Programma Afvalwaterketen

Totaal Programma Afvalwaterketen

Overzicht prestaties programma Afvalwaterketen

Programma Groen (Op schema van gestelde doel) Oranje (>80 en <100 procent op schema van gestelde doel) Rood (<80 procent op schema van gestelde doel)
Afvalwaterketen 2 0 1
Prestaties met afwijkingen Lozingen per jaar via overstorten door falen van het afvalwatersysteem: Er heeft 1 nooduitlaat bij rioolgemaal Zaamslagveer plaatsgevonden. Dit als gevolg van miscommunicatie.

Exploitatiekosten programma Afvalwaterketen

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2020, inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2020 Afwijking
Externe kosten € 10.399.491 € 10.642.551 € -243.060
Externe opbrengsten € -668.050 € -715.907 € 47.857
Personeelskosten € 5.682.000 € 5.682.000 € 0
Rente en afschrijving € 10.117.500 € 9.818.000 € 299.500
Netto kosten programma Afvalwaterketen € 25.530.941 € 25.426.644 € 104.297

Toelichting exploitatiekosten programma Afvalwaterketen

Externe kosten:

De prognose van de externe kosten is € 243.000,- hoger dan de begroting 2020. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de uitgestelde werken uit 2019 (129.000,- N).  Deze bedragen zijn in de 2e begrotingswijziging verwerkt waarna het verschil nihil is. Deze worden gedekt uit de daarvoor bestemde reserve. In 2020 wordt de aankoppeling van Heros (€ 48.000 N) door het waterschap voorgefinancierd, bij de opbrengsten staat de terugbetaling vermeld. Deze bedragen waren niet begroot. Daarnaast is de belastingaanslag zuiveringsheffing € 37.000,- (N) hoger dan begroot voor de zuivering Terneuzen en zijn er per saldo voor € 29.000,- (N) kleinere overschrijdingen te verwachten. 

Externe opbrengsten:

De prognose van de externe opbrengsten is € 48.000,- (V) hoger dan de begroting 2020. Dit wordt veroorzaakt door verwachte terugbetaling van de aansluitkosten van Heros.

 

Personeelslasten:

 

Rente en afschrijving:

Bij het opstellen van de begroting is een inschatting gemaakt van de eind 2019 afgeronde projecten waarvan de 1e afschrijving in 2020 plaatsvindt. Doordat de werkelijk boekwaarde lager is dan de inschatting bij de begroting vallen de afschrijvingen in 2020 lager uit. Voor de rentekosten is er momenteel geen afwijking te verwachten ten opzichte van de begroting.

Risico’s en ontwikkelingen:

Covid-19 virus: Als gevolg van de (maatregelen ikv de) Corona-crisis bestaat de kans dat er substantieel minder toeristen naar Zeeland komen. Dit heeft effect op de exploitatie van rioolgemalen en zuiveringen. Minder energie en minder chemicalienverbruik leiden tot lagere kosten.

Rioolgemalen: de hoeveelheid droogweeraanvoer (DWA) neemt af en afhankelijk van het weer zal daarmee de hydraulisch belasting en dus ook het energieverbruik afnemen. Welke verlaging van kosten dit geeft is niet te voorspellen.

Zuiveringen: de biologische belasting zal verminderen. Dit heeft effect op het energieverbruik, chemicaliënverbruik en slibafzet naar de SNB. Van de slibproductie is reeds een inschatting gemaakt van ca. 2000-3000 ton slib. Dit kan echter niet direct worden doorgerekend naar kosteneffecten, omdat de totale exploitatie van de SNB onderling verrekend wordt. Ook de overige effecten kunnen nog niet worden bepaald. In de volgende monitor mogelijk wel.

De kosten van energie voor de rioolgemalen en zuiveringen ligt volgens de prognose € 180.000,- hoger dan begroot. Dit word hoofdzakelijk veroorzaakt door de verhoging van de energiebelasting. De tarieven zijn begin januari bekend gemaakt. Daarbij bleek dat de verlaging van energiebelasting voor particulieren wordt betaald uit een verhoging van de energiebelasting voor grootverbruikers, wat voor ons een grote extra kostenpost oplevert. Als gevolg van minder toerisme door het Covid-19 virus kunnen de kosten eventueel nog wat zakken.

Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

 

 

Investeringen Programma Afvalwaterketen

Begroting Prognose Besteed
Bruto € 12.658.000 € 12.474.945
Netto € 12.658.000 € 12.474.945 € 2.659.000

Toelichting investeringen programma Afvalwaterketen

Algemeen:

Op dit moment wordt er alles aangedaan om projecten doorgang te laten vinden. Veel werkzaamheden kunnen binnen de gestelde financiën en planning plaatsvinden. Voor de prognose van 2020 wordt de inschatting gemaakt dat € 183.000 minder wordt uitgegeven dan begroot. Dit betreft een afwijking van 1,5% en valt gezien de huidige omstandigheden waarin gewerkt wordt, veel mee.

Risico's en ontwikkelingen

Corona: Zoals de monitor blijkt gaan de werkzaamheden ondanks de coronacrisis zoveel als mogelijk door. Echter indien de crisis nog langer aan zal houden, dan is de verwachting dat de vertragingen binnen meerdere projecten zichtbaar zal worden. Nu zijn het vooral de lopende projecten die doorgang vinden. Hoe het vergaat met het opstarten van nieuwe projecten is niet helemaal inzichtelijk. Dit omdat per project moet worden gekeken of veilig werken een optie is.

Capaciteit: Naast de coronacrisis wordt aandacht gevraagd voor capaciteitsproblemen voor de verschillende projecten waaronder het reinigen en inspecteren van riolering, renovatie riolering en diverse gemalen.

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

PRJ1223A Renovatie Rioolgemaal Zierikzee: de geplande technische afronding te verschuiven van 2019-11 naar 2020-09. Dit project schuift naar achter als gevolg van vertraging in leveranties en onvoorziene werkzaamheden.

 

 

Prestatieboom Gezuiverd afvalwater

Strategisch effect Gezuiverd afvalwater

Tactische doelstellingen Gezuiverd afvalwater

Wat willen we bereiken?

Voldoende capaciteit

Vuilemissie door overstorten is beperkt doordat we voldoen aan de met gemeenten afgesproken afvoercapaciteit.

R
Rioolgemalen voldoen aan de afnameverplichting (%)

Met de gemeenten hebben we afspraken gemaakt over hoeveel water ons systeem kan transporteren. Deze afspraken hebben we vastgelegd in een afnameverplichting.

Opmerking monitor:

Begin 2021 (april) kan dit worden vastgesteld, maar loopt volgens planning.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Doelstelling 31-12
2019 98,4 - -
2020 - 0 98

Lozingen per jaar via overstorten door falen van het afvalwatersysteem

Naast het op orde hebben en houden van de capaciteit van ons systeem, is het ook belangrijk dat het systeem goed functioneert. Ons beheer en onderhoud is er op gericht dat zich geen situaties voordoen waarbij we ongezuiverd afvalwater moeten lozen door het falen van ons systeem.

Onderstaande prestatie heeft een rood stoplicht

Er heeft 1 nooduitlaat bij rioolgemaal Zaamslagveer plaatsgevonden. Dit als gevolg van miscommunicatie. 

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Doelstelling 31-12
2019 3 - -
2020 - 1 0

Zo gaan we dat doen

Zuiveren van afvalwater

Het afvalwater wordt zodanig gezuiverd dat het de ecologische doelen van het watersysteem niet in de weg staat. We voldoen aan de wettelijke lozingseisen.

We onderzoeken de mogelijkheden voor het nuttig toepassen van effluent (bijv. als zoetwater voor de landbouw). Daarna maken we een afweging op basis van kosten en baten.

Samen met partners stimuleren we dat vervuiling van het afvalwater (bijv. medicijnresten) wordt beperkt bij de bron.

We volgen de landelijke ontwikkelingen voor kansrijke en betaalbare oplossingen voor het verwijderen van medicijnresten / microverontreinigingen op onze zuiveringen. We brengen de omvang in beeld. Maar we gaan nog niet zelf investeren in maatregelen.

Verdunning van het afvalwater beperken: We stimuleren het afkoppelen van regenwater en het verminderen van rioolvreemd water via de Samenwerking (Afval)waterketen Zeeland (SAZ+). We evalueren de pilot van het gezamenlijke gemalenbeheer met de gemeente Middelburg en besluiten over een mogelijk vervolg.

G
Zuiveringen voldoen aan de lozingseisen (%)

Het afvalwater wordt zodanig gezuiverd dat het de ecologische doelen van het watersysteem niet in de weg staat. We voldoen aan de wettelijke lozingseisen.

Opmerking monitor:

Door de vele regen hebben we bij rwzi Willem Annapolder en Terneuzen een overtreding op voortschrijdend jaargemiddelde totaalfosfaat. Indien het gebiedsrendement over 2020 wordt behaald vervallen deze overtredingen. De verwachting is dat deze gehaald wordt.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Doelstelling 31-12
2019 98,8 - -
2020 - 98,7 100

Zo gaan we dat doen

Verwerken van reststromen

Voor de (duurzame) verwerking van ons zuiveringsslib blijven we deelnemen in de Slibverwerking Noord-Brabant (SNB).

--

Zo gaan we dat doen