Programma Bestuur en Organisatie

Totaal Programma Bestuur en Organisatie

Overzicht prestaties programma Bestuur en Organisatie

Programma Groen (Op schema van gestelde doel) Oranje (>80 en <100 procent op schema van het gestelde doel) Rood (<80 procent van het gestelde doel)
Bestuur en Organisatie 6 1 2
Prestaties met afwijkingen Vergunningaanvragen en bezwaren afgehandeld binnen de wettelijke termijn (%): Betreft het gemiddelde van vergunningaanvragen en bezwaren. Voor vergunningen wordt de norm niet gehaald, met name veroorzaakt door gecombineerde aanvragen. Dit aspect wordt meegenomen in een verbetertraject m.b.t. dit onderwerp. Er is een risico dat de huidige beschikbare capaciteit niet voldoende zal zijn om aan al de aanvragen te voldoen. Ziekteverzuim (%): Verhoogd verzuim als gevolg van reguliere virusdruk en corona in winterhalfjaar.
Ongevallen met verzuim: Er hebben twee ongerelateerde incidenten plaatsgevonden, allebei ten gevolge van een valpartij. Beide gevallen zijn onderzocht (waarvan 1 tevens door de Inspectie SZW). De conclusie is dat deze ongevallen plaatsvonden door een ongelukkige samenloop van omstandigheden waarbij de werkgever niets te verwijten valt.

Exploitatiekosten programma Bestuur en organisatie

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2020, inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2020 Afwijking
Externe kosten € 13.732.000 € 14.609.000 € -877.000
Externe opbrengsten € -3.397.000 € -3.577.500 € 180.500
Personeelskosten € 14.788.000 € 14.788.000 € 0
Rente en afschrijving € 3.583.500 € 3.592.000 € -8.500
Netto kosten programma bestuur en organisatie € 28.706.500 € 29.411.500 € -705.000

Toelichting exploitatiekosten programma Bestuur & organisatie

Externe kosten:

Er is voor 2020 een prognose opgenomen van € 731.000,- (N) voor de kosten van de Omgevingswet, het documentenatelier en oud archief Zeeuws Vlaanderen. Deze kosten zijn niet begroot. Voor deze projecten waren in 2019 nog investeringen opgenomen waarvan de accountant bij de jaarrekeningcontrole heeft geconstateerd dat deze uitgaven volgens de voorschriften niet behoren tot de (immateriële) activa. De kosten komen ten laste van de exploitatie, in d 2e begrotingswijziging 2020 zal dit worden meegenomen ten laste van de algemene reserve. Daarnaast zijn er extra kosten (€ 100.000,- N) voor het Waterschapshuis. Diverse hogere kosten voor o.a.
communicatie, facilitaire zaken en wagenpark € 126.000,- (N). Het in de programmabegroting opgenomen bedrag onvoorzien is nog niet ingezet en daarom als € 80.000,- (V) opgenomen. 

Externe opbrengsten:

De opbrengst verkoop grond is ruim € 200.000,- (V) hoger ingeschat dan begroot, daarnaast is er een lagere opbrengst voor de dienstverleningsovereenkomst Sabewa i.v.m. de financiële beleidswerkzaamheden die Sabewa in eigen beheer uitvoert en diverse posten (€ 19.000,- N).

Personeelslasten:

 

Rente en afschrijving:

Bij het opstellen van de begroting is een inschatting gemaakt van de eind 2019 afgeronde projecten waarvan de 1e afschrijving in 2020 plaatsvindt. Doordat de werkelijk boekwaarde hoger is dan de inschatting bij de begroting vallen de afschrijvingen in 2020 hoger uit. Voor de rentekosten is er momenteel geen afwijking te verwachten ten opzichte van de begroting.

 

Risico’s en ontwikkelingen:


De Corona-crisis heeft invloed op de kosten in zowel positieve als negatieve zin. Mogelijk is er minder minder belastingopbrengst uit zuiveringsheffing door minder toerisme, eventuele faillissementen. Met name de ontwikkeling m.b.t. al dan niet uitkeren van dividend kan van invloed zijn. Reguliere werkzaamheden en projecten worden soms niet of op een andere wijze uitgevoerd. Dit kan zowel kostenverhoging als kotenverlaging tot gevolg hebben. Minder toerisme leidt bijvoorbeeld tot lagere exploitatiekosten voor de rioolgemalen en zuiveringen. Het uiteindelijke effect van dit alles is nog niet voorspelbaar.

De organisatie-ontwikkeling leidt ertoe dat er mogelijk tijdelijk minder inzicht en/of grip is op de werkzaamheden en uitgaven van het waterschap. De voortgang wordt bemoeilijkt door de diverse verschuivingen in functies/rollen waardoor werkzaamheden anders verdeeld moeten worden en op onderdelen onder druk staan.

Bestuurlijke handhaving 44211 Bijdragen aan openbare lichamen. Betreft diensten door de RUD. De dienstverleningsovereenkomst is gewijzigd waardoor de minimale bijdrage aan de RUD is vastgelegd (ca. 40.000,-). Overige bijkomende uitgaven betreffen werkelijk geleverde diensten en die zijn nog niet bekend. Daarnaast loopt een pilot voor uitwisseling van data. Onduidelijk of hier nog een extra diensten voor worden geleverd.

Capaciteit: Voor PRJ 1483 Documentenatelier is capaciteitstekort (projectleider) voor het onderdeel OEI-projecten.

Investeringen Programma Bestuur en Organisatie

Begroting Prognose Besteed
Bruto € 6.175.000 € 3.422.396
Netto € 6.038.000 € 3.285.184 € 610.000

Toelichting investeringen programma Bestuur & organisatie

Algemeen

Van grove verschuiving in planning is vooralsnog geen sprake. Ondanks de Corona-crisis worden de werkzaamheden (met alle veiligheidsmaatregelen) voortgezet. Op dit moment is er nog geen sprake van projecten die als gevolg van de Coronamaatregelen een grote vertraging vertonen. Afhankelijk van de duur van de Coronacrisis worden (niet in te schatten) vertragingen (bv uitstel omgevingswet, bouw peilboot) verwacht! Als gevolg van een aangepaste kasritmes vanuit projecten (o.a. peilboot) en verschuivingen van investeringen (omgevingswet, documentenatelier, digitaal archief) naar de exploitatie, loopt het investeringsvolume van 2020 met ca. € 2,8 miljoen terug naar € 3,3 miljoen.

 

Risico's en ontwikkelingen:

Corona: Zoals de monitor blijkt gaan de werkzaamheden ondanks de Coronacrisis zoveel als mogelijk door. Echter indien de crisis nog langer aan zal houden, dan is de verwachting de vertragingen binnen meerdere projecten zichtbaar zal worden. Zo is de implementatie van de Omgevingswet uitgesteld. Ook worden er gevolgen verwacht voor de aanbestedingsprocedure (markt vraagt om langere rekentijden) en bouwtijd voor de nieuwe peilboot.

 

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

PRJ1338 Vervangen peilboot Meermin III: de geplande technische afronding te verschuiven van 2020-02 naar 2021-10.

PRJ1417 Aankoop/vervangen auto's 2020: Het krediet te verhogen van € 850.000,-/ € 827.000,- bruto/netto naar € 1.200..000,-/€ 1.173.000,- bruto/netto 

Prestatieboom Dienstverlening en draagvlak

Strategisch effect Dienstverlening en draagvlak

Wat willen we bereiken?

Dienstverlening en draagvlak

Onze dienstverlening is op tijd en goed. We houden proactief rekening met belangen van anderen. Er is draagvlak voor de uitvoering van onze taken, het heffen van belasting en het bestaan van het waterschap.

Tactische doelstellingen Dienstverlening en draagvlak

Wat willen we bereiken?

Dienstverlening en draagvlak

We hechten veel waarde aan een goede relatie met inwoners en bedrijven. We informeren en betrekken hen in een vroeg stadium.

In onze dienstverlening voldoen we aan de servicenormen van de Unie van Waterschappen.

Het huidige kwijtscheldingsbeleid zetten we voort.

We blijven streven naar duidelijke en eenvoudige regelgeving

O
Tevredenheid over het klantcontact

Wanneer burgers en bedrijven contact met ons hebben, helpen we hen in één keer goed en op tijd. Daarbij zijn we toegankelijk en communiceren we duidelijk. Dit meten en verbeteren we op basis van een tevredenheidsonderzoek. Voor de snelheid van onze dienstverlening voldoen we aan de landelijke servicenormen van de Unie van Waterschappen. Deze servicenormen hebben we vertaald in onze eigen servicegarantie.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Doelstelling 31-12
2019 6,8 - -
2020 - 7,1 6,3

Vergunningaanvragen en bezwaren afgehandeld binnen de wettelijke termijn (%)

Wanneer burgers en bedrijven contact met ons hebben, helpen we hen in één keer goed en op tijd. Daarbij zijn we toegankelijk en communiceren we duidelijk. Dit meten en verbeteren we op basis van een tevredenheidsonderzoek. Voor de snelheid van onze dienstverlening voldoen we aan de landelijke servicenormen van de Unie van Waterschappen. Deze servicenormen hebben we vertaald in onze eigen servicegarantie.

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

Betreft het gemiddelde van vergunningaanvragen en bezwaren. Voor vergunningen wordt de norm niet gehaald, met name veroorzaakt door gecombineerde aanvragen. Dit aspect wordt meegenomen in een verbetertraject m.b.t. dit onderwerp. Er is een risico dat de huidige beschikbare capaciteit niet voldoende zal zijn om aan al de aanvragen te voldoen.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Doelstelling 31-12
2019 87 - -
2020 - 97 98

Prestatieboom Medewerkers

Strategisch effect Medewerkers

Tactische doelstellingen Medewerkers

Wat willen we bereiken?

Medewerkers

We hebben specifiek aandacht voor de medewerkers van het waterschap. Zij zijn de ogen en oren van het waterschap en onze ambassadeurs. We zorgen goed voor hen en hebben een evenwichtig toekomstbestendig personeelsbeleid.

R
Medewerkertevredenheid en -betrokkenheid

Het welzijn en de (persoonlijke) ontwikkeling van onze medewerkers vinden we erg belangrijk. We zorgen goed voor hen en hebben een evenwichtig toekomstbesteding personeelsbeleid. De mate van tevredenheid en betrokkenheid wordt om het jaar gemeten middels een onderzoek waar een cijfer van 0 t/m 10 uit voorkomt.

Opmerking monitor:

N.v.t. (PI en onderzoek hiernaar volgen in 2021)

Periode Realisatie vorig jaar Doelstelling 31-12
2019 7,1 -
2020 - 0

Ziekteverzuim (%)

Het welzijn en de (persoonlijke) ontwikkeling van onze medewerkers vinden we erg belangrijk. We zorgen goed voor hen en hebben een evenwichtig toekomstbesteding personeelsbeleid.

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht:

Verhoogd verzuim als gevolg van reguliere virusdruk en corona in winterhalfjaar.

 

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Doelstelling 31-12
2019 4,7 - -
2020 - 5,77 4

Prestatieboom Faciliteiten

Strategisch effect Faciliteiten

Wat willen we bereiken?

Faciliteiten

De werkomgeving, ICT-systemen en informatie ondersteunen medewerkers om hun werk goed uit te voeren. De veiligheid hiervan is op orde.

Tactische doelstellingen Faciliteiten

Wat willen we bereiken?

Fysieke werkomgeving

We onderzoeken wat de kosten en baten zijn van het aanhouden van twee hoofdkantoren.

R
Medewerkertevredenheid over fysieke werkomgeving

We bieden medewerkers een veilige en prettige fysieke werkomgeving voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Daarbij hebben we oog voor de gezondheid van onze medewerkers op korte en lange termijn. De mate van tevredenheid wordt om het jaar gemeten middels een onderzoek waar een cijfer van 0 t/m 10 uit voorkomt.

Opmerking monitor:

Belevingsonderzoek loopt in 2020. Start uitvraag (volgt landelijke planning) 6 april 2020.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Doelstelling 31-12
2019 0 - -
2020 - 0 7,5

Ongevallen met verzuim

We bieden medewerkers een veilige en prettige fysieke werkomgeving voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Daarbij hebben we oog voor de gezondheid van onze medewerkers op korte en lange termijn.Op onze werkvloer doen zich geen ongevallen voor die leiden tot verzuim.

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

Er hebben twee ongerelateerde incidenten plaatsgevonden, allebei ten gevolge van een valpartij.  Beide gevallen zijn onderzocht (waarvan 1 tevens door de Inspectie SZW). De conclusie is dat deze ongevallen plaatsvonden door een ongelukkige samenloop van omstandigheden waarbij de werkgever niets te verwijten valt.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Doelstelling 31-12
2019 1 - -
2020 - 2 0

Zo gaan we dat doen

Digitale werkomgeving

Digitalisering en informatie blijven we ontwikkelen om het werk goed uit te voeren. We volgen in beginsel landelijke standaarden en systemen.

We voldoen aan de wettelijke eisen voor informatieveiligheid, archivering en privacy. Focus op waar de risico’s het grootst zijn.

G
Digitalisering voldoet aan de Baseline Basis op Orde (%)

In 2023 voldoet onze digitalisering aan de Baseline Basis op orde van de Unie van Waterschappen. We voldoen hiermee aan de maatschappelijke verwachtingen van een moderne overheid.

Opmerking monitor:

Voortgang is op dit moment nog niet in % weer te geven. Er wordt gewerkt aan een structuur om het belang van informatie en dan met name het eigenaarschap/verantwoordelijkheid goed te beleggen in samenhang met de verschuivingen in de organisatie/capaciteitsproblemen (resultaatcoördinator Faciliteren, Beheren, Bewaken en Ondersteunen, Chief Information Officer). Er is inmiddels een I-platform ingericht voor o.m. de implementatie van acties.

Periode Realisatie vorig jaar Doelstelling 31-12
2019 10 -
2020 - 20

Baseline informatieveiligheid Overheid geïmplementeerd (%)

Scheldestromen streeft er naar om ook de informatiebeveiliging aantoonbaar op orde te hebben met focus op de organisatieonderdelen en processen waar de risico's het grootst zijn. Dit doen we door onze netwerkomgeving en procedures in te richten volgens de richtlijnen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Baseline Informatieveiligheid, BIO).

Opmerking monitor:

De voortgang loopt (onderdeel mbt awareness is opgestart, betreft 6 vd 14 maatregelen voor 2020).

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Doelstelling 31-12
2019 10 - -
2020 - 12 20

Medewerkertevredenheid over digitale werkomgeving

De mate van tevredenheid wordt om het jaar gemeten middels een onderzoek waar een cijfer van 0 t/m 10 uit voorkomt.

Opmerking monitor:

Belevingsonderzoek loopt in 2020. Start uitvraag (volgt landelijke planning) 6 april 2020.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Doelstelling 31-12
2019 0 - -
2020 - 0 7,5

Zo gaan we dat doen

Prestatieboom Democratisch en rechtmatig

Strategisch effect Democratisch en rechtmatig

Wat willen we bereiken?

Democratisch en rechtmatig

Het bestuur krijgt tijdig informatie en ondersteuning om haar democratische taken goed uit te voeren. Het is geborgd dat de organisatie rechtmatig, wettig en getrouw werkt en besluiten neemt.

G

Tactische doelstellingen Democratisch en rechtmatig

Wat willen we bereiken?

Democratisch en rechtmatig

Waterschap Scheldestromen blijft een zelfstandig waterschap.

Het waterschap is een functionele democratie waarvan de geborgde zetels een onderdeel zijn van het waterschapsbestuur.

Transparantie en verantwoording zijn leidende begrippen. We zijn transparant over kosten en prestaties en blijven onszelf verbeteren. Onder andere door tussentijdse monitoring en deelname aan bedrijfsvergelijkingen van de Unie van Waterschappen.

Prestatieboom overig