Belastingen en financiën

Totaal Belastingen en financiën

Exploitatiekosten Belastingen en algemene opbrengsten

Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2020, inclusief begrotingswijzigingen Prognose 2020 Afwijking
Externe kosten € 68.000 € 68.000 € 0
Externe opbrengsten € -2.639.000 € -2.639.000 € 0
Dividend € -1.800.000 € -1.800.000 € 0
Belastingopbrengst (incl oninbaar en kwijtscheldingen) € -94.276.729 € -94.276.729 € 0
Rente en afschrijving € 0 € 0 € 0
Netto opbrengsten Belasting en Algemene opbrengsten € -98.647.729 € -98.647.729 € 0

Toelichting Belastingen en algemene opbrengsten

Externe kosten:

-

 

Externe opbrengsten:

-

 

Dividend:

 

 

Belastingopbrengsten (incl. oninbaar / kwijtschelding):

 

 

Rente en afschrijving:

 

 

Risico’s en ontwikkelingen:

Er is begroot aan dividend 1,8 miljoen euro. Het onzeker of de Nederlandse Waterschapsbank in 2020 het dividend zal uitkeren. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de Europese banken verzocht om in elk geval tot 1 oktober van dit jaar geen dividend meer uit te keren. Van banken wordt verwacht dat ze alle zeilen bijzetten om bedrijven door de economische crisis heen te helpen. DNB onderschrijft de oproep. Mocht er wel dividend worden uitgekeerd dan ontvangt het waterschap op basis van het uitkeringsvoorstel ruim 4 miljoen euro

Prestatieboom Belastingen en financiën

Strategisch effect Belastingen en financiën

Tactische doelstellingen Belastingen en financiën

Belastingen en financiën

De lastendruk mag met niet meer dan 1% tot 2% per jaar stijgen, exclusief inflatie. Behalve in 2022 i.v.m. afschaffing precariobelasting

De inzet blijft een evenwichtige ontwikkeling van het belastingtarief tussen de categorieën.

De voor- en nadelen van waterspoor zullen opnieuw onderzocht worden.

De netto schuldquote moet gezond blijven: lager dan 250%.

Extra dividend dat het waterschap ontvangt van de Nederlandse Waterschapsbank gebruiken we om toekomstige tegenvallers op te vangen en investeringen over te hevelen naar de exploitatie.

--

Projecten

--
Investeringen gerealiseerd binnen de oorspronkelijke planning (+ max 6 maanden)

We streven er naar om de geplande investeringen binnen de tijdsplanning (conform het kredietvoorstel) re realiseren. Wanneer door omstandigheden meer dan 6 maanden wordt afgeweken, dan wordt een nieuwe planning ter goedkeuring aan de AV voorgelegd.

Er wordt nog bepaald hoe deze prestatie gemeten kan worden, dit komt terug in volgende monitor.

Periode Realisatie vorig jaar Doelstelling 31-12
2019 77 -
2020 - 90

Investeringen gerealiseerd binnen het oorspronkelijk verleende krediet (+ max 10%)

We streven er naar om de geplande investeringen binnen het budget (conform het kredietvoorstel) re realiseren. Wanneer door omstandigheden meer dan 10% van het krediet wordt afgeweken, dan wordt een nieuwe financiële prognose ter goedkeuring aan de AV voorgelegd.

Er wordt nog bepaald hoe deze prestatie gemeten kan worden, dit komt terug in volgende monitor.

Periode Realisatie vorig jaar Doelstelling 31-12
2019 70 -
2020 - 90