingen Omgeving

Omgeving

Het totale oppervlak aan beplantingen (waaronder bomen) langs onze wegen blijft tenminste gelijk. Met oog voor biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit.

G
Percentage van de wegen waarvan de verharding voldoet aan de CROW-eisen voor aanzien

We werken aan een methode om de gewenste beeldkwaliteit voor onze wegen vast te stellen en te gebruiken als uitgangspunt voor het beheer en onderhoud. Tot die tijd hanteren we de landelijke CROW-normen voor comfort en aanzien van de weg als belangrijkste indicatoren.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Doelstelling 31-12
2019 94 - -
2020 - 94,35 94

Percentage van de wegen waarvan de verharding voldoet aan de CROW-eisen voor comfort
-
Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Doelstelling 31-12
2019 96 - -
2020 - 96,16 95

Zo gaan we dat doen