Programma Waterkeringen

Totaal Programma Waterkeringen

Overzicht prestaties programma Waterkeringen

Programma Groen (Op schema van gestelde doel) Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel) Rood (<80 procent op schema van gestelde doel)
Waterkeringen 4 0 0
Prestaties met afwijkingen

Exploitatiekosten programma Waterkeringen

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2020, inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2020 Afwijking
Externe kosten € 7.605.194 € 7.589.068 € 16.126
Externe opbrengsten € -501.000 € -571.450 € 70.450
Personeelskosten € 3.597.000 € 3.897.000 € -300.000
Rente en afschrijving € 390.000 € 390.000 € 0
Netto kosten programma waterkeringen € 11.091.194 € 11.304.618 € -213.424

Toelichting exploitatiekosten programma Waterkeringen

Externe kosten:

In de prognose is rekening gehouden met uitgesteld werk 2019 voor een bedrag van € 224.000,-.(N) Dit bedrag wordt verwerkt in de tweede begrotingswijziging waarna het verschil nihil is.  Om voortgang te blijven boeken is ook dit jaar gekozen om in te huren voor het WBI (wettelijk beoordelingsinstrumentarium) en de extra inhuurkosten (zie personeelslasten) te dekken uit het budget van de onderzoekskosten voor de wettelijke beoordeling (€ 300.000,- V). De kosten van het plan “Kurk eraf Waterdunen”, die nog doorlopen in 2020 zijn begroot op € 80.000,- . Een groot deel van deze kosten komen voor rekening van de Provincie Zeeland en zijn opgenomen onder de opbrengsten. In het voorjaar zijn we geconfronteerd met o.a. de storm Ciara en Dennis, die schade veroorzaakt hebben aan de kust (€ 46.000,- N). Het in de programmabegroting opgenomen bedrag onvoorzien is nog niet ingezet en daarom als € 80.000,- (V) opgenomen. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere voor- en nadelige afwijkingen voor in totaal circa € 13.000,- (N)

 

Externe opbrengsten:
De kosten van het plan “Kurk eraf Waterdunen” zijn in deze monitor opgenomen en hiertegenover is de opbrengst van de provincie Zeeland eveneens opgenomen voor € 70.000,- (V).

 

Personeelslasten:

Dit betreft inhuur voor het wettelijk beoordelingsinstrumentarium (te dekken uit externe kosten)

 

Rente en afschrijving:

 

 

Risico’s en ontwikkelingen:

Door het Waterschap en de Provincie Zeeland is gezamenlijk geconstateerd dat, om de getijdenduiker regulier in bedrijf te kunnen stellen, er een oplossing moet worden gevonden voor het zogeheten ‘waterbezwaar’. Dit komt er op neer dat in geval van een storing van de getijdenduiker er geen onacceptabele wateroverlast mag ontstaan in het achterliggende gebied.
Vanaf begin september 2019 heeft het Waterschap samen met de Provincie Zeeland de getijdenduiker getest. De resultaten hiervan worden verwerkt in een plan van aanpak. Aansluitend hierop moet inzichtelijk gemaakt worden welke aanpassingen nodig zijn aan de randen van Waterdunen.
In een volgende monitor zullen de stand van zaken en de bijbehorende prognoses opnieuw worden geactualiseerd op basis van de op dat moment beschikbare gegevens.

 

Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

 

Investeringen Programma Waterkeringen

Begroting Prognose Besteed
Bruto € 4.363.000 € 4.663.252
Netto € 813.000 € 696.669 € 550.000

Toelichting investeringen programma Waterkeringen

Algemeen:

PRJ1013/H (HWBP Hansweert) : De subsidieaanvraag voor de planuitwerkingsfase is ontvangen van het HWBP. Onderzoeken MER fase 2 zijn opgestart, technische onderzoeken zijn afgerond. Bouwteam overeenkomst is getekend tussen waterschap en combinatie Van Oord/KWS.  Risicodossier wordt in mei/juni geactualiseerd waarin de geconstateerde issues worden verwerkt. Bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden met gemeenten Reimerswaal en Kapelle.

PRJ1013/L (HWBP Sint-Annaland): Voor het project St. Annaland (PRJ1013L) is de voorlopige scope opgesteld op basis van de uitgevoerde veiligheidsanalyse. Voor de overige projecten dient nog een wettelijke beoordeling te worden uitgevoerd op basis van de nieuwe normering. Vervolgens dient een veiligheidsanalyse te worden opgesteld. De uitkomt van de beoordelingen en veiligheidsanalyses zijn momenteel dus nog onbekend. In de monitor zijn dus voor die projecten alleen enkele data opgenomen op basis van de programmaplanning. De programmaplanning zal in het volgende kwartaal worden geactualiseerd.

 

Risico's en ontwikkelingen

PRJ1013H (HWPB Hansweert) : Top-3 risico's:

1. Bestaande kreukelberm langs het dijktraject VdS-Kapellebank dient aangevuld te worden, m.a.g. significante effecten op habitattype H1130
2. Propyleenleiding (DOW) barst open tijdens aanleg dijkversterking
3. Stortplaatsen : aanpassing ontwerp dijk t.p.v. Boomdijk

PRJ1013/L (HWBP Sint-Annaland) : Voor het vervolg van het project hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) Sint-Annaland zal na vaststellen van de scope een projectteam moeten worden samengesteld. Er zal binnen het waterschap gekeken worden of er (kwalitatief en kwantitatief) voldoende capaciteit beschikbaar is. Op dit moment is het invullen van (project)capaciteit in zijn algemeenheid een risico en kan dus binnen dit project ook als risico optreden.

PRJ1440/A (aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2020) : duur en periode uitvoering is afhankelijk van de buitentemperatuur i.v.m. verwerken kunststof materialen.

 

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

 

 

Prestatieboom Waterveiligheid

Strategisch effect Waterveiligheid

Wat willen we bereiken?

Waterveiligheid

Mensen en economische waarden zijn beschermd volgens de wettelijke normen. We beperken de risico’s op een overstroming zoveel mogelijk. Nu en in de toekomst.

Tactische doelstellingen Waterveiligheid

Wat willen we bereiken?

Primaire keringen op orde brengen

Voor het waterschap is en blijft de waterveiligheid prioriteit nummer 1.

Eind 2022 zijn alle primaire waterkeringen voorzien van een veiligheidsoordeel op basis van de nieuwe wettelijke veiligheidsnorm.

We zorgen ervoor dat in 2050 alle primaire waterkeringen en kunstwerken aan de wettelijke norm voldoen.

We hebben er aandacht voor dat de toekomstige waterveiligheidsopgave betaalbaar blijft voor de Zeeuw. Het nationale belang van waterveiligheid vraagt om een eerlijke verdeling van de kosten over de inwoners van Nederland.

We zetten de strategische samenwerking in de Projectorganisatie Waterveiligheid (POW) voort en werken aan het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) samen met andere waterschappen en Rijkswaterstaat.

 

G
424 km primaire waterkeringen, inclusief kunstwerken, is beoordeeld o.b.v. de wettelijke veiligheidsnormering (%)

In 2050 moeten alle primaire waterkeringen aan de wettelijke normen voldoen. Om dit t e halen moeten eind 2022 alle primaire waterkeringen, inclusief de kunstwerken beoordeeld zijn op basis van het wettelijke beoordelingsinstrumentarium.

 

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Doelstelling 31-12
2019 9 - -
2020 - 20 30

Zo gaan we dat doen

Primaire keringen in stand houden

We voldoen aan het wettelijk kader zorgplicht en daarmee zijn we aantoonbaar continu in control op onze kerntaak waterveiligheid.

G
De organisatie voldoet aan de inrichtingseisen van de Zorgplicht op de primaire waterkeringen (%)

Het waterschap is verplicht alle primaire waterkeringen in goede staat van onderhoud te brengen en te houden. De eisen die hier aan worden gesteld komen tot uiting in de Zorgplicht op de primaire waterkeringen. Onze ambitie is om eind 2021 te voldoen aan het wettelijk kader Zorgplicht. Daarmee zijn we aantoonbaar in control op onze kerntaak waterveliigheid.

 

 

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Doelstelling 31-12
2019 45 - -
2020 - 47 70

De organisatie voldoet aan de uitvoeringseisen van de Zorgplicht op de primaire waterkeringen (%)

Het waterschap is verplicht alle primaire waterkeringen in goede staat van onderhoud te brengen en te houden. De eisen die hier aan worden gesteld komen tot uiting in de Zorgplicht op de primaire waterkeringen. Onze ambitie is om eind 2021 te voldoen aan het wettelijk kader Zorgplicht. Daarmee zijn we aantoonbaar in control op onze kerntaak waterveiligheid.

 

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Doelstelling 31-12
2019 35 - -
2020 - 36 60

Regionale waterkeringen en noodvoorzieningen op orde brengen/houden

We leveren actieve inbreng voor de herziening van de normen voor het stelsel voor de regionale waterkeringen, zodat de Provincie Zeeland in 2020 de normen kan vaststellen.

We starten met het inspecteren van de regionale keringen en brengen in beeld wat nodig is om aan de nieuwe normen te voldoen.

G
560 km regionale waterkeringen, inclusief kunstwerken, is beoordeeld o.b.v. de nieuwe provinciale veiligheidsnormering (%)

De doelstelling is dat in 2050 de regionale waterkeringen en kunstwerken aan de nieuwe normen voldoen. Er geldt nog geen wettelijke Zorgplicht op de regionale keringen. Het is wel voorzien dat de verplichting er op termijn zal komen. Na de implementatie van de zorgplicht primaire waterkeringen zal daarom een start worden gemaakt met de implementatie van de zorgplicht op de regionale keringen.

Opmerking monitor:

Er is voor 2020 geen norm vastgesteld.

Toevoeging: De provincie zou volgens planning dit jaar een nieuw stelsel van regionale waterkeringen vaststellen via de provinciale Omgevingsverordening. Dit is echter gekoppeld aan het proces voor vaststelling van de Provinciale Omgevingsvisie, dat door de Coronacrisis vertraagd is. Deze vertraging is een risico voor het realiseren van de doelstellingen voor het beoordelen van regionale waterkeringen in 2021 en verder.


Prestatieboom Omgeving

Strategisch effect Omgeving

Wat willen we bereiken?

Omgeving

Waterkeringen zijn beeldbepalend in het Zeeuwse landschap. Ze bieden kansen voor recreatie, natuur en economie. Maar dit mag niet ten koste gaan van waterveiligheid.

Tactische doelstellingen Omgeving

Wat willen we bereiken?

Omgeving

(Recreatief) medegebruik van onze waterkeringen en de service die we daarvoor leveren mogen niet ten koste gaan van (onze inzet voor) waterveiligheid.

In het gebied blijven we duidelijk en tijdig ruimte reserveren voor toekomstige versterkingen.

We zetten in op het voortzetten van het samenwerkingsconvenant voor het Veerse Meer. Onze focus ligt op het in stand houden van de huidige voorzieningen.

Zo gaan we dat doen