Overkoepelende thema's

Totaal Overkoepelende thema's

Prestatieboom Overkoepelende thema's

Strategisch effect Overkoepelende thema's

Klimaatadaptatie

Aanpassen aan een veranderend klimaat zit op basis van wettelijke normen verweven in onze kerntaken. Daar ligt onze prioriteit. Waar het zowel onze taken als die van andere overheden raakt, werken we samen aan het klimaatbestendig maken van Zeeland.

Het waterschap gaat bij de klimaatopgaven uit van informatie uit de klimaatstudies van het KNMI die vertaald worden naar (wettelijke) normstelling.

We ontwikkelen stimuleringsbeleid om kleine betaalbare initiatieven breder bij bewoners en bedrijven onder de aandacht te brengen. We hechten hierbij sterk aan burgerparticipatie.

Duurzame energie en circulaire economie

In 2025 is Scheldestromen 100% energieneutraal. Daarvoor werken we samen met derden en zoeken we naar oplossingen met een financieel positieve business case.

We geven op een verantwoorde wijze ruimte voor de energietransitie in Zeeland, onder andere door participatie in de Zeeuwse Regionale Energiestrategie (RES)

In 2050 is het waterschap 100% circulair. In de periode tot en met 2030 streven we naar halvering van ons grondstoffenverbruik en het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater.

In samenwerking ontwikkelen we circulaire oplossingen voor onze kerntaken. Onze bijdrage richten we op de opstart- en onderzoeksfase van nieuwe oplossingen.

We werken samen met andere overheden om wettelijke beperkingen voor nuttig hergebruik van onze reststoffen op te heffen.

We volgen nieuwe en duurzame technieken, terugverdienen binnen de levensduur is een voorwaarde voor toepassing.

Leefomgeving

In ons werk hebben we aandacht voor meekoppelkansen om biodiversiteit in stand te houden en zo mogelijk naar een hoger niveau te tillen. We zoeken verbinding met maatregelen voor klimaatadaptatie, duurzame energie en circulaire economie. Hierbij nemen we onze verantwoordelijkheid, maar bekijken ook de mogelijkheden voor cofinanciering.

We blijven het vastgestelde beleid voor biodiversiteit uitvoeren.

Aandacht voor cultuurhistorische elementen in ons landschap is belangrijk. Hiervoor werken we samen met andere partijen. We stellen beleid voor cultuurhistorie op.

We zijn tegen ontpoldering als landinwaartse oplossing voor natuurherstel.

We staan open voor initiatieven van derden, waarbij het kostenveroorzakingsprincipe ons uitgangspunt is.

In 2021 hebben we de basis op orde om te voldoen aan de Omgevingswet. We zorgen er voor dat de waterbelangen goed geborgd worden in plannen van derden.

Innovatie en kennis

Het waterschap past innovatieve methoden en technieken toe bij de uitvoering van de kerntaken. We pakken innovatie gestructureerd aan en ontwikkelen daarvoor innovatiebeleid.

We ontwikkelen een kennisstrategie voor het gestructureerd opdoen, behouden en toegankelijk maken van kennis.

We dragen samen met (Zeeuwse) onderwijsinstellingen bij aan het ontwikkelen van relevante kennis en kundige medewerkers.

Crisisbeheersing

We hebben een professionele crisisorganisatie die voorbereid is op haar taak en we zijn volwaardig crisispartner in de regio.

G
Crisisoefeningen uitgevoerd en geëvalueerd

Mocht zich een crisis voor één van onze taken voordoen, dan reageren we snel en adequaat om de gevolgen te beperken. We hebben één crisisorganisatie voor al onze taken. We blijven ons ontwikkelen om goed toegerust te zijn en te blijven voor onze taak als volwaardig crisispartner in de regio.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Doelstelling 31-12
2019 1 - -
2020 - 0 1

Tactische doelstellingen Overkoepelende thema's

Duurzame energie

In 2025 is Scheldestromen 100% energieneutraal. Daarvoor werken we samen met derden en zoeken we naar oplossingen met een financieel positieve business case.

We geven op een verantwoorde wijze ruimte voor de energietransitie in Zeeland, onder andere door participatie in de Zeeuwse Regionale Energiestrategie (RES)

G
Eigen energieopwekking binnen het gehele waterschap t.o.v. het totale energieverbruik (%)

We streven ernaar om in 2025 100% energieneutraal te zijn door energiebesparing en de opwekking van duurzame energie (door onszelf en derden). We onderzoeken de kansen voor het opwekken van duurzame energie (door onszelf en door derden)

De score van deze prestatie kan begin 2021 worden berekend

Periode Realisatie vorig jaar Doelstelling 31-12
2019 58 -
2020 - 40

Verbetering energie-efficiëntie binnen het hele waterschap t.o.v. 2005 (% cumulatief)

We zetten de komende jaren in op een verlaging van ons energieverbruik en daarmee onze CO2-uitstoot in onze kantoren, zuiveringsinstallaties en gemalen en nemen daarbij het wagen- en machinepark mee.

De score van deze prestatie kan begin 2021 worden berekend

Periode Realisatie vorig jaar Doelstelling 31-12
2019 56 -
2020 - 38

Zo gaan we dat doen

Circulaire economie

In 2050 is het waterschap 100% circulair. In de periode tot en met 2030 streven we naar halvering van ons grondstoffenverbruik en het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater.

In samenwerking ontwikkelen we circulaire oplossingen voor onze kerntaken. Onze bijdrage richten we op de opstart- en onderzoeksfase van nieuwe oplossingen.

We werken samen met andere overheden om wettelijke beperkingen voor nuttig hergebruik van onze reststoffen op te heffen.

We volgen nieuwe en duurzame technieken, terugverdienen binnen de levensduur is een voorwaarde voor toepassing.

G
Circulair is een gunningscriterium in aanbestedingen (%)

Het waterschap wil, waar mogelijk, bijdragen aan de circulaire economie en streeft ernaar om in 2050 volledig circulair te zijn. Vanaf 2023 laten we circulariteit en CO2 reductie meewegen bij alle aanbestedingen waar dat relevant is.

Voor deze PI wordt de meetwijze nog verder ontwikkeld en komt terug in volgende monitor.

Periode Realisatie vorig jaar Realisatie mei Doelstelling 31-12
2019 0 - -
2020 - 0 5